07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 2
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެބްރުއަރީ މަހު ފަށަން މަސައްކަތްކުރަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެބްރުއަރީ މަހު ފަށަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.