01 ޖުލައި

July 01, 2020 14
ޝައުނާގެ ފޯނުކޯލާއި މެސެޖުތައް ބެލުމުގެ އަމުރެއް ނުދިން

މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ފިހިގެން މަރުވި އާއިޝަތު ޝައުނާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި، އޭނާގެ ފޯނު ކޯލްތަކާއި މެސެޖުތައް ބެލުމުގެ އަމުރެއް ފުލުހުންނަށް ދެވެން ނެތް...

July 01, 2020 4
ތ. ގުރައިދޫގައި ލޯންޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

ތ. ގުރައިދޫގައި މިއަދު ލޯންޗެއް ގޮވައި އޭގައި ތިބި ބަޔަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 15
ހުޅުޖެހުމާއި ވައްކަމުގެ ތުހުމަތަށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 2
ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ "އެކްސީޑް" ފިހާރައިގައި މިއަދު ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 1
ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ރޯވެ ކޮވިޑް ބަލި މީހުންތަކެއް މަރު

ޑާކާ (މެއި 28) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސޮލޭޝަން ޔުނިޓެއްގައި ރޯވެ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 11
މަހިބަދޫ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ނުދޭތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އދ. މަހިބަދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ފަސް ލޯންޗާއި ދެ ޑިންގީގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ ޓެރަރިސްޓް އައިއެސް ޖަމާއަތުން އުފުލި ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޚޭ އިދާރާތަކުން ހިއްސާ ނުކުރާތީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 31
ހިތަދޫ ސްވަރޭޖް ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނުގައި "ރޯކޮށްލައިފި"

ސ. ހިތަދޫގެ ފެނަކަ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނުގައި ބަޔަކު ގަސްދުގައި މިއަދު ރޯ ކޮށްލައިފި ކަމަށް އައްޑޫގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 83
ލޯންޗްތަކުގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ އައިއެސްއިން ނަގައިފި

އދ. މަހިބަދޫގައި ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ ލޯންޗްތަކެއްގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ ޓެރަރިސްޓް އައިއެސް ޖަމާއަތުން އުފުލައިފި ކަމަށް، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ދިރާސާކުރާ ސައިޓް އިންޓެލިޖެންސުން ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 6
ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަަކީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރިކަމެއް

އދ. މަހިބަދޫ ބަނދަރުގައި އަޅާފައިވާ ފަސް ލޯންޗާއި ދެ ޑިންގީއެއްގައި ރޭ ފަތިހު ބަަޔަކު ރޯކޮށްލީ ގަސްދުގައި ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 15, 2020
ރޯވީ ގަސްތުގައި ކުރި ކަމަކުން ކަމަށް ތުހުމަތުނުކުރެވޭ

އދ. މަހިބަދޫ ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗުތަކުގައި އަލިފާން ރޯވީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ކުރި ކަމަކުން ކަމަށް ތުހުމަތު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 15, 2020 22
ފަސް ލޯންޗަކާއި ދެ ޑިންގީއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އދ. މަހިބަދޫ ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ފަސް ލޯންޗަކާއި ދެ ޑިންގީއެއްގައި ރޭ ފަތިހު ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 9
ކަރަންޓީނުގައި މީހުން ތިބޭ ވިލިވަރުގައި އަލިފާންރޯވެއްޖެ

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ކ. ވިލިވަރުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް މިރޭ ހިނގައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 9
ރާއްޖެ އަންނަ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނުގައި ރޯވެއްޖެ

ބާޒާރުގައި އަގު ބޮޑުވެފައިވާ ފިޔާ އާއި ބިސް ހިފައިގެން ރާއްޖެ ދަތުރު ކުރަމުން އަންނަ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނުގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ރޭ ހިނގައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 8
ރަންދެލީގެ ވިލާއެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ޝެވަލް ބްލެން ރަންދެލި ރިސޯޓްގެ މޫދު ވިލާއެއްގައި ރޭ އަލިފާން ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 6
ރަތަފަންދޫ ބޯޅަދަނޑުގައި ރޯކޮށްލައިފި

ގދ. ރަތަފަންދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 21
ބިގްމޭންގައި ރޯވެ، ކައްކާ ފިހިއްޖެ

ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ބިގްމޭން ރެސްޓޯރެންޓްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި އެތަނުގެ ކައްކާއެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 18
ހިތަދޫގެ ވިޔަފާރި ގާޑިޔާއެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ވިޔަފާރި ގާޑިއަލެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައި، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަންދާލައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 13
އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާ، އޭ ލެވެލް، މަތީ ނަތީޖާ!

ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން އިށީންނަ އިރަށް އައިޝަތު ޝިރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ފާތިމަތު ތާނިޔާ (ތާނި) ގެ ހަނދާނަށް ވެރިވެރިވެގަންނަނީ އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހުޅުން ސަލާމަތްވާން އުޅުނު ގޮތެވެ. ހ. ތިލަފުށީގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި އަލިފާން ރޯވި އިރު، ޝިރާ އިނީ އިސްލާމް ފިލާވަޅު ދަސްކުރާށެވެ. ތާނި، އިންނެޓުން ބަލަމުން ދިޔައީ ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ހުރި...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ފަޔަ ފައިޓަރުންނަށް އެހީވާން 103 މީޓަރުގެ ޕިއްޒާއެއް

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަލިފާން ރޯވުމުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަޔާ ފައިޓަރުންނަށް އެހީވާން ފައިސާ އެއްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރެސްޓޯރަންޓަކުން 103 މީޓަރުގެ ޕިއްޒާއެއް އާދީއްތަ ދުވަހު ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 2
އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗެއްގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
އަލިފާން ނިއްވާ ކުޑަ އުޅަނދެއް ޕެނަސޮނިކުން ހަދައިފި

ޖަޕާނުގެ ޕެނަސޮނިކް ކުންފުންޏަކީ އާންމުކޮށް ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓީވީ އާއި އައިސްއަލަމަރީ އާއި ފްރިޖާއި އޭސީ އާއި މިހެން ގޮސް މި ބާވަތުގެ އެތައް އުފެއްދުމެކެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 1
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބިޔަ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 13) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ ބިޔަ އަލިފާންގަނޑު ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަހު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަލިފާން ނިއްވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ކްރިސްގެ މިލިއަން ޑޮލަރު

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އެ ގައުމަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު...

January 09, 2020 2
ބިލިއަނަރު ކައިލީ ވެސް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް އެހީވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ކުރިމަތިވެފަވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު އެމެރިކާގެ ކައިލީ ޖެނާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.