18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 48
ޝައިނީގެ ރައްދު ޒަހާއަށް: ތެޔޮ ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދީ!

ރާއްޖޭން ތެޔޮ ފެނިފައިނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ސާބިތުކޮށްދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 3
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޑިއުޓީ ނުނަގާނެ ތަކެތި ކަނޑައަޅައިފި

ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ނުނަގާނެ އެއްޗެހި ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

January 10, 2019 28
ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 10
ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ހުޅުވަނީ

ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ވިލިމާލޭގައި މާދަމާ ހުޅުވާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 20
ކަނދުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަންކުރުން އާންމުވަނީ

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރާ ބައެއް މީހުން އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތައް ކައިރީ ވަދު އަޅައިގެން މަސްވެރިކަންކުރުން އިތުރުވެފައި ވާތީ އެގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 24
ކުދި ބޯވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

ކުދި ބޯވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 12, 2018 8
ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް!

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 7
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ފާސްކޮށްފި

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އެތެރެ ކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް އެކްސްޕޯޓް، އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 8
މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަފްލާއަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

December 10, 2018 8
ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެ ކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަނީ

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އެތެރެ ކުރާ ތަކެތި ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް އެކްސްޕޯޓް، އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 30
ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތައް މިހާރުވެސް ވާނީ ހުއްޓުވާފަ: ޝައިނީ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތައް މަސްވެރިކަން ކުރުން މިހާރު ވެސް ވާނީ މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައި ކަމަށް ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 20
ދައްކާ ވާހަކަތަކުން މަސްވެރިކަމަށް ގެއްލުންލިބޭނެ:ޝައިނީ

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާ ދޮގު ވާހަކަތަކުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 19
ލިބެންޖެހޭ 51 މިލިއަން ހޯދަން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ:އޮޑިޓް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި މުދަލުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 51 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެ މިނިސްޓްރީން އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 5
21 ފަޅު ރަށެއް ވަރުވާއަށް ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

އިތުރު 21 ފަޅު ރަށެއް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ވަރުވާއަށް ދޫކުރަން ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 4
އެކުއާކަލްޗާ ކުރިއަރުވާ ޖަމިއްޔާގެ ރިއާސަތަށް ރާއްޖެ

އެކުއާކަލްޗާގެ މަސައްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާ، އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮ ދަ ނެޓްވަކް އޮފް އެކްއާކަލްޗާ ސެންޓާސް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް (ނާކާ)ގެ ގަވާނިން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން މާދަމާ ރާއްޖޭގައި ފަށާނެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 41
ޝަކުވާއަކާ ނުލައި: ތުރުތުރުއެޅިޔަސް ގަދަ ހިތްވަރު

އެންމެ ލޯބިވާ މީހާ މަރުވެގެން ދިޔުމުގެ ހިތްދަތިކަން ދުވަހަކު ވެސް ފިލައިފާނެ ހެއްޔެވެ؟ ދިރިއުޅުމަށް ބުރޫއަރުވާ، ފަރުވާއެއް ނެތް ބޮޑު ބައްޔެއް ހުއްޓާ އާދައިގެ މީހެކޭ އެއްގޮތަށް އުޅެން ކިހާ ހިތްވަރެއް ބޭނުންވާނެ ހެއްޔެވެ؟

13 މެއި

May 13, 2018 4
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް 15,000 ޓަނުގެ ކޯޓާ ވިއްކަނީ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު (އީއީޒެޑް) ގައި ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރަން 15،000 ޓަނުގެ ކޯޓާ ވިއްކަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 5
މަހިބަދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓަނީ

އދ. މަހިބަދޫގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓަން ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
މާފިނޮޅު ވަރުވާ އަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ، އަޅާނީ އެއާޕޯޓް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށް ވަރުވާއަށް...

March 20, 2018 10
އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ނިންމި މާފިނޮޅު ވަރުވާ އަށް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށް ވަރުވާ...

14 މާޗް

March 14, 2018 87
މުޒާހަރާތަކަށް މީހުން އުފުލާ ދޯނިތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލް!

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުން އުފުލާ ނަމަ ދޯނިފަހަރުގެ މަސްވެރިކަމުގެެ ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
"ފިޝަރީޒްގެ ޕީއެސް ވަކިކުރި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ"

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުން ހުސައިން ސިނާން ވަކިކުރި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް އެ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 6
ހުއްދަ ނެތި ގަސް އެތެރެ ނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހުއްދަ ނެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެކުރާ ގަހާއި ގަހުގެ ބައިތައް ނައްތާލާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 4
ސަލާމް ބުނެގެން އުނިކުރި ފައިސާ ދޭން އަނެއްކާ ޖެހިއްޖެ

ސިވިލް ސާވަންޓަކު ސަލާމް ބުނުމުން އޭނާގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުން އުނި ކުރި ފައިސާ އަަނބުރާ އޭނާ އަށް ދޭން އަނެއްކާ ވެސް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.