18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 15،000 ގެ އަނދައިފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 18) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ ފަގީރު ހިސާބުގަނޑެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 15،000 ގެ އެނދުމުން ބައި ލައްކައެއްހާ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 3
ދަނބިދޫގެ އިންޖީނު ގޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ލ. ދަނބިދޫގެ އިންޖީނު ގޭގައި އަލިފާން ރޯވެ އެ ރަށަށް ކަރަންޓް ދޭން ބޭނުންކުރާ ތިން އިންޖީނުގެ ތެރޭން ދެ އިންޖީނު އަނދައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 5
ރޯވި ގޭގައި އުޅޭ މީހުން ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހެންވޭރު ގެއެއްގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 16 މީހަކު ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 6
ފަރިވާގައި ރޯވީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލުންކަން ސާބިތެއް ނުވި

ފަރިވާ ފިހާރާގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލުން ކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 2
ޖަޕާނުގެ ސްޓޫޑިއޯއެއްގައި ރޯކޮށްލުމުން 23 މަރު

ޓޯކިޔޯ (ޖުލައި 18) - ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯގައި ހުރި އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯއެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުން 23 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 12
އެމްއޭސީއެލް އިން އަންހެން ފަޔަފައިޓަރުން ތަމްރީންކުރަނީ

އެމްއޭސީއެލް އިން އެ ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަޔަ ފައިޓަރުންގެ ޓީމް ތަމްރީން ކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 31
ސީޓީ ސްކޭން ހަދަން އައިޖީއެމްއެޗުން ޓްރީޓޮޕަށް ފޮނުވަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭން ހެދުން މެދުކެނޑިފައިވާތީ، އިމަޖެންސީކޮށް ސީޓީ ހަދަން ޖެހޭ މީހުން ޓްރީ ޓޮޕަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 14, 2019 8
އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިންޖީނު ރޫމްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިންޖީނު ރޫމްގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)...

June 14, 2019 2
ވެމްކޯގެ ވެހިކަލެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ވެމްކޯ އިން ކުނި އުފުލަން ގެންގުޅޭ ވެހިކަލެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވެފައި ވަނިކޮށް ފުލުހުންނަށް ފެނި، އަލިފާން ނިއްވާލައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 37
އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ފުލުހުން ނަމޫނާ ދައްކައިފި

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގައި މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ފުލުހުން ނަމޫނާ ދައްކައި އެ ތަން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 20
ދިއްފުށީ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ކ. ދިއްފުށީގައި މިރޭ ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ދެ މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި، މަސްރަހު ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށު ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 1
މޫކައި ސުއިޓްސް ހުޅުވަން މަދުވެގެން ދެ ހަފްތާ ނަގާނެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށް ފަހު ބަންދު ކުރި މޫކައި ސުއިޓްސް ހުޅުވަން މަދުވެގެން ދެ ހަފްތާ ނަގާނެ ކަމަށް އެތަނުގެ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 1
އެންސްޕާ އާއި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިދުމަތަށް ދަތިތަކެއް

މޫކައި ސުއިޓްސްގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެ އިމާރާތުގައި ހިންގާ ދައުލަތުގެ ދެ އޮފީސް ކަމަށްވާ އެންސްޕާ އާއި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބައެއް ހިދުމަތް ތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 2
އުލިގަމުގެ ރުއް ވަލެއްގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ހއ. އުލިގަމުގެ ވަލުތެރޭގެ ބޮޑު ބައެއްގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 4
ލ.ގަމު ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ލ. ގަމުގެ ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 7
ހުޅުމާލޭ ހުސް ބިމުގެ ބޮޑު ބައެއް އަނދައިފި

ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގެ ބޮޑު ބައެއް އިއްޔެގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނދައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 14
ހުޅުމާލޭގައި ރޯވި އަލިފާން އަދިވެސް ނިއްވައެއް ނުލެވޭ!

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާނުލެވި ހަތް ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރުވެއްޖެ އެވެ.

April 15, 2019 4
ހުޅުމާލޭގެ ހުސް ބިމެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި އަލިފާން ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 6
ޕިކަޕެއްގައި ރޯވެ ބިދޭސީއެއް ފިހިއްޖެ

އދ. މާމިގިލީގައި މިއަދު ރަށުޕިކަޕެއްގައި ރޯވެ ބިދޭސީއެއްގެ ފައި ފިހިއްޖެ އެވެ.

April 12, 2019 7
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ރޯވެ، ތިން ފުލުހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ރޭ ރޯވެ، ދުމުގެ އަސަރުކޮށްގެން ތިން ފުލުހަކަށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 4
ހަތަރު މަސް ތެރޭ އަލިފާނުގެ 86 ހާދިސާއެއް ހިނގި

މިދިޔަ ހަތަރު މަސް ތެރޭ އަލިފާނުގެ 86 ހާދިސާއެއް ހިނގި ކަމަށް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސަސް (އެފްއާރްއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 11, 2019 6
މުލަކުގައި ބަންނަމުން ދިޔަ ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

މ. މުލަކުގައި ބަންނަމުން ދިޔަ ލޯންޗެއްގައި ރޭ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 7
އދ. އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

އދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ އަރިޔަދޫގައި މިއަދު މެންދުރު ފަހު އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

April 10, 2019 11
ރޯވި ގޭގެ 10 މީހުންނަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދީފި

ގ. ރެޑްޕާލް ގޭގައި ރޯވެ އެ ގޭގެ ތިން ފްލޯގައި ވެސް މީހުންނަށް ނޫޅެވޭ ވަރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާތީ އެ ގޭ އެންމެންނަށް މިހާރު ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް...

April 10, 2019 7
ގެއެއްގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ރޭ މެންދަމު އަލިފާން ރޯވެ، ގެއްލުންތައް ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 14
މަތިވެރީގައި ރޯވި ގެސްޓްހައުސް އިން ރާފުޅިތަކެއް ފެނުނު

އއ. މަތިވެރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރޯވި ގެސްޓްހައުސް ތެރެއިން ތިން ފުޅި ރާ ފެނުނުކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.