01 މެއި

May 01, 2017
ބަލޮޓެލީގެ ފައިދާ ޓީމަށް ބޮޑު: ނީސް ކޯޗު

ޕެރިސް (މެއި 1) - އިޓަލީގެ ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ޓީމުގައި ހުުރުމުގެ ފައިދާ ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކްލަބް ނީސްގެ ކޯޗު ލޫޗިއެން ފަވްރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
ޕީއެސްޖީ އަށް މަޓުއިޑީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފި

ޕެރިސް (އޭޕްރިލް 19) - މެޗުގެ ފަހު އިތުރު ވަގުުތުގައި ބްލައިސް މަޓުއިޑީ ޖެހި ލަނޑުން ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ މެޓްޒް އަތުން 3-2 އިން ޕީއެސްޖީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 23
ބާސެލޯނާ - ޕީއެސްޖީ މެޗުގެ ރެފްރީ އަށް އަދަބު ދެނީ؟

ލަންޑަން (މާޗް 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް ބާސެލޯނާ ކުރި ހޯދި މެޗުގެ ރެފްރީ ޖަރުމަނުގެ ޑެނިޒް އައިޓްކިން އަށް އަދަބުދޭން ޔުއޭފާގެ ރެފްރީސް ޕެނަލުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 64
ތާރީހީ މޮޅަކާ އެކު ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައި ބާސެލޯނާ ކުއާޓާއަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 9) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޕީއެސްޖީ އަތުން 4-0 އިން ބަލިވެފައިވަނިކޮށް ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ އެ ޓީމު އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދައި އަދި މުޅި ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލުމަށް ފަހު ބާސެލޯނާ އިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖެހިޖެހިގެން 10 ވަނަ ފަހަރަށް ރޭ ޖާގަ...

05 މާޗް

March 05, 2017
ޕީއެސްޖީ އާއި ނީސް މޮޅުވުމުން މޮނާކޯ އަށް ޕްރެޝަރު

ޕެރިސް (މާޗް 5) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ނީސް އާއި ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވުމުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މޮނާކޯ އަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 1
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޕީއެސްޖީ ދެ ވަނަ އަށް

މާސޭ، ފްރާންސް (ފެބްރުއަރީ 27) – އޮލިމްޕިކް މާސޭގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު 5-1 އިން ބަލިކޮށް ފްރާންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ޕީއެސްޖީ އަލުން އަރައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 12
ޕީއެސްޖީގެ ބޮޑު މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާ ކަރުތާ ފެނަށް

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 15) – އެންހެލް ޑި މަރިއާގެ ދެ ގޯލާ އެކު، ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ފްރާންސުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ޖެހިލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
އެންރީކޭގެ ނަޒަރުގައި ފޭވަރިޓަކީ ޕީއެސްޖީ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 14) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ޕީއެސްޖީ އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ފޭވަރިޓަކީ ޕީއެސްޖީ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

February 14, 2017
ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ތިއާގޯ ސިލްވާއަށް ނުކުޅެވޭނެ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ފެބްރުއަރީ 14) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ޕީއެސްޖީގެ ކެޕްޓަން އަދި އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ އަށް...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017
ޕީއެސްޖީއާ އެއްވަރުކޮށް މޮނާކޯ އެއް ވަނަ އަށް

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 30) - ފަހު ވަގުތު ބެނާޑޯ ސިލްވާ ވައްދާލި ހިތްގައިމު ލަނޑާ އެކު ޕީއެސްޖީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް މޮނާކޯ އަލުން ފްރެންޗް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016
ޑްރެޒްލާ ޕީއެސްޖީ އަށް

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 25) – ޖަރުމަނުގެ ވޮލްފްސްބާގުގެ އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރު ހޫލިއަން ޑްރެޒްލާ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
ނީސް އަތުން ކަވާނީ ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 12) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ނީސް ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް އެޑިސަން ކަވާނީގެ ލަނޑުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 1
ޕެރޭޒްގެ ހެޓްރިކުން އާސެނަލަށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ

ބަސެލް، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލޫކަސް ޕެރޭޒް ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު 4-1 އިން ބަސެލް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016
ޕީއެސްޖީން ފުރުސަތު ނަގާލުމުން މޮނާކޯ އެއް ވަނަ އަށް

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 4) - ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ މޮންޓެޕިއޭ އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ޕީއެސްޖީން ފުރުސަތު ނަގާލުމުން ބަސްޓިއާ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ މޮނާކޯ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
އާސެނަލާ އެއްވަރުކޮށް ޕީއެސްޖީ ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 24) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އާސެނަލާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 1
"ފެންވަރު ސާބިތުކުރަން ބޮޑެތި ޓީމުތައް ބަލިކުރަންޖެހޭ"

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 23) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އާސެނަލަކީ ޔޫރަޕްގައި ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ބޭނުންނަމަ ބޮޑެތި ޓީމުތައް ބަލިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 2
އާސެނަލް، އެތުލެޓިކޯ އަދި ބަޔާން ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 2) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކާއި އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލް އަދި ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
ވެރާޓީ މައްސަލައިގައި ބޮޑެތި ކްލަބްތައް އެލާޓާށް

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އުނައި އެމެރީއާ މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ އިޓަލީ މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމާ އެކު ބޮޑެތި ކްލަބްތައް އެލާޓަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
ޕީއެސްޖީން ކޯޓީނިއޯ އަށް 60 މިލިއަން ހުށަހަޅަނީ

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 9) - ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން ލިވަޕޫލަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިޕޭ ކޯޓީނިއޯ އަށް 60 މިލިއަން ޕައުންްޑް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 1
ޕީއެސްޖީގެ ހާލަތާ މެދު ސިލްވާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ޕީއެސްޖީގެ ފޯމާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016
ނޭމާ އަށް ޕީއެސްޖީން 190 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހެޅި

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ ގަތުމަށް ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީން 190 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހެޅި ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ވެގްނާ ރިބެއިރޯ ބުނެފި އެވެ.