03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 2
ފުޓްބޯޅަ އަރާ ލޮޅުން ކުޑައެއް ނޫން: އިންފަންޓީނޯ

އަސުންސިއޮން، ޕެރަގުއޭ (އޭޕްރީލް 4) - މުޅި ދުނިޔޭގެ ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ފުޓްބޯޅަ އަށް އަރާ ލޮޅުން ވެސް ކުޑައެއް ނޫން ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020
ފީފާ އިން ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ފަސްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މާޗް 19) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ޔޫރޯ އާއި ކޮޕާ އެމެރިކާ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން/ޖުލައި އަށް ފަސްކޮށްފައިވާތީވެ، އެ ތާރީހުގައި ބާއްވަން އޮތް ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ފަސްކުރަން ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
ފީފާ މޮބައިލް އެޕްގެ ބޫޓަކީ އެޑިޑާސް ޖީއެމްއާރް

ފީފާގެ މޮބައިލް އެޕް "ފީފާ މޮބައިލް އަލްޓިމޭޓް ޓީމް" މެދުވެރިކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް އަސްލު ދަނޑެއްގައި ކުޅެވޭ ކަމުގެ އިހުސާސްކުރުވާ ސްމާޓް ބޫޓެއް އުފައްދައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މެޗުތައް ފަސްކުރަންޖެހިދާނެ: ފީފާ

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 29) - ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގަިއ ހަލުވި ކަމާ އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅާ މެޗުތައް ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020
ފީފާ ކަލަންޑަރު މުރާޖައާކުރަނީ

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 27) – ފީފާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މެޗު ކަލަންޑަރު އެއްކޮށް މުރާޖައާކުރަން ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 1
އަލުން އިތުބާރު ހޯދަން ޕްލެޓިނީ އެނބުރި ފުޓްބޯޅަ އަށް

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 22) - އިންސާފުން ބޭރުން އޭނާ އަށް ދިން އަދަބުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅައިގައި އޭނާގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި އަލުން ގިނަ ބަޔެއްގެ އިތުބާރު ހޯދުުމުގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅައިގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް މިޝެލް ޕްލެޓިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ޕީއެސްޖީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 21) - ފީފާގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖެރޯމް ވަލްކޭ އަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީގެ މައްޗަށް ސްވިޒަލެންޑްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބޮޑު ތުހުމަތެއްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 1
މުސާރަ ނުދޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ފީފާ އިން އެހީވަނީ

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 12) - މާލީގޮތުން އަޑިއަޅާލުމުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުދެވޭ މުސާރަ ފީފާ އިން ހަމަޖައްސައިދޭ ގޮތަށް އެ އިދާރާއިން ނިންމައިފި އެވެ،

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
އެފްރިކާ އަށް ފީފާ ރައީސްގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް

ރަބާތު، މޮރޮކޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - އެފްރިކާ ފުޓްބޯޅަ ބަދަލުކޮށްލަން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އެ ބައްރުގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ އެއްބާރުލުން ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ބުނެ ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ކަންތައްތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކުން ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްފި

ޒިއުރިކް (ޖެނުއަރީ 23) - ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކުން މިދިޔަ އަހަރު ކުޅުންތެރިންގެ ޓްރާންސްފާ އަށް ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 2
ނޭމާ ވިއްކާނެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ފީފާ އިން

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 3) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އޭނާ ވިއްކާލާނެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019
ފުޓްބޯޅަ ސިޔާސީ ކުރުން ރަނގަޅެއްނޫން: އިންފަންޓީނޯ

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 27) - ފީފާ އިން އިންތިޒާމުކުރާ މުބާރާތްތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި ބޭއްވުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ކަންތައްތަކެއް ވެއްދުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުން ޗެލްސީގެ ނުރުހުން ފީފާ އަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 7) - ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭގޮތަށް ފީފާ އިން ޗެލްސީ އަށް ދީފައިވާ އަދަބަށް ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން (ސީއޭއެސް) އިން ލުޔެއް ދިނުމުން ޗެލްސީން ފީފާގެ މައްޗަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ބްރެޒިލް ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަށް ބޮޑު އަދަބެއް

ޒިއުރިކް (ނޮވެމްބަރު 30) – ބްރެޒިލް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ރިކާޑޯ ޓެކްސޭރާ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި މުޅި އުމުރަށް ފުޓްބޯޅައިން ސަސްޕެންޑްކުރަން ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ޗެލްސީގެ އަދަބު މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 21) - ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭގޮތަށް ފީފާ އިން ޗެލްސީ އަށް ދީފައިވާ އަދަބާ ދެކޮޅަށް އެ ކްލަބުން ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން (ސީއޭއެސް) ގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އަންނަ މަހު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ވެންގާ ފީފާގެ އިސް މަގާމަކަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 14) - މަޝްހޫރު އެކި ކްލަބްތަކުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން އުޅޭ ކަމަށް އަޑުފެތުރުނު އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާގެ ޓެކްނިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019
ސަލާ މައްސަލައިގައި ކާޑިފަށް ފީފާގެ އިންޒާރެއް

ކާޑިފް (ނޮވެމްބަރު 5) - ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ވެއްޓި މަރުވި ފްރާންސްގެ ނޯންޓްސްގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް އެމިލިއާނޯ ސަލާގެ ޓްރާންސްފާ ފީގެ ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ދައްކަން ކާޑިފް ސިޓީން ދެކޮޅު ހަދާތީ އެ ޓީމަށް ފީފާ އިން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
ތާރީހީ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފުރުސަތު ޗައިނާ އަށް

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 26) - ފީފާ އިން 24 ޓީމާ އެކު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2021 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 2
ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ ބަލްގޭރިއާ އެފްއޭ ރައީސް އިސްތިއުފާދީފި

ސޯފިއާ، ބަލްގޭރިއާ (އޮކްޓޫބަރު 16) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިން މެޗެއްގައި ބަލްގޭރިއާ ސަޕޯޓަރުން އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި މައްސަލައިގައި ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ، ބަލްގޭރިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮއިކޯ ބޮރިސޯފް އަންގަވައިގެން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބޮރިސްލާވް މިހައެލޯވް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019
ފީފާގެ ރައީސް ބަންގްލަދޭޝަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ބުދަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.