11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 4
ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދަށް ވެންގާ ހަތަރު ބަދަލެއް ހުށަހަޅަނީ

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 11) - ފީފާގެ ޓެކްނިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެ ހުރި މަޝްހޫރު ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަވާއިދަށް ހަތަރު ބަދަލެއް ގެންނަން ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 3
ކޮންޓެކްޓް ކުޅިވަރުތަކަށް ރިސްކު އެބައޮތް: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް މަދުވަމުން އަންނާތީ ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ ފަދަ ކޮންޓެކްޓް ކުޅިވަރުތަކަށް ހުއްދަދީފައިނުވަނީ އަދިވެސް އެ ފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރުމުގެ ރިސްކު އޮތް މިންވަރު ބޮޑުވުމުންކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 3
ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިދާނެ

ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިސްތައް ފެށުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަރަށް އަވަހަށް ހުއްދަ ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ޕްރެކްޓިސް ފަށާނެ ކަމަށް ކްލަބްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020
ސަޕޯޓަރުންގެ ޕްރޮޕޯސަލަށް ގައުމުތަކުން ރުހޭ: ޔުއެފާ

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (އޮކްޓޫބަރު 3) - ޔުއެފާ އިން އިންތިޒާމްކުރާ މެޗުތަކަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި 30 ޕަސެންޓް ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަންނަ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލަށް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ ރުހުން އެބައޮތް ކަމަށް ޔުއެފާ އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 1
ޒާންގެ "އާ ޖީލަކަށް": އުއްމީދީ މަސައްކަތެއް

ސްޕެއިނުގައި ކުޅެމުން އަންނަ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް ޒާން އާމިރު ކޮވިޑް-19ގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ލޮކްޑުންގައި ހުރިއިރު ވިސްނީ ކުޅެންނުދެވޭ އެ މުއްދަތުގައި ނަފްސާނީ ގޮތުން އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތަކާ މެދު އެވެ. ޒާން އަށް ސްޕެއިނުގައި ހުރި ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަން ފަސޭހައިން ލިބެން އޮތް ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 18
އީތަން: ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރާއި އުއްމީދުތަކުން ފުރިފައި

ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖޭގައި ތިބިކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު ޒުވާން އުމުރުގައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ވަކި ޓާގެޓެއް ހާސިލްކުރަން މައިންބަފައިންގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރެވެނީ މަދު ކުއްޖަކަށް ކަމަށްވާތީ އެފަދަ ގިނަ ހުނަރުވެރިން ވިދާނުލަނީ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
ރޮކް އެމެރިކަން ފުޓްބޯލް ލީގެއް ގަނެފި

ރޮކާއި އޭނާގެ ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިން އެކްއެފްއެލް ގަތީ އެ ލީގް ބަނގުރޫޓްވެފައި ވަނިކޮށް

07 ޖުލައި

July 07, 2020
ސިއްހީ ސަބަބުތަކާ ހެދި ކުޅުންތެރިން މުބާރާތާ ދުރަށް

ލޮސް އެންޖެލްސް (ޖުލައި 7) - އަލުން ފުޓްބޯޅަ ފެށުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި މާދަމާ ފަށާ "އެމްއެލްއެސް އިޒް ބެކް" މުބާރާތުގައި ސިއްހީ ސަބަބުތަކާ ހެދި ބައިވެރިނުވާން ނިންމާ ކުޅުންތެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 16
ނިއުނޯމަލް އަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައިފި

ނިއުނޯމަލްގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި އަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް، ފީފާ އާއި އޭއެފްސީ އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ސީނިއާ ނައިބް ރައީސް އަދި މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް އަހުމަދު ޝަކީބް (ޑޮކް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020
ފްލޮއިޑަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ކުޅިވަރުތަރިން ގޮވާލައިފި

ބާލިން (ޖޫން 1) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދޮން ނަސްލުގެ ފުލުހަކު މީހަކު އޭނާގެ ކަރަށް ކަކުލުން އަރައި މަރާލުމުން ކުޅިވަރު ތަރިން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ފްލޮއިޑަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ބާއްވާއިރު ސަމާލުވޭ: ފީފާ

ޒިއުރިކް (މެއި 30) - ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމަކަށް ފެތުރިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ މިންވަރުތަކަށް ބަލައި އަލުން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ފަށަމުން އަންނައިރު، ސަލާމަތީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހުރިހާ ގައުމަކުން ވެސް ސަމާލުވާން ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 2
ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. މުޅިން އާ ފޯމެޓަކަށް އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ސީޒަން ފަށައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އަށް ވެސް ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ގެނަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނަ އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ...

24 މެއި

May 24, 2020 3
ބަންގްލަދޭޝް ގައުމީ ޓީމު އެކަހެރިކޮށް ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން އިސްނަގައި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ގައުމީ ޓީމު އެކަހެރިކޮށް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 12
"މިއީ ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ ފެއާޕްލޭ އިސްކުރަންވީ ވަގުތު"

މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ އުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަނެގެން ފުޓްބޯޅައިގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ މި ވަގުތަކީ ރާއްޖޭގެ މުޅި ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ ފެއާޕްލޭ އިސްކޮށް އެއްބައިވަންތަވާންވީ ވަގުތު ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
ބެލްޖިއަމްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބްރޫޖަށް ދޭން ފާސްކޮށްފި

ބްރުސެލްސް (މެއި 16) – ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކެންސަލްކުރި ބެލްޖިއަމްގެ ޕްރޯ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ކްލަބް ބްރޫޖަށް ތަށި ދޭން ލީގު ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީން ރަސްމީކޮށް ފާސްކޮށްދީފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020
ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޒިއުރިކް (މެއި 9) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަލުން ފަށާއިރު މެޗުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން ފީފާ ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައި ގަނެ އެ ހުއްދަދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ބޯޑް (އައިފެބް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020
ސެކުލޮސްކީ: ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ވެސް ތައްޔާރު

މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހަތަށް ޖެހިލާއިރު، މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޖާން ސެކުލޮސްކީ އޭނާ މުޅި ދުވަސް ހޭދަކުރަމުން އައީ މާޒިޔާ ޓީމު އެކި ގޮތްތަކަށް ރާވައި މެޗުތަކުން މޮޅުވެވޭނެ ގޮތްތައް ވިސްނުމުގަ އެވެ. ކެއުމާއި ނިދުމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކަށް ފަހު އޭނާގެ ސިކުނޑި ފޯކަސް ކުރަނީ މާޒިޔާ އަށެވެ. އެ ވިސްނުމުގައި ގޮސް އޭނާ ވަނީ ސަރަހައްދުގެ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 2
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވެރިން ފްރާންސްގެ ކްލަބެއް ގަންނަނީ

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 28) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހިންގާ ސިޓީ ފުޓްބޯލް ގްރޫޕުން ފްރާންސްގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ނޭންސީ ގަންނަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

April 28, 2020 1
ޖަލުގައި ހޭދަކުރީ އުނދަގޫ ވަގުތުތަކެއް: ރޮނާލްޑީނިއޯ

އަސުންސިއޯން (އޭޕްރީލް 28) - ވަގު ޕާސްޕޯޓެއްގައި ޕެރެގުއޭ އަށް އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ވަގުތުތަކެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު...

April 28, 2020 1
ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ޒިއުރިކް (އޭޕްރީލް 28) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަލުން ފަށާއިރު މެޗުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކުރެހުމެއް އިޓަލީ ޓީމެއްގެ ޖާޒީގައި

އިޓަލީގެ އެންމެ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ކުރެހުމެއް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްޖެ ޖާޒީގެ ރަސްމީ ޑިޒައިނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

April 23, 2020 3
އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް ޗައިނާ އަށް

ބޮޑެތި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލައިގެން ވަރަށް އަވަހަށް އެކަންކަމުން އަރައިގަތުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޗައިނާގެ ހާއްސަ ސިފައެކެވެ. މުޅި ދުނިޔެ މިހާރު ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 7
ކޮވިޑް-19: އުނދަގޫ ވަގުތު ކުޅިވަރު ތަރިންގެ އެހީ

ކޮޮވިޑް-19 ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހުރިހާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ޕްރެކްޓިސްތައް މިވަގުތު އޮތީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އެހެންވިޔަސް، ގައުމަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމަށް ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. އެގޮތުން މި ހާލަތުގައި އެކިގޮތްގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގައި...