19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 17
ދަގަނޑު ޖަހައިގެން މަސްހިފުން މަނާކުރުމާ ހިޔާލު ތަފާތު

ދަގަނޑު ޖަހައިގެން މަސް ހިފުން މަނާކުރަން މަސްވެރިކަމުގެ ބިލްގައި ހިމަނާފައިވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

August 19, 2019 22
މަސްވެރިންނަށް ޕެންޝަނެއް ގާއިމުކޮށްދޭން ޖެހޭ: އީވާ

މަސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެ މީހުންނަށް ވެސް ޕެންޝަނެއް ހައްގު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 25
މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުން ފުލުހާއި ސިފައިންނަށް ބާރުތަކެއް!

މަސްވެރިކަމުގެ ބިލްގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދޭން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 24
މަސްވެރިކަމުގެ މަނާ ބާވަތް ކަނޑައަޅައި ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާ ބާވަތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެފަދަ މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން މަސްވެރިކަމުގެ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 1
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި ވަރު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 20
މީދޫ މަސްވެރިން އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑު ހިބަރެއް ބާނައިފި

ކަންނެންޏަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދ. މީދޫ މަސްވެރިންގެ ބަޔަކު އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑު ހިބަރެއް ބާނައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 34
އެމްޑީޕީން މަސްވެރިން ގެންގުޅެނީ ހިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައި

މަސްވެރިންނަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ފަސް ގަރާރުގެ ބޭނުމަކީ މަސްވެރިން ހިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައި ގެންގުޅުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ރައީސް އަދި މަޖިލިހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 29
ކަންނެލި ޖަގަހަތަކާ މެދު އިލްޔާސްގެ އުންމީދީ ވިސްނުން!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމްކުރާ އިރު، މަސްވެރިންނަށް އެކިއެކި ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ޖަގަހަތައް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިލްޔާސް ލަބީބު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 7
ރަތްކަނޑުގެ މަސް މުބާރާތެއްގެ އޮބްޒާވަރުންނަށް ދިވެހިން

ރަތް ކަނޑުގައި ބޭއްވި މަސްވެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ދިވެއްސަކު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 46
ގާއިމްކުރަންވީ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ! ކަންނެލި ޖަގަހަ!

ރަށްރަށުގައި "ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ" އާއި މާ ކަނޑުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމްކުރަން ގޮވާލާ ގަރާރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 41
މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރައީސްގެ އުއްމީދީ ޖަވާބު

މަސްވެރިކަމުގެ ފައިދާ މަސްވެރިންނަށް ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލުހޯދުމަށް ގދ. ތިނަދޫގައި މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، މަސްވެރިންނާއި އާއްމުން ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް...

July 13, 2019 33
މިފްކޯގެ ސަބަބުން އެސްޓީއޯ އަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް މިފްކޯ ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، މި އަހަރާ ހަމައަށް އެސްޓީއޯ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް 450 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް، ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ...

12 ޖުލައި

July 12, 2019 14
ބޮޑު އަގު ލިބޭ ގޮތަށް މިފްކޯއަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ

މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑު އަގު ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ...

July 12, 2019 15
ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި މިރޭ ތިނަދޫގައި، ރައީސް ބައިވެރިވާނެ

އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުން "ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި" މިރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 3
ބޭރުގެ މަސްބޯޓްތައް ހުއްޓުވަން މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މަސްބޯޓްތަކުން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަންކުރުން މަނާކުރަން ގޮވާލާ ގަރާރެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 9
ބަންގްލާދޭޝްގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން 65 ދުވަހަށް މަނާ

ބަންގްލަދޭޝްގެ މަހުގެ ސްޓޮކް މަދުވަމުންދާތީ، މަސްވެރިކަން ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 33
އާދައިގެ މަސްވެރިކަމެއް ނޫން! ކުޅަދާނަވެފައި، ހުޝިޔާރު

ދިރޭ މަހެއްގައި ނަނު އައްސާ ބާރުކޮށްލި އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭތި ކަނޑަށް ދޫކޮށްލި އެވެ. އޭނާ ދެން ފަށަނީ ލޮނުގަނޑުގައި އެ މަސް ކާއްތާށެވެ. އެގޮތަށް ހަދަމުން މަޑުމަޑުން ދޯނި ދުއްވަމުން ދިޔަ އެވެ. އިރުކޮޅަކުން ފެނުނީ އަޑިން ކުރުމަސް ތިލަކޮށްލައި، އޭގެ ފަހަތުން އަންނަ ތަނެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 33
މިފްކޯ އަށް މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ބޮޑު ގެއްލުމެއް!

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި މިފްކޯ އަށް، މިދިޔަ ފަސް އަހަރު 839 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 30
އާދަޔާހިލާފު ބޯވަދިލަ މަހެއް ބާނައިފި

ރާއްޖޭން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ވައްތަރުގެ ހަތް ފޫޓު ދިގު އަދި އާދަޔާ ހިލާފު ބޯވަދިލަ މަހެއް ބަޔަކު ބާނައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 18
މަސްވެރިކަމުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދަން ނިންމައިފި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސެއިން (ބިގޭ) ހުށަހެޅުއްވި މަސްވެރިކަމުގެ ބިލް, މަސްވެރިންނާއި އާންމުންގެ...

April 17, 2019 19
މުނިފޫހިފިލުވަން ކުރާ މަސްވެރިކަން ބިލުން އުނިކުރަނީ

މުނިފޫހިފިލުވަން ކުރާ މަސްވެރިކަމަށް ވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ބިލްގައި ހިމެނުނީ އޮޅުކަމުން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ބިލް އިސްލާހުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
އަންހެން ޓީމުތަކާ އެކު އުރީދޫ މަސް ރޭސް ތަފާތުވާނެ

އަންނަ ރޯދަ މަހު އުރީދޫން ބާއްވާ މަސްރޭހުގައި އަންހެން ހަތަރު ޓީމު ބައިވެރިކުރާނެ ކަމަށާއި އެ ބަދަލާ އެކު މި ފަހަރުގެ މަސް ރޭސް މުޅިން ތަފާތުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 13
ލަންކާގެ 4 މަސްބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަނިކޮށް ސްރީލަންކާގެ ހަތަރު މަސްބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 7
"މަސްވެރިޔާ ކާޑުން ބޭންކިން ހިދުމަތް ފަސޭހަކޮށްދޭނެ"

ބީއެމްއެލް އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި، މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓާއެކު ބޭންކިން ހިދުމަތް ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.