13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 25
މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުން ފުލުހާއި ސިފައިންނަށް ބާރުތަކެއް!

މަސްވެރިކަމުގެ ބިލްގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދޭން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 24
މަސްވެރިކަމުގެ މަނާ ބާވަތް ކަނޑައަޅައި ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާ ބާވަތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެފަދަ މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން މަސްވެރިކަމުގެ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 10
އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ކޮނޮއްޓޯ ކައިރީގައި އޮންނަ ތިލަޔަކަށް މިއަދު ހަވީރު އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހިފެހެއްޓި ރަޝިޔާގެ ބޯޓު ދޫކޮށްލައިފި

ޕިއޮންޔަން (ޖުލައި 28) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވާއިދާޚިލާފަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނި ރަޝިޔާގެ މަސް ބޯޓު ފަޅުވެރިންނާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 29
ކަންނެލި ޖަގަހަތަކާ މެދު އިލްޔާސްގެ އުންމީދީ ވިސްނުން!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމްކުރާ އިރު، މަސްވެރިންނަށް އެކިއެކި ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ޖަގަހަތައް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިލްޔާސް ލަބީބު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 46
ގާއިމްކުރަންވީ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ! ކަންނެލި ޖަގަހަ!

ރަށްރަށުގައި "ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ" އާއި މާ ކަނޑުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމްކުރަން ގޮވާލާ ގަރާރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 9
ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ވިލިމާލެ ކައިރިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި، ދެ އުޅަނދަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 57
ދޯންޏެއްގައި ދަތުރުކުރި ބިދޭސީންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންތަކެއް ދުއްވި ދޯންޏެއް ހުއްޓުވައި އެ އެންމެން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 1
މެރިންއެކްސްޕޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެންޑޯޒްކޮށްފި

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ އެންޑޯޒްކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 16
މަސް ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްފި

ދިގު މުއްދަތަކުން އަގު ދައްކާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދޯންޏާއި އިންޖީނުތަކުގެ ޖޫރިމަނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާފުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 45
ފަހަރަކު ބޯޓެއް، މަސްތުވާތަކެތިން ފުރިފައި!

ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތައް ހާލުގައި ޖެހިގެން ބައެއް ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ފެނެ އެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގަންނަނީ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އާދައިގެ ކަމަކަށް ހަދައިގެން ތިބެވޭކަށް ނެތެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ހއ. ގައި، ހިނގި ހާދިސާއިން އެކަން ހާމަވެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 4
ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް މަސް ބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް އީރާންގެ މަސް ބޯޓެއް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުން މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 13
ގެއްލިގެން ހޯދި މަސްދޯނި ފެނިއްޖެ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފަންސަވީސް މީހުންނާ އެކު އައްޑޫން މަހަށް ފުރި މަރަދޫ "ކޮންކޯޑް" ދޯނި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ. ދިގުމިނުގައި 108 ފޫޓު ހުރި ދޯނި ފެނުނީ...

March 19, 2018 5
އައްޑޫ މަސް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފަންސަވީސް މީހުންނާ އެކު މިދިއަ ހުކުރުދުވަހު އައްޑޫން މަހަށް ފުރި ދޯންޏެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 2
ދެ ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ދޫނިދޫ ކައިރިން ކަނޑުމަތީގައި ދެ ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 11
ސީޝެލްގެ މަސް ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު ސީޝެލްސްގެ މަސް ބޯޓެއް ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 10
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ "ނޫރު" ދޯނި ފެނިއްޖެ

ތ. ބުރުނިން 11 މީހުންނާ އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އައި "ނޫރު" ދޯނި މިރޭ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

January 12, 2018 10
ރާއްޖެ ވަން ބޭރުގެބޯޓު ދިޔައީ ސޯމާލިއާއިން ތައިލެންޑަށް

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް، ރޭ ފެނުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ސޯމާލިއާއިން ތައިލެންޑަށް ކަމަށް އެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާ ހަވާލާދީ ދިވެހި...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 5
މީހަކު ނެތް ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

މީހަކު ނެތި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބޭރުގެ މަސް ބޯޓެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
ސައުތު ކޮރެއާގެ މަސްބޯޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލާ 13 މަރު

ސޯލް (ޑިސެމްބަރު 3) - ސައުތު ކޮރެއާގެ މަސްބޯޓެއް 336 ޓަނުގެ ޓޭންކަރެއްގައި ޖެހި މަސްބޯޓު ބަންޑުން ޖަހާލުމުން އޭގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭން 13 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017
ޑޫސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޑޫސާން ޑައިވޫ އިންޖީނެއް ގަނެގެން 100،000 ރުފިޔާ އާއި 200،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ސާމާނު ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017
ސީގިއާގެ ޕްރޮމޯޝަން ރޯދައިގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ސީގިއާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ، ދޯނި ފަހަރަށް ހާއްސަ "އޮޑި ސޭލް"ގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 24ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.