05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 17
ފެންގަނޑު ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި: އެމްއެންޑީއެފް

މާލެއަށް މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރާ ހަމައަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި މަގުތަކުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފެންބޮޑުވި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ހާސްވާންޖެހޭ ކަމެއް މިވަގުތަކު ނެތް ކަމަށާއި ފެންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 6
ޕަމްޕުތައް މަރާމާތުކޮށް، ފެންބޮޑުވުން ހައްލުކުރަނީ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުން ހައްލުކުރަން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓި ޕަމްޕުތައް އަލުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 6
އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވެ ގެތަކަށް ފެން ވަންނަނީ

އައްޑޫ މަރަދު އާއި ފޭދު އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުން ވަމުންދާތީ އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ފެން ހިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 37
މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ 37 މިލިއަން "ފެނަށް"!

މާލޭގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއަށް 34 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރިއިރު، އެކަން ނާކާމިޔާބުވި ސަބަބާ މެދު އެ ކުންފުނިން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 10
މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތައް ފެނު އަޑީގައި!

ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައި ނުވާ ވަރަށް، މިއަދުގެ ވިއްސާރައިގައި ފެން ހެދި، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވަން ވެސް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 43
ކުޅުދުއްފުށީގެ ތާރު މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވަނީ!

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮންނަ ރަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ވަނީ ތާރުއަޅައި ހަދާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވާތީ އާންމުންނަށް ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 19
ކެރަލާގައި ފެންބޮޑުވީ ގެރި ކަތިލާތީ: ބީޖޭޕީ މެންބަރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 27) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި ވަނީ އެ ސްޓޭޓުގައި ގެރިކަތިލުމުން، އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ކަރްނާޓަކާ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ ބީޖޭޕީގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ބަސަންގޫދާ ޕަޓިލް ޔަޓްނާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 2
ކެރަލާގެ ފެންގަނޑު ހިނދެމުންދާ އިރު ހަރުފައިގެ ބިރުވެރިކަން

ކޮޗިން (އޮގަސްޓް 26) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކެރަލާ އަށް ވިއްސާރަ ކުރުމުން އެ ސްޓޭޓުގައި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު ހިނދެން ފެށުމާ އެކު މީހުން ވަނީ އަނބުރާ ގެތަކަށް ބަދަލުވާން ފަށައިފަ އެވެ. އެކަމަކު މާބޮޑު ބިރުވެރިކަމަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 3
ޔޫއޭއީން ދިން އެހީ ގަބޫލް ނުކުރުމުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ކެރަލާ ސްޓޭޓް (އޮގަސްޓް 23) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އެހީގެ ގޮތުގައި ދިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރުން ގަބޫލް ނުކުރުމުން ކެރަލާގެ ލީޑަރުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 32
ރާއްޖެ، ޔޫއޭއީ، ގަތަރުގެ އެހީ އިންޑިއާ ބޭނުމެއް ނުވި

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވެ، ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން އެ ގައުމަށް ދޭން ނިންމި ފައިސާގެ އެހީ އާއި ގަތަރާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ފައިސާގެ އެހީ ގަބޫލު ނުކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 19
ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް 50،000 ޑޮލަރު ދެނީ

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވެ، ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން އެ ގައުމަށް 50،000 ޑޮލަރު (770،000ރ.) ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018
ހާލުގައި ޖެހުނު މާބަނޑު މީހާ ސަލާމަތް ކުރެވުނީ ކިރިޔާ

ޓްރިވެންޑްރަމް (އޮގަސްޓް 18) - އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މާބަނޑު އަންހެނަކު ސަލާމަތް ކުރެވުނީ ކިރިޔާ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018
ކެރަލާގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި މަރުވި މީހުން 324 އަށް

ޓްރިވެންޑްރަމް (އޮގަސްޓް 17) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ، ވޭތުވެދިޔަ ނުވަ ދުވަސް ތެރޭ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 324 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޕިނަރައި ވިޖަޔަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 4
ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރު ދިވެހިން އުޅޭ ގެތަކަކަށް ވެސް

ބޭހަށް ގޮސް ދިވެހިންގެ އެކި އާއިލާތައް ތިބި ހަތަރު ގެޔަކަށް ވެސް، އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި އަސަރުކުރި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓުން މިއަދު...

August 16, 2018 2
ކެރަލާގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި 14 އަވަށް ރަތް އެލާޓްގައި

ޓްރިވެންޑްރަމް (އޮގަސްޓް 16) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކެރަލާގެ 14 އަވަށެއްގައި ރަތް އެލާޓް ނެރެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 6
ފޭދޫގެ ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސ. ފޭދޫގައި ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް، 18 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ލަންކާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 8
ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމު ހަދަން މިއަހަރު ފަށާނެ: އައިބީ

ވާރޭ ވެހި އައްޑޫ ފޭދޫގައި ފެންބޮޑުވާތީ އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ، ފެންހިންދާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަޝްރޫއު މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިބްރާހީމްދީދީ (އައިބީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
ތިމަރަފުށީގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ތ. ތިމަރަފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވެ، އެ ރަށުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 4
ރަތަފަންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ތަންތަނަށް ގެއްލުން

ގދ. ރަތަފަންދޫގައި ފެން ބޮޑުވެ އެ ރަށުގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.