27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 2
އެފްއޭއެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އާއި މުޅި އާބާދީ އެކި ގޮތްގޮތުން ގުޅާލުމުގެ ވިސްނުމުގައި ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ފަށާ އެފްއޭއެމްގެ ފަައުންޑޭޝަން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ލޯންޗްކޮށްފި...

November 27, 2020 1
ޝާހު އާއި އައްސަދަށް އެމްބެސަޑަރުކަން

މިއަދު ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައިވާ އެފްއޭއެމް ފައުންޑޭޝަންގެ މައްސަކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެމްބެސަޑަރުންގެ ގޮތުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އައްސަދު އަބްދުލް ގަނީ އާއި...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 3
އޭއެފްސީ އެލީޓް ޔޫތު ސްކީމުން ރާއްޖެ ބަލައިގެންފި

އޭއެފްސީން ކަނޑައަޅާ ހުރިހާ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (އެފްއޭއެމް) އިން ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތް އޭއެފްސީގެ އެލީޓް ޔޫތު ސްކީމުން ބަލައިގެންފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 3
ރިޔާޒް: ބޯލްބޯއީ އަކުން އެފްއޭއެމްގެ އިސް މަގާމަކަށް

ސްކޫލް ދައުރުގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ބޯލްބޯއީ އަކަށް އުޅުނުއިރު އިސްމާއިލް ރިޔާޒް ބޭނުންވީ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވާށެވެ. ރާއްޖޭން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު އެ މުބާރާތުގައި ވެސް ބޯލްބޯއީއަކަށް ހުރި ރިޔާޒް އޭރު ވެސް މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެތެރޭގެ މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅުނެވެ. އެފްއޭއެމް ވައިޑީޕީ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 4
ދިވެހި ލީގު: ތިން ވަނަ ބުރުގައި އަށް ޓީމު ކުޅޭނެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަން ރާވާފައިވަނީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އަށް ޓީމު ވެސް ތިން ވަނަ ބުރު ކުޅޭ ގޮތަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020
ފީފާ ކަނެކްޓަށް ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތައް އަހުލުވެރިކުރަނީ

ފީފާ އިން ފުޓްބޯޅައިގެ ޑޭޓާބޭސް ހަރުދަނާ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފީފާ ކަނެކްޓް ޕްރޮގްރާމަށް ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތައް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 2
ފީފާ ބެޖް ލިބޭ ދިވެހި ރެފްރީން ކަނޑައަޅައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ރާއްޖޭން ފީފާ ބެޖް ލިބޭ ރެފްރީން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 3
އެޑިއުކޭޝަނާއި އެފްއޭއެމް ގުޅިގެން ކަރިކިއުލަމެއް ހަދަނީ

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލް (ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ޓްރެއިނިން އެކެޑަމީ)ގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ކަރިކިއުލަމެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 4
އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗަށް ތިން ޕާޓްނަރެއް

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވާ އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑުގައި އަންނަ މަހު އަށް ވަނަ ދުވަހު މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ތިން ޖަމިއްޔާއެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 5
ދިވެހި ލީގު ފަށަން ހުއްދަ އެބައޮތް: އެފްއޭއެމް

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާ އެކު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ގައިޑްލައިނުގެ ތެރެއިން އަންނަ މަހު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށަން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 1
އިންމަ އާއި ސުޒޭން އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނަގަނީ

ދުނިޔޭގައި ފުޓްބޯޅައިގައި މިވަގުތު ނެގެން އޮންނަ އެންމެ މަތީ ކޯޗިން ލައިސަންސް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ކޯހަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން އާއި ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ހޮވިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ގެންނަން ދިނީ ވަގުތީ ހުއްދައެއް

އަންނަ ސީޒަނުން ފެށިގެން ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކަށް ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ކްލަބްތަކުން ބޭނުންވެގެން ބަދަލުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ބިދޭސީ...

October 23, 2020 1
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން ޑިސެމްބަރު 8 ގައި

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޑިސެމްބަރު އަށް ވަނަ ދުވަހު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެފްއޭއެމުން ޝެޑިއުލް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 3
ގައިޑްލައިނާއެކު ކޮންމެ ކްލަބެއްގައި ހައިޖީން އޮފިސަރެއް

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަށް ކްލަބްގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދިން ހުއްދައާ އެކު ޓީމުތަކުން ޕްރެކްޓިސް ފަށާއިރު ގައިޑްލައިންގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލަން ކޮންމެ ކްލަބަކުން ހައިޖީން އޮފިސަރެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 4
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ޓީމުތައް ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ހުއްދަދީފި

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަށް ކްލަބްގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ރަސްމީކޮށް ހުއްދަދީފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 1
ރާއްޖޭގެ ޓުއާ އަކީ ބަޝުންދުރައިން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމެއް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ލޯކަލް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޑިސެމްބަރު މަހު ފެށުމުގެ ކުރިން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގައި ޕްރީ ސީޒަން ޓުއާއެއް ކުރިއަށްގެންދަން ބަންގްލަދޭޝްގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދަރާ ކިންގްސް އިން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 1
ބީ ލައިސަންސްގެ ހުއްދަ ޑުންގާ އާއި ޝާޒްލީ އަށް

އޭއެފްސީ ބީ ލައިސަންސް ކޯޗިން ކޯސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ދެ އިންސްޓްރަކްޓުންނަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) އާއި އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަދި ހެޑް އޮފް ގްރާސްރޫޓްސް އަހުމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ) ވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 6
ޕްރީ ސީޒަނަށް އަތޮޅު ތެރެއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު

އެފްއޭއެމުން ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ ފައިނޭންޝިއަލް އެސިސްޓަންސްގެ ނަމުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ޓީމުތަކާ އެކު ހެދި އެގްރީމެންޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތައް އަތޮޅު ތެރޭ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޕްރީ ސީޒަން ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 6
އީތަން އަށް ސްޕެއިނުގެ ޓީއެންޖީއެސް އިން ފުރުސަތެއް

ސްޕެއިނުގެ ދަ ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް (ޓީއެންޖީއެސް) އިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވާޗުއަލް ކޭމްޕްގެ ބެޗްގެ މަތީ ވަނައެއް ހޯދައި ރާއްޖޭގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު އެލީޓް ޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިޔާ އީތަން އިބްރާހިމް ޒަކީ ސްޕެއިނުގައި ތަމްރީނު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 5
ސީޒަން އަވަހަށް ފެށޭތޯ އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފުރުސަތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ފަށަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 14
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުފެށޭތީ ކުޅުންތެރިން ގޮތްހުސްވެފައި!

"ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރާނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ޕްރޮފެޝަނަލް ވެގެން. ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެހެން މީހުން ދެކިގެން. އަދި އެ މީހުން (ކުޅުންތެރިން) ވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ވެގެން،"

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 5
އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް އެފްއޭއެމުން ފަށައިފި އެވެ.