21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 6
ތައުލީމާ ގުޅޭ "އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް" ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ޓީޗަރުން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިނޮވޭޝަން ކޮންފެރަންސް" އަށް 47 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 23
ފަޒްނާއަށް ކުރި ދޮގު ތުހުމަތަށް މާފަށްއެދެން އަންގައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދާ ގުޅުވައިގެން ދޮޮގު ވާހަކަތަކެއް ޝާއިއުކޮށް، އެ ކަމަނާއާ ދޭތެރޭގައި ނުބައި ތަސައްވަރެއް އުފެދިދާނެ ގޮތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޚަބަރު ޖެހި މީޑިއާ އިން މާފަށް އެދެން ފަޒްނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ރޭ އަންގައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 34
ފަސްޓްލޭޑީއާ ބެހޭގޮތުން ފެތުރީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ވަކީލުން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދާ ގުޅުވައިގެން ދޮޮގު ވާހަކަތަކެއް މީޑިއާއެއްގައި ޝާއިއުކުރި ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ކަމަނާގެ ވަކީލުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 2
ސީޑޯގެ ކުޑަކުދިންގެ ފޮތެއް އާކުން ނެރެފި

އަންހެނުންނާ މެދު ކުރާ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާ (ސީޑޯ) ގެ ކުޑަކުދިންގެ ފޮތެއް، އާކުން މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 16
އިޝާރާތުގެ ބަހުން ފަސްޓް ލޭޑީގެ މުހިންމު މެސެޖެއް

އިއްޔެ ފާހަގަކުރި، ބައިނަލްއަގުވާމީ އިޝާރާތްބަހުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު (ފަޒޫ) އިޝާރާތުގެ ބަހުން ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކައެއް އިއްޔެ ކިޔައިދެއްވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 38
ތައުލީމުގެ ބިލަށް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތައުލީމުގެ ބިލަށް ޚިޔާލު ހޯދަން މަޖިލީހުން ބޭއްވި ފޯރަމްގައި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި މިހާރުވެސް ކުރައްވާ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 3
ގޯނާ ހުއްޓުވަން ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު މުހިންމު: ރައީސް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 30
މަޖިލިސް ރައީސްއާ، ފަސްޓް ލޭޑީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ، ޔުނިސެފްގެ އެމްބެސެޑަރު ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހްމަދު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 29
މެރެތަން ފުރިހަމަކުރައްވައި ފަސްޓްލޭޑީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު، ޓީއެފްޖީ ރަންގައިި މިއަދު މެރަތަނެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި ތާރީހުން ޖާގަ ހޯއްދަވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަސްޓް ލޭޑީއެއް މެރަތަން ފުރިހަމަކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 3
މާމަ/ކާފައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފަށަނީ

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ގައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އިފްތިތާހުކޮށް، މާމަ/ކާފައިންގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 9
ވިމެން އިން ޓެކްގެ "ސްޓެމް ފެސްޓް" ފަށައިފި

ވިމެން އިން ޓެކުން އިސް ނަގައިން ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބާއްވާ "ސްޓެމް ފެސްޓް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 18
ޖަޕާން ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ރަސްމީގޮތުން ތަޚުތަށް އިސްކުރެއްވުމުގެ އިހްތިފާލުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެ ގައުމަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު މިރޭ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 3
ނަރުހީޓޯ މަގާމާ ހަވާލުވުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް

ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ނަރުހީޓޯ މަގާމާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެވަޑައިަތުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ބައިވެރިވަޑައިގަނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 4
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ޚާއްސަ ދައުވަތަކަށް ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 10
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މެމޮގްރަފީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އުރަމަތީ ކެންސަރު ދެނެގަތުމަށް ހަދާ މެމޮގްރަފީ ޓެސްޓުގެ ހިދުމަތް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 3
އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" ފަށައިފި

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
"ބީ ކައިންޑް" ހަރަކާތް ފަޒްނާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރެވޭނެ ގޮތެއް އިންތިޒާމްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 11
ސްކޫލުތަކަށް "ކޮރިޑޯ އެކްޓިވިޓީސް" ތައާރަފްކުރަނީ

ސްކޫލު މާހައުލުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ބާރު އެޅުމަށް "ސްކޫލް ކޮރިޑޯ އެކްޓިވިޓީ، ހާޓީ ބްރޭކްސް" ޕްރޮގްރާމް، ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މިއަދު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 17
"ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހާއްސަ "ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ސެންޓަރު ރަސްމީކޮށް ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 12
މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވައިފި

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބާއްވަވައިފި އެވެ.