11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 3
ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް އޮކްޓޯބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޯބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 22
ހޯޑެއްދޫން ދިން ބިމުން ލިބެނީ އަކަފޫޓަކަށް 15 ލާރި

މަސް ފެކްޓްރީއެއް ހަދަން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒަށް ގދ.ހޯޑެއްދޫން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުން ލިބެނީ އަކަފޫޓަކަށް 15 ލާރި ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު މިންވަރު ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްްވައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 11
ކައުންސިލްތަކުން ވިޔަފާރިތައް ފަށައިދޭން ޖެހޭ: ފައްޔާޒް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިތައް ފެށުމަށް ޚަރަދު ކޮށްދިނުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 6
ދަނޑުވެރިންނަށް 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދީފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދަނޑުވެރިންނަށް 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދީފައިވާ ކަމަށް ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019
ޕެސްޓިސައިޑް ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ބިލް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 1
ސާދަ ބައިވެރިންނާ އެކު ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަަށްގެންދާ ތިން ވަނަ "ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ" ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019
ފެނުގެ ދިރުންތައް އާލާކުރަން ފެސިލިޓީއެއް

ފެނުގެ ދިރުންތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްކޮށް ދުޅަހެޔޮ މާހައުލެއްގައި އެ އެއްޗެހި އާލާ ކުރުމަށް "އެކުއޭޓިކް އެނިމަލް ހެލްތު ފެސިލިޓީ" އެއް ހުޅުލޭގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 2
ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ބާނާ ސާމާނު އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ދެނީ

ޑައިމަންޑް ބެކް ސްކުއިޑް (ތުތި ބޯވަދިލަމަސް) ބާނަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 8
އައިދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބ. އައިދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 17
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ޒަހާއާ ސުވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން މަންފާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 5
އޮޅުން ބޮޅުން: ބާނާ މަހަށް، ނުލިބޭ ފައިސާ އިން އަގު

ފެލިވަރަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރި ދަޅުގައި ކަނޑު މަސް ބަންދު ކުރާ ކާރުޚާނާ އެވެ. ކާރުޚާނަ ވުޖޫދަށް އައީއްސުރެ ބައެއް މޫސުމުގައި ކާރުޚާނާ އަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މަސް ނުލިބޭ ވާހަކައިގެ ޝަކުވާގެ އަޑު އިވުނެވެ. ކާރުޚާނާއަށް ބައެއް ފަަހަރު ލިބޭ މަސް ކުޑަކަމުން މަސް ނުގަންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާގެ އަޑު އިވުނެވެ. ކާރުޚާނާ އަށް...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 3
މިއަދު ހުރީ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ނާސްތާ

ދުނިޔޭގެ މި އަހަރުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ނާސްތާ ދީފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 7
މަލިކު ކައިރިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ ދޯނި ދޫކޮށްލައިފި

މަލިކު ކައިރިން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންޑިއާ ސިފައިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯނި މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019
މަހުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރުމާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމެއް

މަހުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓު ކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މ. ދިއްގަރުގައި މާކެޓިން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 7
ފުވައްމުލަކަށް ދޮންވެލި ދޭން ބައެއް ރަށްރަށުން އެއްބަސް

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދޮންވެލި ފުވައްމުލަކުން ނުލިބޭތީ ދޮންވެލި ހޯދަން ގއ. އާއި ގދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް، އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 12
މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ ނަން ބަދަލު ކުރައްވައިފި

މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ ނަން ބަދަލު ކުރައްވައި، އެތަނުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބަދަލު ގެންނަވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 2
މާޅޮހުގެ ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ބ. މާޅޮހުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމް މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
ފީލްޑް އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކުރަން އިންޑިއާ އަށް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ފީލްޑް އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކުރަން މުހައްމަދު އުމަރު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީގައި އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 4
ދަނޑުވެރިންނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ޕްލޭނެއް އުރީދޫން

ދަނޑުވެރިންނަށް ހިލޭ ފޯނުކުރެވޭ ޕްލޭންތަކެއް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީ އާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 6
ޑިއުޓީ ނުނަގާ ތެޔޮ ގަތުމާއި ސަޕްލައިކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ޑިއުޓީ ނުނަގާ ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ޑީސަލް ގަތުމަށާއި އެ ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.