20 މާޗް

March 20, 2020 47
ޒަރިއަންދު ޓެންޑާ ބޯޑުގެ ޗެއާމަނަކަށް

ނެޝަނަލް ޓެންޑާ ބޯޑުގެ ޗެއާމަން ކަމުގެ މަގާމަށް ސަރުކާރުގެ އޮޑިޓިން ދާއިރާގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް ޒަރިއަންދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 4
ދިވެހިންގެ ވަޒީފާ، ވިޔަފާރި ހިމާޔަތަށް 2.5 ބިލިއަން

ދިވެހިންގެ ވަޒީފާތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕެކޭޖެއް ސަރުކާރުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 8
މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ބައެއް އުނިކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކެއްގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ބައެއް އުނިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 18, 2020 21
މާޗް މަހުގެ އޯޓީ ލިބޭނެ: އަމީރު

މި މަހުގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މުސާރަ ދޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 54
ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓު ވިޔަނުދީ! ފިޔަވަޅު އަޅާ!

ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވެސް ތިބީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. އެންމެން ވެސް ތިބީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން މި ވަނީ އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ. އަންނަ މަހު ވެސް މުސާރަ ކުޑަނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ. ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކެއް ވެސް މިދަނީ ލިބެމުންނެވެ. ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު...

12 މާޗް

March 12, 2020 20
ގެއްލުން ކުޑަކުރަން އަވަހަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ: އަދުރޭ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން ސަރުކާރުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 15
މިދިޔަ މަހު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ ޚަރަދު ބޮޑު

މިދިޔަ މަސް ނިމުނު އިރު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަށް ވުރެ ޚަރަދު ބޮޑު ކަމަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 19
ޕްރޮކިއުމަންޓް ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑެއް އުފައްދަވައި އެ ބޯޑަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

March 03, 2020 81
އަގުބޮޑު، ސިންގަލް ވިންޑޯ މަޝްރޫއުގައި ކޮރަޕްޝަން؟

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އެތަނާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލަން 6.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (100 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 6
ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަނީ އެ މަގާމު ހުސްވުމުން: އަމީރު

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް މެނޭޖް ކުރާނެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަން އިއުލާންކުރީ، ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު ވަކިވުމުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 36
ސަރުކާރު ޚަރަދުތައް މެނޭޖްކުރަން ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަނީ

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ފުރިހަމަ އަށް ބަލަހައްޓައި މެނޭޖްކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެކްސްޕެންޑިޗާ ޕޮލިސީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 42
ޓީއެމްއޭ އިން އަދިވެސް ކުރަނީ ޝަކުވާ

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭ އަށް ޖާގަ ދޭނީ ސަރުކާރުން ނިންމި ގޮތަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން ސާފުކޮށް ބުނުމުން ވެސް، އެކަން ބަލައިނުގަނެ، ޝަކުވާގެ ބަޔާނެއް އެ ކުންފުނިން އަނެއްކާވެސް...

February 23, 2020 8
ސަމުރާއީ ބޮންޑު ވިއްކާނީ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ނަގާ ބޮންޑު ވިއްކޭ ވަރުވާނީ މި އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 1
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރި ހޭދަ އިތުރުވެއްޖެ

ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) ގެ ދަށުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރި ހޭދަ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 33
ފަޒީލްގެ ވާހަކަތަކުން ވެސް ގޯސްވީ އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑު

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދޭން އުޅުނު ގޮތުގެ މައްސަލައިގައި އެމްއޭސީއެލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަ ކޮމާޝަލް ހުސައިން ފަޒީލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަަތު ކޮމިޓީގައި މިއަދު...

February 19, 2020 20
"މިއީ، ޓާމިނަލް މައްސަލައިގައި އިންސާފުވެރި ނިންމުން"

އެމްއޭސީއެލުން 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އާ ޓާމިނަލް ވަކި އޮޕަރޭޓަރަކާ (ޓީއެމްއޭ އާ) ހަވާލުކުރަން ހިންގި މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓުވައި، އެމްއޭސީއެލަށް އަހަރެއްގެ...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 17
ޖީއެސްޓީ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ (ޖީއެސްޓީ) ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތަކާ މެދު އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

February 18, 2020 7
ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ތާއީދުކޮށްފި

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭ އަށް ޖާގަ ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އުސޫލަށް، އެކަން ހިނގި ގޮތް ބެލި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 22
ނޫމަޑި އަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް

ނޫމަޑިއާ އެކު ހެދި ސެޓްލްމަންޓް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް ދިނީ 55 މިލިއަން ޑޮލަރު (849 މިލިއަން ރުފިޔާ) ނޫން ކަމަށާއި އެ އަދަދު އެ އަށް ވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށް...

February 14, 2020 17
ދައުލަތުގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރަނީ

ދައުލަތުގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ،ދައުލަތުގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 86
ޓާމިނަލް ދޭން އުޅުނީ ގެއްލުމުގައި، ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް

އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލުން ލައުންޖް ހަދަން ޖާގަ ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އޮޕަރޭޓަރުންނާ އެކު އެމްއޭސީއެލް އިން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަނީ މިހާރު ޖާގަ ދޫކޮށްފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް...

February 13, 2020 43
އެމްއޭސީއެލްގެ ސިޓީ، ބޯޑުުގެ ނިންމުމެއް ނޫން؟!

އެމްއޭސީއެލުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލަ، އެންމެ ސިޓީއެއްގެ މައްޗަށް ކުއްލިއަކަށް އެނބުރެން ފަށައިފި އެވެ. އަދި އެއީ ކިހާ ބުރަދަނެއް ހުރި، އެ...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 18
ޓީއެމްއޭއަށް ޓާމިނަލް ދޭން ނިންމި ގޮތާ އޭސީސީ ދެކޮޅު

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް، ޓީއެމްއޭ އަށް ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް...

February 12, 2020 57
"ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ކަންތައް އަވަހަށް ނިންމަން ޖެހޭ"

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން،...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 18
ދަރުމަވަންތަ އިމާރާތް ހަވާލުކުރީ ސެލެކްޓިވް ބިޑިންއަކުން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ސެލެކްޓިވް ބިޑިންއަކުން ކަމަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 27
ޓީއެމްއޭގެ ވާދަވެރިންނަށް އަަދިވެސް ހުރަހެއް!

އެމްއޭސީއެލުން ބޮޑު ލޯނެއް ނަގައިގެން ތަރައްގީކުރި އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޖާގަ ދޭ ގޮތް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އިއުލާންކުރި އިރު، ޓީއެމްއޭއިން ބޭނުންވި ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނުވިޔަސް، މިހާރު ވެސް ވާދަވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ބޮޑެތި އެޑްވާންޓޭޖްތަކެއް އެ ކުންފުންޏަށް އޮތް ކަމަށް، އިންޑަސްޓްރީގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 65
ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އަންގައިފި

ޗައިނާ އިން ފެތުރެން ފެށި ކޮރާނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ދައުލަތަށް މި އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރި ވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބިދާނެތީ، ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ. އެކަމަކު، މީގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކެއް ނުހިމެނެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 37
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އަންގައިފި

ޗައިނާ އިން ފެތުރެން ފެށި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ވާނެތީ، މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.