20 ޖުލައި

July 20, 2019
ސޮލީން: އާ ވައްތަރެއްގެ ކާނާއެއް

ދުނިޔެ އަށް އަންނަ ތަރައްގީއާ އެކު އިންސާނުންގެ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އެބަ އާދެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ ހިނގާ އެއް ޓްރެންޑަކީ އެއްގަމާއި ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކާ ވެސް ދުރުވެ، ގަސްގަހާގެހިން ލިބޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަށް ބަރޯސާވުމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ ޕްލާންޓް-ބޭސްޑް ޕްރޮޓީން އަށް ހުސްވާ...

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ކޮފީ އާއި ޕްލާސްޓިކުން ސްނީކާޒް ކަލެކްޝަނެއް

ކުންޏަކީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި މެނޭޖް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ފައިސާ އަށް ވެސް ހެދިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ފިންލެންޑްގައި ދިރިއުޅޭ ވިއެޓްނާމްގެ ޒުވާން ދެ ވިޔަފާރި ޕާޓްނަރަކު މިހާރު އަންނަނީ ކޮފީ އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައި ބާކީވާ ކުންޏާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ރިސައިލްކޮށްގެން ހިތްގައިމު ސްނީކާޒްތަކެއް ތައްޔާރު ކުރަމުންނެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019
ފިންލެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އަދި ސައުތު އޭޝިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ފިންލަންޑުގެ އެމްބެސެޑަރު ހަރީ ކަމަރައިނަން، އޭޕްރީލް 8، 2019 ގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވި 'ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް މޯލްޑިވްސް' ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 7
ފިންލެންޑު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ފިންލޭންޑުގެ ހަމައެކަނި ސްކޫލު، މާލޭގައި މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 7
އެންމެ އުފާވެރި ގައުމަކީ އަދިވެސް ފިންލެންޑް

ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުފާވެރި ގައުމަކީ ފިންލެންޑް ކަމަށް މި އަހަރު ނެރުނު ވޯލްޑް ހެޕިނެސް ރިޕޯޓްގައި ވެސް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 12
ފިންލޭންޑުގެ މުޅި ސަރުކާރު އެކީގައި އިސްތިއުފާދީފި

ހެލްސިންކީ (މާޗް 9) - ސޯޝަލް ވެލްފެއާ އަދި ހެލްތުކެއާ ރިފޯމްކުރުމުގައި ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑިއަށް ނުދެވުމުން ފިންލެންޑުގެ މުޅި ސަރުކާރު އެކުގައި އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 4
ފިންލެންޑުގައި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ބޭކާރު

ހެލްސިންކީ (ފެބްރުއަރީ 9) - ފިންލެންޑުގައި ވަޒީފާ ނެތް ބައެއް މީހުންނަށް ދެ އަހަރު ވަންދެން އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެލަވަންސެއް ދިން ނަމަވެސް އެ މީހުން ވަޒީފާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 3
ފިންލަންޑް ސްކޫލްގެ ބާކީ ޖާގަތައް ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

ޑްރީމް ކެމްޕަސްގައި އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާ ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭނެ ފިންލަންޑްގެ ޓީޗަރުން، ބޭނުންވާ އަދަދަށް ހަމަވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 2
ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް އަންނަ އަހަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ އަދި ތަފާތު ރޭންކިންތަކުން ވެސް އެ ކަމަށް ހެކިދޭ، ފިންލަންޑްގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނި، އެޑިޔު ކަނެކްޓް ޕްރައިވެޓް...

15 މެއި

May 15, 2018 5
ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ޖާގަތައް ފުރެނީ

ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ހުޅުވާ ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އޮންލައިން ޕްރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހުޅުވާލިތާ 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ސްކޫލުގެ ގިނަ ގްރޭޑްތަކެއް 60 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފުރިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 6
ކުދިން ފެއިލްނުވާ ފިންލެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް

އަންނަ އަހަރު ބިލަބޮން ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ޑްރީމް ކެމްޕަހުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑު 5-1 ގެ ކްލާސްތައް ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަކަށް ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މުހިންމު ވާހަކަތަކެއް ދެކެވުނެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދާ ފިންލަންޑުގެ ކުންފުނި،...

04 މެއި

May 04, 2018 9
ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ މައުލޫމާތު ދެނީ

އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަން ގުރޫޕްގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ އެޑުކަނެކްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލާ ގުޅޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 13
އެންމެ ގިނައިން ކޮފީ ބޮނީ ފިންލެންޑު މީހުން

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކޮފީ ހައްދާ ގައުމަކީ ބްރެޒިލް ކަމަށާއި އެންމެ ގިނައިން ކޮފީ ބޮނީ ފިންލޭންޑްގައި ކަމަށް އދ. ގެ ކާނާ އާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ސުޕަޝީ: އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ރަށެއް

ޗުއްްޓީއެއް ހަދާލަން ދާނީ ލޯބިވެރިޔާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ގޮވައިގެން ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ބޮލުމުގެ ރިހުމަކަށްވާ ނަމަ، ފިރިހެނުންނަށް ނުދެވޭ ކަހަލަ ތަނަކަށް ދިއުމަކީ ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. މިއީ ޔޫރަޕް ހިސާބުގަނޑުގައި ޗުއްޓީއެއް ހަދާލަން ދާ އިރު، އަންހެނުންނަށް ހިޔާރު ކުރެވިދާނެ ގޮތެކެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 12
ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ރާއްޖެ އަށް

ތައުލީމީ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރި އަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިންލޭންޑްގެ މަޝްހޫރު "ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް" ރާއްޖެ އަށް ރަސްމީކޮށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 19
ފިންލޭންޑު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ތައުލީމީ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރި އަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިންލޭންޑްގެ މަޝްހޫރު "ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް" އެއް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވުމަށް އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017
މަހެއް ވަންދެން އެއާޕޯޓެއްގައި އުޅެވިދާނެތަ؟

އެއާޕޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެގެން އުޅެން ޖެހިއްޖެއްޔާ ޖެހޭނެ ހާލު މިހާތަނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދައްކައިދީފައި އޮންނާނީ ހޮލީވުޑް ތަރި ޓޮމް ހޭންކްސް އެވެ. އޭނާގެ، 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ރީތި ފިލްމު "ދަ ޓާމިނަލް" އިން ނެގި ޚިޔާލަކަށް ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކު މިހާރު އަންނަނީ 30 ދުވަސް ވަންދެން އެއާޕޯޓެއްގައި ދިރިއުޅެން...

13 މެއި

May 13, 2017
ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް ދޭ މުސާރައިގެ ނިޒާމް ކާމިޔާބު

ހެލްސިންކީ (މެއި 13) - ފިންލެންޑުގައި ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ކޮންމެ މަހަކު ވެސް މުސާރަ ދިނުމަށް ހިންގާ ޕައިލެޓް ސްކީމް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ސްޓްރެސް ލެވެލް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މި ސްކީމް ހިންގުމުގައި އުޅޭ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.