27 ޖުލައި

July 27, 2020 6
ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދެއް ނޯންނާނެ: މިނިސްޓްރީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިފަހަރު އަޟްހާ އީދު ނަމާދު، ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނުބާއްވާގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 8
ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 6.6 މިލިއަން ރުފިޔާ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެއިން 6.6 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 8
އީދު ވެސް އެ ދިޔައީ މި ފަޅުކަމުގައި

އެހެންޏާ ނަމަ، ހަވީރުގެ އެ ވަގުތުކޮޅު، މާލޭ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދު އޮންނާނީ އެކި އުމުރުގެ މީހުންތަކުން ފުރިފަ އެވެ. ރަސްފަންނުން ފެންނާނީ ކުޑަކުދިން ނަލަ ހައްދައިގެން، މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާތައް ހުރި ގޮތަށް، ހިނގަން ގޮސް ފޮޓޯ ނަގާ މަންޒަރެވެ. ޖުމްހޫރީ މައިދާން ފުރިފައި އޮންނާނީ އުފާވެރި މޫނުތަކުންނެވެ. އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ...

23 މެއި

May 23, 2020
ވިލާ ގޭހުގެ ޚިދުމަތް އީދު ދުވަހު ވެސް ލިބޭނެ

ވިލާ ގޭހުގެ ޚިދުމަތް ފިތުރު އީދު ދުވަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

May 23, 2020 4
އީދުގައި ދުރުގައިތިއްބަސް ގުޅުން ބަދަހިކުރައްވާ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ގޭގައި ތިބެންޖެހި އެންމެން ދުރުގައި ތިބި ކަމުގައިވިޔަސް މުއާސަލާތީ ގުޅުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު...

22 މެއި

May 22, 2020 5
މާދަމާ އަކީ ފަހު ރޯދަ، އީދަކީ އާދިއްތަ ދުވަސް

މާދަމާ އަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަކީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

May 22, 2020 11
ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކަނީ އީދު ވާނީ އާދީއްތައަށް ކަމަށް

މިއަދަކީ ހިނގަމުން މިދާ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، އިސްލާމީ އާދަކާދައިގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހަށް ހަނދު ބެލުން ދުނިޔޭގެ...

21 މެއި

May 21, 2020 2
އުރީދޫގެ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އީދު ހަދިޔާ ވެސް ފޮނުވޭނެ

ލޮކްޑައުންގައި ވެސް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނަށް އުރިދޫގެ އީކޮމާސް ޕްލްޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އީދު ހަދިޔާ ފޮނުވާލެވޭ އޮފާއެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 18
އީދު ނަމާދު ކުރާނީ ގޭގައި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ މި ފަހަރު އީދު ނަމާދު ވެސް ކުރާނީ...

May 18, 2020 4
ގޭގައި އީދުނަމާދުކުރަން ސައޫދީގެ މުފްތީ އެދިވަޑައިގެންފި

އީދު ނަމާދު ގޭގައި ކުރުން ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި ހުއްދަވާނެ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މިހާރު މި އޮތީ އެގޮތަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ހާލަތެއް ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް މުފްތީ އަދި...

15 މެއި

May 15, 2020 17
ޒަކާތް ބަހަންޖެހޭނީ އަލުން ހަދާ ލިސްޓަކަށް: ޝަހީމް

މިދިޔަ އަހަރު އެކުލަވައިލި ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް މި އަހަރު ފިތުރު ޒަކާތް ބަހަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި ވާތީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އެކަމަށް...

May 15, 2020 7
އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ސައުދީ ފުލް ލޮކްޑައުނަކަށް

ރިޔާޒް (މެއި 15) - އަންނަ ފިތުރު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ސައުދީ އަރަބިއާ ފަސް ދުވަހަށް ފުލް ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020
ޑިޒްނީން އީދު ތީމަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދެނީ

ރޯދަ މަސް ނިންމާލައި މުސްލިމުން ކުރިމަތިލާ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ޑިޒްނީމް އީދު ތީމަކަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 2
ސަލްމާންގެ "ރާދޭ" ފިތުރު އީދުގައި ނާންނާނެ؟

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާތީ ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ސިނަމާތަކަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019
އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ސަލްމާންގެ "ރާދޭ"

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ހުއްޓުމަކަށް ގެނަޔަސް ސަލްމާން ޚާން ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރުގައި އެހެން ފިލްމަކާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019
ސަލްމާން ފިތުރު އީދު ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލަފާނެތަ؟

އަންނަ އަހަރު ފިތުރު އީދުގައި ގެނެސްދޭން އުޅުނު، ސަންޖޭ ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" އާ ސަލްމާން ޚާން ފެއަށް ޖެހުނަސް އޭނާ ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އީދުގައި އެހެން ފިލްމަކާ އެކު އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮން ފިލްމެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 3
ބީއެމްއެލް ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އީދު ކިހިނެއް" ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 4
އީދަށް މެދުއިރުމަތިން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު

ފިތުރު އީދުގެ ޗުއްޓީގައި މެދުއިރުމަތިން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 13
މަނާ ވަގުތު ދުއްވުމުން 97 މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅި

މިއަދު ފާހަަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް، މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ވަގުތު ވެހިކަލް ދުއްވި މައްސަލާގައި 97 މީހަކަށް...

June 04, 2019 10
ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ހަދިޔާ ބަހައިފި

މިއަދު ފާހަަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 25
ރައީސްގެ އީދު ސަލާމް ކުރުން ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން މާދަމާ ނުބާއްވަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 03, 2019 15
އީދު މުބާރަކު، މާދަމާ އަކީ ފިތުރު އީދު

މާދަމާ އަކީ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 7
ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އީދުދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް ނުދުއްވޭނެ

ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ހަވީރު އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ނުދުއްވޭ ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 02, 2019 8
ރައީސްގެ ފުރަތަމަ އީދު ސަލާމްކުރެއްވުން މުލީއާގޭގައި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލީއާގޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް...

01 ޖޫން

June 01, 2019 27
އީދު ދުވަހާއި ވަޅު އީދު ދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް މަނާ!

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހާއި ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ނުދުއްވާ ގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

June 01, 2019 8
އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް މިފަހަރު ވެސް ސްޓޭޑިއަމްގައި

ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ވީހާވެސް ބޮޑުކުރުމަށް މިފަހަރު ވެސް މާލޭގައި އީދު ނަމާދު ކުރާނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަމަށް އިސްލީމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 2
ބީއެމްއެލުން އީދާ ގުޅުވައިގެން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.