30 ޖުލައި

July 30, 2020 7
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓް 12 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު 12 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 40
އެމްޑީޕީން މަސްވެރިންނަށްވީ ވައުދު ނުފުއްދުނު: ސަނީފް

އެމްޑީޕީން މަސްވެރިންނަށް ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމުގައި ސަރުކާރު ބޮޑުތަނުން ފެއިލް ވެފައިވާ ކަަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 29
ފަރުމަހަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ނަންނޯޓުކުރަނީ

ކުދި ދޯނީގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށާއި ފަރުމަހަށް ދާން ބޭނުންވެގެން ސިޓީ ކައުންސިލްގައި އެދޭ މީހުންގެ ނަންނޯޓުކުރަން އެތަނުން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 16
ޒަހާގެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް މިރޭ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ޒިންމާ އަދާނުކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިރޭ ޖަލްސާގައި އޮންނާނެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 15
އެންދަމަން ފީނި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ގައްދޫ މަސްދޯންޏަކުން އެންދަމަން ފީނި ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 25, 2020 23
މަސް ހިފަން ފަޅުތެރޭ އާދަޔާހިލާފު "މަޅިފަތިތަކެއް"!

މަތިންދާބޯޓުގައި ރަށްރަށަށް އާއްމުކޮށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި، އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރަށް ވަރަށް އާދަޔާހިލާފު މަންޒަރެއް...

23 މެއި

May 23, 2020 22
ނަހުލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިކުރަން ޖާބިރު އެދިވަޑައިގެންފި

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އޭނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރައްވަން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 49
ސަރުކާރުން ދޯނި ބަނދެ ދޫކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެގެ މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މަސްދޯނިފަހަރު ބަނދެ، ލުއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރްމެންޓް ކޮމިޓީން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 5
ޖުމްލަ އެކްސްޕޯޓަށް 21 މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެކްސްޕޯޓަށް 21.4 މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 5
މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އިން މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 6
ރޯދައިގެ ކުރިން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭނަން: މިފްކޯ

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ހަވާލު ނުކުރެވި ލަސްވަނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމުން ކަމަށް މިފްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފަށާ ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން އެ ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 4
އެން ހިފަން ފީނި ޒުވާނާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ގދ. ކޮނޮއްޓާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރިން ފުޅި އަޅައިގެން އެން ހިފަން ފީނި މަސްވެރިއެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން، އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން މިރޭ ފަށައިފި...

April 17, 2020 6
މަސްދޯނިތައް މަހަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ

އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން އެޗްޕީއޭ އިން މަނާ ކޮށްފައި އޮތް ނަަވެސް މަސް ދޯނިތަކަށް މަހަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިިސްޓްރީން...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 25
މަސްވެރިން މަސް ބާނަނީ އެކަމަކު އަގެއް ނެތް

މަސްވެރިކަން ކުރާތާ 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މުހައްމަދު ސައީދަށް މިއަށް ވުރެ ވިޔަފާރި ދަށް ދުވަސްވަރެއް އަދި ނުފެނެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 9
އިގުތިސާދު މިނިވަންކުރުން: މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރަމާ!

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތައް ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް މިވަނީ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން ހުއްޓިފަ އެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އަޅުގަޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް މާޔޫސްކަން ވެރިވި ނަމަވެސް، މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި ކުރާ އުންމީދުތަކާއި، ހިތްވަރާއި، އަޒުމަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް އަންނާކަށް ނުޖެހެ އެވެ....

18 މާޗް

March 18, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ހޮރައިޒަނުން މަސް ދަޅުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒުން ވިއްކާ "މާންދޫ މަސް" ބްރޭންޑްގެ ތެޔޮ މަސްދަޅު އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

March 18, 2020 16
މި ދަނޑިވަޅު ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓުން މުހިންމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުންނާއި، ތޮބީއީ ގޮތުން ހުރި ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ސަބަބުން، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ތެލާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި، އަދި ރާއްޖޭން...

16 މާޗް

March 16, 2020 14
ކޮވިޑް-19:ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ރޯ މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރުން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 21
މަސްހިފަން އުޅެނިކޮށް، ޖެވެލިން ޗެމްޕިއަން މަރުވެއްޖެ

ކ. އެނބޫދޫ ފަޅަށް މަސް ހިފަން ފޭބި، ރާއްޖޭގެ ޖެވެލިން ޗެމްޕިއަނެއް ކަމަށްވާ އަދި ކުރިން ގައުމީ ޕޫލުގައި ވެސް ހިމެނުނު ދުވުންތެރިޔާ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް...

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް...

02 މާޗް

March 02, 2020 8
އެސްޓީއޯ އާއި މިފްކޯ: ގަދަކަމުން ކުރުވި ކައިވެންޏެއް

އެސްޓީއޯ އާއި މިފްކޯގެ ގުޅުމަކީ "ގަދަކަމުން ކުރުވާފައި އޮތް ކައިވެންޏެއް" ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 2
ތޮޅިއެއް، އިންޑޮނީޝިއާ ކުއްޖެއްގެ ކަނދުރާފޫދުއްވާލައިފި

އިންޑޮނީޝިއާގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ތޮޅިއެއްގެ ތުންގަނޑު ކަރަން ހެރުނު ކުއްޖަކު ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 36
ހިބަރު ޖެހިފައި އޮތް ނަނު އޮޅިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫ ކައިރީގައި މަސް ބާނަން އެކަނި ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ހިބަރެއް ޖެހުނު ނަނުގައި އޮޅިގެން މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 2
ވިލިމާލޭގައި މަސް މާރުކޭޓެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ވިލިމާލޭގައި މަސް މާރުކޭޓެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.