01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 27
މީދުއަށް އުދައާ އެކު ލިބުނީ ދިގު ހުރާގަނޑެއް!

މިދިޔަ މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑަށް އުދަ އަރައި، ކަންބޮޑުވުން އުފެދުނު އިރު އައްޑޫ މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފެނުނު މަންޒަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ: އެ ރަށާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި މުޅިން އަލަށް ހުރާގަނޑެއް އުފެދުނީ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 6
ކޮފީ ލެބް: އަފްރާހުގެ ހުނަރާާ އެކު ތަފާތު ރަހަތަކަކަށް

ފެންނަ ފެނުމަށް ހަމަ އާދައިގެ ކޮފީ ތައްޓެކެވެ. ކެފޭތަކުން ލިބޭ ފަދަ އެސްޕްރެސޯ ޝޮޓެކެވެ. އެކަމަކު ދެން ފެނުނީ ހައިރާންވާ ފަދަ މަންޒަރެކެވެ. ކޮފީކޮޅުގެ ތެރެއަށް ދަގަނޑު ޖަގެއް ކަހަލަ އެއްޗަކުން ކިރު އެޅި ގޮތެވެ. ވަށް ބުރަކަށް ވާ ގޮތަށް، މަޑުމަޑުން ކިރު އޮއްސަމުން ދިޔައިރު، ކޮފީ ގިނަވަމުން ދެ އެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން ތުނޑުތުނޑުލައްވަން...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016
ކަލިނަރީ ޗެލެންޖު: ދިވެހި ކައްކާއިންނަށް ބޮޑު އީދެއް

ކެއްކުމަށް ޓެންޓުތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި 10 ސްޓޭޝަނުގައި ކައްކާއިން އެތުރިލައިގެން ތިއްބެވެ. އެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ތަށިތައްޓާއި ޓްރޭތަކުގައި ހުރީ ކާއެއްޗެެހި ތައްޔާރުކުރަން އަޅާ އެކި ފާޑުގެ އެއްޗިއްސެވެ. އެކި ވައްތަރުގެ މަހާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކާއި ރަހަމީރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗެވެ. މަސްތައް ކޮށާލައި...

04 ޖޫން

June 04, 2016 10
ހާބަޓް ވަކިކުރުމުގެ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެ!؟

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ކުޅެ އަދި ކޯޗުކޮށްދީފައިވާ ތަޖުރިބާކާރަކު ހަމަޖައްސަން އުޅޭ ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަރު އެފްއޭއެމުން އިއުލާންކުރުމުން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ އުއްމީދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިކުރި އެވެ. ސަޕޯޓަރުންގެ ލޯބި އިންތިހާއަށް ލިބިފައިވާ ވެލިޒާ ޕޮޕޯފް މަގާމުން ވަކިކުރުމުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިބި...

26 މެއި

May 26, 2016 6
"ހިމޭން ދުނިޔެއަކަށް" ފަހު ސަޖުނާ ބިޒީ ވެއްޖެ

ކުރިން ވަރަށް މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ސަޖްނާ އަހުމަދުގެ މަތިން ހަނދާން އެބަ ހުރި ހެއްޔެވެ؟ ދެހާހުގެ އަހަރުތައް ފެށިގެން އައި އިރު، ފުވައްމުލަކަށް އުފަން މި ބަތަލާއަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި އެންމެ ގަދަ އަށް ފިޔަ ޖަހާލި އެއް ތަރި އެވެ. އެތައް ވީޑިއޯ ލަވައަކާއި ބައެއް ފިލްމުތައް ވެސް ކުޅެ އާންމުންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދި އެެވެ.