19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
އީތަން އަށް ސްޕެއިނުގެ ޓީއެންޖީއެސް އިން ފުރުސަތެއް

ސްޕެއިނުގެ ދަ ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް (ޓީއެންޖީއެސް) އިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވާޗުއަލް ކޭމްޕްގެ ބެޗްގެ މަތީ ވަނައެއް ހޯދައި ރާއްޖޭގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު އެލީޓް ޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިޔާ އީތަން އިބްރާހިމް ޒަކީ ސްޕެއިނުގައި ތަމްރީނު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 5
ސީޒަން އަވަހަށް ފެށޭތޯ އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފުރުސަތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ފަށަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 14
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުފެށޭތީ ކުޅުންތެރިން ގޮތްހުސްވެފައި!

"ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރާނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ޕްރޮފެޝަނަލް ވެގެން. ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެހެން މީހުން ދެކިގެން. އަދި އެ މީހުން (ކުޅުންތެރިން) ވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ވެގެން،"

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 5
އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް އެފްއޭއެމުން ފަށައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 8
އެފްއޭއެމް އިންތިހާބު ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ބަަލައިގެންފި

ފީފާ އާއި އޭއެފްސީން ވެސް ބަލައިގަނެފައިވާ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ރާއްޖޭގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ވެސް ބަލައިގަނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 3
އެފްއޭއެމުން ކްލަބްތަކަށް މާލީ އެހީދޭން ކޮންޓްރެކްޓެއް

ޕްރޮފެޝަނަލް އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ކްލަބްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމުން ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ ފައިނޭންޝިއަލް އެސިސްޓަންސްގެ ނަމުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ޓީމުތަކާ އެކު އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 1
ގައުމީ ޓީމުން ޔޫއޭއީއާ ދެކޮޅަށް މެޗުތަކެއް ކުޅެނީ

ޔޫއޭއީއާ އެކު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 10
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބަލައިގަންނަން: މަހްލޫފް

ފީފާ އާއި އޭއެފްސީ އެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް ވެސް އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބަލައިގަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށާއި އަދި އޭނާގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އިންތިހާބު ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 6
އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ދިގު މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސި އިންގްލެންޑްގެ ޖުޑާން އަލީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 1
"ހަފްތާއެއް ތެރޭ ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިސްތައް ފެށިދާނެ"

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ހުއްދައާ އެކު ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 7
އޭޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާއިރު ހުރިހާ މެޗުތަކެއް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބާއްވަން ނިންމައި ފައިނަލް މެޗު ޝެޑިއުލް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
ފީފާގެ އެހީއާ އެކު ސާފްގައި އިތުރު މުބާރާތްތަކެއް

ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާގެ އެހީއާ އެކު ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދު (ސާފް) ގައި އިތުރު މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 1
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް މެދުކަނޑާލައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރުވަމުން ދާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މި ދުވަސްވަރު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ދިން ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 22
ދިވެހި ލީގުން އަތޮޅުތަކަށް ދޭ ޖާގަ މަޑުޖައްސާލައިފި

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން އަތޮޅުތަކަށް ދެމުން އައި ޖާގަ މި ވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 24
އާޒިމް އުޅުނީ ހަޑިކަމެއް ކުރުވަން: މަހްލޫފް

އެފްއޭއެމް އިންތިހާބު ހުއްޓުވައިގެން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް، އޭނާ ލައްވައި ކުރައްވަން އުޅުއްވީ ހަޑިކަމެއް ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 5
އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާން ކުރި ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 8
އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗުތައް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާން އެފްއޭއެމުން ރަސްމީކޮށް ބިޑްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 10
ލީގު މުޅި ރާއްޖެ އަށް: ސުޒޭންގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ދުރު މުސްތަގުބަލަކަށް ބަލާއިރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ދެން ކުރިއަށްދާނީ އަތޮޅުތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ލީގު ގެންގޮސްގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި، މަތީ ފެންވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެގެން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 4
އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗުތައް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި...

July 09, 2020 5
އެފްއޭއެމުން ކޭހެއް، ޕްރެސްގެ ބައިވެރިން އައިސޮލޭޝަނަށް

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްްއޭއެމް) ގެ އޮފިޝަލަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ ބައިވެރިވެގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ...

08 ޖުލައި

July 08, 2020 13
"ފުޓްބޯޅައަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން"

ފީފާ އާއި އޭއެފްސީއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ހިލާފުނުވާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއްދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.