23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއިން 80 މިލިއަން ދީފި

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އިން މިހާތަނަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 23, 2020 18
ކޮންޓްރޯލް ދޫކޮށްލިޔަސް ހިނިތުންވުމެއް ނެތް؟!

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އިން މިދިޔަ ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސް ގަންނަމުން އައި "ފިކްސްޑް" ރޭޓު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެއީ މަސްވެރިންނަށް ފައިދާ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 5
ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރި، އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެއަށް

ދޯންޏެއްގައި މަސް ބާނަން ހުރި މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރި، އަވަސް ފަރުވާއަށް އޭނާ މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

September 22, 2020 6
މަސްވެރިންނަށް ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި، މިފްކޯ މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޑީސަލުގެ އަގު އެ ކުންފުނިން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
ކަޅުބިލަމަހާއި ކަންނެލި ގަނެވޭނެ ދަށްއަގު ކަނޑައަޅައިފި

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ކަޅުބިލަ މަހާއި ކަންނެލި ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ފިޝަރީޒް މިނިސްްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 28
މިފްކޯއަށް މަސް ގަންނަ "ފިކްސްޑް" ރޭޓު ދޫކޮށްލަނީ

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އަށް މިހާތަނަށް މަސް ގަންނަމުން އައި "ފިކްސްޑް" އަގު ދޫކޮށްލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިންނަށް އިންކަމްސަޕޯޓު ދޭން އެދެފި

ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 5،000ރ. ނުލިބޭ މީހުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވެންސް ލިބޭގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަން އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 7
ކަންނެލި ގަންނަނީ 30 ޕަސެންޓް އަގުދަށްކޮށް: ބިގްފިޝް

ކަންނެލި ގަންނަ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން، ކަންނެލި ގަންނަ އަގު ކަމަށް މީޑިއާގައި ބުނާ އަދަދާ މަސް ގަންނަ އެވްރެޖް އަގުތަކާ ދިމާނުވާ ކަމަށާއި މި ދުވަސްވަރު ކަންނެލި ގަންނަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 30 ޕަސެންޓު ދަށް އަގެއްގައި ކަމަށް ބިގްފިޝް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 18
ދޯނި މަރާމާތު ކުރާއިރު ކެއުން ދެނީ އަތޮޅުގެ އަންހެނުން

ތ. ވަންދޫގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ދެ ދޯނީގެ ތެރެއިން "އަސްދާން" ދޯނި ފަރަށް އެރުންވީ އެ ރަށުގެ އެންމެންނަށް ވެސް ލިބުނު ބޮޑު ހިތާމައަކަށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 400 އެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެ ރަށުގެ ގިނަ އާއިލާތައް މާލީ ގޮތުން ބަރޯސާ ވެފައި އޮންނަނީ އެ ދޯނިން ލިބޭ އާމްދަނީ އަށެވެ. އެހެންވެ، މި މަހުގެ 15 ދުވަހުގެ ރޭ، ވ. ރަކީދޫ ފުއްޓަރު ބޭރަށް...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
އޮޑިދޯނިފަހަރު އިންޝުއާކުރަން މާންދޫ ފިޝަރީޒުން އެދިއްޖެ

ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކުން ދޯނިފަހަރާއި ފަޅުވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިންޝުއާ ކުރުމަށް މާންދޫ ފިޝަރީޒުން އެދެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 18
ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވާތީ މަސްވެރިން މުޒާހަރާކޮށްފި

ކޫއްޑޫ އަށް ކިރުވި މަހުގެ ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވާތީ މަސްވެރިންތަކެއް އެ ރަށުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 7
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓް 12 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު 12 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020
ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކަށް މިފްކޯ އިން ފައިސާ ދޫކުރަނީ

މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިފްކޯ އަށް މަސް ކިރުމަށް ފަހު މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުލިބި ހުރި ބިލުތަކަށް މިއަދު ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 3
މަސް ބޭރުކުރާ ކުންފުނިތަކަށް 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ރާއްޖޭން ބޭރަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލޯން ފެސިލިޓީން މިހާތަނަށް 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 15
އެންދަމަން ފީނި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ގައްދޫ މަސްދޯންޏަކުން އެންދަމަން ފީނި ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 3
މަސްމާރުކޭޓުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް މާދަމާ ފަށަނީ

މަސް މާރުކޭޓުން މަސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 9
އިގުތިސާދު މިނިވަންކުރުން: މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރަމާ!

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތައް ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް މިވަނީ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން ހުއްޓިފަ އެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އަޅުގަޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް މާޔޫސްކަން ވެރިވި ނަމަވެސް، މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި ކުރާ އުންމީދުތަކާއި، ހިތްވަރާއި، އަޒުމަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް އަންނާކަށް ނުޖެހެ އެވެ....

18 މާޗް

March 18, 2020 2
މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 50
މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ނުލިބެނީ މިނިސްޓަރާ ހެދި:ރާއީ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ނުލިބެނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ހައްގު މިންވަރު ލިބޭކަން، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިިހާބުގެ ކުރިން ކަށަވަރު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވައިލައްވައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 18
ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި ހުސްވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: ޒަހާ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބާނާ މަހުގެ ބާވަތް ކަމަށްވާ ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި އިންޑިއާ ކަނޑުން ހުސްވުމުގެ ބިރަކީ، ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް ވެސް އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ފިޝަރީޒް...

December 10, 2019 34
މަހުގެ އަގު ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ދިވެހިން: ރައީސް

މި ސަރަހައްދުގައި މަހުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ދިވެހިންނަށް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 9
"މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ ކުރީގައި އެންސިސް"

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ބަލާއިރު އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ކުންފުންޏަކީ އެންސިސް ފިޝަރީޒް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 09, 2019 15
އިގްތިސާދީ ރޭހުގައި މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ޖެހޭ

އިގްތިސާދީ ރޭހުގައި އެހެން ދާއިރާތައް ކުރިއަރައިގެން ދާއިރު މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 2
ބީއެމްއެލްއާ އެކު ޒުވާނުން މަހަށް!

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ބީއެމްއެލް އިން "ހިނގާ މަހަށް"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަސްދަތުރު ނިންމާލައިފި އެވެ.

December 07, 2019 4
މަސްވެރިޔާ ކާޑުން 100،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

މަސްވެރިޔާ ކާޑު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް، މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.