09 ޖޫން

June 09, 2019 3
ބީއެމްއެލް ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އީދު ކިހިނެއް" ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 4
އީދަށް މެދުއިރުމަތިން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު

ފިތުރު އީދުގެ ޗުއްޓީގައި މެދުއިރުމަތިން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 13
މަނާ ވަގުތު ދުއްވުމުން 97 މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅި

މިއަދު ފާހަަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް، މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ވަގުތު ވެހިކަލް ދުއްވި މައްސަލާގައި 97 މީހަކަށް...

June 04, 2019 10
ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ހަދިޔާ ބަހައިފި

މިއަދު ފާހަަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 25
ރައީސްގެ އީދު ސަލާމް ކުރުން ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން މާދަމާ ނުބާއްވަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 03, 2019 15
އީދު މުބާރަކު، މާދަމާ އަކީ ފިތުރު އީދު

މާދަމާ އަކީ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 7
ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އީދުދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް ނުދުއްވޭނެ

ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ހަވީރު އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ނުދުއްވޭ ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 02, 2019 8
ރައީސްގެ ފުރަތަމަ އީދު ސަލާމްކުރެއްވުން މުލީއާގޭގައި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލީއާގޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް...

01 ޖޫން

June 01, 2019 27
އީދު ދުވަހާއި ވަޅު އީދު ދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް މަނާ!

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހާއި ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ނުދުއްވާ ގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

June 01, 2019 8
އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް މިފަހަރު ވެސް ސްޓޭޑިއަމްގައި

ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ވީހާވެސް ބޮޑުކުރުމަށް މިފަހަރު ވެސް މާލޭގައި އީދު ނަމާދު ކުރާނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަމަށް އިސްލީމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 2
ބީއެމްއެލުން އީދާ ގުޅުވައިގެން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 21
އެހީވުމުގެ ރީތި ނަމޫނާ، އޭޑީކޭގެ ވީޑިއޯއަކުން

އދ. އޮމަދޫގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ނިކަމެތި އާއިލާއެކެވެ. އީދެއް އައި ނަމަވެސް 12 މީހުންގެ އެ އާއިލާ އަށް އުފާވެރިކަމެއް ނުލިބެ އެވެ. ދިރިއުޅެން ޖެހިފައިވާ ނިކަމެތި ހާލުންނެެވެ. ނަމަވެސް އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން ކުންފުނީގެ އިސްނެގުމާ އެކު، އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެ ނިކަމެތި އާއިލާ އަށް އެހީތެރިކަން ދީ އުފާވެރިކަން ގެނެސްދީފަ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 3
ތާލިބާނުންނާއި އަފްޣާން ސިފައިން އަތުގުޅާލައިގެން

މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރަމުން ދިޔަ ސަރަހައްދުތަކުން އިއްޔެ ފެނުނީ، މީގެ އެތައް މަހެއް ކުރިން ވެސް އެއްވެސް ބަޔަކު އުންމީދު ކުރި މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. އަފްޣާނިސްތާނު ސިފައިންނާއި، އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ އަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ ތާލިބާން ޖަމާއަތުގެ...

16 ޖޫން

June 16, 2018 10
އީދު ފެން ކުޅި: ތަޖުރިބާނުކޮށް ދޫކޮށްލާކަށް ނުވާނެ

ބަށި ކޯޓެއް ގޮތަށް ހަތަރެސް ކަނަށް އަޅާފައި އޮންނަ ކޯޓެކެވެ. ކޯޓުގެ މެދުގައި އެއް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބޭއިރު، އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ކޯޓު ބޭރުގައި، އެމީހުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ރޮނގުގެ ކައިރީގައި ތިބެ އެވެ. އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ބޭނުމަކީ، ފެން ކޮތަޅުން ޖަހައިގެން އެތެރޭގައި ތިބި މީހުން ބޭރު ކުރުމެވެ. ކޯޓުގެ ދެ ފަރާތުގައި...

15 ޖޫން

June 15, 2018 58
28 ރޯދަ ހިފާފައި އީދުކުރުން ހުއްދައެއް ނޫން: ޝަހީމް

ރޯދަ ހިފަން ފެށުމާއި އީދުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ އެމީހަކު ހުރި ގައުމެއްގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި 28 ރޯދަ ހިފުމަށް ފަހު އީދުކުރުން ހުއްދަ ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

June 15, 2018 69
"އީދު ކުރަން އެންގީ ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް"

އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށް މިއަދަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ މިއަދު އީދުކުރަން ލަފާދިނީ ހަމައެކަނި ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު...

June 15, 2018 59
ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިން މިއަދު އީދު ކުރަން އަންގައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ވެސް މިއަދު އީދުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
އީދު ހުކުރަށް ވާތީ އަލްޖީރިއާގައި ބޮޑު ފިތުނައެއް

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަސް، ހުކުރު ދުވަހާ ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފެށުމާ އެކު، އަލްޖީރިއާގެ ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެމެދު ބޮޑު ދެބަސްވުމެއް އުފެދި...

June 14, 2018 40
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ހަދިޔާ ބައްސަވަނީ

މާދަމާ ފާހަގަ ކުރާ މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 12
މާދަމާ އަކީ ފަހު ރޯދަ، އީދު ވާނީ ހުކުރަށް

މާދަމާ އަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ފިޠުރު އީދަކީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2018 55
މިރޭ އީދަށް ހަނދު ފެނިދާނެތަ؟

މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ތުރުކީ ވިލާތް އަދި ބޮސްނިއާ ފަދަ ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ، މި ގައުމުތަކުގައި މި ރެއަކީ ފިތުރު އީދަށް ހަނދު...

12 ޖޫން

June 12, 2018 1
އީދު ދުވަހު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ކުޑަކުދިންގެ ފެސްޓިވަލް

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުޅިވަރުގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭ އީދު ފެސްޓިވަލެއް އަންނަ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބާއްވަން އެން-ރޭންޖުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 25
ރައީސް އީދު ސަލާމްކުރެއްވުން ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި

ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ހުޅުމާލޭގައި މިފަހަރު ވެސް އީދު ފެން ކުޅި އޮންނާނެ

ހުޅުމާލޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އީދު ކުޅިވަރުތައް ބާއްވާ ލަޔާ ކެފޭ އިން މި އަހަރު ވެސް ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 11
އީދު ބަންދުގައި ސަން އައިލެންޑަށް 1،000 ދިވެހިން!

މިދިޔަ އީދު ބަންދުގައި 1،000އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިންް ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 9
ހޮޓް އެއާ ބެލޫން އަކަށް އެރުން: ތަފާތު ކަމެއް

ހޮޓް އެއާ ބެލޫން އަށް މީހުން އަރައިގެން މަޖާކުރާ ތަން ޓީވީތަކުން ފެނުނު ނަމަވެސް އެކަން އަމިއްލަ ގައުމުގައި ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކަށް ވާނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަކީ ވެސް ވަކި ކުޑަ އުފަލެއް ނޫނެވެ. މި ފިތުރު...

27 ޖޫން

June 27, 2017 3
މޯލްޑިވިއަނުން 50 މީހުންނަށް ހިލޭ ދެކޮޅު ޓިކެޓް

ފިތުރު އީދުގެ ހަދިޔާއަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން 50 މީހަކަށް ހިލޭ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދީފި އެވެ.

June 27, 2017 4
"ހަބޭސް" އިން އެއް ފަހަރާ ފަސް އަލްބަމް ނެރެފި

"ހަބޭސް" އިން ރޭ ނެރުނު ފަސް އަލްބަމް މިހާރު އައިޓިއުންސް އިން ލިބެން ހުރި އިރު، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލްބަމްތަކުގެ ސީޑީތައް ވެސް ވިއްކަން ފަށާނެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 28
މޫސުން ތަން ނުދޭތީ ހޮޓްއެއާ ބެލޫން އެރުވޭ ގޮތެއް ނުވި

މި ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ބަޔަކު ބާއްވަން އުޅުނު ހޮޓް އެއާ ބެލޫން އެރުވުމުގެ ހަރަކާތް، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވެ އާންމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

June 26, 2017 8
މިފަހަރުގެ އީދު ކެއުން ވައިޓް ހައުސްގައި ނުބޭއްވި

ބިލް ކްލިންޓަންގެ ދައުރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ފިތުރު އީދަކާ ގުޅުވައިގެން ވައިޓް ހައުސްގައި ބާއްވަމުން އައި ރޭގަނޑުގެ ހާއްސަ ކެއުމުގެ އާދަ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މުގުރާލައްވައިފި...

June 26, 2017
ސަން އައިލެންޑަށް ދާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް

މި ފިތުރު އީދުގެ ބަންދު ތެރޭގައި ސަން އައިލެންޑްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.