16 މާޗް

March 16, 2020 13
މާލޭގެ ޖިމްތައް ބަންދުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި، 13 މީހެއްގެ (ޓޫރިސްޓުން/ބިދޭސީން] ގެ ގައިން އެ ވައިރަސް ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ޖިމާއި ފިޓްނެސް ސެންޓަރުތައް މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިންގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ސިއްހަތާ ގުޅުން ހުރި ސްމާޓް ޑިވައިސްތައް ފިލިޕްސް އިން އުފައްދަ އެވެ. ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިން އިން ވެސް އުފައްދަ އެވެ. މިއީ ވާދަވެރި އަދި އެހައި ބާރުގަދަ ސިނާއަތެކެވެ. ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ޑިޖިޓަލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަކީ ވެސް ބޮޑު މުދާވެރިކަމެކެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 1
އެންމެ 11 އަހަރު، ފިޓްނެސްގެ ނަަމޫނާއެއް

އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ކުދިން އާންމުކޮށް އުޅޭނީ ކުޅެ، ސަކަރާތް ޖެހުމުގަ އެވެ. އެކަމަކު، މި ކުއްޖާގެ ވާހަކަ ތަފާތެވެ. އޭނާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަނީ ޖިމްގަ އެވެ. ބޮޑެތި ބަރުތައް އުފުލައި، ވަރުގަދަކަން ދައްކަނީ އެވެ. ފިޓްނެސް މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް، ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ތަފާތުތަކެއް ދައްކުވައި ވެސް ދެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 21
ފިޓްނެސްގެ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއްގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ސުނިލް

ރާއްޖޭގައި ފިޓްނެސްއާ ގުޅުންހުރި ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައި އެ ހަރަކާތުގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސުނިލް ޝެޓީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 1
"މިހާރު ފިޓް"، ނަޝާ އާއި ޒައިންއާ އެކު

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމިއްޖެ އެވެ. ސުފުރާ މަތި ކިހާ ތިޔާގިކަމާއި ކެވުނު ވަރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަޒަންކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަށިގަނޑާ މެދު ވިސްނޭ ހެއްޔެވެ؟ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅުވާނެ އާދަތަކެއް ރޯދަމަހު ވެސް ގެންގުޅޭނެ ކަމުގެ މުހިންމުކަމާ މެދު ހިޔާލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 1
ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކަސްރަތާ ބެހޭ އާ ހޯދުމެއް

ބަރުދަން ލުއިކޮށް، ރީތި ބައްޓަމަކަށް ހުރުމާ އެކު ފިޓްނެސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކި ކަސްރަތު ކުރެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އަބަދު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ނަތީޖާ ނެރެވޭ އުކުޅެކެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ފިޓްޒޯން: ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ހާއްސަ ޖިމެއް!

އާންމުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ފިޓްޒޯނަކީ ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި "ޔުނިސެކްސް" ޖިމެވެ. އާދައިގެ ގޮތަކަށް ޑިސެމްބަރު 10، 2014 ގައި ފިޓްޒޯނަ ހުޅުވި ނަމަވެސް، ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް މިހާރު އެހީ ތަނަވަސް ޖިމެކެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
ނިދުމުގެ ހަތަރު ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްރަތުކޮށްލާ!

އާންމުކޮށް ގިނަ މީހުން ކަސްރަތު ކުރާ ވަގުތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ހެނދުނާއި ހަވީރާއި ރޭގަނޑު އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެވެ. އެހެންވެ ސުވާލަކީ މި ނޫން ވަގުތެއްގައި ކަސްރަތު ކުރުން ކިހިނެއް ވާނެ ހެއްޔޭ އެވެ؟

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ޝިލްޕާއާ އެކު އިންޑިއާ އަށް އާ ރިކޯޑެއް

އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާގެ އަތުގައި ކުރިން އޮތް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑެއް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީއާ އެކު އިންޑިއާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 5
ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް ތަމްރީނުކުރަނީ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 2
ސޮނާކްޝީގެ ޝުކުރު ރިތިކަށް

ހަށިގަނޑު ރީތި ބައްޓަމަކަށް ގެނެސް ފިޓްކޮށް ހުންނަން ރިތިކް ރޯޝަން، ސޮނާކްޝީ އަށް ދިން ހިތްވަރަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 1
ފިޓްނަސްއާ ގުޅޭ ދެ ކޯހެއް މެޕްސް ކޮލެޖުގައި ފަށަނީ

ފިޓްނަސްއާ ގުޅޭ ދެ ކޯހެއް، މެޕްސް ކޮލެޖުގައި އިއްޔެ ތައާރަފުކޮށް، ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 9
މިއީ އެންމެ 12 ހަފުތާއިން ހަށިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލު

ފަލަވެގެން ޝަކުވާ ކުރިޔަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ރީތި ހަށިގަނކަށް އެދެވޭ ނަމަ ދުޅަހެޔޮ ޑައެޓަކާ އެކު، ގަވައިދުން ކަސްރަތު ކުރާށެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018
ފިޓްބިޓް "ކްލައުޑް ހެލްތު ކެއާ" ކުންފުންޏެއް ގަނެފި

ފިޓްބިޓް އިން "ކްލައުޑް ހެލްތު ކެއާ" ކުންފުންޏެއް ގަނެފި އެވެ. ނަމަކީ "ޓްވައިން ހެލްތް" އެވެ. މިއީ އެއް ބަޔަކަށް ބޮޑު ޚަބަރެކެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނެތް، ތަނެއް ދޮރެއް ނެނގޭ ޒާތުގެ ވާހަކައެކެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 4
71 އަހަރުގެ ޝެއާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޕްލޭންކް ހަދާ

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ލަވަ ވިއްކާފައިވާ އާޓިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝެއާއަކީ ހެދުންއެޅުމާއި ސްޓައިލްގެ ގޮތުން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ ފަންނާނެކެވެ. ފަންސާސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކެރިއަރުގައި ލަވަކިޔުމާއި އެކްޓްކުރުމުގެ ރޮނގުން ޝަރަފްވެރި އެތައް އެވޯޑެއް ހޯދާފައިވާ ޝެއާ، 71، އަށް...

13 ޖުލައި

July 13, 2017
ރާއްޖޭގައި އެކުއަތުލޯން ރޭހެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުއަތުލޯން މުބާރާތެއް ބާއްވަން މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 2
ހަކުރު ނުކައި ހުރި މީހާ 70 އަހަރުގައި ވެސް ޒުވާން

ކެރޮލީން ހާޓްޒް އަކީ ފޮނި އެއްޗިއްސަށް ދެވި ހިފާފައިހުރި މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓާފާޅި ބަދަލުކޮށްލައި ފޮނި އެއްޗެހި ކެއުން މުޅިން ހުއްޓާލަން ނިންމި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 1
8 ގަޑިއިރުގެ ކަސްރަތުން ވެސް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ

ކަސްރަތުކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ، ސިއްހަތަށް ވަރަށް ފައިދާ ލިބޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކަސްރަތުކުރުމުގައި ވެސް ވަކި ހައްދެއް އޮންނާނެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 2
ޗާޖުކުރަން ނުޖެހޭ ސްމާޓް ގަޑިއެއް

މި އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު އޮތް "ކޮންޒިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ" ގައި، ވަރަށް މުހިންމު އެކައްޗެއް ތައާރަފުކުރި އެވެ. އެއީ "މެޓްރިކްސް ޕަވާވޮޗް" އެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017
އެމްޓީސީސީ- ޓީއެފްޖީ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީ އިން ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕާ (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ހިންގި ފިޓްނަސް ދެ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ނިންމާލައިފި އެވެ.