02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 12
އޮޅުންބޮޅުން: ވާ ގޮތް ނޭނގުން

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންގުޅޭ ގެދޮރުވެރިކޮށް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތަކީ އެންމެނަށް ވެސް ރަނގަޅު ސިޔާސަތެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ގެދޮރު ނެތް ޢާއިލާތަކަށެވެ. ގެދޮރުވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރުދުންނަށެވެ. ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެވޭ އިރު ވެސް ބައެއް ފަހަރަށް ކަންތައް ވާ ގޮތް އަމިއްލަ ހިތްހަމަޖެހުމަށްޓަކައި ވެސް އޮޅުން ފިލުވާލަން...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 93
އަހަރެމެންނަށް ފަޅުރަށެއް ވެސް، ތުނޑިއެއް ވެސް ނެތް!

ބ. ކެންދުއާ ޖެހިގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް ކުޑަކުޑަ ފަޅުރަށުގެ އެ ރީތި ތުނޑި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 36
ފޭދޫފިނޮޅު އާއްމުންނަށް ބާއްވަން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުން ދާދި ފަހުން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލި ފޭދޫފިނޮޅު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ދިނުމަށް ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 119
ދިވެހިން ދަތުރު ދާ ހުރިހާ ރަށެއް ވިއްކައި ހުސްކޮށްފި

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކުޑަބަނޑޮހަށާއި ފޭދޫފިނޮޅު ފަދަ ރަށްރަށަށް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދަތުރު ދިއުމަކީ އާއިލީ ގުޅުމާއި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ކުރިންސުރެ އުފެދިފައި އޮތް މުހިންމު އާދައެކެވެ. ނަމަވެސް އިގުތިސާދީ އެދުންވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އެ ފުރުސަތު ވަނީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފަ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 13
ޕިކްނިކް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފޭދޫފިނޮޅު ބާއްވަން އެދެފި

ރިސޯޓް ހެދުމަށް ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކ. ފޭދޫފިނޮޅު ޕިކްނިކް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވައިދޭން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރުގެ ކިބައިން ރައީސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން އެދިއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 40
ކޮލަމް އޮޅުންބޮޅުން: ފޭދޫފިނޮޅު ވިއްކާލުން

ޤަބޫލުކުރެވުނަސް ނުވަތަ ނުކުރެވުނަސް ދިވެހިންނަކީ ޗުއްޓީ ދުވަސްދުވަހު ވަރަށް ދަތުރު ދިޔަ ބަޔެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ. އެ ޒަމާނުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅުނު މީހުން ދަތުރު ގޮސް އުޅުނީ މާލެއާ ކައިރި ރަށްރަށަށެވެ. ވިހަމަނާފުށި، ފަރުކޮޅުފުށި، އާރަށް، އިހުރު، ވައްބިންފަރު، ބަނޑޮސް، ކުޑަ ބަނޑޮސް ފަދަ ރަށްރަށެވެ. އެ...