27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 1
ކަނޑުއޮތްގިރީގައި އަލުން މަސް ބަންދު ކުރަން ފަށަނީ

ކ. ކަނޑިއޮތްގިރީގައި އަލުން މަސް ބަންދު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން މިފްކޯއިން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 7
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓް 12 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު 12 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 9
އިގުތިސާދު މިނިވަންކުރުން: މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރަމާ!

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތައް ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް މިވަނީ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން ހުއްޓިފަ އެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އަޅުގަޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް މާޔޫސްކަން ވެރިވި ނަމަވެސް، މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި ކުރާ އުންމީދުތަކާއި، ހިތްވަރާއި، އަޒުމަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް އަންނާކަށް ނުޖެހެ އެވެ....

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 3
ކޮވިޑް19: ޔޫރަޕުން ގަންނަ މަސް 30 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުން މަސް ގަންނަ އަދަދު 30 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސީފުޑް ޕްރޮސެސާސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓާސް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްޕީއީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 13
އެންސިސް އިން ވަޒީފާ ހޯދަން 450 މީހުން ކުރިމަތިލި

އެންސިސް އިން ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ، ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރާ ފެކްޓަރީން ވަޒީފާ އަށް އެދި 450 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
އެންސިސް ހުޅުމާލޭ ފެކްޓަރީއަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ!

ހުޅުމާލޭގައި އެންސިސް އިން ހުޅުވާ، ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރާ ފެކްޓަރީ އަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން "އޯޕަން ޑޭ" އެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 3
ހޮރައިޒަންގެ މަސް ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ މަސް ފިހާރައެއް މާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 31
މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުގައި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

މަސްވެރިކަމުގައި 10 އަހަރެއްހާ ދުވަހު އުޅެފައިވާ އަހުމަދު ރަފީގުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ބާނާ މަސްކޮޅު ކިރުވާނުލެވި އެތައް ދުވަހެއް ތިބެން ޖެހުމެވެ. ބާނާ މަހުން ހަމަ އަގު ނުލިބުމެވެ. މަސް ކިރުވުމުން ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމެވެ. މަސްވެރިންނަށް ހިމާޔަތް ލިބި، އެމީހުން ރިޓަޔަމެންޓް ޕެންޝަން...

23 މެއި

May 23, 2019
މަސް އެކްސްޕޯޓުކޮށްގެން 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރު!

މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން މާޗު މަހު 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (336 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 13
މިއަހަރު ނިމޭ އިރު މަހުގެ ހަމަ އަގު ލިބެން ފަށާނެ

މި އަހަރު ނިމޭ އިރު މިފްކޯ އަށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވި، ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އަގު ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 8
އެންސިސްގެ 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެކްޓަރީ ނިމެނީ

އެންސިސް ފިޝަރީޒުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު (308.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ދަޅުގައި މަސްބަންދުކުރާ ފެކްޓްރީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 2
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓާއި އާމްދަނީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެ އިން މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރާއި ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 10
ފެލިވަރުގެ 200 ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ޅ. ފެލިވަރުގައި ހުންނަ މަސް ކާރުހާނާ އާއި އެ ތަނުގެ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް 200 މީހުން ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 19
ފެލިވަރު ކާރުހާނާގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ހޯދަނީ

ޅ. ފެލިވަރުގައި ހުންނަ ދަޅުމަސް ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އިތުރު 100 މުވައްޒަފުން ހޯދަން ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

October 03, 2016 36
މިފްކޯ؛ ދެން އޮތީ އެސްޓީއޯ ނޫން ބާ؟

މިފްކޯ، 1993 ގައި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އުފަންވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވެސް އޭރު އެސްޓީއޯގެ ދަށުގައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމެވެ. އެސްޓީއޯގެ ދަށުގައި އެފްޕީއައިޑީގެ ގޮތުގައި އެ...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ހުޅުުވާލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 3
ރާއްޖޭން ބޭރުކުރާ މަހުން ދޭ ޑިސްކައުންޓު އުވާލަނީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ކާގޯ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުރަމުންދިޔަ ހިކިކަނޑުމަހާއި ފިނިކުރި މަހަށް ދެމުންދިޔަ ޑިސްކައުންޓު އުވާލަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 3
މިފްކޯ މި ރޯދަ އަށް ވެސް ތައްޔާރު!

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި މަހުގެ ދައުރު ބޮޑެވެ. ގަރުދިޔަ އާއި ބަތެވެ. ކުޅިމަހާއި ރޮށްޓެވެ. ރިހާކުރާއި ރޮށި ނޫނީ ބަތެވެ. އެކި ވައްތަރުތަކުގެ މަސްހުނިން ފެށިގެން މަސްބަތެވެ. ދިވެހިންގެ ލޭނާރުގެ ގޮތުގައި ބަލާ މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާއާ އެއްވަރަށް ސުފުރާމަތި ފަޅުފިލުވާލަ ދިނުމުގައި މަހަށް ވުރެ މުހިންމު އެއްޗެއް ނެތެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 3
ފިނިކުރި މަސް ގަންނަ އަގު މިފްކޯއިން ބޮޑުކޮށްފި

ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް މަސް ނުލިބިި ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާނެތީ، ފިނިކުރި މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރަން މިފްކޯއިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
ބުރުންޏަށް 7000 ރާގޮނޑި، ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ!

ތ.ބުރުނީ ފަޅުތެރެ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާގޮނޑި ވަންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެ މަސްތަކުން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ރަށަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުރުނީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.