26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 15
ދޯންޏަކަށް އަރައި، ރައީސް މަސްވެރިންގެ ހާލު ބަލައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ޅ. ފެލިވަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، އެ ރަށު ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް އަރުއްވައި، މަސްވެރިންގެ ހާލު ބައްލަވައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 56
ސަރުކާރުން މަސް ގަތުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ފެލިވަރު ބަންދުކޮށްް، މިފްކޯ އުވާލައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 19
ދަތުރުގޮސް ގޮނޑުކުރި ފިނޮޅުތައް ސާފުކޮށްފި!

މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ގިނަ ފިނޮޅުތައް މި ދުވަސްކޮޅު އޮންނަނީ ދަތުރު ގޮސް، މަޖާކޮށްލަން ދާ މީހުންނާއެކު ފުރިފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި، މާލޭގައި އުޅޭ މީހުން ހިތް ހަމަ ޖައްސާލަން އޮތް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ފަހަރަށް، މީހުން ފިނޮޅުން ފައިބާއިރު އެތަން އޮންނަނީ ގޮނޑުވެފަ އެވެ. ފިނޮޅުން...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 23
ތާށިވި މަސް ޝިޕްމަންޓް ލަންކާ އަށް އެތެރެކޮށްފި

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާ އަށް އެތެރެނުކުރެވި އެ ގައުމުުގެ ކަސްޓަމްސްގައި ތާށިވެފައި ހުރި މަހުގެ ޝިޕްމަންޓް ލަންކާ އަށް އެތެރެކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 11
ބާނާ ހުރިހާމަހަކަށް ރަނގަޅު އަގުހޯދަން އިންވެސްޓްކުރަނީ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަށް ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ވެސް ވެލިއުއެޑެޑް އުފެއްދުންތަކުގެ ގޮތުގައި އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް މިއދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 48
މެންބަރު ފިއްޓެ ބޭނި ބޮޑުކަންނެލި އިސްކޮޅަށް ވުރެ ދިގު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު (ފިއްޓެ) ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރެއްވި ފޮޓޯއެއްގައި ފެންނަނީ އޭނާގެ އިސްކޮޅަށް ވުރެ ދިގު ބޮޑުކަންނެއް ކައިރީ އޮށޯވެލައިގެން އޮންނަވަނިކޮށެވެ. އޭނާގެ އިސްކޮޅާ އަޅާކިޔާ ނަމަ އެ ކަންނެލީގެ ސައިޒު ރަނގަޅަށް ވަޒަންކޮށްނުލެވުނަސް އެއީ އާންމުކޮށް ބާނައި އުޅޭ...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 15
"ލަންކާއަށް މަސް އެތެރެކުރަން ހުރަހެއް ނެތް"

ރާއްޖޭގެ މަސް، އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް އެތެރެކުރަން ކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، އެ ގައުމުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 6
އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މަސްވެރިކަމަށް އެންދަމަން އުޅުނު ނ. މާޅެންދޫ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 18
ކޮންޓްރޯލް ދޫކޮށްލިޔަސް ހިނިތުންވުމެއް ނެތް؟!

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އިން މިދިޔަ ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސް ގަންނަމުން އައި "ފިކްސްޑް" ރޭޓު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެއީ މަސްވެރިންނަށް ފައިދާ ވާނެ ބަދަލެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ދެކެ އެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގު ބޮޑުވާ ވަގުތު، "ފިކްސްޑް" ރޭޓާ އެކު، ދިވެހި މަސްވެރިން ހިނިތުން...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 6
މަސްވެރިންނަށް ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި، މިފްކޯ މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޑީސަލުގެ އަގު އެ ކުންފުނިން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
ކަޅުބިލަމަހާއި ކަންނެލި ގަނެވޭނެ ދަށްއަގު ކަނޑައަޅައިފި

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ކަޅުބިލަ މަހާއި ކަންނެލި ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ފިޝަރީޒް މިނިސްްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިންނަށް އިންކަމްސަޕޯޓު ދޭން އެދެފި

ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 5،000ރ. ނުލިބޭ މީހުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވެންސް ލިބޭގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަން އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 14
ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މަސް ބަންދުކުރަން ހުޅުވައިލަނީ

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން މަސްކިރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަނޑުއޮތްގިރީގައި ފަރުމަސް ބަންދުކޮށްގެން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަަތު އާއްމުންނަަށް ހުޅުވައިލަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 15
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ބޯޑެއްގެ ލަފަޔާ އެކު، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް އޮންނަ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 37
މަސްވެރިކަމުގެ އާ ގަވައިދުގައި ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް

ގަވައިދާ ހިލާފުވާ މީހުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަމުގެ އާ ގަވައިދު ހަދައި ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 23
ރާއްޖޭގެ ނަން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވޭނީ ގާނޫނަކުން: ޒަހާ

ރާއްޖޭގެ މަހުގެ ގޮތުގައި އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާއިން މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓުވަން ޕޭޓަންޓް ގާނޫނެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިއަދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 18
ދޯނި މަރާމާތު ކުރާއިރު ކެއުން ދެނީ އަތޮޅުގެ އަންހެނުން

ތ. ވަންދޫގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ދެ ދޯނީގެ ތެރެއިން "އަސްދާން" ދޯނި ފަރަށް އެރުންވީ އެ ރަށުގެ އެންމެންނަށް ވެސް ލިބުނު ބޮޑު ހިތާމައަކަށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 400 އެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެ ރަށުގެ ގިނަ އާއިލާތައް މާލީ ގޮތުން ބަރޯސާ ވެފައި އޮންނަނީ އެ ދޯނިން ލިބޭ އާމްދަނީ އަށެވެ. އެހެންވެ، މި މަހުގެ 15 ދުވަހުގެ ރޭ، ވ. ރަކީދޫ ފުއްޓަރު ބޭރަށް...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 3
ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހިި މީހަކު މިއަދު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 7
އުރީދޫ ކެމްޕޭނެއްގައި މެސީ އާއި މަސްވެރިޔާ ސާޖިން

އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު އަދި މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީ އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު "ޒުވާން މަސްވެރިޔާ"، ހަސަން ސާޖިންއާ އެކު އުރީދޫން ބައިނަލްއަގުވާމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 1
ކަޅުބިލަ މަސްގަތުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ދެނީ

ކަޅުބިލަ މަސް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ދޭން ނިންމައި، އެކަން މިއަދު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.