20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 4
މަޖޫ: ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ހަގީގީ ތަރި

އެވޯޑްސްގައި 5 ކެޓަގަރީއަކުން ނޮމިނޭޓްވެ، ހުރިހާ ކެޓަގަރީއަކުން މޖޫ ވަނީ އެވޯޑްތައް އުފުލާލާފައި.

December 20, 2017 16
އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ވާށޭ މަށާއެކީ"

އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި 21 ކެޓަގަރީއަކުން ނޮމިނޭޓްވެ، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންޓްމެންޓްގެ ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ޖުމްލަ ނުވަ އެވޯޑާ އެކު އެންމެ މޮޅު ފިލްމްގެ އެވޯޑް ރޭ...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 6
ފިލްމް އެވޯޑްސް: މިއީ މަޖޫގެ ފަހަރަަކަށް ވެދާނެ

މަޖޫއަކީ މި ފަހަރުގެ އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަންތައް ލިބުނު އަންހެން ފަންނާނު ވެސް މެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 3
ޗިއްޕެ އަޒުމަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ދެއްކުން

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޑައިރެކްޓަރަކީ އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ދެ ފިލްމަކީ ވެސް އާންމުންގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނު އަދި ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ތަފާތުތަކެއް ގެނުވައި ދިން ދެ ފިލްމެކެވެ. އެއީ މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "އެންމެ ފަހު ވިންދާ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 5
"ވާށޭ މަށާއެކީ"ގެ އެންމެ މަޖާ އެއް މަންޒަރު

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީގެ ޖާދޫގައި އަދިވެސް އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ޖެހިފަ އެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ އެ ފިލްމް އަދިވެސް ބަލާލަން އެތައް ބަޔަކު ބޭނުންވެފައި ތިބުމެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 1
"ވާށޭ މަށާއެކީ" އަނެއްކާވެސް ޝްވެކަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ އިތުރު ޝޯތަކެއް އަންނަ މަހު ވެސް ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 2
ވާށޭ މަށާއެކީ: ޓައިޓްލް ލަވައިގެ ވީޑިއޯ

ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ނުބަލާ ތިބި މީހުން ނުވަތަ އެ ފިލްމް އަދިވެސް ބަލާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިހާރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފުރުސަތެކެވެ. މި މަހުގެ 25 އިން ފެށިގެން ޝްވެކް ސިނަމާގައި އެ ފިލްމު ދައްކަން ފަށާނެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 1
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެޅުވި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމް ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ވާށޭ މަށާއެކީ" ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 4
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ބެލި މީހުންނަށް މީތި ހާއްސަ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަކީ މި އަހަރު މިހާތަނަށް އެޅުވި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމެވެ. ފިލްމުގެ ހައުސްފުލް 19 ޝޯ މާލޭގައި ދައްކާފައި ވާއިރު، އަތޮޅުތެރޭގައި ވެސް އަދިވެސް އަންނަނީ ފިލްމް ދައްކަމުންވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ލަންކާ އަށް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ހިޓް ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ސްރީ ލަންކާގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2016
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ މަހު އޮލިމްގައި އެޅުވި މަޖާ އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް އިންތިޒާރުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޔަގީނުން ވެސް އެ ފިލްމް އަދިވެސް ބަލާލަން ބޭނުންވާ އެތަައް ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު ފިލްމު ބެލި މީހުން ވެސް ތިބީ ފިލްމުގެ އަވާގައި ހަމަ ގަދަޔަށް ޖެހިފަ އެވެ.