20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 1
ފަޔަ އެލާމްގެ އަޑަށް ދިޔައިރު އެއީ ގުރައެއްގެ އަޑު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ގެޔަކުން ގުރައެއް ގޮވާ އަޑު އިވޭތީ، އެއީ އަލިފާން ރޯވެގެން އަޅާ އެލާމްގެ އަޑު ކަމަށް ހީކޮށް، އަލިފާން ނިވާ މީހުން އެ ގެޔަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
ކެލިފޯނިއާގެ އަލިފާނުގައި ހާހެއްހާ މީހުން ގެއްލިއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ނޮވެމްބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި މިހާރު ރޯވެ އަނދަމުންދާ ގަދަ އަލިފާނުގައި ހާހެއްހާ މީހުން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 2
ސެމީޑީލް ގޭގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

މއ. ސެމީޑީލް ގޭގެ ތިން ވަނަ ފްލޯގައި މިއަދު ހަވީރު ރޯވި އަލިފާން ނިންވާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ކެލިފޯނިއާގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގައި 31 މަރު

ކެލިފޯނިއާ (ނޮވެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި މިހާރު ރޯވެ އަނދަމުންދާ އަލިފާނުގައި މިހާތަނަށް 31 މީހުން މަރުވެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 2
ފައިދިގު މަކުނެއް މަރަން ހަދައިގެން ގޭގައި ރޯވެއްޖެ

ފައިދިގު މަކުނުތަކެއް މަރާލަން އޭގައި އަލިފާން ޖައްސަން އުޅެން ހަދައިގެން އެމެރިކާގެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 4
ރިސޯޓެއްގެ ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކްވެ އަށް މީހަކު ފިހިއްޖެ

ދ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ "މާގާ" ރިސޯޓުގެ ސްޓާފް ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކްވެ މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަށް ބިދޭސީއަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 37
އެމްސެވަން ރޯކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުތަކެއް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕް ކުރި، އެމް ސެވަން ޕްރިންޓާސްގެ ފިހާރަތަކާއި ޗާޕްހާނާ ރޯކޮށްލާނެ ކަމަށް ބަޔަކު އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ތަނުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 4
ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ކޫލް ޕްލެނެޓްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ރީޓެއިލް ޗެއިން ކޫލް ޕްލެނެޓުން ބައްޓަރަމުއްލާގައި ހިންގާ ފިހާރާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 19
ހުދުރަންފުށީގެ އަގު ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓް އަނދާ ހުލިވެއްޖެ

މާލެ އަތޮޅުގައި ހިންގާ ހުދުރަންފުށި ރިސޯޓުގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއްގައި 8 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މޫދު ރެސްޓޯރެންޓާއި ވޯޓާ ވިލާއެއް އަނދާ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018
އަލިފާން ރޯވިތާ ފަސް ދުވަސް ފަހުން މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގެ އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވިތާ ފަސް ދުވަސް ފަހުން 74 އަހަރުގެ މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 16
ހައުސިންގެ ލޭބަކުއާޓާގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް

ޕޮލިސް ޓޯޔާޑާ އިންވެގެން ހުންނަ، ދެ ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ލޭބަ ކުއާޓާގައި ރޭ އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 2
ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

ޗާނދަނީ މަގުގައި ހުންނަ "ކޮމްޝޮޕް" ނަމަކަށް ކިޔާ ފިހާރައެއްގައި ރޭ ދަންވަރު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި އެ ފިހާރައިގައި ހުރި ބައެއް ތަކެއްޗަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ހިތަދޫ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

އައްޑޫ ހިތަދޫ ފިހާރައެއްގައި ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ރޯވެ، އަނދައިލި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 2
ކުޑަބަނޑޮހުގެ ޑައިވިން ސްކޫލްގައި ރޯވެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން ސްކޫލްގައި ރޯވެ އެކަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 5
ހިންނަވަރުގައި ބޭރު ބައެއްގެ މުދާތަކެއް އަނދައިފި

ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ޅ. ހިންނަވަރަށް ބޭރު ބަޔަކު ގެނެސްފައި ހުރި އަގު ބޮޑު މުދާތަކެއްގައި ރޭ ދަންވަރު ރޯވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 21
މީދޫ އެމްޑީޕީގެ ޖަހައެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ސ. މީދޫގައި ހުޅުވާފައިވާ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއްގައި ބަޔަކު ރޭ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 12
މަރިޔާދުގޭގައި ރޯކުރި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހު ގދ. ގައްދު އަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުކުރި މަރިޔާދުގޭގައި ރޭ ހުޅުޖެހި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 17
ގައްދޫގައި ހެދި މަރިޔާދުގެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހު ގދ. ގައްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހެދި މަރިޔާދު ގޭގައި މިރޭ ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ޓައިވާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ނުވަ މީހުން މަރު

ޓައިޕެއި (އޮގަސްޓް 13) - ޓައިވާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ނުވަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 4
ވޮށްމުލި ރިސޯޓުގައި އަލިފާންރޯވެ ގެއްލުންވެއްޖެ

ދ. އަތޮޅު ވޮށްމުލި ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ސްޕާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.