29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 4
ނޭމާ ޑީލުގެ ތެރެއިން ޕީއެސްޖީއާ ގުޅެން ޑެމްބެލޭ ދެކޮޅު

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 29) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ގަންނަން ބާސެލޯނާ އިން ހުށަހަޅާ ބިޑްގެ ތެރެއިން ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވާން ބާސެލޯނާގެ ފްރާންސްގެ ވިންގް އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ނޭމާގެ ޓްރާންސްފާގައި ޕީއެސްޖީގެ ޝަރުތުތަކެއް

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 27) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ގަންނަން ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ޓްރާންސްފާ އެއްބަސްވުމުގައި ޝަރުތުތަކެއް ހިމަނަން، ނޭމާ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ޕީއެސްޖީން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ނޭމާގެ މަޝްވަރާތަކަށް މެޑްރިޑުގެ ވަފުދެއް ޕެރިހުގައި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 23) – ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ގަތުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ވަފުދެއް ޕެރިހަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 3
ނޭމާ ރެއާލަށް ބަދަލުވުން ވެސް ރަނގަޅު: ރިވާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 15) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށްވާނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ތަރި ރިވާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 2
ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވަނީ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 11) - ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ގަންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، އޭނާ ވިއްކާލަން ޕީއެސްޖީން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 1
ރެއާލުން ނޭމާގެ ޑީލް ހައިޖެކްކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 8) - ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ގަންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 4
ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލަން ނޭމާ އެދެފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 6) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އޭނާ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާ އިން ހުއްޓާނުލަން އެ ކްލަބްގައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ރެނެސް އަތުން ބަދަލުހިފައި ޕީއެސްޖީ އަށް ރެކޯޑެއް

ޝެންޒެން، ޗައިނާ (އޮގަސްޓް 4) - ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ ޓްރޮފީ ޑީ ޗެމްޕިއަންސް މެޗުން 2-0 އިން ރޭ ރެނެސް ބަލިކޮށް މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ފްރެންޗް ކަޕް ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލު ޕީއެސްޖީ އިން ހިފައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 1
ރޭޕް މައްސަލައިގައި ނޭމާއާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއް ނެތް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖުލައި 31) - ބްރެޒިލް އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ނަޖިލާ ޓްރިންޑޭޑް ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނޭމާއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަނާޅައި ކަމަށާއި އެހެންވެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް ސައޮ ޕައޮލޯގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 10
ނޭމާ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް ބާސާ އިން ވަރުގަދަކުރަނީ

ޕެރިސް (ޖުލައި 19) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ހޯދަން ބާސެލޯނާ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 6
ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލާނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 17) - ޕީއެސްޖީން އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ވިއްކާލާއިރު ބަދަލުގައި ކުޅުންތެރިއެއް ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް އެ ކްލަބާ ހަވާލާދީ ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ރަނގަޅު އަގަކަށް ނޭމާ ވިއްކިދާނެ: ޕީއެސްޖީ

ޕެރިސް (ޖުލައި 9) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ޕީއެސްޖީގެ ޕްރީ ސީޒަން ޕްރެކްޓިހުގައި ބައިވެރިނުވާތީ، ރަނގަޅު އަގެއް ކްލަބަކުން ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އޭނާ ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ އެ ކްލަބްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 10
ނޭމާގެ ނިންމުން އޮޅުންފިލުވަން ޕީއެސްޖީން އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (ޖޫން 26) - ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ބާސެލޯނާ އަށް އަލުން ބަދަލުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި އަޑުފެތުރިފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ ނިންމުން އޮޅުންފިލުވަން ޕީއެސްޖީން އެދިއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
އެމްބާޕޭ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 18) – ފްރާންސް ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީގައި އަމިއްލަ އަށް ވެސް ޒިންމާތައް ނަގަންވީ ކަމަށާއި އޭނާ އަންނަ ސީޒަނުގައި ކްލަބުގެ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ 200 ޕަސެންޓް ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނަސީރު އެލް-ޚެއްލާފީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 6
ނޭމާ އަށް ޕީއެސްޖީ ރައީސްގެ އިންޒާރެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 17) - އަހުލާގު ދަށް އަމަލުތަކެއް ފެންނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ޕީއެސްޖީގައި ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އަށް އެ ކްލަބްގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ނުސީދާ އިންޒާރެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި ބުފޮން އެނބުރި އިޓަލީ އަށް

ޕެރިސް (ޖޫން 6) – އެންމެ ސީޒަނަކަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި އެނބުރި އިޓަލީ އަށް ބަދަލުވާން އެ ގައުމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 4
ޕީއެސްޖީގެ ވެރިން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަނީ

ލަންޑަން (މެއި 26) - ޕީއެސްޖީ ހިންގަމުން އަންނަ ގަތަރުގެ ސްޕޯޓްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ގްރޫޕުން އިންގްލެންޑްގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ ގަދަބާރު ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 3
ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަންޖެހިދާނެ ކަމަށް އެމްބާޕޭ ބުނެފި

ޕެރިސް (މެއި 20) - އާ ޗެލެންޖެއް ނެގުމުގެ ގޮތުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީ ނޫން ކްލަބަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ފްރާންސްގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ޕީއެސްޖީން ބުފޮން އަށް އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް

ޕެރިސް (މެއި 16) – ޕީއެސްޖީން އޭނާ އަށް އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، އެކަމަކު ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ދެ ފަރާތަށް ވެސް ފައިދާ ހުރި ގޮތެއްތޯ ބެލުމަށް މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 2
ކްރޫސް، ބޭލް އަދި އިސްކޯ ގަންނަން ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަނީ

ޕެރިސް (މެއި 15) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ގަރެތު ބޭލް އާއި އިސްކޯ އަދި ޓޯނީ ކްރޫސް ގަތުމަށް ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.