18 މެއި

May 18, 2019 1
ބުޓިއާގެ ރޯލް ކުޅޭ ވާހަކަ ޓައިގާ ދޮގުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ބައިޗުން ބުޓިއާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ޓައިގާ ޝްރޮފް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 12
އަހުމަދުފުޅު: އަމީން އުފެއްދެވި ޖީލުގެ ގޯލްކީޕަރު!

މުންޑުގަނޑު އަރުވާޖަހައިގެން، ހެޔޮވަރުވަރަކަށް ދުފާލައިގެން ދަނޑަށް އަރައި، ފުއްޕާ ހަމެއްގައި ފޮތި އޮޅައިގެން ހަދާފައި އޮންނަ ބޯޅަ، ގައިގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ބާރެއް ލައި، ވީހާ ވެސް މައްޗަކަށް ޖަހަނީ އެވެ. ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތެވެ. ކުޅިބަލާނެ ބަޔަކު ނެތެވެ. މިއީ 1940ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ދިވެހިން ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ފެށިއިރުގެ...

06 މެއި

May 06, 2019 7
ފަހު މެޗުން ބަލިވެ މަރަޑޯނާ ބޮޑު ހިތާމައެއްގައި

މެކްސިކޯ ސިޓީ (މެއި 6) – މެކްސިކޯގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލް މެޗުން، އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ ކޯޗުކޮށްދޭ ޑޮރަޑޮސް ޑި ސިނަލޯ ބަލިވުމުން އޭނާ އަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ޔޫތު މުބާރާތް ކުޅޭނީ ހަތަރު ގައުމުގެ މެދުގައި

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން 15 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖުލައި މަހު މާލޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ހަތަރު ގައުމެއްގެ މެދުގައި ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 3
މާލޭ ޒޯނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަނޑޫމާ ހޯދައިފި

ރިސޯޓު ލީގުގެ ސައުތު މާލޭ ޒޯނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާއިން ހޯދައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 22
ދަނޑުތައް ފުރާލުން: ގޮންޖެހުން ބޮޑު ވައުދެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކަންތައްތަކަށް ވަންނަން ނުޖެހޭ މިންވަރަށް ނުރަނގަޅު ސިޔާސީ ނުފޫޒުވަދެ އޮތީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް އޮޅުން ބޮޅުންވެފަ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ކުޅިވަރު މަތިން ފޫހިވަން މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ވެސް މި އެވެ. އެ ފަދަ މާހައުލަކަށް މީހުން ފަރިތަވެ، ކުޅިވަރު މަތިން އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފޫހިވެފައި ތިއްބައި، މިއަދުގެ...

24 މާޗް

March 24, 2019 12
ގިނަ ޓާފްތައް ސަލާމަތް ކުރެވުނު!

އެކި ރަށްރަށުގައި ހަދާ ޓާފް ދަނޑުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މާލޭގެ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގުދަންކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެހިތަކެއްގައި ރޯވެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގިނަ އެއްޗެހި ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާ ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 2
ވެލި ދަނޑުން ޓާފަށް: ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް

ވެލީގައި ކުޅެ އެތައް އަނިޔާއެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ބ. އޭދަފުށީގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ލޯބިކުރާ ކުދިންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެއީ އެވެ. އަނިޔާއަކަށް ފަރުވާލެއްނެތި، ކުރިއަށް ދިއުމެވެ. އެ ވިސްނުމުގައި ގޮސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވެސް އެ ރަށުގައި އެބަތިއްބެވެ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި މުހިއްމު ސޮފުހާތަކެއްގައި...

21 މާޗް

March 21, 2019 1
15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ހޯދައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް 5-2 އިން ބަލިކޮށް ދިރާގު މަމެން 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ސްކޫލް ހޯދައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 14
އޭދަފުށީގައި އެޅި މަތީ ފެންވަރުގެ ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ބ. އޭދަފުށިން މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދައި އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ. ގައުމީ ޓީމުގައި ވެސް އެ ރަށުގެ ހިއްސާ ބޮޑެވެ. އެކަމަކު ނުވެ އޮތް ކަމަކީ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ދަނޑެއްގެ ނަސީބެވެ މިއަދު ހަވީރު އެ ރަށުގައި ހުޅުވި މަތީ ފަންތީގެ ޓާފް ދަނޑާ އެކު އެ އުއްމީދު ވެސް ހާސިލްވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 1
ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާއިރު ފިޓްނަސްއާ މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ!

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ކޯޗުން އާއްމުކޮށް ފާހަގަކުރާ މައްސަލަތައަކީ ރަނގަޅަށް ޕްރީ ސީޒަން ތަމްރީން ނެހެދި ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް އެކަށީގެންވާ ވަރެއްގައި ނެތުމެވެ. އާ ސީޒަނަކަށް ތައްޔާރުވާއިރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް ސުމަކުން ފަށަން ޖެހޭ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ދިވެހި ކޯޗުންނާއި ބިދޭސީ ކޯޗުން ވެސް ވަނީ...

11 މާޗް

March 11, 2019 3
އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ހައްގުގައި ސެރީނާ ތެދުވެއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލްސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މާޗް 11) - އެމެރިކާގެ ފިރިހެން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނެކޭ އެއްވަރަށް މުސާރަ ހޯދަން އެ ގައުމުގެ އަންހެން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ފުރިހަމަ ސަޕޯޓް ލިބޭނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 2
މެޗެއްގައި ތޫނު ތިލައެއް ގެންގުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ތުރުކީގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި އިދިކޮޅު ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާ ކުރަން، ތޫނު ތިލައެއް ގެންގުޅުނު ކުޅުންތެރިއެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެ، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 4
ދަ ގްރާންޑޭ: ފުޓްބޯޅައިން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އަމާޒުގައި

ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއުޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ މީގެ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ޒުވާނުންތަކެއް އިސްކޮށް ތިބެ ދުރު ރާސްތާ ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއިން ވުޖޫދުކުރި ކްލަބެކެވެ. އެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް ނަތީޖާ ނެރެން އެކުލަވާލި ޕްލޭންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި މިހާރު އެ ޓީމު އޮތީ ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 1
އުފާފާޅުކުރި ގޮތަކުން ބޭލް އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް؟

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 15) - މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް އުފާފާޅުކުރިއިރު ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފު އިޝާރާތެއް ކޮށްފައިވާތީ އޭނާ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އައުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 22
ކޭން ސޭޓު މަރުވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުރިން ފުޓްބޯޅަ އާއި ވޮލީބޯޅަ ކުޅެ އަދި އެ ކްލަބަށް އެތައް ގޮތަކުން ހިދުމަތްކުރި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖަލީލް (ކޭން ސޭޓް) މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
ފުޓްބޯޅަ ކްލަބެއްގެ ސްޓޭޑިއަމް ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކުން އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން މުޅިން ތަފާތު ހިދުމަތެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018
އަޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗް ސައީދު އަބްދުލް ރަހީމްގެ ރޯލް އަޖޭ ދޭވްގަން ކުޅޭ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭގެ ޑައިރެކްޓައަރު އަމިތު ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 2
އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ޓައިގާ ކުޅޭނީ ފުޓްބޯޅަ

އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ވާނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކަމަށް، ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ވަރުގަދަ އެކްޝަން ހީރޯއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
ޖޯން ފުޓްބޯޅަ ފިލްމެއް ހަދަނީ

އެކްޓަރަކަށް ވިޔަސް ޖޯން އަބްރަހަމަކީ ފުޓްބޯޅައާ ބީރައްޓެހި މީހެއް ނޫނެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބި ކުރާ ޖޯން ވަނީ މީގެ ކުރިން ފުޓްބޯޅަ ފިލްމެއް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. އެއީ 2007 ގެ "ދަން ދަނާ ދަން ގޯލް" އެވެ.