16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 3
ކޭބަލެއް ބުރިވެ ފުވައްމުލަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރަން ހޮޅިއެއް ވަޅުލަން ކޮންނަނިކޮށް ކޭބަލެއް ބުރިވެ ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 8
ފެނަކައިގެ 15 ބުރީގެ ޓަވަރު އަލުން ބިޑަށް

ހުޅުމާލޭދެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި "ހިޔާ" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 15 ބުރީގެ ޓަވަރެއް އަޅަން ފެނަކައިން ހުޅުވާލުމުން ހުށަހެޅި އަގުތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑުވާތީ އެތަން އަލުން ބިޑަށް ލައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 3
ފެނަކައިގެ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އާ ބޭފުޅެއް

ފެނަކައިގެ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އާ ބޭފުޅަކު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 4
ފެނަކަ ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން ހަލީމަށް

ކަރަންޓް ކުންފުނި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުއްރައްޒާގް ހަލީމާ ހަވާލުކުރަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

March 06, 2018 15
އީސީއަށް ޝަރީފް އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 13
އީސީ އަށް ޝަރީފް އައްޔަންކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ...

March 05, 2018 8
ޝަރީފް އީސީއަށް އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 1
މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މަޑުއްވަރީއަށް ކަރަންޓުދޭން ފަށައިފި

ރ. މަޑުއްވަރީ އަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އަލުން ކަރަންޓު ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފެނަކައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 6
ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ މަޑުއްވަރީގައި އިހްތިޖާޖުކޮށްފި

ރ. މަޑުއްވަރީން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ، އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އިންޖީނުގޭ ދޮށަށް އެއްވެ މިއަދު ހަވީރު އަޑު އުފުލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 122
ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓާއި ފެން މާލެއެކޭ އެއް އަގަކަށް

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު، މާލެއެކޭ އެއް އަގަކަށް ސަރުކާރުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 13
އައްޑޫ ސަޕްލައި ފެނުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ގެތަކަށް ފެނުގެ އަގު ހެޔޮވި ނަމަވެސް ވިޔަފާރިތަކުން ނަގާ އަގު ވަނީ ބޮޑުވެފައި.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 2
އައްޑޫ ކަރަންޓު މައްސަލަ ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލުވާނެ

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ އަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން އަލަށް ބެހެއްޓި 2.2 މެގަވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް އިންސްޓޯލްކޮށް، މިހާރު ޓެސްޓް ކުރަމުން އަންނާތީ ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ވަރަށް އަވަހަށް އެއްކޮށް ހައްލުވާނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 12
ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ހުރި ތިޖޫރި ފެނުނީ ވަކިލާރިކޮޅާ އެކު

ގދ. ހޯޑެއްދޫ އިންޖީނުގެ އިން ވަގަށް ނެގި ތިޖޫރި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް، އެ ރަށު ކުޅީ ސަރަހައްދުން އިއްޔެ އެ ތިޖޫރީ ފެނިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ބައި ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާއާ އެކު ވަގަށް ނެގި އެ ތިޖޫރީ ފުލުހުންނަށް ފެނުނު އިރު އޭގައި ހުރީ ވަކި ލާރިކޮޅު އެކަންޏެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 8
ޝުކޫރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރަން އެދިއްޖެ

ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދިން މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުއްޝުކޫރާއި އިތުރު މީހަކަށް ދައުވާ ކޮށްދޭން އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި މައްސަލާގައި އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ސާފުކުރަން، އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އަނބުރާ...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 56
ފެނަކައިގެ ޑޮލަރު މައްސަލައިން ނިމާލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލާއި އެތަނުގެ އެހެން އިސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ނިންމައި އެކަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އަންގައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017
ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހއ. މޮޅަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ގެ ބަންދަށް އިހަވަންދޫ ކޯޓުން 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 23
ނިމާލާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލާއި އެތަނުގެ އިސްވެރިންތަކަކަށް ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 4
ޝަރޫ އިން އިތުރު 3.8 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކަށް 20 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސުން އެހެން ދެ މީހަކަށް ދޫކުރި 250،000 ޑޮލަރު ޗެކްތަކެއް ބައުންސްވި މައްސަލާގައި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޝަރޫ އާއި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) ގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 10
"އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގަނީ ބާ އިންޖީނުގެތަކުގައި"

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގަމުން ދަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަައް ދަށް އަދި ކުރީގެ އިންޖީނުގެތަކުގައި ކަމަށް، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 11
ޝަރޫގެ މައްޗަށް އިތުރު 29 މިލިއަންގެ ދަރަންޏެއް

ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އިތުރު 29 މިލިއަންގެ ދަރަންޏެެއް ސާބިތުވެ، އެ ފައިސާ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 4
ފެނަކަ އޮފީސްތަކުން ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޭޝް އޭޖެންޓް ނެޓްވޯކް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސްތަކުން ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 37
ޖަނަރޭޓަރެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދަން އެންމެ 8 ގަޑިއިރު!

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް 600 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދަން، ދަންވަރުގެ ގިނަ ވަގުތުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެންމެ އަށް ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ދީފި އެވެ.