24 މާޗް

March 24, 2020 22
ފުޑްކޯޓުތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްދީފި

ސަރުކާރުން ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގެ ހިދުމަތް ހަމައެކަނި ޓޭކްއަވޭ އާއި ޑެލިވަރީ އަށް ބަދަލު ކުރަން އެންގި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ހާލަތު ބަދަލުވަންދެން ފުޑް ކޯޓުތަކުގެ ކުލި ނުނަގާގޮތަށް އެސްޓީއޯއިން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 122
ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ނުކެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާދަމާ ރޭ މެންދަމު 12:00 އިން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސައިހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ބަންދުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 28
އެސްޓީއޯއަށް ނުވަ ލައްކަ ދައްކަން ނިހާނަށް ހުކުމްކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އަށް ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 2
ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށްދޭން އިއުލާންކޮށްފި

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދޭން އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 11
ޓީ ޖެޓީ ރޯދަ ހަދިޔާގެ ނަސީބުވެރިން އިއުލާންކޮށްފި

ފުޑް ކޯޓުގައި ހުންނަ ޓީ ޖެޓީ ރެސްޓޯރެންޓުން ރޯދަމާއި ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 25
ފުޑް ކޯޓުގައި ދުންފަތާ ދެކޮޅު ބޮޑެތި ބޯޑުތަކެއް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ އޮތަސް ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން އާންމު ވެފައިވާތީ، އިންޒާރުގެ ބޯޑުތަކެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއި އެސްޓީއޯ ގުޅިގެން ބަހައްޓައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 53
ފުޑް ކޯޓުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން ހުއްޓުވުމަށް އަންގައިފި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން އާންމުވެފައިވާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 59
ރައީސް ޔާމީން، ފުޑް ކޯޓްތައް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި" ގެ ނަމުގައި ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 28
ފުޑް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ކެފޭ ހުޅުވައިފި

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ފުޑް ކޯޓުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކެފޭ މިއަދު ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 17
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުގެ ބިޑް 19 ފަރާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ހެދި ފުޑް ކޯޓަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 19 ފަރާތަކުން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 11
ބައެއް ފުޑްކޯޓުތައް އޭޕްރީލް މަހު ހުޅުވަނީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާ ފުޑް ކޯޓުގެ ބައެއް ކެފޭތައް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 6
ހާބަރު ފުޑްކޯޓުތަކަށް 29 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅައިފި

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯ އިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑްކޯޓްގެ ކެފޭތައް ކުއްޔަށް ދޭން ހުޅުވައިލުމުން 29 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

January 25, 2018 25
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓްތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާ

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފުޑްކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކުރަން ހުއްދަ ނުދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 17
ސަރުކާރުން ދުންފަތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލްކުރަން އަންގައިފި

ސަރުކާރުގެ ތަނެއް އާންމު ހިދުމަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާއިރު ވެސް، ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ފެތެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 25
ފުޑްކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބޮވިގެން ނުވާނެ: ނިހާން

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ކުރެއްވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 13
ފުޑް ކޯޓުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާކުރަން އެދެފި

މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭގޮތް ހަދަން، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެދެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 32
އާ ހާބަރު ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަނީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ކެފޭތައް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 19
ބާބެކިއު ނޭޝަންގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބާބެކިއު ރެސްޓޯރެންޓް ޗެއިންގެ، ރެސްޓޯރެންޓެއް، ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން، މާލޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 42
އެމްޕީއެލް ކެފޭގެ ކުއްޔަށް މަހަކު 200،000ރ.

ނޯތު ހާބާރުގައި ކުރިން ހިންގި ކެފޭ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކެފޭގެ ޕާޓްނަޝިޕް ފީގެ ގޮތުގައި މަހަކު މަދުވެގެން 200،000ރ. ދައްކަން އެމްޕީއެލް އިން ޝަރުތުކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 6
ކާނިވާގައި ހުރި ކަޑަތައް ނުނަގަން ނިންމައިފި

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި މާލޭގައި އަޅާ "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަޑަތައް މި ވަގުތަށް ހުސް ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 4
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަތް މަހާއި 15 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމަން އެމްއެސް ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފި އެވެ.