14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019
ފީފާއިން ރަޝިޔާ އޮފިޝަލަކަށް ބޮޑު އަދަބެއްދީފި

ލުސޭން، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - މީގެ އަހަރުތަކެއްގެ ކުރިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން ރަޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އަލެކްސަންޑަ ޝިޕްރިގީން އަށް ބޮޑު އަދަބެއް ދޭން ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 13
އިންޒާރަކާ އެކު ފީފާ އިން ނިއު އަށް މުހުލަތެއް ދީފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެ ކްލަބުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަން ފީފާ އިން އެންގި އެންގުމަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ އިތުރު 30 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއްދީ އެ...

September 12, 2019
އަންހެން ސަޕޯޓަރުގެ މަރާ އެކު ފީފާގެ ޓީމެއް އީރާނަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އީރާނުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރަކު އަމިއްލަ އަށް ގައިގައި ރޯކޮށްލައިގެން މަރުވުމާ ގުޅިގެން ފީފާގެ ޓީމެއް އެ ގައުމަށް ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 4
ސިޓީން ކުށް ގަބޫލުކުރުމުން ޖޫރިމަނާއަކުން ފުއްދާލައިފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 14) - ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރިއިރު ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ގަބޫލުކުރުމުން ފީފާއިން އެ ކްލަބް ސަސްޕެންޑްނުކުރަން ނުނިންމައި ޖޫރިމަނާއަކުން ފުއްދާލައި އިންޒާރެއްދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
ޖަރުމަން އެފްއޭގެ ކުރީގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާކުރަނީ

ލުސޭން، ސްވިޒަލެންޑް (އޮގަސްޓް 7) - ޖަރުމަނުގައި 2006 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތެރޭގައި ހިނގައިދިޔަ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގައި ޖަރުމަނު އެފްއޭގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ތިން އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާކުރަން ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ފީފާގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަނީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 28) - ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަން ނިންމައި "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް" ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
ލައިބީރިއާ އެފްއޭ ރައީސް 10 އަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (ޖުލައި 26) - އެބޯލާ ރޯގާއާ މެދު ސަމާލުވާން ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަން ފީފާއިން ދިން ފައިސާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީވެ ލައިބީރިއާގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް މޫސާ ހަސަން ބިލިޓީ 10 އަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
އެމެރިކާގެ އަންހެން ޓީމުން ޓްރަމްޕަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 10) - ފްރާންސްގައި ދާދި ފަހުން ނިމުނު ފީފާ އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި އަންހެން ޓީމުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާ ބައްދަލުނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މޭގަން ރެޕީނޯ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 2
އެމެރިކާ އިން އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕް ދިފާއުކޮށްފި

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖުލައި 8) - ޔޫރަޕްގެ ގަދަބާރު ނެދަލެންޑްސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިކޮށް އެމެރިކާ އިން ފީފާ ވިމެންސް ވޯލްޑް ކަޕް، ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019
އީރާނުގެ އަންހެނުން ދަނޑަށް ވަންނަން ފުރުސަތުދީ: ފީފާ

ތެހެރާން (ޖޫން 22) - އަންހެން ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަނުމުގެ ހުއްދާ އީރާނުން އަލުން ދިނުމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 6
އެފްރިކާ ފުޓްބޯޅަ ހަމަޔަކަށް އަޅުވާނީ ސަމޫރާ

ޒިއުރިކް (ޖޫން 21) – އެފްރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން ފުޓްބޯލް (ކާފް) އިސްލާހީ މަސައްކަތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާ އިން ހަވާލުވެ އެ މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ފާތިމާ ސަމޫރާއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
ސުވާލުކުރުމަށް ފަހު ޕްލެޓިނީ ދޫކޮށްލައިފި

ޕެރިސް (ޖޫން 20) - ތިން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ގައުމުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ސުވާލުކުުރުމަށް ފަހު ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ފްރާންސްގެ މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ޕްލެޓިނީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕެރިސް (ޖޫން 18) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަކަށް ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ފްރާންސްގެ މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ، މިއަދު ފްރާންސުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
ފީފާ ދޫކޮށް ބޮބާން އެނބުރި މިލާނަށް

ފީފާގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކްރޮއޭޝިއާގެ ވޮނިމިރް ބޮބާން އެ އިދާރާ ދޫކޮށް އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނުގެ ޗީފް ފުޓްބޯލް އޮފިސަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
ފީފާ އިން ލަންކާ އާއި މަކާއޫގެ މެޗު ކެންސަލްކޮށްފި

މިރޭ ސްރީ ލަންކާގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ މެޗަށް ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކާ ހުރެ މަކާއު ޓީމުން އަންނަން ދެކޮޅު ހަދާފައިވަނިކޮށް ފީފާ އިން އެ މެޗު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 1
އިންފަންޓީނޯ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފި

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 5) - ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019
"އަންހެން ފުޓްބޯޅަ އަށް އިންފަންޓީނޯ ކުރީ މަލާމާތް"

ޕެރިސް (ޖޫން 4) - ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އަކީ މީގެ ކުރިން އަންހެން ފުޓްބޯޅަ އަށް މަލާމަތްކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ...

June 04, 2019
އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަަޕަށް ނައިކީގެ ތަފާތު އިސްތިހާރެއް

މި މަހު ފަށާ އަންހެނުންގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް، އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ އިސްތިހާރެއް މަޝްހޫރު ނައިކީ ކުންފުނިން ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 21
ނިއުގެ އަދަބު ފީފާ އިން ތަންފީޒްކުރަން ނިންމައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު އަފްގާނިސްތާނުގެ ހާރޫން އަމީރީ އަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ދިނުމަށް ފީފާ އިން ދިން މުހުތަލުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާ ދެއްކުމާ ހަމަޔަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ޓްރާންސްފާ މުއްދަތުގައި ނިއު އަށް ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ފީފާ އިން އަންގައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 2
ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މެއި 23) - ގަތަރުގައި 2022 ގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅޭ ޓީމުތަކުގެ އަދަދު 48 ގައުމަށް ބަދަލުކުރަން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ފީފާ އިން ރަސްމީކޮށް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 3
ފީފާއިން ސުޕަ އޭޖެންޓް ރައިއޯލާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މެއި 11) - މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރަމުން އަންނަ އިޓަލީ އަށް އުފަން މިނޯ ރައިއޯލާ ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ފީފާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ބްލެޓާ ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (މެއި 10) - ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި އޭނާގެ އަގުވައްޓާލާފައިވާތީ ފީފާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާގެ ކުރީގެ ރައީސް ސެޕް ބްލެޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.