08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 14
ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މަސް ބަންދުކުރަން ހުޅުވައިލަނީ

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން މަސްކިރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަނޑުއޮތްގިރީގައި ފަރުމަސް ބަންދުކޮށްގެން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަަތު އާއްމުންނަަށް ހުޅުވައިލަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 12
ވެލަޔާއި މަޑި ހިފުމުން ދެ ގާނޫނަކުން ދެ އަދަބެއް!

އެންމެ ފަހުން އަމަލު ކުރަން ފެށި މަސްވެރިކަމުގެ ގަވައިދުގައި ހިމަނާފައިވާ ދިވެހި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ހިފުމާއި ބޭނުން މަނާ ތަކެތި އެހެން ގާނޫނެއްގައި މަނާކޮށް، އަދަބު ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން ގާނޫނީ ގޮތުން އެކަމުގައި ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ. މިހާރު އޮތް ގޮތުން ދެ ގާނޫނަކުން އެކަން މަނާކޮށް، ދެ އަދަބެއް ދެވޭނެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 37
މަސްވެރިކަމުގެ އާ ގަވައިދުގައި ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް

ގަވައިދާ ހިލާފުވާ މީހުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަމުގެ އާ ގަވައިދު ހަދައި ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ.

September 01, 2020 26
މަސްވެރިކަން ވެސް، ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ނާރަންވީ ކީއްވެ؟

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ފުނޑިގެން ދިއުމުން، ސިޔާސީ މީހުންނާއި އާންމުން ދައްކަން ފެށީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން، ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ މައި އިންޑަސްޓްރީތަކަށް...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 23
ރާއްޖޭގެ ނަން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވޭނީ ގާނޫނަކުން: ޒަހާ

ރާއްޖޭގެ މަހުގެ ގޮތުގައި އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާއިން މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓުވަން ޕޭޓަންޓް ގާނޫނެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިއަދު، ރައްޔިތުންގެ...

August 31, 2020 23
މިފްކޯއަށް މަސް ކިލޯއަކުން 3ރ. ގެއްލުންވޭ: ޒަހާ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މިފްކޯއިން މަސް ގަތް އަގާއި އެކްސްޕޯޓް ކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ އަށް ބަލާއިރު އެވެރެޖްކޮށް ކިލޯއަކުން ތިން ރުފިޔާ އާއި ހަތަރު ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 49
ޒަހާ، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދައެއް ނުކުރެއްވި: ނަޝީދު

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ވަޒީރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރައްވާކަން މިހާރު ސާފުވެއްޖެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 10
ކޮށީގައި އާލާކޮށްފައިވާ ފާނަ ނީލަމުގައި ވިއްކަނީ

މޫދު ކޮށީގައި އާލާކޮށްފައިވާ ފާނަ ނީލަމުގައި ވިއްކަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 10, 2020 1
ކަޅުބިލަ މަސްގަތުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ދެނީ

ކަޅުބިލަ މަސް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ދޭން ނިންމައި، އެކަން މިއަދު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 34
އިންޑިއާގެ އެހީގައި މިފްކޯގެ ފެސިލިޓީތައް ތަރައްގީކުރަނީ

ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި، ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ އިން ދޭ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން މިފްކޯގެ ފެސިލިޓީތައް އިތުރުކޮށް، ބިނާކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 21
ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓްތަކެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އައްޑޫގައިހިންގާ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަރަދޫ އާއި ހުޅުމީދޫގެ ފްލާންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 40
އެމްޑީޕީން މަސްވެރިންނަށްވީ ވައުދު ނުފުއްދުނު: ސަނީފް

އެމްޑީޕީން މަސްވެރިންނަށް ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމުގައި ސަރުކާރު ބޮޑުތަނުން ފެއިލް ވެފައިވާ ކަަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 2
ޒުވާބަށް ފަހު، ޒަހާ ހާޒިރުކުރާކަށް ފާހެއް ނުވި

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ހާޒިރުކުރަން އެދިވަޑައިގެން، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހާ ދެ ބޭފުޅުން މިއަދު އަރައިރުން ވެއްޖެ...

05 ޖުލައި

July 05, 2020 33
ބޯހިޔާވަހިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ސައޫދީން 771 މިލިއަން

ސަރުކާރުން ހިންގަމުން އަންނަ މަސްވެރިކަމާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝަރޫއުތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ފަންޑު ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ރާއްޖެ އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 3
މަސް ބޭރުކުރާ ކުންފުނިތަކަށް 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ރާއްޖޭން ބޭރަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލޯން ފެސިލިޓީން މިހާތަނަށް 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 11
ޒަހާގެ ސިޓީއާ އެކު މައްސަލަ އަނބުރާ ކޮމެޓީ އަށް

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކެއް ނުހެދި މައްސަލައިގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ގާނޫނާ ޚިލާފްވި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ނިންމި ރިޕޯޓު އެ ކޮމިޓީއަށް މިރޭ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 19
ހިތަދޫ "ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް" ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާ ސަަރުކާރުގެ އެހީގައި އައްޑޫގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިތަދޫގައި ގާއިމުކުރާ "ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް"ތަކުގެ މަސައްކަތް މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 5
މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އިން މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 25
މަސްވެރިން މަސް ބާނަނީ އެކަމަކު އަގެއް ނެތް

މަސްވެރިކަން ކުރާތާ 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މުހައްމަދު ސައީދަށް މިއަށް ވުރެ ވިޔަފާރި ދަށް ދުވަސްވަރެއް އަދި ނުފެނެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 9
އިގުތިސާދު މިނިވަންކުރުން: މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރަމާ!

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތައް ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް މިވަނީ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން ހުއްޓިފަ އެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އަޅުގަޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް މާޔޫސްކަން ވެރިވި ނަމަވެސް، މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި ކުރާ އުންމީދުތަކާއި، ހިތްވަރާއި، އަޒުމަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް އަންނާކަށް ނުޖެހެ އެވެ....

22 މާޗް

March 22, 2020 8
ކޮވިޑް 19: މަރުގެ ރަނގަބީލެއް ނޫންކަން އެބަ އެނގޭ

ކޮވިޑް-19 އަކީ އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް ފޮނުއްވި "މަރުގެ ރަނގަބީލެއް" ނޫންކަން ﷲ އިރާދަފުޅާ އެކު ފެނި، ހާމަވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ހަނގުރާމައާ ކުރިމަތިލައި އޭގެ ބިރުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދި ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާއިން އިބްރަތް ހޯދައި، ސިއްޙީ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދަށް ބޯލެނބުމުން، ބަލި ޖެހުން މަދުކުރެވޭ ކަމާއި، ބަލިޖެހޭ...

18 މާޗް

March 18, 2020 12
މަސް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމަށް ލުޔެއްދީ، މަސްގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދިނުމަށް، ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 50
މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ނުލިބެނީ މިނިސްޓަރާ ހެދި:ރާއީ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ނުލިބެނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ހައްގު މިންވަރު ލިބޭކަން، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިިހާބުގެ ކުރިން ކަށަވަރު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވައިލައްވައިފި އެވެ.