25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 1
"ކަލަންޑަރު ނެރޭނީ ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައި"

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ކަލަންޑަރާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަވަހަށް އާންމުކުރާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 17
ހާމިދުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެފްއޭއެމަށް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އޭގެ ހަގީގީ ބާރުވެރިކަން ލިބޭނީ މުޅި ރާއްޖެ ޝާމިލްވާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމްގެ ވެރިން އިންތިހާބުކުރެވި އަދި އެފަދަ ލީގު ސިސްޓަމެއް ތައާރަފްކުރެވިގެން ކަމަށާއި، އެ އުސޫލުން އަސާސީ ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރައްވަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފުރަތަމަ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 10
ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރީ ވޯޓް ނަގަން އުޅުމުން: އަލީ ވަހީދު

އެފްއޭއެމުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކުރީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން އުޅުމުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓާ ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އެފްއޭއެމުގައި އެދޭ ކަމަށް އެކްޓިން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަދި ނިއުގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 6
"ވިކްޓްރީގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރީ 15 ކްލަބަކުން"

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެގުމަށްޓަކައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 15 ކްލަބަކުން ކަން އެފްއޭއެމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 11
ހުށަހެޅުމުގައި ސޮއިކުރި އަދަދާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށްޓަކައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބާއްވައިދޭން އެދި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހުށަހެޅި ސިޓީގައި 19 ކްލަބަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގެއް ކަމަށާއި އޭގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 15 ކްލަބަކުން ކަމަށް އެފްއޭއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 7
ވިކްޓްރީ އެދުނު ގޮތަށް ކޮންގްރެސް ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 19 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސެއް ބާއްވައިދޭން އެދިފައިވީ...

February 15, 2019 19
ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފީފާއިން ދީފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ތިން ވަނަ ފަރާތެއް ނުފޫޒު ފޯރުވާނަމަ އެ މައްސަލަ ފީފާގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 11
އެފްއޭއެމްއާ ދެކޮޅަށް ކްލަބްތަކުން ހުށަހެޅީ ކޮންކަމެއް؟

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިވަނީ 19 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އާދީއްތަ ދުވަހު އެދިފަ އެވެ. އަސާސީ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުގައި ކޮންގްރެސްގައި ވޯޓް ލެވޭ 50 އިންސައްތަ ކްލަބުން އެދިއްޖެ ނަމަ 14...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 5
ކޮންޓްރެކްޓްތައް ބާތިލްކުރީ އުސޫލުން ބޭރުން: ނިއު

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި މުހައްމަދު ރަޝީދު (ހޮކޭ) އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭޔާ ސްޓޭޓަސް ކޮމިޓީން ބާތިލްކުރި ގޮތާ މެދު ނިއު އިން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 11
ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެތީ ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ވިކްޓްރީ

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައެޅުމުން، ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާތީ ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންކުރީ ލިބިފައިވާ ހައްގަކަށްވާތީ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެ...

February 10, 2019 31
އެފްއޭއެމްއާ ދެކޮޅަށް ވިކްޓްރީން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕާ މެދު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށްޓަކައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އެދި 19 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިއަދު...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 13
ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދެމުން އައީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި

އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި ސަރުކާރުން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށާއި ކުރީގެ ސަރުކާރުން މިކަން ފެށީ ވެސް ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 15
ނިއު އާއި ހަމްޕުގެ އެއްބަސްވުން އެފްއޭއެމުން އުވާލައިފި

ގައުމީ ޓީމުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭޔާ ސްޓޭޓަސް ކޮމިޓީން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 2
އެފްއޭއެމްގެ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް މާޗު 25 ގައި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސް އަންނަ މާޗު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 10
"އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓް ފީފާ އިން މޮނިޓާކުރާނެ"

ރާއްޖޭގެ އަށް ޒޯނެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ފީފާއިން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް މޮނިޓާކުރާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 3
ކްލަބް ލައިސަންސިން އޮފިސަރަކަށް ޝިބާ ހަމަޖައްސައިިފި

އެފްއޭއެމްގެ ކްލަބް ލައިސަންސިން އޮފިސަރަކަށް ކުރިން ވެލެންސިއާގެ މެނޭޖަރުކަންކުރި އަބްދުﷲ ޝިބާއު (ޝިބާ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 10
ނިއުގެ ޔޫތު ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެފްއޭއެމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވުމުން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެހެން ޓީމުތަކަށް ބަދަލުވާން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމުން މުބާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 6
ނިއު އަށް ފިޔަވަޅު އެޅީ ބާރެއް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން: ޝާހު

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކުރަން އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމީ، ލިބިދޭ ބާރެއް ނަހަމަ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި، ޒާތީ ތައައްސަބުން ފުރިފައިވާ އެ އަމަލުން...

January 27, 2019 24
ކޮޅުފައިން ޖަހައި ނިއު ވައްޓާލުން: ޒާތީ ކަމެއް؟!

ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ސަޕޯޓްކުރާ އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް، ފުޓްބޯޅައިގެ ހުރިހާ ހަރަކާތަކުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 9
އެފްއޭއެމުން އެޅީ ޒާތީ ފިޔަވަޅެއް: ނިއު

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެ ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ، އެފްއޭއެމުން އެޅީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ޒާތީ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

January 26, 2019 25
މުސާރައިގެ މައްސަލާގައި ނިއު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު 10 ކުޅުންތެރިއަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދީފައި ނުވާތީ، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 36
ބައްސާމް ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކްލަބްތަކުން ފަށައިފި!

އެފްއޭއެމްގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގައި، އަދި އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަންކަންކޮށްފައިވާތީވެ، އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައި އެ އިދާރާގެ ރައީސްކަމުން ބައްސާމް...

January 25, 2019 1
އަހަރުތަކަށް ފަހު ކީޕަރުންގެ ތަމްރީންތަކަށް އަލިމަގެއް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި އެއް މަގާމަކަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ނުލިބިދިޔަ ދިޔައީ ގޯލްކީޕަރުގެ މަގާމުންނެވެ. ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 7
ކްލަބްތަކަށް މި އަހަރު ވެސް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދެނީ

ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މި އަހަރު ސަރުކާރުން ފައިސާދޭން އެފްއޭއެމުން އެދުނު އެދުން ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދޭނީ ސީދާ އެފްއޭއެމުން ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 18
ގަތަރުން އަޅައިދޭ ސްޓޭޑިއަމްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަނީ

ގަތަރު ސަރުކާރުން އަޅައިދޭން އެއްބަސްވި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.