17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 2
ރޯވި ޓޭންކަރުން 340 މިލިއަން ރުޕީސްގެ ބަދަލު ހޯދަނީ

ސްރީ ލަންކާ ބޭރުގައި އޮއްވައި އަލިފާން ރޯވި ބިޔަ ތެޔޮ ޓޭންކަރު، އެމްޓީ ނިއު ޑަޔަމަންޑުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 340 މިލިއަން ރުޕީސް (1.8 މިިލިއަން ޑޮލަރު) ހޯދަން ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 9
ވެސްޓް ކޯސްޓް އަޅިއަށް ހަދަމުން އަލިފާން ފެތުރެނީ

އެމެރިކާގެ ވެސްޓް ކޯސްޓްގުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވި މިހާތަނަށް 28 މީހަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިފައި ވާއިރު ގެދޮރު އަޅިއަށްވެ ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020
ޓޭންކަރުގައި އަލިފާނެއް ނެތް، ސްޓޮރޭޖުން ލީކެއް ނުވޭ

ސްރީ ލަންކާ ބޭރުން އަލިފާން ރޯވި، ދެ މިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ހުރި ނިއު ޑަޔަމަންޑް ޓޭންކަރުގައި މިހާރު އަލިފާން ނެތް ކަމަށާއި ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅިފައި ހުއްޓަސް އެއީ ސްޓޮރޭޖުން ލީކުވި ތެޔޮ ނޫންކަން ޔަގީންވެފައިވާ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 5
ރޯވި ގޮތް ބަލަން ފޮރެންސިކް ލެބަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވައިފި

މާލޭގައި މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ސާމްޕަލް ތަހުލީލުކުރުމަށް ފޮރެންސިކް ލެބޯޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ކަނޑަށް ތެޔޮ ލީކުވެއްޖެ

ދެ މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ކަނޑަށް ތެޔޮ ލީކުވެފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 08, 2020 1
މެއްސަކާ ހެދި ގޭގައި ރޯވެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ފްރާންސްގެ ދުވަސްވީ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު މެއްސެއް މަރަން އުޅެގެން ގޭގައި ރޯވެ، ވަގުތީ ހިޔަލަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 3
ބިޔަ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

ސްރީ ލަންކާ ބޭރުގައި އޮއްވައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަލިފާން ރޯވި ދެ މިލިއަން ފީފާ ހުރި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން އަލިފާން ނިއްވާލެވިއްޖެ ކަމަށް ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ލަންކާ ބޭރުންރޯވި ޓޭންކަރު ބުރިވެދާނެކަމުގެ ބިރެއް ނެތް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސްރީ ލަންކާގެ އިރުމަތިން 270،000 ޓަނުގެ ތެޔޮ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ރޯވި ޓޭންކަރުގެ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި ކަމަށާއި ޓޭންކަރުގައި ރެނދެއްލީ ނަމަވެސް ދެބުރިވެދާނެކަމުގެ ބިރެއް ނެތް ކަމަށް ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 4
ލަންކާ ބޭރުން ބިޔަ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ކުވައިތުން އިންޑިއާ އަށް ދަނިކޮށް ލަންކާގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރުން ތެޔޮ ޓޭންކަަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދާތީ ޓޭންކަރު ސަލަމާތްކުރަން އިންޑިއާ އާއި...

September 03, 2020 18
މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުން މަނާކޮށްފި

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްްދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން އެމްއެންޑީއެފުން ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވައިދެއްގެ ދަށުން ކުރިން ވެސް މަނާކޮށްފައި ވާއިރު، މީހުން އުޅޭ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ބެހޭ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލަމާތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ އެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 37
ޖަނަވަރީ މަގު ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހެންވޭރު ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުންނަ ފިހަރާއެއްގައި މިއަދު ރޯވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020 27
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ޕީޕީއެމާ ގުޅުވި މައްސަލަ ޖައްސައިފި

މާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީއާ ގުޅުވައި ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތު އުފައްދުމަށާއި ބަދުނާމްކުރަން ރާއްޖެ ޓީވީން...

August 30, 2020 51
ލަފާކުރަނީ ގަސްދުގައި ކެފޭގައި ބަޔަކު ރޯކުރީ ކަމަށް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ކެފޭ ޓިއޯލޯގައި އިއްޔެ ރޭ އަލިފާން ރޯވީ، ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރި ކަމަކުން ކަމަށް އެ ތަނުގެ ވެރިޔާ ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 1
އެސްބީއައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ހުޅުމާލެ އިން އެކަނި

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ނަގާފައިވާ ފްލޯތަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާތީ، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ބްރާންޗުން އެކަނި ޚިދުމަތް ދޭން އެ ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

August 29, 2020 25
ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި "ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގަ"ށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، އޭގެ އަގު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް އަރާނެ ކަމަށް، މައުލޫމާތު ހުރި...

August 29, 2020 9
މާދަމާ ވެސް ހިދުމަތް ފެށޭތޯ އެބަ ބަަލަން: އެސްބީއައި

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ނަގާފައިވާ ފްލޯތަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު، މާދަމާ ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 73
މާލޭގައި އަނެއްކާ ވެސް އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް

މާލޭގެ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 14
ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން އިތުރު ތިން މަހަށް ދެނީ

މާލޭގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އާއިލާތަކަށް އިތުރު ތިން މަހަށް ވަގުތީ ބޯހިިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން...

August 27, 2020 42
ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ތިބި މީހުން ނުކުންނަން އަންގައިފި

މާލޭގައި މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި އަމިއްލަ ގެ އަށް ގެއްލުން ލިބުމުން، ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ގިނަ މީހުން އަންނަ ހޯމަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަގުތީ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 15
ވީއައިއޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 3
ރައްކާތެރިކަަމަށް އަބަދުވެސް އިސްކަންދޭން އެދިވަޑައިގެންފި

ތެލާއި ގޭސް ފަދަ ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެންގުޅޭކަން ކަށަވަރުކުރަން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 9
އެއާޕޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް، މީހަކު ފިހިއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި މީހަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

August 10, 2020 5
ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަޑިއަށް ދިޔަ ހާދިސާގައި ގެއްލުނު ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެއްނިއްޖެ އެވެ.

August 10, 2020 2
ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން މީހަކު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 1
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ރޯވެ ކޮވިޑްގެ ބަލިމީހުން މަރު

އަހުމަދުއާބާދު (އޮގަސްޓް 7) - އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދުއާބާދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި އަލިފާން ރޯވެ އެ ތަނުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންތަކެއް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ކައިވެންޏަށް އަހަން ކުރި ޕްލޭނުން އެޕާޓްމަންޓް އަޅިއަށް

ލޯބިވެރިޔާ ގާތުން އިންނަން އަހަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހަކު ތައްޔާރުވެ އެޕާޓްމަންޓްގައި އުތްބައްތި ރޯކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެތަން އަނދައި އަޅިއަށްވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 2
ޕޮލިސް ލޯންޗުގައި ރޯކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ދައުވާއެއް

ލ. ގަން ތުނޑީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި ގަސްދުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި އިތުރު ދައުވާއެއް ކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 28
ފުލުހުންގެ ލޯންޗުގައި ރޯކޮށްލި މީހުންނަށް ދައުވާކޮށްފި

ލ.ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރުގައި އޮތް ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި، މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޮން ގޮއްވި މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވި މޫސާ އިނާސް އާއި އެ ހަމަލާ އަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު އަބްދުއްލަތީފް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.