01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 9
ހުޅުމާލޭ މަސް މާރުކޭޓް ހަވާލުކުރި ގޮތުން އޭސީސީ އަށް

ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަކާ ނުލައި، ގުޅިއެއްގެ ތެރެއިން ނެގި ގުރުއަތު ކަރުދާސްކޮޅުގައި އޮތް ކުންފުންޏާ ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މަސް މާރުކޭޓް ހިންގަން ހަވާލުކުރުމުން، ކުރިމަތިލި އެހެން މީހުންގެ ހައްގު ގެއްލޭ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
މަސް ރައްކާކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ މިފްކޯ އިން އިތުރުކުރަނީ

މަސް ރައްކާ ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭ އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 11
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާ އެކު، އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ ތަންތަނުގައި އަމަލު ކުރަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 6
ލުޔާއެކު ވެސް މާރުކޭޓުން މަސް ގަންނަންޖެހޭނީ ގުޅައިގެން

މާލޭގެ ލޮކްޑައުންއަށް ލުޔެއް ދިން ނަމަވެސް މަސް މާރުކޭޓަށް މަސް ގަންނަން ދާން ހުއްދަ އަދި ނުދޭނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 3
މަސްމާރުކޭޓުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް މާދަމާ ފަށަނީ

މަސް މާރުކޭޓުން މަސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 13
މަސް މާރުކޭޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅަނީ

މާލޭ މަސް މާރުކޭޓް ބޭނުންކުރަން ފަށައި މަސްވެރިންނަށް އެ ތަން ބޭނުންކުރުމުގައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 25
މަސްވެރިން މަސް ބާނަނީ އެކަމަކު އަގެއް ނެތް

މަސްވެރިކަން ކުރާތާ 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މުހައްމަދު ސައީދަށް މިއަށް ވުރެ ވިޔަފާރި ދަށް ދުވަސްވަރެއް އަދި ނުފެނެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 9
އިގުތިސާދު މިނިވަންކުރުން: މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރަމާ!

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތައް ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް މިވަނީ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން ހުއްޓިފަ އެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އަޅުގަޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް މާޔޫސްކަން ވެރިވި ނަމަވެސް، މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި ކުރާ އުންމީދުތަކާއި، ހިތްވަރާއި، އަޒުމަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް އަންނާކަށް ނުޖެހެ އެވެ....

18 މާޗް

March 18, 2020 4
ހުސްނުވާ ވަރަށް މަސްދަޅު އެބަހުރި: މިފްކޯ

ކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަސްދަޅު ގަންގަން އަޔަސް، އެ ލިބުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށް މިފްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 3
ކޮވިޑް19: ޔޫރަޕުން ގަންނަ މަސް 30 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުން މަސް ގަންނަ އަދަދު 30 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސީފުޑް ޕްރޮސެސާސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓާސް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްޕީއީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 2
ވިލިމާލޭގައި މަސް މާރުކޭޓެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ވިލިމާލޭގައި މަސް މާރުކޭޓެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 18
ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި ހުސްވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: ޒަހާ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބާނާ މަހުގެ ބާވަތް ކަމަށްވާ ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި އިންޑިއާ ކަނޑުން ހުސްވުމުގެ ބިރަކީ، ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް ވެސް އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
އެންސިސް ހުޅުމާލޭ ފެކްޓަރީއަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ!

ހުޅުމާލޭގައި އެންސިސް އިން ހުޅުވާ، ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރާ ފެކްޓަރީ އަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން "އޯޕަން ޑޭ" އެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 13
ފެލިވަރު ފެށީ ވެސް 50 ޓަނުން، އަދިވެސް 50 ޓަނު!

ބަނދަރު ފުރިފައި އޮތީ ކިއޫގައި އަޅާފައި ހުރި ބިޔަ މަސްދޯނިފަހަރުންނެވެ. މަސްވެރިންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އޭރު ވެސް ދިޔައީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މަސް ނުކުރި ގިނައިރު އޮންނަން ޖެހުމާއި ބޭނުންވާ ވަރަށް އައިސް ނުލިބުން ފަދަ ޝަކުވާތަކެވެ. އެކަމަކު މިފްކޯ އިން ހިންގަމުން އަންނަ ޒަމާންވީ ފެލިވަރު މަސް ފެކްޓަރީ އޭރު އޮތީ ފުރިފަ އެވެ. މަސް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 58
މަސްކޮޅު ނުކިރި އުކާލަން ޖެހޭ ހާލަތް ކުރިމަތިވެއްޖެ!

ވޭތުވެދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ނުވާ ވަރަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ބަނާ މަސްކޮޅު ނުކިރޭ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. އަދި ބޭނުންވާ ވަރަށް އައިސް ވެސް ނުލިބި، ބާނާ މަސްކޮޅު އުކާލަން ޖެހޭ ހާލަތަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، މަސްވެރިން ވަނީ ރުޅިގަދަ ވެފަ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 1
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި ވަރު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
މަސް އެކްސްޕޯޓުކޮށްގެން 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރު!

މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން މާޗު މަހު 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (336 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 8
މަސްވެރިން ބުނަނީ މަހުގެ އަގު ބަދަލު ނުވާނެ ކަމަށް

މާރުކޭޓުގައި ރޯ މަހުގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިއްޖެ އެވެ. މަސްވެރިން ބުނަނީ މަސްވެރިކަން މި ދުވަސްވަރު ރަނގަޅުވެފައިވާތީ މި ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 5
ހުޅުމާލެ "ރަށު މާރުކޭޓު" ގޮޅިތައް ކުއްޔަށްދީފި

ހައުސިން ޑިވެޕޮލްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ކުރި "ރަށު މާރުކޭޓު"ގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށްދީފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 33
އެކްސިޑެންޓުވެ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.