12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 57
މަސްކޮޅު ނުކިރި އުކާލަން ޖެހޭ ހާލަތް ކުރިމަތިވެއްޖެ!

ވޭތުވެދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ނުވާ ވަރަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ބަނާ މަސްކޮޅު ނުކިރޭ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. އަދި ބޭނުންވާ ވަރަށް އައިސް ވެސް ނުލިބި، ބާނާ މަސްކޮޅު އުކާލަން ޖެހޭ ހާލަތަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، މަސްވެރިން ވަނީ ރުޅިގަދަ ވެފަ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 1
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި ވަރު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
މަސް އެކްސްޕޯޓުކޮށްގެން 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރު!

މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން މާޗު މަހު 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (336 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 8
މަސްވެރިން ބުނަނީ މަހުގެ އަގު ބަދަލު ނުވާނެ ކަމަށް

މާރުކޭޓުގައި ރޯ މަހުގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިއްޖެ އެވެ. މަސްވެރިން ބުނަނީ މަސްވެރިކަން މި ދުވަސްވަރު ރަނގަޅުވެފައިވާތީ މި ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 5
ހުޅުމާލެ "ރަށު މާރުކޭޓު" ގޮޅިތައް ކުއްޔަށްދީފި

ހައުސިން ޑިވެޕޮލްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ކުރި "ރަށު މާރުކޭޓު"ގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށްދީފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 33
އެކްސިޑެންޓުވެ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 3
އދ. އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ އައިސް ޕްލާންޓް މަހިބަދޫގައި

އދ. އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ އައިސް ޕްލާންޓް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން މަހިބަދޫގައި ބަހައްޓައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 1
ފާނަ އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ

ލޮނު އަދި ފެނުގައި ގެންގުޅޭ އެކުއޭރިއަމް މަހާއި ދިރޭ ފާނަ ރާއްޖެ އިން އެކްސްޕޯޓު ކުރަން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުނީ ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 5
މާރުކޭޓުގައި މަސް ތިޔާގިވެ، އަގު ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ރޯދަ މަސް ފެށުނުއިރު ކަނޑުމަހުގެ އަގު އިންތިހާ އަށް އުފުލިފައިވީ ނަމަވެސް ކަނޑުމަސް ތިޔާގިވެ، މާލޭގެ މަސް މާރުކޭޓުގައި އަގު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 7
ހުޅުމާލޭގައި ވަގުތީ މިސްކިތަކާއި މަސްމާރުކޭޓެއް

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުތީ މިސްކިތަކާއި ދާއިމީ މަސް މާރުކޭޓެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެއް ޕަސެންޓުން މަތިވެއްޖެ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި މުދާލައި ހިދުމަތުގެ އަގު 1.02 ޕަސެންޓުން މަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 17
މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ވެސް ހުސްކުރަނީ

ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓުގެ އިތުރުން ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގާޑިޔާތައް ވެސް ހުސްކުރަން މިމަހުގެ 28ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 7
ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓު ހުސްކުރަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ހުސްކުރަން، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެންގުމަށް ފަހު ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 24
މަހުގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލިއްޖެ

މާލޭ މަސް މާރުކޭޓަށް ގެންނަ މަހުގެ އަދަދު މަދުވެ، މަހުގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 8
މަސް ބަންދުކުރާ ހަތަރު ކާރުހާނާއެއް ގާއިމުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ދަޅުގައި މަސް ބަންދު ކުރާ ކާރުހާނާތަކެއް ހެދުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން އެހީވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 6
ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި ރޭ ދަންވަރު އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ހުޅުުވާލައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 1
މިއީ އެންމެ އަވަހަށް މަސް ކަނޑާ މީހާތަ؟

ހެޔޮވަރުގެ ކަަނޑު މަހެއް ކަނޑާލަން ކިހާ ވަގުތެއް ނަގާ ހެއްޔެވެ؟ ފަސް މިނިޓު، ދިހަ މިނިޓް ނޫނީ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތު ނަގާނެ ކަންނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު މަސް މާރުކޭޓުގައި މަސް ކަނޑަން ހުންނަ އަބްދުﷲ އަފީފް މަދު ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން ކޮށް ނިންމާލަ އެވެ. އެހެން ވިއްޔާ، މިއީ މާލޭގައި ހުރި އެންމެ އަވަހަށް މަސް ކަނޑާ މީހާ...

30 މެއި

May 30, 2016 3
ފިނިކުރި މަސް ގަންނަ އަގު މިފްކޯއިން ބޮޑުކޮށްފި

ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް މަސް ނުލިބިި ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާނެތީ، ފިނިކުރި މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރަން މިފްކޯއިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.