06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 4
ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލަން ނޭމާ އެދެފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 6) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އޭނާ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާ އިން ހުއްޓާނުލަން އެ ކްލަބްގައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ރެނެސް އަތުން ބަދަލުހިފައި ޕީއެސްޖީ އަށް ރެކޯޑެއް

ޝެންޒެން، ޗައިނާ (އޮގަސްޓް 4) - ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ ޓްރޮފީ ޑީ ޗެމްޕިއަންސް މެޗުން 2-0 އިން ރޭ ރެނެސް ބަލިކޮށް މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ފްރެންޗް ކަޕް ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލު ޕީއެސްޖީ އިން ހިފައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 1
ރޭޕް މައްސަލައިގައި ނޭމާއާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއް ނެތް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖުލައި 31) - ބްރެޒިލް އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ނަޖިލާ ޓްރިންޑޭޑް ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނޭމާއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަނާޅައި ކަމަށާއި އެހެންވެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް ސައޮ ޕައޮލޯގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 10
ނޭމާ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް ބާސާ އިން ވަރުގަދަކުރަނީ

ޕެރިސް (ޖުލައި 19) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ހޯދަން ބާސެލޯނާ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 6
ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލާނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 17) - ޕީއެސްޖީން އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ވިއްކާލާއިރު ބަދަލުގައި ކުޅުންތެރިއެއް ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް އެ ކްލަބާ ހަވާލާދީ ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ރަނގަޅު އަގަކަށް ނޭމާ ވިއްކިދާނެ: ޕީއެސްޖީ

ޕެރިސް (ޖުލައި 9) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ޕީއެސްޖީގެ ޕްރީ ސީޒަން ޕްރެކްޓިހުގައި ބައިވެރިނުވާތީ، ރަނގަޅު އަގެއް ކްލަބަކުން ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އޭނާ ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ އެ ކްލަބްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 10
ނޭމާގެ ނިންމުން އޮޅުންފިލުވަން ޕީއެސްޖީން އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (ޖޫން 26) - ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ބާސެލޯނާ އަށް އަލުން ބަދަލުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި އަޑުފެތުރިފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ ނިންމުން އޮޅުންފިލުވަން ޕީއެސްޖީން އެދިއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
އެމްބާޕޭ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 18) – ފްރާންސް ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީގައި އަމިއްލަ އަށް ވެސް ޒިންމާތައް ނަގަންވީ ކަމަށާއި އޭނާ އަންނަ ސީޒަނުގައި ކްލަބުގެ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ 200 ޕަސެންޓް ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނަސީރު އެލް-ޚެއްލާފީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 6
ނޭމާ އަށް ޕީއެސްޖީ ރައީސްގެ އިންޒާރެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 17) - އަހުލާގު ދަށް އަމަލުތަކެއް ފެންނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ޕީއެސްޖީގައި ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އަށް އެ ކްލަބްގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ނުސީދާ އިންޒާރެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި ބުފޮން އެނބުރި އިޓަލީ އަށް

ޕެރިސް (ޖޫން 6) – އެންމެ ސީޒަނަކަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި އެނބުރި އިޓަލީ އަށް ބަދަލުވާން އެ ގައުމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 4
ޕީއެސްޖީގެ ވެރިން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަނީ

ލަންޑަން (މެއި 26) - ޕީއެސްޖީ ހިންގަމުން އަންނަ ގަތަރުގެ ސްޕޯޓްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ގްރޫޕުން އިންގްލެންޑްގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ ގަދަބާރު ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 3
ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަންޖެހިދާނެ ކަމަށް އެމްބާޕޭ ބުނެފި

ޕެރިސް (މެއި 20) - އާ ޗެލެންޖެއް ނެގުމުގެ ގޮތުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީ ނޫން ކްލަބަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ފްރާންސްގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ޕީއެސްޖީން ބުފޮން އަށް އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް

ޕެރިސް (މެއި 16) – ޕީއެސްޖީން އޭނާ އަށް އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، އެކަމަކު ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ދެ ފަރާތަށް ވެސް ފައިދާ ހުރި ގޮތެއްތޯ ބެލުމަށް މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 2
ކްރޫސް، ބޭލް އަދި އިސްކޯ ގަންނަން ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަނީ

ޕެރިސް (މެއި 15) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ގަރެތު ބޭލް އާއި އިސްކޯ އަދި ޓޯނީ ކްރޫސް ގަތުމަށް ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 7
"ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ނޭމާގެ ރޭވުމެއް އެބައޮތް"

ޕެރިސް (މެއި 11) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލުމަށް ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާގެ ރޭވުމެއް އެބައޮތް ކަމަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ އޭޖެންޓް ޕިނީ ޒަހާވީ ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ރޯމާ އާއި ޕީއެސްޖީން މޮރީނިއޯ އަށް ޝައުގުވެރިވޭ

ލަންޑަން (މެއި 5) - މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ހޯދަން އިޓަލީގެ ރޯމާ އާއި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 11
ސަޕޯޓަރެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމަކީ ނޭމާ ހެދި ގޯހެއް: ކޯޗު

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 30) - ފްރެންޗް ކަޕް ފައިނަލަށް ފަހު، ސަޕޯޓަރެއް ގައިގައި ޖެހުމަކީ ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ހެދި ގޯހެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 3
ރެނެސް އިން ފްރެންޗް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 28) - ފްރެންޗް ލީގު ކަޕް ފައިނަލުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް ރެނެސް އިން 48 އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 1
ރެފްރީ އަށް ފާޑުކިޔުމުން ނޭމާ އަށް އަދަބުދީފި

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (އޭޕްރީލް 27) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން ޕީއެސްޖީ ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ނޭމާ ރެފްރީންނަށް އިންސްޓަގްރާމްގައި ފާޑުކިޔާފައިވާތީ ޔޫރަޕްގެ ތިން މެޗަށް އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރަން ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 3
ޕީއެސްޖީން ލީގު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ނޭމާ އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

ޕެރިސް (އޭޕްރިލް 22) – ކީލިއަން އެމްބާޕޭގެ ހެޓްރިކުން މޮނާކޯ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީ ފްރާންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ އުފާފާޅުކޮށްފި އެވެ.