12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 15
ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި ފަޔަ ޑްރިލެއް ބާއްވައިފި

ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި ފަޔަ ޑްރިލެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 5
ރޯވި ގޮތް ބަލަން ފޮރެންސިކް ލެބަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވައިފި

މާލޭގައި މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ސާމްޕަލް ތަހުލީލުކުރުމަށް ފޮރެންސިކް ލެބޯޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 4
ލަންކާ ބޭރުން ބިޔަ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ކުވައިތުން އިންޑިއާ އަށް ދަނިކޮށް ލަންކާގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރުން ތެޔޮ ޓޭންކަަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދާތީ ޓޭންކަރު ސަލަމާތްކުރަން އިންޑިއާ އާއި...

September 03, 2020 18
މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުން މަނާކޮށްފި

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްްދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން އެމްއެންޑީއެފުން ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވައިދެއްގެ ދަށުން ކުރިން ވެސް މަނާކޮށްފައި ވާއިރު، މީހުން އުޅޭ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ބެހޭ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލަމާތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ އެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 37
ޖަނަވަރީ މަގު ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހެންވޭރު ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުންނަ ފިހަރާއެއްގައި މިއަދު ރޯވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020 51
ލަފާކުރަނީ ގަސްދުގައި ކެފޭގައި ބަޔަކު ރޯކުރީ ކަމަށް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ކެފޭ ޓިއޯލޯގައި އިއްޔެ ރޭ އަލިފާން ރޯވީ، ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރި ކަމަކުން ކަމަށް އެ ތަނުގެ ވެރިޔާ ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 1
އެސްބީއައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ހުޅުމާލެ އިން އެކަނި

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ނަގާފައިވާ ފްލޯތަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާތީ، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ބްރާންޗުން އެކަނި ޚިދުމަތް ދޭން އެ ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

August 29, 2020 25
ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި "ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގަ"ށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، އޭގެ އަގު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް އަރާނެ ކަމަށް، މައުލޫމާތު ހުރި...

August 29, 2020 9
މާދަމާ ވެސް ހިދުމަތް ފެށޭތޯ އެބަ ބަަލަން: އެސްބީއައި

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ނަގާފައިވާ ފްލޯތަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު، މާދަމާ ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 73
މާލޭގައި އަނެއްކާ ވެސް އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް

މާލޭގެ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 14
ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން އިތުރު ތިން މަހަށް ދެނީ

މާލޭގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އާއިލާތަކަށް އިތުރު ތިން މަހަށް ވަގުތީ ބޯހިިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން...

August 27, 2020 42
ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ތިބި މީހުން ނުކުންނަން އަންގައިފި

މާލޭގައި މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި އަމިއްލަ ގެ އަށް ގެއްލުން ލިބުމުން، ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ގިނަ މީހުން އަންނަ ހޯމަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަގުތީ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 5
ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަޑިއަށް ދިޔަ ހާދިސާގައި ގެއްލުނު ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެއްނިއްޖެ އެވެ.

August 10, 2020 2
ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން މީހަކު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 35
އެލްސިއޯން ބޭކަރީ ތެޔޮޓޭންކް: އަވައްޓެރިންނަށް ބިރެއް!

ލުބުނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގައި ރޭ ބާރު ގަދަގޮވުންތަކެއް ގޮވައި، މުޅި ސަރަހައްދު އަޅިއަށް އަޅާލި ހާދިސާއިން ދިވެހިންނަށް ވެސް ވަނީ ފުން އަސަރުތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ މި ފަހުން ދުނިޔެ ނުދެކޭވަރުގެ ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކެކެވެ. އެއާއެކު، ދިވެހިންގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށްވީ މާލޭގައި ވެސް، އަދިވެސް ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ގުދަންތަކެއް ހުރިއިރު،...

08 ޖުލައި

July 08, 2020 9
ތިންވަނަ އަލިފާނާއެކު ސެކިއޯ ބޭގަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް!

ސެކިއޯ ބޭގް ކުންފުނީގެ ގުދަންތަކުގައި މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައި 11 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާއިރު، ރޭގެ ހާދިސާއާ އެކު ވެސް އެ ގުދަނުގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 3
ގުދަނުގައި އަދިވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހުޅު އެބަ ރޯވޭ

ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުށީގައި އޮތް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ސައިޓެއްގެ ރޯވެ އަނދަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 14
ޝައުނާގެ ފޯނުކޯލާއި މެސެޖުތައް ބެލުމުގެ އަމުރެއް ނުދިން

މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ފިހިގެން މަރުވި އާއިޝަތު ޝައުނާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި، އޭނާގެ ފޯނު ކޯލްތަކާއި މެސެޖުތައް ބެލުމުގެ އަމުރެއް ފުލުހުންނަށް ދެވެން ނެތް ހައި ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 16
އޮގްޒިލަރީ ފަޔަމަނުން ގެންގުޅެނީ އަޅުންހެން: ސަނީފް

ރަށް ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އޮގްޒިލަރީ ފަޔަމަނުން ލައްވައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ "އަޅު ކުދިން"ގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 83
ލޯންޗްތަކުގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ އައިއެސްއިން ނަގައިފި

އދ. މަހިބަދޫގައި ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ ލޯންޗްތަކެއްގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ ޓެރަރިސްޓް އައިއެސް ޖަމާއަތުން އުފުލައިފި ކަމަށް، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ދިރާސާކުރާ ސައިޓް އިންޓެލިޖެންސުން ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 6
ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަަކީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރިކަމެއް

އދ. މަހިބަދޫ ބަނދަރުގައި އަޅާފައިވާ ފަސް ލޯންޗާއި ދެ ޑިންގީއެއްގައި ރޭ ފަތިހު ބަަޔަކު ރޯކޮށްލީ ގަސްދުގައި ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 15, 2020 22
ފަސް ލޯންޗަކާއި ދެ ޑިންގީއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އދ. މަހިބަދޫ ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ފަސް ލޯންޗަކާއި ދެ ޑިންގީއެއްގައި ރޭ ފަތިހު ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 6
ރަތަފަންދޫ ބޯޅަދަނޑުގައި ރޯކޮށްލައިފި

ގދ. ރަތަފަންދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 2
އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗެއްގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
އަލިފާން ނިއްވާ ކުޑަ އުޅަނދެއް ޕެނަސޮނިކުން ހަދައިފި

ޖަޕާނުގެ ޕެނަސޮނިކް ކުންފުންޏަކީ އާންމުކޮށް ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓީވީ އާއި އައިސްއަލަމަރީ އާއި ފްރިޖާއި އޭސީ އާއި މިހެން ގޮސް މި ބާވަތުގެ އެތައް އުފެއްދުމެކެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 2
އަލިފާން ރޯވި ޔޮޓް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ކުޑަވިލިނގިލީގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮއްވައި ރޭ ފަތިހު އަލިފާން ރޯވި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔޮޓް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.