19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 24
ޝަރީފާއި އަފީފްގެ ނަޒަރުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ބިލް

ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދެ އެވެ. އެ ގާނޫނުގެ ވަކި ބައިތަކެއް މާނަކޮށްގެން، ސިޔާސީ މީހުން މައިތިރިކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކަށް ވެދާނެކަމުގެ ބިރެވެ. އެކަން ރާއްޖެ އިން އަބަދުމެ ފެނެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 19
އަނެއްކާވެސް ސަންސެޓެއް: އިތުބާރު ނެތުމުގެ ބިރުވެރިކަން

މީހުން މެރުމާއި ތޫނު ހަތިޔާރުން މީހުންނަށް ހަމަލާދިނުމާއި ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީތައް އޮތީ ގިނަވެފަ އެވެ. އެކަމަކު "ހަތަރެސްފައި ބަނދެ" ފާސްކޮށްފައި އޮތް ގޭންގް ކުށްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން ގޭންގްތަކާ ހަމައަށް ގާނޫނުގެ އަތެއް ނުފޯރަ އެވެ. އެކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށްޓަކައި ކުށް ކުރުން ހުއްޓުވަން ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 6
ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުގައި ބޮޑެތި ހައްގުތަކެއް ނުހިފަހައްޓަން

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްގައި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެ ބިލުގައި ބޮޑެތި ހައްގުތަކެއް ހިފަހައްޓާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް ކައުންސެލް އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 63
ރައީސް އޮފީހަށް އެންޓި ޓެރަރިޒަމް ކޮންސަލްޓެންޓެއް

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ލަފާ ހޯދުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ކޮންސަލްޓަންޓެއް އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 9
ޓެރަރިޒަމްގެ މައުލޫމާތު ސިއްރު ކުރުން ކުށަކަށް ހަދަނީ!

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅޭ ކަމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގި ހުރެ، އެކަން އިންޓަލިޖެންސް އިދާރާތަކާ ހިއްސާ ނުކުރާ ނަމަ، އެއީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ މީހުންނަށް ބޮޑު ޖަލު ހުކުމެއް ދެވޭ ގޮތަށް ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 104
ޓެރަރިސްޓުންނަށް ތާއީދު ކުރާ ނަމަ ކުށަކަށް ހަދަނީ!

ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް، އެ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ ހިޔާލު ފާޅުކުރާ ނަމަ، އެއީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 4
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ބައްދަލުވުމެއް

ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނާޅައިދިއުމާ ދެކޮޅަށް ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 4
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އީޔޫއިން 43 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދު ފަހަނާޅައިދިއުން ހުއްޓުވަން ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީވުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން 43 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 25
ރާއްޖެއަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު: އެމްއެންޑީއެފް

ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލަތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 12
ދީނުގެ ހަރުކަށި ވާހަކަ އިން ނުރައްކާ ބޮޑު: މުފްތީ

އިސްލާމް ދީނުގެ ނަމުގައި ފަތުރާ ހަރުކަށި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުތަކުގެ ހަމަޖެހުން ގެއްލޭ ކަމަށް، މިސްރުގެ މުފްތީ ޑރ. ޝައުގީ އިބްރާހީމް އައްލާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 44
ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު އެނބުރި އައިސް މާލޭގައި

ސީރިއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ގައުމަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސް މާލޭގައި ދިރިއުޅެން ފަށައިފި އެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައެއްނުވެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 3
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ، ވަކި ދީނަކާ ދެކޮޅުވުމެއް ނޫން: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 1) - ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަކީ ވަކި ދީނަކާ ދެކޮޅުވުމެއް ނޫން ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 7
"ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިއްޖެ"

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި، ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްވެފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 1
އިރާގުގެ ޚާއްސަ ފައުޖުގެ ސިފައިން މޫސަލްގައި ކުރިއަށް

އިރާގުގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މޫސަލް އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ފައްސައިލުމަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އިރާގުގެ ޚާއްސަ ފައުޖުގެ ސިފައިން ކުރިއަރަމުންދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016
ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ދެނެގަނެ، ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ސިޔާސަތު މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 3
ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަރުދާސް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ދެނެގަނެ، ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ވަގުތީ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 58
އިއްތިހާދުން އުޅެނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދޭން: ރިޔާޒް

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން ނުވަތަ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016 1
ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް އިންޑިއާއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރިންދުރަ މޯދީގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އޮން ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް އެންޑް އެކްސްޓްރީމިޒަމް ސައީދު އާސިފްއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 25
ދިވެހިން ހަނގުރާމަ އަށް ފޮނުވާ މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ހަނގުރާމައަށް ދިވެހިން ފޮނުވާ ބައެއް މީހުން ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެމީހުން މޮނިޓާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.