26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 2
ކެރަލާގެ ފެންގަނޑު ހިނދެމުންދާ އިރު ހަރުފައިގެ ބިރުވެރިކަން

ކޮޗިން (އޮގަސްޓް 26) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކެރަލާ އަށް ވިއްސާރަ ކުރުމުން އެ ސްޓޭޓުގައި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު ހިނދެން ފެށުމާ އެކު މީހުން ވަނީ އަނބުރާ ގެތަކަށް ބަދަލުވާން ފަށައިފަ އެވެ. އެކަމަކު މާބޮޑު ބިރުވެރިކަމަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 3
ޔޫއޭއީން ދިން އެހީ ގަބޫލް ނުކުރުމުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ކެރަލާ ސްޓޭޓް (އޮގަސްޓް 23) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އެހީގެ ގޮތުގައި ދިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރުން ގަބޫލް ނުކުރުމުން ކެރަލާގެ ލީޑަރުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 32
ރާއްޖެ، ޔޫއޭއީ، ގަތަރުގެ އެހީ އިންޑިއާ ބޭނުމެއް ނުވި

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވެ، ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން އެ ގައުމަށް ދޭން ނިންމި ފައިސާގެ އެހީ އާއި ގަތަރާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ފައިސާގެ އެހީ ގަބޫލު ނުކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 19
ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް 50،000 ޑޮލަރު ދެނީ

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވެ، ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން އެ ގައުމަށް 50،000 ޑޮލަރު (770،000ރ.) ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018
ހާލުގައި ޖެހުނު މާބަނޑު މީހާ ސަލާމަތް ކުރެވުނީ ކިރިޔާ

ޓްރިވެންޑްރަމް (އޮގަސްޓް 18) - އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މާބަނޑު އަންހެނަކު ސަލާމަތް ކުރެވުނީ ކިރިޔާ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018
ކެރަލާގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި މަރުވި މީހުން 324 އަށް

ޓްރިވެންޑްރަމް (އޮގަސްޓް 17) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ، ވޭތުވެދިޔަ ނުވަ ދުވަސް ތެރޭ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 324 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޕިނަރައި ވިޖަޔަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 4
ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރު ދިވެހިން އުޅޭ ގެތަކަކަށް ވެސް

ބޭހަށް ގޮސް ދިވެހިންގެ އެކި އާއިލާތައް ތިބި ހަތަރު ގެޔަކަށް ވެސް، އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި އަސަރުކުރި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓުން މިއަދު...

August 16, 2018 2
ކެރަލާގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި 14 އަވަށް ރަތް އެލާޓްގައި

ޓްރިވެންޑްރަމް (އޮގަސްޓް 16) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކެރަލާގެ 14 އަވަށެއްގައި ރަތް އެލާޓް ނެރެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 6
ފޭދޫގެ ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސ. ފޭދޫގައި ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް، 18 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ލަންކާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 8
ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމު ހަދަން މިއަހަރު ފަށާނެ: އައިބީ

ވާރޭ ވެހި އައްޑޫ ފޭދޫގައި ފެންބޮޑުވާތީ އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ، ފެންހިންދާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަޝްރޫއު މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިބްރާހީމްދީދީ (އައިބީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
ތިމަރަފުށީގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ތ. ތިމަރަފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވެ، އެ ރަށުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 4
ރަތަފަންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ތަންތަނަށް ގެއްލުން

ގދ. ރަތަފަންދޫގައި ފެން ބޮޑުވެ އެ ރަށުގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 20
އަލިދޫގޭ ގުންޑޮޅި ކަނޑައިގެންގޮސް މަގަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މއ. އަލިދޫގެ ހެދުމަށް އެ ގޯތި ތެރޭގައި ކޮނެފައިވާ ވަޅުގަނޑުގެ ގުންޑޮޅި، ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ކަނޑައިގެން ގޮސް މަގަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017
ފިލިޕީންސްގެ ތޫފާނުގައި 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މަރު

ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނު ސަރަހައްދަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާން ޓެމްބިންގައި އެ ގައުމުން 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގދ.ގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ދެކުނު ބައެއް ރަށްތަކަށް މިއަދު ހެނދުނު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގދ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 2
ވިއްސާރައިގައި ބޮޑަށް ގެއްލުންވީ ދަނޑުބިންތަކަށް

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން އުފެދުނު ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނީ ދަނޑުބިންތަކަކަށް ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 1
ވިއްސާރާގައި 57 ރަށަކަށް ގެއްލުންވި: ޑިޒާސްޓާ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން އުފެދުނު ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 57 ރަށަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 7
ބައެއް ރަށްރަށަށް ކާޑާއި ގޭސް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައާ ދިމާކޮށް، ބައެއް ރަށްރަށުން ގޭހާއި ކާޑު ހުސްވަމުން އަންނާތީ އެ ރަށްރަށަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި...

December 01, 2017 20
ވިއްސާރަވުމުގެ ކުރިން ދުރާލާ އަންގާފައިވާނެ: މެޓް

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ މައުލޫމާތުތައް ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 27
ދ. މީދޫގައި އާދަޔާހިލާފަށް ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި ދ. މީދުއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، އާދަޔާހިލާފަށް މިއަދު ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އަދި ބައެއް ގޭގޭގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް، ކައުންސިލުން ބުނެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 54
ކުޅި ހިއްކައިފިނަމަ ފެންބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު:ރިޕޯޓު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އައި ނަމަވެސް ކުޅި ހިއްކައިފި ނަމަ، ވާރޭ ވެހިގެން އެ ރަށުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށް، އެއާޕޯޓު ހަދަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ހެދި އީއައިއޭ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017
ޓެކްސަސް އަށް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އެރި ތޫފާން ހާވޭގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށާއި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެހީއެއްވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން...

September 02, 2017 2
ތޫފާނުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް މިސްކިތް ހުޅުވާލާފައި

ހިއުސްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އެ ސްޓޭޓުގެ ހިއުސްޓަންގައި ފެންބޮޑުވެ ގެދޮރު ގެއްލުނު ބައެއް މީހުންނަށް އެ ސިޓީގެ އިސްލާމިކް...