19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 23
13 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުދަލާއެކު އުޅަނދު ފަރަށް

އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ފެނަކައިން ފޮނުވި ޖަނަރޭޓަރާއި މުދަލާއެކު ދަތުރު ކުރި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ފަރަށް އަރާފައި އޮންނަތާ ހަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 7
އައްޑޫގެ ތިން އަވަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

އައްޑޫގެ ތިން އަވަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަޝްރޫއު އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެއްކޮށް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 49
މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ވެސް ބޮޑުވާނެ: ސްޓެލްކޯ

މިދިޔަ މަހާ އަޅާބަލާއިރު މި މަހު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން މި މަހުގެ ބިލް ވެސް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 20
ފެނަކައިން ވެސް 40 ޕަސެންޓު ޑިސްކައުންޓު ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދޭ ފެނަކައިން ޖޫން މަހުގެ ބިލްތަކަށް 40 ޕަސެންޓުގެ ސަބްސިޑީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 5
ހޯރަފުށީގައި ބޮޓްލިން ޕްލާންޓެއް ހަދަނީ

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހޯރަފުށި ކައުންސިލުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 1
ފެނަކަ ބިލްތައް ވެސް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ

ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބިލްތަކަށް ވެސް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 12
އަޝްހަމަށް ފެނަކައިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ގޮނޑުން ހޮވި ތަކެތިން ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފެއްދި އުމުރުން 19 އަހަރުގެ އަހުމަދު އަޝްހަމް އަށް ފެނަކައިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 19
މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އައިޖީއެމްއެޗާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އެ ތަން އައިޖީއެމްއެޗާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 30
ބިލް ނުދެއްކުނަސް، ފެނާއި ކަރަންޓް ނުކަނޑަން އެދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލް މިދުވަސްވަރު ނުދެއްކިޔަސް، އެ ޚިދުމަތް ނުކަނޑަން ރައްޔިިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމެޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020
ފެނަކަ މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިިލާފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 28
ފެނަށް ޖެހިގެން 40 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށުން އެހީއަށް

މި ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރު ފެނަށް ޖެހިގެން 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށުން އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 15
އައްޑު އަށް ދެ މެގަވޮޓްގެ އިތުރު ދެ ޖެނެރޭޓަރު

އައްޑު އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އައްޑު އަށް ދެ މެގަވޮޓްގެ އިތުރު ދެ ޖެނެރޭޓަރު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 37
އައްޑޫގެ ފެން މީޓަރުން ނަގާ 30ރ. އުނިކޮށްފި

އައްޑު އަށް ފެނުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ މީޓަރަށް މަހަކު ޗާޖްކުރާ 30ރ. ނުނަގަން ނިންމާފައިިވާ ކަމަށް އައްޑު އަށް ފެނާއި ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު...

January 25, 2020 19
އައްޑޫގެ އަމާޒަކީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ: މޭޔަރު

އައްޑޫގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމަށް މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ރަސްމާދޫގައި އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. ރަސްމާދޫގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް "ޓައިނީ ނީމޯ" އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 33
ކަމަދޫގައި ކަރަންޓު ބިލްތަކުން ވައްކަންކުރާ މައްސަލައެއް

ބ. ކަމަދޫ ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކު، ކަރަންޓު ބިލްތައް އަމިއްލައަށް ބޮޑުކޮށްގެން އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 27
ހއ.ގައި ތެލުގެ ބިލް ކުޑަކޮށްލައިފި، ސަބަބަކީ އަވި!

ރާއްޖެއާ އެންމެ ގުޅޭ ގޮތަށް ހަކަތަ އުފެއްދުމުގައި ހއ. އަތޮޅު މިހާރު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. ސޯލާ ޕެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން އެ އަތޮޅުގެ 14 ރަށުގައި އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓްގެ ސަބަބުން ތެލަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަވެއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 37
ކަރަންޓާއި ފެން ބިލްގެ ނޯޓިހަކާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން

އައްޑޫގައި ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ހިދުމަތުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފެނަކަ އިން ފޮނުވި ނޯޓިހަކާ ގުޅިގެން އާންމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 3
ވިލިނގިލީގައި ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ފެނަކަ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓު ގައި ޖެހުމުން އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 3
"މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދޭނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް"

އިލެކްޝަންތަކާ ދިމާކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުންދީ އުޅުނު ގޮތް މިހާރު ވާނީ ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެން ކުރިއެރުން ދޭނީ އެތަނުގެ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ފެނަކައިގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.