04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 8
ޝުކޫރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރަން އެދިއްޖެ

ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދިން މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުއްޝުކޫރާއި އިތުރު މީހަކަށް ދައުވާ ކޮށްދޭން އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި މައްސަލާގައި އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ސާފުކުރަން، އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އަނބުރާ...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 56
ފެނަކައިގެ ޑޮލަރު މައްސަލައިން ނިމާލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލާއި އެތަނުގެ އެހެން އިސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ނިންމައި އެކަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އަންގައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017
ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހއ. މޮޅަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ގެ ބަންދަށް އިހަވަންދޫ ކޯޓުން 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 23
ނިމާލާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލާއި އެތަނުގެ އިސްވެރިންތަކަކަށް ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 4
ޝަރޫ އިން އިތުރު 3.8 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކަށް 20 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސުން އެހެން ދެ މީހަކަށް ދޫކުރި 250،000 ޑޮލަރު ޗެކްތަކެއް ބައުންސްވި މައްސަލާގައި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޝަރޫ އާއި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) ގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 10
"އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގަނީ ބާ އިންޖީނުގެތަކުގައި"

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގަމުން ދަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަައް ދަށް އަދި ކުރީގެ އިންޖީނުގެތަކުގައި ކަމަށް، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 11
ޝަރޫގެ މައްޗަށް އިތުރު 29 މިލިއަންގެ ދަރަންޏެއް

ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އިތުރު 29 މިލިއަންގެ ދަރަންޏެެއް ސާބިތުވެ، އެ ފައިސާ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 4
ފެނަކަ އޮފީސްތަކުން ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޭޝް އޭޖެންޓް ނެޓްވޯކް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސްތަކުން ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 37
ޖަނަރޭޓަރެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދަން އެންމެ 8 ގަޑިއިރު!

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް 600 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދަން، ދަންވަރުގެ ގިނަ ވަގުތުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެންމެ އަށް ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ދީފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 10
ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަށް 262،500 ލެޑް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން 250،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ލެޑް ބޮކި މިރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 66
އައްޑޫ ސަޕްލައި ފެނުގެ ހިދުމަތް ނުހޯދާތި: މޭޔަރު

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އައްޑޫގައި ދޭ ފެނުގެ ހިދުމަތް ނުހޯދުމަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

October 14, 2017 12
ދަރަވަންދޫގެ މުސްކުޅި ކަރަންޓް، ޓޫރިޒަމަށް ހުރަސް

އެއާޕޯޓާ އެކު އުމުރާނީ ގޮތުން އެތައް ތަރައްގީއެއް އެރަށަށް އައިސްފައިވާއިރު އަދިވެސް ހައްލު ނުލިބެނީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ބ. ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 11
"ފެނަކައިން އައްޑުއަށް ކަރަންޓު ދޭކަށް ބޭނުމެއްނޫން"

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ފެއިލްވެފައި ކަމަށާއި އެ ކުންފުނިން ދެން އައްޑު އަށް ކަރަންޓު ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން...

October 11, 2017 26
އައްޑޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

އައްޑޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އެޅުމަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކުރަން ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 8
ކަރަންޓު މައްސަލަޔަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ވަގުތީ ހައްލެއް

އައްޑޫގައި ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލައަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 10, 2017 13
އައްޑޫން ކަރަންޓު ދާތީ ފެނަކައިގެ ވެރިން ހާޒިރުކުރަނީ

އައްޑޫން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަން...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 6
އައްޑޫގައި ހަލާކުވި އެއް ޖަނަރޭޓަރު ހަދައިފި

އައްޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ޖެހުނު ހަތަރު އެއް ޖަނަރޭޓަރު ހަދައި ކަރަންޓު ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 17
އައްޑު އަށް އިތުރު ޖަނަރޭޓަރުތަކެއް ފެނަކަ އިން ފޮނުވަނީ

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް މަރުކަޒީ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރާ 11 ޖަނަރޭޓަރުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ޖަނަރޭޓަރަށް މައްސަލަ ޖެހިގެން ދުވާލާއި ރޭގަނޑު ވެސް ކަރަންޓު ކަނޑަމުންދާތީ، އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އިތުރު ތިން ޖަނެރޭޓަރު ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 26
ފެނަކައަށް މަހަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދޭ

ފެނަކަ އިން ދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ސަރުކާރުން މަހަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާ ކަމަށާއި އެއީ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެނާޖީ...

October 04, 2017 4
އައްޑޫން ކަރަންޓް ކަނޑާތީ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލައަކީ ހައްލެއް ނުލިބި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ މައްސަލައެއް.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 3
ޝަރޫއިން މޮރިޝަސް ބޭންކަށް ކުރި ދައުވާ ނަގައިފި

ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފެނަކަ އާއި ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް އިން ހިންގި މުއާމަލާތުގައި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އިން އަމަލު ކުރި ގޮތުން ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެމްސީބީ އަތުން 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޝަރޫ ކުންފުނިން ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 9
ކަރަންޓްގެ މައްްސަލާގައި އޮފިޝަލުން ކޮމެޓީއަށް ގެންދަނީ

މާލެއާ އަޅާ ބަލާއިރު އަތޮޅު ތެރޭގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭ އަގު ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އެ ކޮމެޓީން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 65
މެމްބަރުންނަށް ބޮޑު ފައިދާ، ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބިލް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް އެކަމަކު އެސްޓީއޯއަށް ވުރެ ލިޓަރަކުން 1.50ރ ބޮޑުކޮށް، ފެނަކައިން ތެޔޮ ގަނެފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވުމުން، އެ މެމްބަރުންގެ އަމިއްލަ އެދުން ކިހާ ބޮޑުކަން މިވަނީ އެނގިފަ އެވެ. ރަށްރަށުގައި ފެނަކައިން ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޮޑު އަގުގައި ތެޔޮ ގަތުމުގެ މާނައަކީ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 29
ރޮޒައިނާ: މާލެއާ އެއްވަރަށް އަގުތައް ކުޑަކުރޭ!

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު މާލެއަށް ވުރެ، ރަށްރަށުގައި ބޮޑުކޮށްފައިވާތީ އެ އަގުތައް ކުޑަކުރަން އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

September 25, 2017
ބިލެތްފައްސަށް ވަގުތީގޮތުން ކަރަންޓު ދީފި

ށ. ބިލެތްފައްސަށް ވަގުތީގޮތުން ރޭ ކަރަންޓު ދީފި އެވެ.

September 25, 2017 76
ފެނަކަ "ދޮވެލީ" އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި!

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ކުރީގެ އިސް ވެރިންތަކެއް އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ޑީލްތައް ހަދައިގެން ޑޮލަރު ވިއްކުމާއި އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް "ގާތް މީހުންނަށް" ފައިދާވާ ގޮތަށް ދޭކަމަށް ވާހަކަ...