15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 10
ދީބާޖާގެ ބަދަލާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް ނޯންނާނެ: ދައުލަތް

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީބާޖާއަށް ދޭން ޖެހޭ މިންވަރު 174 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްގެން އެއްވެސް ކަހަލަ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާނެ ކަމަށް، ދައުލަތުން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 25
ދީބާޖާއަށް ބަދަލު ދޭން އެންގި ގޮތެއް ނޭނގޭ: ދައުލަތް

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓްއަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރީ ކޮން ހިސާބުތަކަކަށް ބިނާކޮށް ކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 16
ރާއްޖެ-ކޮޗިން ފެރީ މި މަހުގެ 20 ގައި ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ބާއްވާ ފެރީގެ ހިދުމަތް މި މަހުގެ 20 ގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 60
އަމިއްލަ ބަޔަކު އެންމެ ދެކުނަށް ފެރީ ދަތުރު ފަށައިފި

ބޭސް ފަރުވާ އަށް އައްޑު އަށް ދާން ބޭނުންވާ ހުވަދު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކުގެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 33
ކާށިދޫ ބަލިމީހުން މާލެ ނައިސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް!

ބަލިމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް މިސްރާބު ޖަހަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، ކާށިދޫގައި ލޯންޗު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭ "މައިދޫ ސްޕީޑް"ގެ ވެރިޔާ ލިނީން މުހައްމަދަށް، ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުގެ ކުރިން ހިޔާލަށް ވެސް ގެނެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މާލެ އައުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ ލޯންޗުން މިހާރު ވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ހދ....

23 ޖުލައި

July 23, 2020 10
ހިދުމަތުގެ ބަދަލަށް ރަށްރަށް ނުދޭން އަންގައިފި

އެކިއެކި ޚިދުމަތް ދޭން ޝަރުތުކޮށް، ކުންފުނިތަކާ ސަރުކާރުން ކަންކަން ހަވާލު ކުރާއިރު، އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކުޑަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރިސޯޓު ހިންގަން ރަށްރަށް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އިއްޔެ އަންގަވައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 7
ކާފިއު ވަގުތާ ދިމާކޮށް ވިލިމާލެ ފެރީ ވަގުތަށް ބަދަލެއް

ކާފިއު ވަގުތުތަކުގައި އާންމުން މަގުމަތީގައި އުޅުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެމްޓީސީސީން ވިލިމާލެ އަށް ޝެޑިއުލް ކުރާ އެންމެ ފަހު ފެރީ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 7
ދީބާޖާ މައްސަލަ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަދީފި

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ރިވިއުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އެ ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާ ނިންމަވައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 3
ދީބާޖާގެ ތަންފީޒު މަޑުޖެއްސޭނީ ރިވިއުއަށް ހުށަހެޅުމުން

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުދޭން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ރިވިއުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ދައުލަތުން ނިންމިޔަސް، އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން މަޑުޖައްސައިލެވޭނީ އެކަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުދޭން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން ސިވިލް ކޯޓުން ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 16
ހދ.ގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ ސްޕީޑް ފެރީ ހުއްޓާލައިފި

ހދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތައް ގުޅާލައި، އެމްޓީސީީސީން ބޭއްވި ސްޕީޑް ފެރީ ދަތުރުތައް، ފައިދާ ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 74
ދީބާޖާ އަށް 174 މިލިއަން ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ ގުޅިގެން، ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި ލަފާ ދޭ ސެޓްލްމަންޓް ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ދީބާޖާއަށް 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 25
ދީބާޖާއަށް 174 މިލިއަން ދޭން އޮތީ ލަފާ ދީފައި

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ މައްސަލާގައި ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލު ކުރާ ކޮމެޓީން ދީބާޖާ އަށް 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލަފާ ދީފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 14
މަސްތުވެ ހުރެ ފެރީ ދުއްވި ކައްޕިއާ ސުވާލުކޮށްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާ މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ފެރީއެއް ދުއްވަން ހުރި ކެޕްޓަނަކު މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެން ފެރީ ދުއްވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވުމުން ފުލުހުން އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 24
ކްރޮސްރޯޑްސް އަށް ދާން 160 ރުފިޔާ!

ކްރޮސްރޯޑްސް އަށް ދާން ބޭނުން އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
އަލްޝާލީން އާ ޑިޒައިނެއްގެ ލޯންޗެއް މާކެޓަށް ނެރެފި

އަލް-ޝާލީ މެރިން އިން މުޅިން އާ ޑިޒައިނެއްގެ ލޯންޗެއް މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 22
ވާމިލިއަނުން ހިދުމަތް ހުއްޓާލީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް

ވާމިލިއަނުން ދެމުން އައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) ގެ އޮފީހުން ލަފާދީފައިވާ ކަމަށާއި ރިސޯޓު ހަދަން އެ ކުންފުންޏަށް ދިން ދެ ރަށާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 33
އެއް ލޯންޗުން އަނެއް ލޯންޗަށް ފުންމަމުން މާލެއަށް!

ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު ތަޖުރިބާ ކުރި ކަމެކެވެ؛

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 16
175 މީހުން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ހުއްޓިގެން އެހީވެއްޖެ

ތ. އަތޮޅުން 175 މީހުން ގޮވައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި އޯޝަން އުފާ 20 ނަމަކަށް ކިޔާ ފެރީ ލޯންޗެއްގެ އިންޖީނުން ތެޔޮ ހުސްވެ ލޯންޗު ހުއްޓިގެން އޭގައި ތިބި މީހުންނަށް ސިފައިން އެހީތެެރިއްވެޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 30
ވާމިލިއަންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ތިން އަތޮޅެއްގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކޮށް ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދެ ރަށް ދީފައިވާ ވާމިލިއަން ކުންފުނިން ފެރީގެ ހިދުމަތް މެދު ކަނޑާލި މައްސަލާގައި އަދި ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.