13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 1
ދެ މިނިޓްގެ ކަސްރަތަކުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް

ކަސްރަތު ނުކޮށް ގިނަ މީހުން އަބަދު ވެސް ދައްކާ އުޒުރަކީ ވަގުތު ނުވުމެވެ. އެކަމަކު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ކަސްރަތަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންތަކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ވަގުތު ނެތިގެން ކަމަށް ބުނެ ކަސްރަތު ނުކުރުމަކީ މިހާރު ބަހަނާއެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އެންމެ ދެ މިނިޓްގެ ކަސްރަތަކުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއެއް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 8
ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ ރެޑްވޭވުން ޓްރެޑްމިލްގެ އާ ސްޓޮކެއް

ޓްރެޑްމިލް އަށް ތަރުހީބު ބޮޑުވެ އޭގެ އާ ޝިޕްމަންޓެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ރެޑްވޭވުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
އެމެޒޯނުން ފިޓްނަސް ބޭންޑެއް، ނަމަކީ "ހާލޯ"

އަޅައިގެން ހުންނަ އިރު މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އަޑުން ސިއްހީ ހާލަތު ވަޒަންކުރެވޭ ފިޓްނެސް ބޭންޑެއް "ހަލޯ" ގެ ނަމުގައި އެމެޒޯނުން ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 2
އެޕަލް އިން ފިޓްނެސް އެޕެއް ލޯންޗްކުރަނީ

ސަބްސްކްރައިބްކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އެޕަލް އިން ފިޓްނެސް އަށް ހާއްސަ އެޕެއް ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020
ޕްރިންސް ޗާލްސް ވަރަށް ފިޓް: ކެމީލާ

އުމުރުފުޅާ އަޅާބަލާއިރު އަދިވެސް ޕްރިންސް ޗާލްސް ވަރަށް ފިޓް ކަމަށް އަނބިކަނބަކުން ކެމީލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 1
މާކް ވާލްބާގް ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އެލާޖިކް!

ފިޓްނެސް އައިކަންއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގެންފައި ވިޔަސް ސިއްހީ މައްސަލައެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އެލާޖިކް މީހެއް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މާކް ވާލްބާގް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 53
ޝަރުމީލާ އަކީ ފޭކެއް ކަމަށް ފާޒިލް އެއްބަސްވެއްޖެ

އިންސްޓަގްރާމް މޮޑެލް ފާޒިލް އިސްމާއިލް (ފިޓް ފާޒިލް) އޭނާގެ ފޮލޯވަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އަގުބޮޑު ހަދިޔާތަކެއް ދޭން އިއުލާނުކޮށް އެ ހަދިޔާތައް "އައިޝަތު ޝަރުމީލާ" ކިޔާ މީހަކަށް ދިން ކަމަށް ބުންޏަސް އެއީ އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް އާންމުން ކުރި ތުހުމަތަށް އެންމެ ފަހުން ފާޒިލް އެއްބަސްވެ މާފަށް އެދެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
ހެމާ އެމްވީ: ލޮކްޑައުންގައި ޖިމް ފޯނަށް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ތެރެއިން ޖިމްތަކާ ކަސްރަތު ކްލާސްތައް ބަންދުކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ފުރަބަންދަކަށް ގޮސް އެންމެން ގޭގައި ތިބެން މަޖުބޫރުވެފައިވާއިރު މިހާރު ކުރެވޭ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ކައިކައިގެން ބަނޑުދަމައިފަ އޮތުމެވެ. ލޮކްޑައުންއަށް މަހެއް ވެފައިވާއިރު އެއް މަސްތެރޭގައި ވެސް ފަސް...

01 މެއި

May 01, 2020 2
އުމުރުން 63، އަދިވެސް ވަނީ ޒުވާން!

އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރްގެ ޒުވާންކަމުގެ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދެކެވެ އެވެ. ރަނގަޅަށް ކެއުމާއި، ގަވައިދުން ކަސްރަތުކުރުމަކީ މި ޒުވާންކަމުގެ ސިއްރެވެ. މި އެކްޓަރުގެ ފަރާތުން މި ފަހަކަށް އައިސް ފެންނަ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ ހަށިގަނޑު އިތުރަށް ފިޓްކުރަން ލާ ހިތްވަރެވެ. އަނިލްގެ އިންސްޓަގްރާމުން މިކަން ފެންނާނެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 13
މާލޭގެ ޖިމްތައް ބަންދުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި، 13 މީހެއްގެ (ޓޫރިސްޓުން/ބިދޭސީން] ގެ ގައިން އެ ވައިރަސް ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ޖިމާއި ފިޓްނެސް ސެންޓަރުތައް މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިންގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ސިއްހަތާ ގުޅުން ހުރި ސްމާޓް ޑިވައިސްތައް ފިލިޕްސް އިން އުފައްދަ އެވެ. ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިން އިން ވެސް އުފައްދަ އެވެ. މިއީ ވާދަވެރި އަދި އެހައި ބާރުގަދަ ސިނާއަތެކެވެ. ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ޑިޖިޓަލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަކީ ވެސް ބޮޑު މުދާވެރިކަމެކެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 1
އެންމެ 11 އަހަރު، ފިޓްނެސްގެ ނަަމޫނާއެއް

އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ކުދިން އާންމުކޮށް އުޅޭނީ ކުޅެ، ސަކަރާތް ޖެހުމުގަ އެވެ. އެކަމަކު، މި ކުއްޖާގެ ވާހަކަ ތަފާތެވެ. އޭނާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަނީ ޖިމްގަ އެވެ. ބޮޑެތި ބަރުތައް އުފުލައި، ވަރުގަދަކަން ދައްކަނީ އެވެ. ފިޓްނެސް މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް، ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ތަފާތުތަކެއް ދައްކުވައި ވެސް ދެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 21
ފިޓްނެސްގެ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއްގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ސުނިލް

ރާއްޖޭގައި ފިޓްނެސްއާ ގުޅުންހުރި ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައި އެ ހަރަކާތުގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސުނިލް ޝެޓީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 1
"މިހާރު ފިޓް"، ނަޝާ އާއި ޒައިންއާ އެކު

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމިއްޖެ އެވެ. ސުފުރާ މަތި ކިހާ ތިޔާގިކަމާއި ކެވުނު ވަރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަޒަންކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަށިގަނޑާ މެދު ވިސްނޭ ހެއްޔެވެ؟ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅުވާނެ އާދަތަކެއް ރޯދަމަހު ވެސް ގެންގުޅޭނެ ކަމުގެ މުހިންމުކަމާ މެދު ހިޔާލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 1
ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކަސްރަތާ ބެހޭ އާ ހޯދުމެއް

ބަރުދަން ލުއިކޮށް، ރީތި ބައްޓަމަކަށް ހުރުމާ އެކު ފިޓްނެސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކި ކަސްރަތު ކުރެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އަބަދު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ނަތީޖާ ނެރެވޭ އުކުޅެކެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ފިޓްޒޯން: ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ހާއްސަ ޖިމެއް!

އާންމުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ފިޓްޒޯނަކީ ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި "ޔުނިސެކްސް" ޖިމެވެ. އާދައިގެ ގޮތަކަށް ޑިސެމްބަރު 10، 2014 ގައި ފިޓްޒޯނަ ހުޅުވި ނަމަވެސް، ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް މިހާރު އެހީ ތަނަވަސް ޖިމެކެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
ނިދުމުގެ ހަތަރު ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްރަތުކޮށްލާ!

އާންމުކޮށް ގިނަ މީހުން ކަސްރަތު ކުރާ ވަގުތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ހެނދުނާއި ހަވީރާއި ރޭގަނޑު އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެވެ. އެހެންވެ ސުވާލަކީ މި ނޫން ވަގުތެއްގައި ކަސްރަތު ކުރުން ކިހިނެއް ވާނެ ހެއްޔޭ އެވެ؟

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ޝިލްޕާއާ އެކު އިންޑިއާ އަށް އާ ރިކޯޑެއް

އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާގެ އަތުގައި ކުރިން އޮތް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑެއް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީއާ އެކު އިންޑިއާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 5
ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް ތަމްރީނުކުރަނީ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 2
ސޮނާކްޝީގެ ޝުކުރު ރިތިކަށް

ހަށިގަނޑު ރީތި ބައްޓަމަކަށް ގެނެސް ފިޓްކޮށް ހުންނަން ރިތިކް ރޯޝަން، ސޮނާކްޝީ އަށް ދިން ހިތްވަރަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.