14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 26
ތަނެއް ކުއްޔަށްދޭ ކަމަށް ބުނެ ލަނޑުދޭ މީހަކު ޖަލަށް

މާލޭން އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށްދޭ ކަމަށް ބުނެ، އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ނަމުގައި 13 މީހެއްގެ އަތުން ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނަގައި މަކަރު ހެދި މީހަކު ދެ އަހަރާއި ނުވަ މަހާއި 18 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 64
މާލީ ކުށްތަކާ ގުޅޭ އިންޑިއާގެ މާހިރުން ރާއްޖެ އަށް

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަނީ ލޯންޑަރިން އާއި މާލީ އެހެން ކުށްތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މާހިރުން ފޮނުވުމަށް އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 66
އެސްއޯއެފްގެ މުއާމަލާތްތައް ރިޕޯޓް ކުރިން: ބީއެމްއެލް

ބޮޑު ހިޔާނާތުން އެމްއެމްޕީއާރްސީން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރީ ޗެކުތައް އެންޑޯސްކޮށްފައި ހުރުމުން ކަމަށާއި އެސްއޯއެފް އެކައުންޓުގެ މުއާމަލާތްތައް ދިޔައީ ރިޕޯޓް ކުރަމުން ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 5
އޮޅުވާލައިގެން ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ތަފާތު ސްކޭމްތައް މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ދިވެހި އެކި ކުންފުނިތަކުގެ އަތުން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް، މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 4
އެފްއައިޔޫން ގިނައިން ބެލީ ޓެރަރިޒަމަށް ކުރި ހަރަދު

މަރުކަޒީ ބެންކް، އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އިން މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ބަލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމަށް ހަރަދު ކުރާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައްކަމަށް އެ ޔުނިޓްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 4
މަނީ ލޯންޑްރިން ހުއްޓުވުމަށް ޑޭޓާ ޓްރެކިން ބޭނުންކުރަނީ

ސިންގަޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - މަނީ ލޯންޑްރިން ހުއްޓުވުމަށް ސިންގަޕޫރުން އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 62
ފެނަކައިގެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު

ލޯންޗްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ސައްހަ ނޫން ޗެކްތަކެއްގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.