21 ޖޫން

June 21, 2017 4
ދެ ރަށެއްގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

ހއ. މާރަންދޫ އާއި ބ. ފެހެންދޫ އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 11
ބޮޑު ކަރަންޓު ބިލެއް ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފު ވަކިކޮށްފި

ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލްގައި ބޮޑު އަދަދެއް ޖަހައި، ގެއަކަށް ފޮނުވި މައްސަލައިގައި ރ. މަޑުއްވަރީ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފަ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 6
24 ގަޑިއިރު ފަހުން ތިމަރަފުއްޓަށް ކަރަންޓު ދީފި

ތ. ތިމަރަފުށީގެ އިންޖީނުގޭގެ ޖަނެރޭޓަރަކަށް ގެއްލުން ދީފައިވާތީ، އެ ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ވީ ފަހުން ރޭ ދަންވަރު އަލުން ކަރަންޓް ދީފި އެވެ.

May 28, 2017 14
ތިމަރަފުށީ މީހުން ކަނު އަނދިރީގައި 24 ގަޑިއިރު!

ތ. ތިމަރަފުށީގައި ކަރަންޓު ނެތި 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ވުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 4
ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފި

ބިލް ނުދައްކައިގެން ކަރަންޓު ކަނޑާލި ކަައުންސިލް އިދާރާތަކަށް އިއްޔެ އަލުން ކަރަންޓު ދީފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 19
ބިލު ނުދައްކާ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

ބައެއް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ކަރަންޓު ބިލް ނުދައްކާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމުން އެ ތަންތަނުން ކަރަންޓު ކަނޑަން ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 173
އަންހެނުންނަށް ބެގީއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ؟!

ފިރިހެނުން ބެގީކުރުން ހުއްދަވެފައި އަންހެނުން ބެގީކުރުން މަނާވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ބަދަލުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކާ އެކު އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ބުޑު ފާޅުވާ ކަހަލަ ހެދުން އެޅުން މިހާރު މަނަ އެވެ. އެ...

11 މެއި

May 11, 2017 13
އޭދަފުށީ ފެނަކަ މެނޭޖަރު ކޮނޑޭއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ބ. އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ފެނަކަ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރު އަހްމަދު އަންވަރު ގއ. ކޮނޑޭއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 34
އިސްތިއުފާ ދޭން އެންގި ފެނަކަ މުވައްޒަފު ބާރަށަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ބަލިވުމާ އެކު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އެންގި ތ. ތިމަރަފުށީ އިންޖީނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރު ހއ. ބާރަށަށް، އެންމެ ފަހުން، ބަަދަލުކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 25
ތިމަރަފުށީ އިންޖީނުގޭ ވެރިއަކު އިސްތިއުފާ ދޭން އަންގައިފި

ތ. ތިމަރަފުށީގައި ފެނަކަ އިން ހިންގާ އިންޖީނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރު އިސްތިއުފާދޭން ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

May 08, 2017 1
އޭސީސީގެ މަހާސިންތާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގުޅިގެން މިމަހު 10-11 އަށް ބާއްވާ މަހާސިންތާގެ އެކި އެއްބަސްވުންތަކުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 6
އިންޖީނުގެތަކުގައި ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ހުރިހާ އިންޖީނުގެތަކެއްގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފުރިހަމަކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 23, 2017 23
ފެނަކައިން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމުން، ފެނަަކައިން ކަރަންޓު ޔުނިޓަކުން ތިން ލާރި އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

April 23, 2017 6
ފިޔޯރީ އަށް އެންމެ ފަހުން ކަރަންޓު ދީފި

ގދ. ފިޔޯރީގައި ހުރި ހަމައެކަނި ޖަނަރޭޓަރު، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ހަލާކުވެ، ކަރަންޓު ދިޔަތާ ދެ ދުވަސް ވާން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ރޭ ފަތިހު ކަރަންޓް ދީފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 2
ފިޔޯރީ އަށް އަދިވެސް ކަރަންޓެއް ނުލިބޭ

ގދ. ފިޔޯރީ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ޖެނެރޭޓަރު ހަލާކުވުމާ ގުޅިގެން އަދިވެސް އެ ރަށަށް ކަރަންޓު ނުލިބޭ ކަމަށް އެ ރަށުން ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 6
ފިޔޯރީއަށް ދެއްވަދޫން އިިންޖީނެއް ގެންގޮސް ކަަރަންޓު ދެނީ

ގދ. ފިޔޯރީގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ ރަށުގެ ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވެ މުޅި ރަށުން ކަރަންޓް ގޮސްފައިވާތީ ގއ. ދެއްވަދޫން އިންޖީނެއް ގެންގޮސް ކަރަންޓު ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 5
އަބުހަރީ ޒުހައިރު ފެނަކައިން ވަކިކޮށް ހައުސިން އަށް

ސ. ހިތަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު އަދި އެ ތަނުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޒުހައިރު (އަބުހަރީ ޒުހައިރު) އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 15
ފެނަކައިން ހަމައެކަނި އެސްޓީއޯއިން ތެޔޮ ގަންނަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ތެޔޮ ގަތުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު، އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމައެކަނި އެސްޓީއޯ އިން ތެޔޮ ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 3
ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސް ނަރުދޫއަށް ކަރަންޓް ދީފި

ށ. ނަރުދޫ އަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސް އެ ރަށަށް ކަރަންޓް ދީފި އެވެ.

April 03, 2017 5
އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ނަރުދުއަށް ކަރަންޓް ދެވޭތޯ ބަލަނީ

ށ. ނަރުދު އަށް އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިއަދު އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން އަލުން ކަރަންޓް ދެވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން...

April 03, 2017 5
ނަރުދޫ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ށ. ނަރުދޫ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ރޯވެ ރަށުން ކަަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 15
އެމްއާރުޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ނިމާލް

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 1
ކަރަންޓުގައި ޖެހި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ މާލެއަށް

ސ. ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނިކޮށް ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ހާލު ސީރިއަސްވި ހިތަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ މުވައްޒަފު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި...

February 13, 2017 24
ފެނަކަ އެމްޑީ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 10
ފެނަކައިގެ ދެ މީހަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި އެކަކު ސީރިއަސް

ސ. ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ހިތަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 12
ނުކުޅެދެނީ އެ ކުދިންނެއް ނޫން، މުޖްތަމައު

ޖިސްމާނީ އައިބެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެތައް ކަމަކުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ. އާދައިގެ ކުދިންނާ އެއް ކްލާހެއްގައި ކިޔެވުން ދަތިވެ އެވެ. އެތައް ތަކުލީފެއް އުފުލައިގެން ކިޔެވުނަސް، ވަޒީފާއެއް ލިބުމަކީ ވެސް ގިނަ ފަހަރު ނާދިރު ކަމެކެވެ. ނުވި ތާކަށް، އެފަދަ...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 5
ޝަރޫ ކުންފުނީގެ ވެރިއަކު ފުރުން މަނާކުރީ ރަނގަޅަށް

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސަސް އިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކްތަކަށް ޑޮލަރު ނުލިބުނު މައްސަލާގައި ޝަރޫ ކުންފުނީގެ އެއް ހިއްސާދާރަކު ފުރުން މަނާކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

January 25, 2017 7
ފެނަކައިގެ އޮފީސްތައް އެއް ނިޒާމަކުން ގުޅާލަނީ

ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހުރިހާ ބްރާންޗެއް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު ސްރީ ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި...

January 25, 2017 24
އެމްސީބީ އަތުން ބޮޑު ބަދަލެއް ހޯދަން ޝަރޫ އިން ކޯޓަށް

ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސަސް އިން ހިންގި މުއާމަލާތުގައި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އިން...