07 ޖުލައި

July 07, 2020 90
އެޗްޑީސީން 22 މިިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހަދަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ޑަބްލިއު.ޒެޑް.އާރު ޕްރޮޕަޓީ އަށް 22.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (352 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އޭޝިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރު (އޭއައިއޭސީ) އިން ކަނޑައަޅަފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 3
100،000 އަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ދެއްކޭނީ ޑިޖިޓަލްކޮށް

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން މަތީގެ މުއާމަލާތްތަކާއި 5،000 ޑޮލަރުން މަތީގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއް އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 1
ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހޭދަ 976 މިލިއަނަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ކުރި ޚަރަދު 976 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 4
"ޑާޓާތައް އެޕްރޫވްވިހާ އަވަހަކަށް އެލަވަންސް ދޭނަން"

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުންގެ ޑާޓާތައް އެޕްރޫވްވިހާ އަވަހަކަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދޭނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ލޯނާއި އެހީގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މާލީ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ އުނދަގޫތަކުން އަރައިގަތުމަށް ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުން މިހާތަނަށް 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 4
ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ އަށް 516 މިލިއަން ޚަރަދުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ނިޒާމު، އާސަންދަ އިން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 516 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފި އެވެ.

June 30, 2020 9
ކޮމިޝަނަރު އައްޔަންކުރަން ހުރަސް އެޅީ ފިނޭންސުން!

ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުު ކުރަން ގާނޫނުގެ ދަށުން އައްޔަން ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނާ އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސްގެ މަގާމަށް މީހަކު އައްޔަން ނުކުރެވުނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން...

29 ޖޫން

June 29, 2020 4
ފަސްކުރި ކުލި ދައްކާނީ ޖޫން އިން ފެށިގެން: މިނިސްޓްރީ

މި އަހަރުގެ ބާކީ ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދީފައިވާ ރިސޯޓު ކުލި ދައްކަން ޖެހޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 3
މަސް ބޭރުކުރާ ކުންފުނިތަކަށް 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ރާއްޖޭން ބޭރަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލޯން ފެސިލިޓީން މިހާތަނަށް 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 12
ފެންފަންޑުން 10 މިލިޔަން ހަރަދުކުރީ އުސޫލެއް ނެތި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން މާލެއިން ފެނުގެ ހިދުމަތް ކެނޑުމުން އުފެއްދި "މާލޭ ވޯޓާ ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑް" އަށް 127.52 މިިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު އެ ފަންޑުން ހަރަދުކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑަ ނާޅަައި 10.82 މިލިޔަން ރުފިޔާ...

16 ޖޫން

June 16, 2020 58
2022ގެ ކުރިން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާކަށް ނުފެނޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އިގުތިސާދަށް އައި ހީނަރުކަމުން އަރައި ނުގަނެވެނީސް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނއަޅަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 24
ކުރީގެ އުސޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭން ނިންމައިފި

އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށް ބުނެ އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި އުސޫލާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، އެ ސާކިއުލާ ރޭ ބާތިލްކޮށް، މީގެ ކުރިން ވެސް އަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 36
ޗައިނާގެ ދަރަނި ސަސްޕެންޑްކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭ ރާއްޖެ

ޗައިނާ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ސަސްޕެންޑުކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަމަށް، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 08, 2020
އޭޕްރީލް މަހުގެ އާމްދަނީ 65 ޕަސެންޓު ދަށަށް

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނީ 648 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 34
އެހީ ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު ހޯދަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ތައާރަފު ކޮށްފައިވާ ރިލީފް ޕެކޭޖްތަކުގެ އެހީ އަށް ޝަރުތު ހަމަވި ނަމަވެސް، އެހީ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެހީ ދިން މީހުންގެ ލިސްޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދަން ގަލޮޅު ދެކުނު ދައިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު...

04 ޖޫން

June 04, 2020 10
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހަރަދުކުރާ ގޮތުގެ އޮޑިޓެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހަރަދުކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަމުން އަންމަ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގައިފި އެވެ.

June 04, 2020 3
ލޯނުތަކަށް 489 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 489 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 16
ކޮވިޑް-19: ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 25 މިލިއަން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމާއި އެ ބައްޔާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 25 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 5
އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އުނިކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ ދަށުން، ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަން ބަލައި ދިނުމަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 12
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅު ހޭދަ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް 867 މިލިއަން ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 6
ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތަށް އިސްލާހު ފޮނުވަން އެދެނީ

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ އިނާޔަތްތައް މުރާޖައާކުރަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަން ސަރުކާރަށް އެންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
"ބިމު ކުލިން 900 މިލިއަން މަދުވާނެ"

ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސްދުވަހުގެ ބިމު ކުލި ދެއްކުން ފަސްކުރުމުން ސަރުކާރަށް ލިބެން ޖެހޭ 900 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަހަރު މަދުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2020 17
މިހާތަނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓަށް 290،000ރ، ދީފި

ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ފަންޑުން މިހާތަނަށް 69 މީހަކަށް 290،000ރ. ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2020 16
ކައުންސިލްތަކުން އާންމުންނަށް އެހީ ދެނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓުން އެހީ ދެވޭނީ ޖަމާއަތުގެ ފައިދާ އަށާއި ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މަންފާ ކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިލޭ ސާބަހަށް ހިންގާ ޖަމިއްޔާތަކަށާއި...

21 މެއި

May 21, 2020 12
ކުރީގެ އުސޫލުން ރޯދަ މަހު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެ

އެހެން އަހަރުތަކޭ ވެސް އެއް އުސޫލުން މި ރޯދަ މަހުގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.