03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 11
ޓްރީޓޮޕްގެ މުވައްޒަފުން ކާނާ ވިހަވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެެއް ކާނާ ވިހަވެގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހުނު ކަމަށާއި އެއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްތޯ މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 16
މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުން ގިނަ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެއްޖެ

ރ. މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެ، އޭގެތެރެއިން 11 ދިވެއްސަކު އެ އަތޮޅު މީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 9
އިންޑިއާގައި ކުނިބަތެއް ކައިގެން 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަރްނާޓަކާ (ޑިސެމްބަރު 15) - އިންޑިއާގެ ފައްޅިއެއްގައި ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގެ ތެރޭގައި ކުނިވެފައި ހުރި ބަތެއް ކައިގެން 11 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ބަލިވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 6
ހިންމަފުށީގަ ކާނާވިހަވެގެން ފަރުވާ ދިންމީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ކާނާ ވިހަވެގެން މިއަދު ހެނދުނު ފަރުވާ ދިން ބަނގްލަދޭޝް މީހަކު، ފިޓު ޖެހިގެން މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016
ވިހަވެގެން ކުދިން މަރުވި ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ޖަލަށް

ބިހާރު (އޮގަސްޓް 31) - އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ބިހާރު ސްޓޭޓުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކެއި ކާނާގައި ވިހަ ހުރެގެން 23 ދަރިވަރަކު މަރުވި ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް 17 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 3
ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގެ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެ، ހޮސްޕިޓަލަށް

ނ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުން އަންނަ ސޮނެވާ ޖާނީ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 17 މީހަކު ކާނާ ވިހަވެގެން އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.