11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 9
ގައުމީ ޓީމަށް ފައިސާ ދިނުން ލަސްވަނީ ކީއްވެ؟

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ އާއި ބޯނަސް ލަސްވަމުން އަންނަނީ އެފްއޭއެމުން ތަފްސީލް ފޮނުވުން ލަސްވުމުން ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 53
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްވެފައި!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފަހުން އެފްއޭއެމާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި މުސާރަ އާއި ބޯނަސް ވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ...

October 09, 2018 15
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީ މި އަހަރު ފަށާނަން: ބައްސާމް

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ގައުމީ އެކެޑަމީ (ޓްރެއިނިން ސްކޫލް) މި އަހަރު ތެރޭ ފަށާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 5
އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފާވާ ކަމަށާއި ބޭރު ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑެތި އެހީތަކާ އެކު އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް އަަހަރުތަކުގައި ކުރާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 10
ގައުމީ ޓީމަށް ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް ހޯދައިދެނީ

އަންނަ އަހަރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މެޗުތައް ހަމަޖައްސާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާނީ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 19
އަށް ޒޯނެއްގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އަށް ޒޯނެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ފެށުމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 5
މައްސަލަ ހައްލުވާނީ ކްލަބްތައް ހަރުދަނާވެގެން: ބައްސާމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް އޮތީ ކްލަބްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށްގެން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް އެފްއޭއެމުން މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ކުރާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 6
ތަށި ފުރަތަމަ ގެންދާނީ ކެޕްޓަން އަކްރަމްގެ ރަށަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށަށް ތަށި ގެންދާ ދަތުރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތަށި ގެންދާނީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ)ގެ އުފަން ރަށް ނ. މާފަރަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 3
ރަށްރަށަށް ސާފް ތަށި ގެންދަން އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްތަކަށް ތަށި ގެންދިއުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އެކަން ފެށޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 36
ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށަށް ތަށި ގެންދަނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްތަކަށް ތަށި ގެންދާނެ އިންތިޒާމް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 4
މި ޓީމު ގައުމު ފަހުރުވެރިކޮށްދޭނެ: ބައްސާމް

ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ގައުމު ފަހުރުވެރިވާވަރުގެ ކުޅުމެއް ދައްކާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
ވަރުގަދަ ކޮރެއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 15 ވަނައިގައި އޮތް ދެކުނު ކޮރެއާ އަތުން 8-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 1
ފުރަތަމަ މެޗުން އިންޑޮނީޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ގޭމްސް ބާއްވާ ގައުމު އިންޑޮނީޝިއާ އަތުން 6-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 3
ގޭމްސްގެ ތަޖުރިބާގެ ފައިދާ ސާފްގައި ކުރާނެ: އާތީ

އިންޑޮނީޝިއާގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމުން ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ބޭނުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ހިފޭނެ ކަމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
އެފްއޭއެމް ޔޫތު މުބާރާތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަނީ

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އައި ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް 19 އަހަރުން ދަށަށް ބަދަލުކޮށް މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018 4
ގައުމީ ޓީމުގެ މުބާރާތް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ފަސްކޮށްފި

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް (ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް) ގެ ކުރިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ހާއްސަކޮށްގެން މި މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ރޭވި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018 3
އައްސަދު އަލުން އެފްއޭއެމްގެ މަގާމަކަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ފ. ނިލަންދޫގެ ކޯޗުކަމާ މުބާރާތުގެ ކުރިން ހަވާލުވުމަށް ފަހު ދުރަށް ދިޔަ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އައްސަދު އަބްދުލްގަނީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ކޮމްޕެޓިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަގާމް ދީފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 16
ގަލޮޅު ދަނޑަށް ފުޓްބޯޅަ ބަރޯސާވެފައި، ހައްލެއް ނެތް!

ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ބަލާއިރު ލިބިފައިހުރި ވަސީލަތްތައް މަދުކަމުގެ ޝަކުވާ އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންނެވެ. އެ ފަދަ ހާލަތްތައް އެކި ފަހަރު މަތިން ކުރިމަތިވާއިރު ވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭތީ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކުޅިވަރުގައި ޝާމިލުވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވެސް އިތުރުވާއިރު،...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 18
ގަލޮޅު ދަނޑަށް ގެއްލުންވުމުން ލީގު މެޗުތައް ފަަސްކޮށްފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް ފަރިތަކުރަމުންދަނިކޮށް ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުންވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ އެެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 3
ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ވަންލީ ވަކިވެއްޖެ

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ތުރުކީގެ ޖޭން ވަންލީ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 10
ގޭމްސް އަށް ނުދިއުން: ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް!

މުސްތަގުބަލަށް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތައް ބިިނާކުރުމަށް "ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ" ގެ ނަމުގައި އެފްއޭއެމުން ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުން ވެގެންދިޔައީ ފުޓްބޯޅައިގައި ޝާމިލްވެ އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެގެންދިޔަ އުފާވެރި ހަބަރަކަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، 13...