21 މާޗް

March 21, 2020 8
ރަންދެލީގެ ވިލާއެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ޝެވަލް ބްލެން ރަންދެލި ރިސޯޓްގެ މޫދު ވިލާއެއްގައި ރޭ އަލިފާން ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 6
ރަތަފަންދޫ ބޯޅަދަނޑުގައި ރޯކޮށްލައިފި

ގދ. ރަތަފަންދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 21
ބިގްމޭންގައި ރޯވެ، ކައްކާ ފިހިއްޖެ

ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ބިގްމޭން ރެސްޓޯރެންޓްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި އެތަނުގެ ކައްކާއެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 18
ހިތަދޫގެ ވިޔަފާރި ގާޑިޔާއެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ވިޔަފާރި ގާޑިއަލެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައި، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަންދާލައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 13
އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާ، އޭ ލެވެލް، މަތީ ނަތީޖާ!

ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން އިށީންނަ އިރަށް އައިޝަތު ޝިރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ފާތިމަތު ތާނިޔާ (ތާނި) ގެ ހަނދާނަށް ވެރިވެރިވެގަންނަނީ އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހުޅުން ސަލާމަތްވާން އުޅުނު ގޮތެވެ. ހ. ތިލަފުށީގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި އަލިފާން ރޯވި އިރު، ޝިރާ އިނީ އިސްލާމް ފިލާވަޅު ދަސްކުރާށެވެ. ތާނި، އިންނެޓުން ބަލަމުން ދިޔައީ ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ހުރި...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ފަޔަ ފައިޓަރުންނަށް އެހީވާން 103 މީޓަރުގެ ޕިއްޒާއެއް

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަލިފާން ރޯވުމުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަޔާ ފައިޓަރުންނަށް އެހީވާން ފައިސާ އެއްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރެސްޓޯރަންޓަކުން 103 މީޓަރުގެ ޕިއްޒާއެއް އާދީއްތަ ދުވަހު ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 2
އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗެއްގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
އަލިފާން ނިއްވާ ކުޑަ އުޅަނދެއް ޕެނަސޮނިކުން ހަދައިފި

ޖަޕާނުގެ ޕެނަސޮނިކް ކުންފުންޏަކީ އާންމުކޮށް ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓީވީ އާއި އައިސްއަލަމަރީ އާއި ފްރިޖާއި އޭސީ އާއި މިހެން ގޮސް މި ބާވަތުގެ އެތައް އުފެއްދުމެކެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 1
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބިޔަ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 13) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ ބިޔަ އަލިފާންގަނޑު ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަހު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަލިފާން ނިއްވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ކްރިސްގެ މިލިއަން ޑޮލަރު

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އެ ގައުމަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު...

January 09, 2020 2
ބިލިއަނަރު ކައިލީ ވެސް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް އެހީވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ކުރިމަތިވެފަވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު އެމެރިކާގެ ކައިލީ ޖެނާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 2
ވާރެއާ އެކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަލިފާންގަނޑަށް މަޑުޖެހުމެއް

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 6) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ އަލިފާންޑު، ހިމަފޮދު ވާރެއާ އެކު، ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުއްމީދެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

January 06, 2020 2
އަލިފާން ރޯވި ޔޮޓް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ކުޑަވިލިނގިލީގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮއްވައި ރޭ ފަތިހު އަލިފާން ރޯވި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔޮޓް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުގެ ސައިރެން ދޫންޏެއްގެ އަޑުން

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތި ވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ އެ ގައުމުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ، އަނދަމުން ދިއުމެވެ. އެހެންވެ، އެ ގައުމުގައި މިހާރު އެންމެ ގަދައީ އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސައިރެންގެ އަޑެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 1
ތިލަފުށީގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، ބިދޭސީއަކު މިއަދު ފިހިއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ގުދަންތަކުގެ ސަލާމަތީ ބައެއްކަންކަމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

ކެމިކަލް ގުދަންތަކުގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން އިތުރު ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އަލިފާން ނިންވުމުގައި ލޯތްބާ އެކު!

މަތީގައި ވާ ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަނީ ޑެނިލް ނޮކްސް، އަލިފާންގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ހިނގާފައި އަންނަ ތަނެވެ. މިއީ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. މިއީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ނިންވަން، ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އެތައް ބައެއްގެ ހިތްވަރު ދައްކައިދޭ ހަގީގީ މަންޒަރެކެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019
އިންޑިއާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 35 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 8) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ފެކްޓަރީއެއްގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 35 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 31
ފެން ނުލިބި ވެރިރަށް ހުއްޓުމަކަށް! ބޮޑު ކާރިސާއެއް!

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގައި ހިނގި އަލިފާންގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދިމާވި ފެނުގެ ކާރިސާއަށް މިއަދު ފަސް އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެ ހާދިސާގެ ތަޖުރިބާ އާއި މިހާރު އެކުންފުނީގެ ހާލަތު މި ރިޕޯޓްގައި ކިޔާދީފައިވާނެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 2
ކޮންސިއުލޭޓް އަންދާލި މީހުންނަށް އަދަބުދޭންޖެހޭ: އީރާން

ބަޣުދާދު (ނޮވެމްބަރު 28) - އިރާގުގެ ނަޖަފް ސިޓީގައި ހުންނަ އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓުގައި އަލިފާން ޖެހި މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ތެހެރާނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 4
ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ރޯވެ ހަ މީހަކު ފިހިއްޖެ

ވިލިމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ރޯވެ ހަ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 4
ކެމިކަލް ގުދަންތައް ނިމުމުން ރައީސަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ތިލަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން، ހިނިތުންވުމާ އެކު ކެމިކަލް ގުދަންތައް ބައްލަވައިލެއްވީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެއީ، ކުރިން އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވީ މާލޭގެ ބޮޑު އާބާދީ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވުމުގެ އަމަލީ...