30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020
ފިނޭންސުން އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އޮޑިޓިން ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

November 30, 2020 1
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކުދި ބަދަލުތަކާ އެކު ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް 134.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް 34.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 1
ކޮވިޑް ހަރަދު 2.7 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އެހެން ކަންކަމަށް ދައުލަތުން ކުރަމުން އަންނަ ހަރަދުތައް 2.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 21
ޕީއެސްއައިޕީ ފައިސާއާ މެދު އީވާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

އަންނަ އަހަރު ރާއްްޖޭގައި ހިންގަން ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުން އެ ފައިސާ ވަންނާނީ ދިވެހިންގެ ޖީބަށްތޯ ނުވަތަ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ކެރެލާއަށްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 18, 2020 42
އަޅުގަނޑު ނަމަ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން: ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ވޯޓު ދެއްވޭ ނަމަ، އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް...

November 18, 2020 43
ވެހިކަލްގެ އިތުރު ފީއެއް ނެގުން: އާންމުން ރަތަށް

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުނުވެ، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުޅަނދުތަކުން "ކޮންޖެޝަން ޗާޖު" ފީ ނަގަން ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 19
"ދަރުމަވަންތަ ބޭނުން ކުރަނީ ގެރެންޓީގެ އަގު ނެތުމުން"

ސުކޫކު ވިއްކުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުން ކުރަނީ ދައުލަތުގެ ގެރެންޓީތަކުގެ އަގެއް ނެތުމުން ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2020 42
ދަރުމަވަންތަ "ވިއްކާލަނީ" ބަނގުރޫޓުވުމުން: ޖަމީލް

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް "ވިއްކާލަން" މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައުމު ބަނގުރޫޓު ވެގެން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް...

November 17, 2020 45
ދަރުމަވަންތަ ވިއްކައި، ރަހުނެއް ނުކުރާނެ: ފިނޭންސް

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.6 ބިިލިއަން ރުފިޔާ) ސުކޫކު ވިއްކުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރިޔަސް، އެތަން ވިއްކައި...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 85
ސުކޫކު ވިއްކަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުން ކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދަން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކު ވިއްކުމަށްޓަކައި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަން...

November 16, 2020 98
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކުން އިތުރު ފީއެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުން ޕާކިން ފީގެ އިތުރުން އިތުރު ޗާޖެެއް ނެގުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 18
ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުން ވާނީ ފައިދާ: އަމީރު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމަކީ ވިއްކާލުން ނޫން ކަމަށާއި، ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށާއި އާއްމުންނަށް ލިބޭ މަންފާ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 4
މަތީ ތައުލީމުގެ އެކި ފުރުސަތުތަކަށް ބައި ބިލިއަން ރުފިޔާ

ހިލޭ ޑިގްރީ އާއި ސްކޮލަޝިޕާއި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބައި ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

November 09, 2020 30
ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ

ލ. ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 34.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 45
ފިޗުގެ ވާހަކަ އަހަންވާނެ، ދަރަންޏެއް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ކުންފުނި، ފިޗް ފަދަ ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންޑިކޭޓަރުން ދޭ ރޭޓުގެ އަޑު އަހަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގައުމު ދަރަނިވެރި ނުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 63
"ފިޗުން ރާއްޖެއަށް ދިން ރޭޓިން ގަބޫލެއް ނުކުރަން"

ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ކުންފުނި، ފިޗުން ރާއްޖެ އަށް ދިން ކްރެޑިޓް ރޭޓް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 5
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައި ވަނީ 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 3
ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗާކުރަން މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފި

އެހެން ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނިތައް ފިޔަވައި އެހެން ދަރަނިތައް ރިސްޓްރަކްޗާކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީ ރިޕޯޓެއް މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 17
ދެން ބިޑް ކޮމިޓީތަކުގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ނުތިބެވޭނެ

މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުކަމަށް، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން އައްޔަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 33
އައިއޭއެސްގެ އެލަވަންސާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ އެންގުމެއް

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން ހިންގާ ކުންފުނި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް)ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރި މައްސަލަ ބެލިއިރު، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ...

October 19, 2020 18
ދަރަންޏާ ބެހޭ ރިޕޯޓާ ހެދި މަޖިލީހުގައި ޒުވާބެއް!

ދައުލަތުގެ ދަަރަނީގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން، މަޝްވަރާ ކުރަން މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީ އަށް ގޮސް، އެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން ފެށުމުން އެ...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 96
ތަހުމަތީއާ ގުޅުވައި އަމީނަށް އޭސީސީން ބޮޑެތި ތުހުމަތު

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމަށް ދުބާއީ މީހެއް ކަމަށްވާ ޑރ. އަލީ އަލް ތަޚުމަތީގެ ކުންފުނި، އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ކޮށްފި...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 118
ބްރިޖް މަޝްރޫއަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށި ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމުުގެ މަޝްރޫއަށް އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެގްޒިމް ބޭންކް) އިން 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނާއި 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 20
މާލީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ހާއްސަ މަގާމެއް އުފައްދައިފި

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، "ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ މަގާމެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 71
ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަފާ ދެނީ މަޝްރޫއުތައް ފަސްކޮށްލަން

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، ދަރަނި ނުދެއްކޭ ހާލަތް މެދުވެރިވުމުގެ ނުރައްކާ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި އެހެންވެ މަޝްރޫއުތައް ފަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 13
ލޯނާއި އެހީގެ ގޮތުގައި 520 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ދަތިކަން ހައްލުކުރަން ލޯނާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 520 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 29
ކޮވިޑަށް ކުރި ހަރަދު 2.3 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ބަލިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުން އަދި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވާން ދައުލަތުން ކުރި ޚަރަދު 2.3 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އަރަައިފި އެވެ.