14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ވެންގާ ފީފާގެ އިސް މަގާމަކަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 14) - މަޝްހޫރު އެކި ކްލަބްތަކުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން އުޅޭ ކަމަށް އަޑުފެތުރުނު އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާގެ ޓެކްނިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019
ސަލާ މައްސަލައިގައި ކާޑިފަށް ފީފާގެ އިންޒާރެއް

ކާޑިފް (ނޮވެމްބަރު 5) - ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ވެއްޓި މަރުވި ފްރާންސްގެ ނޯންޓްސްގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް އެމިލިއާނޯ ސަލާގެ ޓްރާންސްފާ ފީގެ ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ދައްކަން ކާޑިފް ސިޓީން ދެކޮޅު ހަދާތީ އެ ޓީމަށް ފީފާ އިން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
ތާރީހީ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފުރުސަތު ޗައިނާ އަށް

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 26) - ފީފާ އިން 24 ޓީމާ އެކު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2021 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 2
ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ ބަލްގޭރިއާ އެފްއޭ ރައީސް އިސްތިއުފާދީފި

ސޯފިއާ، ބަލްގޭރިއާ (އޮކްޓޫބަރު 16) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިން މެޗެއްގައި ބަލްގޭރިއާ ސަޕޯޓަރުން އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި މައްސަލައިގައި ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ، ބަލްގޭރިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮއިކޯ ބޮރިސޯފް އަންގަވައިގެން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބޮރިސްލާވް މިހައެލޯވް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019
ފީފާގެ ރައީސް ބަންގްލަދޭޝަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ބުދަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019
މިނިވަން ވިޔަސް ޕްލެޓިނީ އަށް އިތުރު އަދަބެއްގެ ބިރު

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 5) - ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް މިޝެލް ޕްލެޓިނީ އަށް ދީފައިވާ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި މިނިވަން ވި ކަމުގައި ވިޔަސް ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮރަޕްޝަން...

October 05, 2019 5
އަންހެނުން ކުޅިބަލަން ވަނުމުގެ ހުއްދަ އީރާނުން ދީފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޫބަރު 5) - ކުޅިބަލަން އަންހެނުން ދަނޑަށް ވަނުމުގެ ހުއްދާ އީރާނުން އަލުން ދިނުމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އެންގުމާ އެކު އީރާނުން އެ ގޮތަށް އަމަލުކުރަން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 8
އެވޯޑް ދިނުމުގައި މަކަރެއް ނޯންނާނެ: ފީފާ

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ފީފާ އިން ދޭ ބެސްޓް އެވޯޑްސްގައި މަކަރެއް ހަދައިގެން ކަމެއް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ނުވެސް ދޭނެ ކަމަށް އެ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019
ފީފާއިން ރަޝިޔާ އޮފިޝަލަކަށް ބޮޑު އަދަބެއްދީފި

ލުސޭން، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - މީގެ އަހަރުތަކެއްގެ ކުރިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން ރަޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އަލެކްސަންޑަ ޝިޕްރިގީން އަށް ބޮޑު އަދަބެއް ދޭން ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 16
އިންޒާރަކާ އެކު ފީފާ އިން ނިއު އަށް މުހުލަތެއް ދީފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެ ކްލަބުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަން ފީފާ އިން އެންގި އެންގުމަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ އިތުރު 30 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއްދީ އެ...

September 12, 2019
އަންހެން ސަޕޯޓަރުގެ މަރާ އެކު ފީފާގެ ޓީމެއް އީރާނަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އީރާނުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރަކު އަމިއްލަ އަށް ގައިގައި ރޯކޮށްލައިގެން މަރުވުމާ ގުޅިގެން ފީފާގެ ޓީމެއް އެ ގައުމަށް ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 4
ސިޓީން ކުށް ގަބޫލުކުރުމުން ޖޫރިމަނާއަކުން ފުއްދާލައިފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 14) - ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރިއިރު ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ގަބޫލުކުރުމުން ފީފާއިން އެ ކްލަބް ސަސްޕެންޑްނުކުރަން ނުނިންމައި ޖޫރިމަނާއަކުން ފުއްދާލައި އިންޒާރެއްދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
ޖަރުމަން އެފްއޭގެ ކުރީގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާކުރަނީ

ލުސޭން، ސްވިޒަލެންޑް (އޮގަސްޓް 7) - ޖަރުމަނުގައި 2006 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތެރޭގައި ހިނގައިދިޔަ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގައި ޖަރުމަނު އެފްއޭގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ތިން އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާކުރަން ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ފީފާގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަނީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 28) - ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަން ނިންމައި "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް" ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
ލައިބީރިއާ އެފްއޭ ރައީސް 10 އަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (ޖުލައި 26) - އެބޯލާ ރޯގާއާ މެދު ސަމާލުވާން ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަން ފީފާއިން ދިން ފައިސާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީވެ ލައިބީރިއާގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް މޫސާ ހަސަން ބިލިޓީ 10 އަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
އެމެރިކާގެ އަންހެން ޓީމުން ޓްރަމްޕަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 10) - ފްރާންސްގައި ދާދި ފަހުން ނިމުނު ފީފާ އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި އަންހެން ޓީމުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާ ބައްދަލުނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މޭގަން ރެޕީނޯ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 2
އެމެރިކާ އިން އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕް ދިފާއުކޮށްފި

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖުލައި 8) - ޔޫރަޕްގެ ގަދަބާރު ނެދަލެންޑްސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިކޮށް އެމެރިކާ އިން ފީފާ ވިމެންސް ވޯލްޑް ކަޕް، ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019
އީރާނުގެ އަންހެނުން ދަނޑަށް ވަންނަން ފުރުސަތުދީ: ފީފާ

ތެހެރާން (ޖޫން 22) - އަންހެން ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަނުމުގެ ހުއްދާ އީރާނުން އަލުން ދިނުމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 6
އެފްރިކާ ފުޓްބޯޅަ ހަމަޔަކަށް އަޅުވާނީ ސަމޫރާ

ޒިއުރިކް (ޖޫން 21) – އެފްރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން ފުޓްބޯލް (ކާފް) އިސްލާހީ މަސައްކަތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާ އިން ހަވާލުވެ އެ މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ފާތިމާ ސަމޫރާއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
ސުވާލުކުރުމަށް ފަހު ޕްލެޓިނީ ދޫކޮށްލައިފި

ޕެރިސް (ޖޫން 20) - ތިން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ގައުމުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ސުވާލުކުުރުމަށް ފަހު ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ފްރާންސްގެ މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ޕްލެޓިނީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕެރިސް (ޖޫން 18) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަކަށް ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ފްރާންސްގެ މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ، މިއަދު ފްރާންސުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
ފީފާ ދޫކޮށް ބޮބާން އެނބުރި މިލާނަށް

ފީފާގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކްރޮއޭޝިއާގެ ވޮނިމިރް ބޮބާން އެ އިދާރާ ދޫކޮށް އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނުގެ ޗީފް ފުޓްބޯލް އޮފިސަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވަން ނިންމައިފި އެވެ.