12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 24
މަސްވެރިކަމުގެ މަނާ ބާވަތް ކަނޑައަޅައި ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާ ބާވަތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެފަދަ މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން މަސްވެރިކަމުގެ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 20
މީދޫ މަސްވެރިން އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑު ހިބަރެއް ބާނައިފި

ކަންނެންޏަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދ. މީދޫ މަސްވެރިންގެ ބަޔަކު އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑު ހިބަރެއް ބާނައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 11
މިހާރު ރަހުނާ ނުލައި "ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ" ލޯނު ލިބޭނެ

ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މަސް ދޯނިފަހަރުގައި ލޮނުފެނުން މަސް ފިނިކުރާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް ދޫކުރާ "ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ" ލޯނުން ރަހުނު އުނިކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 15
މަސްވެރިންނަށް ނަތީޖާ ނުފެނުނީ ޝައިނީއާ ހެދި: ތޯރިގް

މިދިޔަ ފަސް އަހަރު މަސްވެރިންނަށް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުލިބުނީ ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ގޮތް ދޫ ނުކުރެއްވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަހިބަދޫ...

July 29, 2019 34
އެމްޑީޕީން މަސްވެރިން ގެންގުޅެނީ ހިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައި

މަސްވެރިންނަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ފަސް ގަރާރުގެ ބޭނުމަކީ މަސްވެރިން ހިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައި ގެންގުޅުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު...

15 ޖުލައި

July 15, 2019 46
ގާއިމްކުރަންވީ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ! ކަންނެލި ޖަގަހަ!

ރަށްރަށުގައި "ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ" އާއި މާ ކަނޑުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމްކުރަން ގޮވާލާ ގަރާރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
މަސް އެކްސްޕޯޓުކޮށްގެން 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރު!

މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން މާޗު މަހު 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (336 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 30
އާދަޔާހިލާފު ބޯވަދިލަ މަހެއް ބާނައިފި

ރާއްޖޭން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ވައްތަރުގެ ހަތް ފޫޓު ދިގު އަދި އާދަޔާ ހިލާފު ބޯވަދިލަ މަހެއް ބަޔަކު ބާނައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 18
މަސްވެރިކަމުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދަން ނިންމައިފި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސެއިން (ބިގޭ) ހުށަހެޅުއްވި މަސްވެރިކަމުގެ ބިލް, މަސްވެރިންނާއި އާންމުންގެ...

April 17, 2019 19
މުނިފޫހިފިލުވަން ކުރާ މަސްވެރިކަން ބިލުން އުނިކުރަނީ

މުނިފޫހިފިލުވަން ކުރާ މަސްވެރިކަމަށް ވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ބިލްގައި ހިމެނުނީ އޮޅުކަމުން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ބިލް އިސްލާހުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 27
މި ދެ ބޯވަދިލަމަހުގެ އަގަކީ 4،100 ރުފިޔާ!

މި ސަރުކާރުން މުޅިން އަލަށް ރާއްޖޭގައި ފެށި ތުތިބޯވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން މިހާރު ވަނީ ވައިގައި ހިފަން ފަށައިފަ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 13
މިއަހަރު ނިމޭ އިރު މަހުގެ ހަމަ އަގު ލިބެން ފަށާނެ

މި އަހަރު ނިމޭ އިރު މިފްކޯ އަށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވި، ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އަގު ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 21
ބޭރުގެ ބޯޓެއްގައި ޒަހަމްކޮށްލި ދެ މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ރާއްޖެއާ 760 މޭލުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަސް ބޯޓެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގައި އަނިޔާވި ދެ ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، ދިވެހި ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އައްޑޫ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް މިއަދު ގެންގޮސްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 7
"މަސްވެރިޔާ ކާޑުން ބޭންކިން ހިދުމަތް ފަސޭހަކޮށްދޭނެ"

ބީއެމްއެލް އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި، މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓާއެކު ބޭންކިން ހިދުމަތް ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 15
މަސްވެރިން ހިތާމައިގައި ދެން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ: ރައީސް

މަސް ކިރުވި ފައިސާ ނުލިބިގެން މަސްވެރިން ހިތާމައިގެ ދުވަސްތައް ދެން ގުނަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ، ގއ. ކޫއްޑޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 20, 2019 4
"މަސްދޯނި އެކައުންޓު" ހުޅުވަން ރައީސް ގއ. އަތޮޅަށް

މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ބެންކިން ނިޒާމެއް އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގއ. ކޫއްޑޫ އާއި ވިލިނގިއްްްޔަށް މިއަދު ވަޑައިގެެެެެެެންފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 18
މަސް ކިރަން ލަންކާއަށް: ދެކޮޅު ޖެހޭނެ ކަމެއްތަ؟

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ވަގަށް މަސްވެރިކޮށްގެން އެންމެ ގިނައިން އަތުލައިގަންނަނީ ސްރީ ލަންކާ މަސްބޯޓްތަކެވެ. ނުއަގުގައި ދިވެހިންގެ އަތުން މަސް ގަނެ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި ވެސް ލަންކާ މީހުން އުޅެނީ ވަރަށް ކުރީގަ އެވެ. އެ ހާލަތުގައި އޮއްވައި ސްރީ ލަންކާ އާއި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ސަރަހައްދު ދެ ގައުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 35
އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދުން ދިވެހި މަސް ދޯންޏެއް އަތުލައިފި

އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު ދިވެހި މަސް ދޯންޏެއް އިންޑިއާ ކޯސްޓް ގާޑުން ހިފަހައްޓައި އެ ގައުމުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިއަދު ގެންގޮސްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 60
މަސްވެރިން: މިޔަރު ގިނަވެ، އުނދަގުލަކަށް ވެއްޖެ!

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން މިޔަރު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުން އޭގެ ރަނގަޅު އަސަރު މިޔަރުގެ އާބާދީއަށް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު މިޔަރު ގިނަވެ އޭގެ އުނދަގޫ މަސްވެރިކަމަށް ފޯރާފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ މަސްވެރިން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 65
އެމްޑީޕީގެ ހުށަހެޅުން: މަސް ދޯނިތައް ލަންކާ އަށް

މަސް ދޯނިފަހަރު ސްރީލަންކާ އަށް ގޮސް، އެ ގައުމުގެ މާރުކޭޓުތަކަށް މަސް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 24
މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ އެމެއް އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ އެމެއް ކަމަށްވާ "ކަރަވަތި" މި ދުވަސްވަރު އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަވެ، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 7
ތުތިބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ސާމާނު ދޫކުރަނީ

ތުތިބޯވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން ތައާރަފްކުރުމަށް، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 6
ވަތަށް ފައިބައިގެން ހާލު ދެރަވި މީހާ އައިސީޔޫގައި

މަސް ދޯންޏެއްގެ ވަތަށް ފައިބައިގެން އުޅެނިކޮށް ހާލު ދެރަވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.