22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019
ދާއަޅަން އުޅުނު ލަންކާގެ ބޯޓުތަކެއް ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދާ އަޅައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ބޭރުގެ ދެބޯޓަކާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަދެ އުޅުނު އެހެން ހަތަރު ބޯޓެއް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި...

November 22, 2019
އެންވެރިކަން ވެސް ތަފާތު މަސްވެރިކަަމަކަށް! ވެދާނެތަ!

ބޮޑު ފަތިހާ ތެދުވެ، ދިވެހި މަސްވެރިން މަސައްކަތް ފަށަނީ ހާހަލުންނާއި ގިރިގިރިން އެން ދަމައިގެންނެވެ. ބައެއް ރޭރޭ ހޭލާ ތިބެ ދިއްލައިގެން ވެސް އެންދަމަން ޖެހެ އެވެ. އެން ހިފުމަކީ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 2
ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ބާނާ ސާމާނު އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ދެނީ

ޑައިމަންޑް ބެކް ސްކުއިޑް (ތުތި ބޯވަދިލަމަސް) ބާނަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 13
އިންޑިއާގެ ދެ މަސް ބޯޓު ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން އަތުލައިފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު އިންޑިއާގެ ދެ މަސްބޯޓެއް ސިފައިން މިއަދު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 1
ކަޅުބިލަ މަހުގެ ސިއްހީ ފައިދާ ވެސް ބޮޑު

ދިވެހިންނާއި ކަޅުބިލަ މަހާ އޮތް ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު އެއާ ސިއްހަތާ ހުރި ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 5
ގަނޑުކުރި މަސް ވިއްކުން މިފްކޯ އިން ހުއްޓާލަނީ

ގަނޑުކުރި މަސް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން މިފްކޯ އިން ވިއްކުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 4
މަސްވެރިން ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ވެސް ގަންނަން: މިފްކޯ

އުތުރުގެ މަސްވެރިކަން ތިޔާގި ނަމަވެސް މަސްވެރިން ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ވެސް މިހާރު ގަންނަމުންދާ ކަމަށް މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 7
މަލިކު ކައިރިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ ދޯނި ދޫކޮށްލައިފި

މަލިކު ކައިރިން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންޑިއާ ސިފައިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯނި މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 5
މަލިކު ސަރަހައްދުން ހިފެހެއްޓި މަސްވެރިން ދޫކޮށްލަނީ

މަލިކު ސަރަހައްދުން ހިފެހެއްޓި ދިވެހި މަސްވެރިން ދޫކޮށްލަން އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 5
މަސްކިރަން ދެކުނަށް ދާ ދޯނިފަހަރަށް ހިލޭ ތެޔޮ

ކޫއްޑު އަށް މަސް ކިރުވަންދާ ދޯނިފަހަރަށް ހިލޭ ތެޔޮ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 20
މިފްކޯއަށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވި: އަމްރު

މިފްކޯއަށް މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ އިރު ފައިދާ ލިބޭ ކުންފުންޏަކަށް އެތަން ބަދަލުކުރެވޭނީ ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ބޭނުންކުރެވިގެން ކަމަށް...

September 18, 2019 13
ފެލިވަރު ފެށީ ވެސް 50 ޓަނުން، އަދިވެސް 50 ޓަނު!

ބަނދަރު ފުރިފައި އޮތީ ކިއޫގައި އަޅާފައި ހުރި ބިޔަ މަސްދޯނިފަހަރުންނެވެ. މަސްވެރިންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އޭރު ވެސް ދިޔައީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މަސް ނުކުރި ގިނައިރު އޮންނަން ޖެހުމާއި...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 1
ސިފައިން އެހީތެރިވި މަސްވެރިޔާގެ ހާލު ރަނގަޅު

މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އިއްޔެ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހއ. އިހަވަންދޫ އަށް ގެންދިޔަ މަސްވެރިޔާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ކަނޑުމަތީ ހާލުދެރަވި މަސްވެރިއަކަށް ސިފައިން އެހީވެއްޖެ

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު އުޅަނދެއްގައި ހުރި ޒުވާނެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 23
އޭދަފުށީ ފަޅަށް ވަން މުށިމަސްތައް މަރުވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށި ފަޅުތެރެއަށް ވަން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށިމަސް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 7
މަސް ކިރަން ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރަން: މިފްކޯ

މިދުވަސްވަރު މަސްވެރިކަން އާދަޔާ ހިލާފަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި ބާނާ މަސް ކިރުވަން ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިފްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 7
މަސްވެރިކަމުގެ ބިލް މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި މަސްވެރިކަމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

September 05, 2019 5
އޭދަފުށިން ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް

މި ފަހުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހަވީރު ފިންޏަށް އާއްމުން އަތިރިމައްޗަށް ނިކުންނަނީ ވައި ޖައްސާލާކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މާބޮޑު މުށިމަސްގަނޑެއް އެ ރަށު ފަޅުތެރެއަށް ވަދެގެން، މަސް ބާނާށެވެ....

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
ހޮރައިޒަނުން މަސް ގަންނަ ވަރު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް އިން މަސް ގަންނަ ވަރު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 12
މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ ނަން ބަދަލު ކުރައްވައިފި

މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ ނަން ބަދަލު ކުރައްވައި، އެތަނުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބަދަލު ގެންނަވައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 5
މަހަށް ގޮސް އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ކުއްލިގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި ބަންގްލާދޭޝް މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 9
ދެ އަނގަ ހުރި މަހެއް ބާނައިފި

ދެ އަނގަ ހުރި މަހެއް އެމެރިކާގައި ބާނައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 31
މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުގައި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

މަސްވެރިކަމުގައި 10 އަހަރެއްހާ ދުވަހު އުޅެފައިވާ އަހުމަދު ރަފީގުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ބާނާ މަސްކޮޅު ކިރުވާނުލެވި އެތައް ދުވަހެއް ތިބެން ޖެހުމެވެ. ބާނާ މަހުން ހަމަ އަގު ނުލިބުމެވެ. މަސް ކިރުވުމުން ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމެވެ. މަސްވެރިންނަށް ހިމާޔަތް ލިބި، އެމީހުން ރިޓަޔަމެންޓް ޕެންޝަން...