10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 6
ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފީފާގެ އެހީ ކިހާ މުހިއްމު؟

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މިސްރާބާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތައް އުޅޭތާ ތިން އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެފްއޭއެމް ހަަމަޔަކަށް ނޭޅި އޮތުމުން، ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ފަރާތުން ލިބެން އޮތް އެހީތަކަށް ދިޔައީ ހުރަސް އެޅެމުންނެވެ. އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 5
ރާއްޖެ އަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ދޭން ފީފާ އެއްބަސްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީ ކުރަން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާ ގިނަ އެހީތަކެއް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 07, 2016 2
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެބްރުއަރީ މަހު ފަށަން މަސައްކަތްކުރަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެބްރުއަރީ މަހު ފަށަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 10
ރެފްރީސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް އަނީލް

ރެފްރީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އާރްއޭއެމް)ގެ ރައީސަކަށް މުހައްމަދު އަނީލް އަދި ނައިބު ރައީސަކަށް ޖައުފަރު ރަޝީދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 7
އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނަންވީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް؟

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ކަމަށް އެންމެ ފަހުން އިންތިހާބުވި ދެ ރައީސުންގެ ވެސް ފުރަތަމަ ދެއްކި ވާހަކައިގައި އެއް ކަމެއް ފާހަގަކުރި އެވެ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކޮށް ކާމިޔާބަކާ ހަމަޔަށް ދިއުމަށް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް)...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016
ޝެއިޚް ސަލްމާން ކުޅިވަރުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ގެ ރައީސް ޝެއިޚް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް އަލް ޚަލީފާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
"މިއީ ކުޅިވަރުގައި އަންހެނުންނަށް ލިބުނު ފަހުރެއް"

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު އިއްޔެ އިންތިހާބުވިއިރު، އެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ މަޝްހޫރު...

November 21, 2016 2
ކޯޗު މަޑުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ބައްސާމް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް މި ވަގުތު ހުރި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ޓީމުގައި މަޑުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ އާ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 8
ބައްސާމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފޯކަސް އަތޮޅު ފުޓްބޯޅައަށް!

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނެވޭނީ އަތޮޅުތަކުގެ ބައިވެރިވުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްގެން ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގައި އެންމެންގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ގެނެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މިއަދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 9
"ބޭނުންވަނީ އެފްއޭއެމަށް ހަމަޖެހުމެއް"

މާދަމާ އޮންނަ އެފްއޭއެމް އިންތިހާބުގައި ތާއީދުކުރަނީ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަށް ނުވަތަ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުކޮށްފި ނަމަ ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޖަވާބަކަށްވާނީ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވިގެން ވިޔަސް އެފްއޭއެމަށް ހަމަޖެހުމެއް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ނެތި އެއް ނޫނެވެ. އިންތިހާބީ...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 1
ގައުމީ ކޯޗާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން އާ އެކްސްކޯއަށް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓުގެ ކުރިމަގާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އަލަށް ހޮވޭ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ކަމަށް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 7
ބައްސާމާއި ޓޮމްގެ ކެންޑިޑެސީ ގަބޫލުކޮށްފި

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އާއި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ކެންޑިޑެސީ އާއި އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމިޓީން ރުހުން ދީފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 18
ޝަރުތަކާ އެކު މެމްބަރުން ފަހަތަށް ޖެހެން އެއްބަސްވެއްޖެ

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބުގައި، ދެ ފަރާތުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތައް ވާދަކުރާތީ އާއްމުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ފަހަތަށް ޖެހި މުޅި ކުޅިވަރުން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެއް ފަރާތްކުރުމަށް ދޫދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 5
ޓޮމްގެ އެކްސްކޯގައި ފުޓްބޯޅައިގެ އިސް ހިންގުންތެރިން!

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަށް، ފުޓްބޯޅައިގެ އިސް ހިންގުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމެއް ހުށައަޅުއްވައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 10
ރައީސް ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ތާއީދު އެބައޮތް: ޓޮމް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާ އެކު ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ...

October 24, 2016 3
އެފްއޭއެމް އިންތިހާބުގައި މާޒިޔާގެ ތާއީދު ޓޮމް އަށް

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަށް ތާއީދުކުރަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 17
ބައްސާމްގެ އެކްސްކޯގައި މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރުން

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ސީނިއާ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް އަދި ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓަކަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އައިޝަތު ނާޒިމާގެ ނަން...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މާލޭގައި

މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުޅޭގޮތަށް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފައިނަލުގައި ޒެފްރޯލާއި ގްރީން ސްޓްރީޓް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކްލަބް ޒެފްރޯލާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 6
ތާއީދު އެބައޮތް، ފެށި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުން

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އަލުން ކުރިމަތިލާން ނިންމީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ފެށި މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށާއި އެކަމަށް މެޖޯރިޓީ ކްލަބްތަކުގެ...

October 16, 2016 12
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ޓޮމް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްްއޭއެމް) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މިހާރު ވެސް އެ މަގާމުގައު ހުންނެވި އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 11
ރައީސްކަމަށް ޓޮމް ގެންނަން ވިކްޓަރީން ތާއީދުކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް، މިހާރު ވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ގެންނަން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 10
ގަތަރުން ހުޅުމާލޭގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދެނީ

ގަތަރުގެ އުރީދޫ ގްރޫޕުން ހުޅުމާލޭގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 15
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ބައްސާމް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސްކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.