27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑާ މެދު މޮރީނިއޯ ސުވާލުއުފައްދައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 27) - ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ދޭ ބެސްޓް އެވޯޑް ތެރޭގައި އުސޫލާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ ކަމަށް ބުނެ އެ އެވޯޑްގެ ސައްހަ ކަމާމެދު ޓޮޓެންހަމް...

November 27, 2020 2
ބޭލް އާއި އިބްރަހިމޮވިޗް ފީފާ ގޭމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 27) - އީއޭ ސްޕޯޓްސް އިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ނެރޭ ފީފާ ގޭމުން ހުއްދަނެތި ގަރެތު ބޭލް އާއި ޒަލަޓާން އިބްރަހޮމޮވިޗްގެ ނަމުގައި ފައިދާތަކެއް ހޯދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
އެފްރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ ރައީސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލުސޭން، ސްވިޒަލެންޑް (ނޮވެމްބަރު 24) - އެފްރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން ފުޓްބޯލް (ކާފް)ގެ ރައީސް އަހުމަދު އަހުމަދު ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްގައި ސަސްޕެންޑްކުރަން ދުނިޔާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑްސް އަންނަ މަހު 17 ގައި

ޒިއުރިކް (ނޮވެމްބަރު 21) - ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާގެ "ބެސްޓް އެވޯޑްސް" އަންނަ މަހު 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ކޮވިޑާ ހެދި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ފަސްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (ނޮވެމްބަރު 18) - މި އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު ގަތަރުގައި ބާއްވަން ނިންމި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހަށް ފަސްކުރަން ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
ގޯމޭޒްގެ މުސާރައިގެ އެއްބައި ފީފާ އިން ދެނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އިންގްލެންޑްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނިޔާވެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހުނު ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯ ގޯމޭޒްގެ މުސާރައިގެ އެއްބައި ފީފާ އިން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
ފީފާއިން ފުޓްބޯޅަ އޭޖެންޓުންނަށް ލައިސަންސެއް

ޒިއުރިކް (ނޮވެމްބަރު 6) - ކުޅުންތެރިން މެދުވެރިކޮށް ކޮރަޕްޝަނާއި މަނީ ލޯންޑަރިން ފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާ އިން ފުޓްބޯޅަ އޭޖެންޓުންނަށް ލައިސަންސެއް ތައާރަފްކުރަން މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ލުސޭން، ސްވިޒަލެންޑް (އޮކްޓޫބަރު 28) - ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ފީފާ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 4
ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދަށް ވެންގާ ހަތަރު ބަދަލެއް ހުށަހަޅަނީ

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 11) - ފީފާގެ ޓެކްނިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެ ހުރި މަޝްހޫރު ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަވާއިދަށް ހަތަރު ބަދަލެއް ގެންނަން ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020
ފީފާ އިން ޓްރިނިޑާޑް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޖެނީވާ، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ފީފާގެ އެންގުމަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ޓީޓީއެފްއޭ)ގެ މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ހައި ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދާތީ އެ ގައުމު ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކުރަން ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020
ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އެދުނީ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ޖަލަށްލާން

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ޓީވީ ރައިޓްސް ނެގުމުގައި ފީފާގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖެރޯމް ވަލްކޭ އަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީގެ މައްޗަށް ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި އޭނާ އަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވަން ކޯޓުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އެދެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 4
ފުޓްބޯޅަ އަށް 11 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް!

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ އާމްދަނީ އަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަދަދު 11 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
އިންފަންޓީނޯ ކުށްވެރިނުވާ ކަމަށް ފީފާ އިން ނިންމައިފި

ޒިއުރިކް (އޮގަސްޓް 20) - ސްވިޒަލެންޑްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް މައިކަލް ލޯބާއާ ގުޅިގެން ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ނެގި ކަމަށް ބުނެ ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބަލަން ފެށި މައްސަލައިގައި، އިންފަންޓީނޯ ކުށްވެރިނުވާ ކަމަށް ފީފާގެ އެތިކްސް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
ފީފާގެ އެހީއާ އެކު ސާފްގައި އިތުރު މުބާރާތްތަކެއް

ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާގެ އެހީއާ އެކު ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދު (ސާފް) ގައި އިތުރު މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 2
އިންފަންޓީނޯއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެތިކްސް ކޮމިޓީން

ޒިއުރިކް (އޮގަސްޓް 4) - ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބަލަމުން އަންނަ، ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯގެ މައްސަލަ ނިމެންދެން އޭނާ މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ދެމި ހުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނީ ފީފާގެ އެތިކްސް ކޮމިޓީން ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 2
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޒިއުރިކް (ޖުލައި 31) - ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 7
އިމްރާން ފީފާ ސެންޗަރީ ކްލަބަށް! މަރުހަބާ!

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު، ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދީފައިވާ 109 މެޗު ބަލައިގަނެ ފީފާ އިން އޭނާ، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ސެންޗަރީ ކްލަބުގައި ހިމަނައިފަ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 27
ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފީފާ އިން ދީފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ވަންނަ ނަމަ، ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ، ފީފާ އިން އިންޒާރުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 1
ފްލޮއިޑް: އަޑުއުފުލާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފީފާގެ ތާއީދު

ޒިއުރިކް (ޖޫން 3) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކު އޭނާގެ ކަރަށް ކަކުލުން އަރައި މަރާލުމުން އެކަމަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން އަޑުއުފުލާ ކުޅުންތެރިން އަދަބުނުދޭން ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ބާއްވާއިރު ސަމާލުވޭ: ފީފާ

ޒިއުރިކް (މެއި 30) - ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމަކަށް ފެތުރިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ މިންވަރުތަކަށް ބަލައި އަލުން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ފަށަމުން އަންނައިރު، ސަލާމަތީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހުރިހާ ގައުމަކުން ވެސް ސަމާލުވާން ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑްސް ފަސްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މެއި 16) - އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާގެ "ބެސްޓް އެވޯޑްސް" ފަސްކޮށްފި އެވެ.