20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 43
އިންވެސްޓު ކުރެވެން އޮޮތީ ދަރަނި ނަގައިގެން: އަމީރު

ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީގެ އެެޖެންޑާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރު ބަރޯސާ ކުރަން ޖެހިފައި އޮތީ ބޭރުން ނަގާ ދަރަންޏަށް ކަމަށާއި މި އިންވެސްޓްމެންޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ފެންނަން އަހަރުތަކެއް ހޭދަވާނެ ކަމަށްް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމްް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 33
ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެލަވަންސް ދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 26
އެމްބަސީތަކަށް 428 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބިން ގަނެފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެމްބަސީތައް އެޅުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލެ އިން 428 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބިން ސަރުކާރުން ގަނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 15
ބަޖެޓު ރިވައިޒް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުށަހަޅަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުމާ ގުޅިގެން މި އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު ރިވައިޒް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުށަހަޅަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 16
ކުޅުދުއްފުށި/ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ސަރުކާރުން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 1
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 46 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 46 ޕަސެންޓު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 3
ޕްރޮކިއުމަންޓް ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައިފި

ޕްރޮކިއުމެންޓާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލައި ތަންފީޒުކޮށް، ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 34
ވެބްފޮންޓެއިނާ ހަވާލުކުރުމުގައި ގޯހެއް ނުހަދަން:ފިނޭންސް

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓު ބޭންކް (އޭޑީބީ) ގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސިންގަލް ވިންޑޯ މަޝްރޫއުގައި މިސް ޕްރޮކިއުމެންޓެއް ހިނގާފައި އޮތަސް ކޮރަޕްޝަނެއް ނުވަތަ އެ ބޭންކުގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް ހިންގާފައި ނުވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 07, 2020 45
އެއްބަސްވުން އުވާލަން ޖެހުނުއިރު ވެސް އޭސީސީ ބަލަން!

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ގެ އެހީގައި ހިންގާ 6.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (100 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ މަޝްރޫއު ޔޫއޭއީގެ ވެބް ފޮންޓެއިންއާ ހަވާލުކުރުމުގައި ހިންގި ކަމަށް ފެންމަތިކުރި...

September 07, 2020 42
ރާއްޖޭގެ ދަރަނި 74 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ދަރަނި 73.9 (ގާތްގަނޑަކަށް 74) ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 115
100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު އޭޑީބީން ހުއްޓުވައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އެތަނާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލަން ފެށި 6.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (100 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓް، ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރި މައްސަލަ ބަލައި އެ މަޝްރޫއު އަލުން ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 50
ބިޑް ކޮމިޓީތަކުން ސިޔާސީ މީހުން ދުރުކުރަނީ

މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީތަކުގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ނުތިއްބެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 24
އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 33.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 33.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 02, 2020 14
އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާނީ ކުޑަ ބަޖެޓެއް: އަމީރު

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މި އަހަރަށް ވުރެ ބަޖެޓު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު...

September 02, 2020 52
700 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުމުގެ މަގުމަތީގައި: އަމީރު

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި އޮތަސް، ރާއްޖެ އޮތީ ހާލުގައި ޖެހިފައި ނޫން ކަމަށާއި ދައުލަތް މެނޭޖް ކުރެވޭ ވަރަށް ފައިސާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 17
ވެންޓިލޭޓަރުތައް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ފައިސާ ހޯދާނެ: އަމީރު

ބޭންކް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި، އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން 75 ވެންޓިލޭޓަރު ރާއްޖެ އަށް...

August 27, 2020 50
ގެރެންޓީއާ ނުލައި ފައިސާދޭން ހުއްދައެއް ނުދެން: އަމީރު

ކޮވިޑު-19ގެ ފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ބޭންކް ގެރެންޓީއާ ނުލައި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގުގެ 90 ޕަސެންޓަށްވާ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 79
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއެކު ހިންގީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް: އަމީން

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނެސްދޭނެ ކުންފުންޏެއް ހޯދަން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އަރްވިންދު މާތުރާ އެކު ކުރެއްވީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް ކަމަށް ހެލްތު...

August 25, 2020 46
ކުޑަކުރި މުސާރަތައް އިޔާދަކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތިން މަސް ދުވަހަށް ކުޑަކުރި، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް މި މަހުން ފެށިގެން އިޔާދަ ކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޓްރެކްޓުތައް ހުށަހަޅަން ޕޯޓަލެއް

ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ)ގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓުތައް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި...

August 24, 2020 84
އެގްޒެކިއުޓާސްއަށް ފައިސާ ދިނީ އެއްބަސްވުމެއް ނެތި؟

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހަވާލުކުރި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ކުންފުންޏަށް 75 ޕަސެންޓް ފައިސާ ދޫކުރީ އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ކަން އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން "މިހާރު"އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފި...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 8
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންތައް އާންމުކުރަނީ

ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންތައް އަންނަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން އާންމުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ...

August 20, 2020
ބީލަންތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހުލާސާ އާއްމުކުރަން ފަށައިފި

ނޭޝަނަލް ޓެންޑާ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް ގެންދާ ބީލަންތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ޚުލާސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާއްމު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 50
ކޮރަޕްޝަންގެ އަޑީގައި ހުރީ މިނިސްޓަރު އަމީރު: ޝިޔާމް

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސްއާ ހަވާލު ކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް...

August 19, 2020 20
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން އިސްނަގަންޖެހޭ: ހަސަން

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުން ހާމަކުރަންދެން މަޑުނުކޮށް ސަރުކާރުން އިސްވެ އެ މައްސަލަތަައް ބަލައި ހުއްޓުވަން...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 198
ކުންފުނި ހޮވީ އަމީނާއި އަރްވިންދުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން

ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ހޮވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަންދޫބު ޑރ. އަރްވިންދު މާތުރު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެކު ރަސްމީ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިނގާ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 13
ކޮވިޑުގެ ކޮރަޕްޝަންތައް ބަލަން މިނިސްޓްރީތައް ކޮމިޓީއަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަމަލްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެފައިވާތީ، އެކަން ބެލުމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ހާޒިރުކުރަން...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 45
ޖިހާދާއި މުނައްވަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އަހުމަދު މުނައްވަރު އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އޭރުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ހުސައިން ލިރާރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިފި އެވެ.