24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
އޮޑިދޯނިފަހަރު އިންޝުއާކުރަން މާންދޫ ފިޝަރީޒުން އެދިއްޖެ

ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކުން ދޯނިފަހަރާއި ފަޅުވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިންޝުއާ ކުރުމަށް މާންދޫ ފިޝަރީޒުން އެދެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 33
މަލިކު ސަރަހައްދުން ދިވެހި ދޯންޏެއް ހިފަހައްޓައިފި

މަލިކު ކައިރިން ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯންޏެއް އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 4
ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ހަ މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައި ހަ މީހަކު ޒަޚަމްވުމުން، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 31
މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުގައި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

މަސްވެރިކަމުގައި 10 އަހަރެއްހާ ދުވަހު އުޅެފައިވާ އަހުމަދު ރަފީގުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ބާނާ މަސްކޮޅު ކިރުވާނުލެވި އެތައް ދުވަހެއް ތިބެން ޖެހުމެވެ. ބާނާ މަހުން ހަމަ އަގު ނުލިބުމެވެ. މަސް ކިރުވުމުން ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމެވެ. މަސްވެރިންނަށް ހިމާޔަތް ލިބި، އެމީހުން ރިޓަޔަމެންޓް ޕެންޝަން...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 25
މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުން ފުލުހާއި ސިފައިންނަށް ބާރުތަކެއް!

މަސްވެރިކަމުގެ ބިލްގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދޭން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 24
މަސްވެރިކަމުގެ މަނާ ބާވަތް ކަނޑައަޅައި ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާ ބާވަތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެފަދަ މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން މަސްވެރިކަމުގެ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 10
އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ކޮނޮއްޓޯ ކައިރީގައި އޮންނަ ތިލަޔަކަށް މިއަދު ހަވީރު އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހިފެހެއްޓި ރަޝިޔާގެ ބޯޓު ދޫކޮށްލައިފި

ޕިއޮންޔަން (ޖުލައި 28) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވާއިދާޚިލާފަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނި ރަޝިޔާގެ މަސް ބޯޓު ފަޅުވެރިންނާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 29
ކަންނެލި ޖަގަހަތަކާ މެދު އިލްޔާސްގެ އުންމީދީ ވިސްނުން!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމްކުރާ އިރު، މަސްވެރިންނަށް އެކިއެކި ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ޖަގަހަތައް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިލްޔާސް ލަބީބު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 46
ގާއިމްކުރަންވީ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ! ކަންނެލި ޖަގަހަ!

ރަށްރަށުގައި "ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ" އާއި މާ ކަނޑުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމްކުރަން ގޮވާލާ ގަރާރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 9
ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ވިލިމާލެ ކައިރިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި، ދެ އުޅަނދަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 57
ދޯންޏެއްގައި ދަތުރުކުރި ބިދޭސީންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންތަކެއް ދުއްވި ދޯންޏެއް ހުއްޓުވައި އެ އެންމެން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 1
މެރިންއެކްސްޕޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެންޑޯޒްކޮށްފި

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ އެންޑޯޒްކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 16
މަސް ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްފި

ދިގު މުއްދަތަކުން އަގު ދައްކާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދޯންޏާއި އިންޖީނުތަކުގެ ޖޫރިމަނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާފުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 45
ފަހަރަކު ބޯޓެއް، މަސްތުވާތަކެތިން ފުރިފައި!

ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތައް ހާލުގައި ޖެހިގެން ބައެއް ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ފެނެ އެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގަންނަނީ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އާދައިގެ ކަމަކަށް ހަދައިގެން ތިބެވޭކަށް ނެތެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ހއ. ގައި، ހިނގި ހާދިސާއިން އެކަން ހާމަވެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 4
ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް މަސް ބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް އީރާންގެ މަސް ބޯޓެއް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުން މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 13
ގެއްލިގެން ހޯދި މަސްދޯނި ފެނިއްޖެ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފަންސަވީސް މީހުންނާ އެކު އައްޑޫން މަހަށް ފުރި މަރަދޫ "ކޮންކޯޑް" ދޯނި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ. ދިގުމިނުގައި 108 ފޫޓު ހުރި ދޯނި ފެނުނީ...

March 19, 2018 5
އައްޑޫ މަސް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފަންސަވީސް މީހުންނާ އެކު މިދިއަ ހުކުރުދުވަހު އައްޑޫން މަހަށް ފުރި ދޯންޏެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 2
ދެ ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ދޫނިދޫ ކައިރިން ކަނޑުމަތީގައި ދެ ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 11
ސީޝެލްގެ މަސް ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު ސީޝެލްސްގެ މަސް ބޯޓެއް ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 10
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ "ނޫރު" ދޯނި ފެނިއްޖެ

ތ. ބުރުނިން 11 މީހުންނާ އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އައި "ނޫރު" ދޯނި މިރޭ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

January 12, 2018 10
ރާއްޖެ ވަން ބޭރުގެބޯޓު ދިޔައީ ސޯމާލިއާއިން ތައިލެންޑަށް

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް، ރޭ ފެނުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ސޯމާލިއާއިން ތައިލެންޑަށް ކަމަށް އެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާ ހަވާލާދީ ދިވެހި...