03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
ސައުތު ކޮރެއާގެ މަސްބޯޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލާ 13 މަރު

ސޯލް (ޑިސެމްބަރު 3) - ސައުތު ކޮރެއާގެ މަސްބޯޓެއް 336 ޓަނުގެ ޓޭންކަރެއްގައި ޖެހި މަސްބޯޓު ބަންޑުން ޖަހާލުމުން އޭގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭން 13 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017
ޑޫސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޑޫސާން ޑައިވޫ އިންޖީނެއް ގަނެގެން 100،000 ރުފިޔާ އާއި 200،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ސާމާނު ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017
ސީގިއާގެ ޕްރޮމޯޝަން ރޯދައިގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ސީގިއާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ، ދޯނި ފަހަރަށް ހާއްސަ "އޮޑި ސޭލް"ގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 24ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 2
ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދަން ވައިގެ މަގުން ބަލަނީ

ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް 12 މީހުންނާ އެކު ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދުމަށް އިންޑިއާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިއްޖެ އެވެ. ހއ. ތުރާކުނުން މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތް "ބްލޫ ފިޝް 1" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏާ އެންމެ ފަހުން ގުޅުނީ ކ. ދިއްފުށި ބޭރުގައި އޮއްވައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގަ އެވެ. ދޯނި ގެއްލުނު ކަމަށް...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 6
ލަންކާގެ މަސްބޯޓު ފެނިއްޖެ، އެކަކުގެ ހާލު ދެރަ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް ހދ. މަކުނުދޫ ބޭރުން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގައި ތިބި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކުގެ ހާލު ދެރަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 19
ކެރޭނު ވެއްޓުމުން ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ!

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ލ. ގަމު "މިޔަވާލި 4" ދޯނީގެ ކެޔޮޅު، ހުސެން ހަނީފު އެ ވަގުތު އިނީ އެ ދޯނީގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުގައި އިންޖީނު ކައިރީގަ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 80 ފޫޓުގެ ދޯނީގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރަން އިންޖީނު ރޫމުތެރޭގައި އިތުރު މީހަކު އުޅުނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހަނީފަށް ފެނުނީ ބޯމަތިން އެ މީހުންނާ ދިމާއަށް ކެރޭނެއްގެ ބިޔަ ދަނޑި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 3
ތުރާކުނު ބޭރުން ފެނުނު ބޯޓުން 4 މީހަކު ވަނީ ގެއްލިފަ

ހއ. ތުރާކުނުގެ ބޭރުން ފެނުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓުގައި ތިބި ހަތަރު މީހަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017
ޑޫސާން ޑައިވޫ އިންޖީނާ އެކު ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ތަކެތި

ޑޫސާން ޑައިވޫ އިންޖީނެއް ގަނެގެން 100،000 ރުފިޔާ އާއި 200،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ސާމާނު މުޅިން ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވީއޭއެމްކޯ އިން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 1
ގާފަރު ދޯނި އެނދުމުން ލިބުނު ގެއްލުން ފަސް ލައްކައަށް

ކ. ގާފަރު ކައިރީގައި މަސް ބާނަން އޮއްވައި އިއްޔެ ރޯވި އެ ރަށު ދޯންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފަސް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް އެ ދޯނީގެ ވެރި ފަރާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016
އެލައިޑުން ދޯނިފަހަރަށް "ނިޔާމަ" އިންޝުއަރެންސް

އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފޯރުކޮށް ދޭ ހަލް އިންޝުއަރެންސަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ނިޔާމަ"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 12
ރޯވި ބޯޓުގެ ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ ކަށިތައް ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީ އަޅާފައި އޮއްވާ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ރޯވި މަސްބޯޓުން ފަޅުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް އެ ބޯޓު ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ އަނދާފައިވާ ކަށިތަކެއް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 9
މެދުރާއްޖެތެރޭ މަސްވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެއްޖެ

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ މަސްވެރިކަން އާދަޔާ ހިލާފަށް ރަނގަޅުވެ، މިފްކޯގެ މަސް ގަންނަ ހުރިހާ ބޯޓެއް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 1
ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކާ އެކު އަދިވެސް ކަނޑުމަތީގައި

މީރުބަހުރު ބަނދަރުން ފެނުނު އެންމެ ރީތި އަދި ހިތްގައިމު އެއް ބޯޓުގެ ކައްޕި އެވެ. އެއީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މަޝްހޫރު "ބަހާދަރު" އެވެ. ތިން އިންޖީނު އަޅައިގެން ދަތުރުކުރާ ހަމައެކަނި އުޅަނދެވެ.