28 މެއި

May 28, 2017 3
އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުން ލަންކާ އަށް އެހީދޭން ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 28) - ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ހިސާބުތައް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

May 28, 2017
އެހީވާން އުޅުނު ސިފައިންގެ މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 28) - ސްރީ ލަންކާގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ފޭބުމުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު ސިފައިންގެ މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017
ލަންކާގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި ބައި މިލިއަން މީހުން ހާލުގައި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 27) - ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ބޯ ވިއްސާރައިގައި މިހާތަނަށް 103 މީހުން މަރުވެ ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 10
ނަގޫރޯޅީގައި ލިބުނު ގެއްލުމަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

އައްޑޫ ހިތަދު އަށް ރޭ އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވާން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

May 18, 2017 17
މެޓުގެ އިންޒާރު: ކަނޑު ވަރަށް ގަދަވާނެ!

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކަނޑު ވަރަށް ގަދަވެ، ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ. އަދި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް...

May 18, 2017 8
ނަޑެއްލާގައި ފެންބޮޑުވެ، ރައްޔިތުން ހާލުގައި

ގދ. ނަޑެއްލާ އަށް އިއްޔެ ހަވީރުން ފެށިގެން ކުރި ގަދަ ވިއްސާރާގައި އެ ރަށުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 39
ބޯ ވާރެޔާއެކު އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭ މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

މާލެއަށް މޫސުން ރީތިކޮށް އޮތުމަށް ފަހު މިއަދު އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު ވެހެން ފެށި ބޯ ވާރެޔާ އެކު މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ވާރޭ ވެހުމުން އާންމުކޮށް ފެން ބޮޑުވާ މަގުތަކުގެ އިތުރުން، މަޖީދީ މަގުގައި އަލަށް ހެދި ހިސާބުތަކުގައި ވެސް ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފަ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 5
ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ބައެއް ރަށްތަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 11
ތިނަދޫގައި ފެން ބޮޑުވުން ހައްލުކުރަން 37 މިލިއަން

ވާރޭވެހޭއިރު ގދ. ތިނަދޫގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު 37 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 13
"ނަޖިސް ލީކުވުން ދެތިން މަސް ތެރޭ ހައްލު ކުރެވޭނެ"

މާލޭގެ ޖަންކްޝަންތަކުން މަގުމައްޗަށް ނަޖިސް ލީކުވުމުގެ މައްސަލަ ދެތިން މަސް ތެރޭގައި ހައްލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 16
ތިނަދޫގައި ތާރުއެޅުމާއެކު މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫގެ ތާރު އަޅާފައިވާ މަގުތަކުގައި ފެން ހިންދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްފައި ނެތުމުން، އެހެން މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތި ވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 1
އިންޑިއާގައި ފެންބޮޑުވެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 22) - އިންޑިއާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ގައުމުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ފެންބޮޑުވެ ކޯރުތައް ބަންޑުންވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑު ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

August 22, 2016 3
ހާލުގައި ޖެހުނު ތިމަރަފުށީ މީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ތ. ތިމަރަފުށީގެ ގެތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

August 22, 2016 32
މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުން ސަލާމަތްވާނީ ކޮން ދުވަހަކުން؟

އަނެއްކާވެސް ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ހުއްޓާނުލައި ގިނަ އިރުތަކެއް ވާންދެން ވާރޭ ވެހިއްޖެ ނަމަ މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަން ހިތަށް ވެސް އަރުވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި...

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ފެންބޮޑުވެގެން ޗައިނާ އިން 180 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޖުލައި 5) - ޗައިނާ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި އެ ގައުމުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 180 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016
ފެންބޮޑުވުމުގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން 68 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 3) - އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 68 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2016 1
ފެން ބޮޑުވި ލަންކާ އަށް ބޭރުގެ އެހީ ލިބެން ފަށައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ސްރީލަންކާ އަށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް 71 އަށް އަރާފައިވާ އިރު، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެހީ ލިބެން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި 7،000 މީހުންނަށް އަސަަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑިޒާސްޓާ ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ. އަދި 97 އާއިލާއެއްގެ 422 މީހުން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. ވިއްސާރައިގައި ލަންކާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ ދެ މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން...