10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 3
ކްލަބްތައް ހަރުދަނާނުކޮށް ފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތް!

ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމާ އެކު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ފެށި އެންމެ ބިޔަ މަސައްކަތަކީ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ) އެސިސްޓަންޓްސް ޕްރޮގްރާމެވެ. އެހެން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ހުރި ނަމަވެސް އެކަމަށް ބެލުމެއްނެތި ފުޓްބޯޅައަށް، ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުން...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 1
މާޔަން ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު

މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްގެ އިންތިހާބުގައި ފީފާ ކައުންސިލް އަދި އޭއެފްސީ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން ނޮމިނޭޓްކޮށްފައިވާ މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން)ގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 19
"ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހާ"

އާ ސަރުކާރެއް މިއައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ހާލަތު ދަށްވެ، އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން މަޑުޖެހި، ގައުމު އަމާންވީ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރާނެ މާހައުލަކަށް ތަންދެމުންނެވެ. އެކަމަކު ފެނިގެން މިދަނީ އާ ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު މިނިސްޓްރީ އާއި އެފްއޭއެމްގެ ކޯޅުމެކެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 17
ހާއްސަ މެޗުން އިއްމަ ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ސްޕެއިނުގެ ލެޖެންޑް މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ ކެޕްޓަންކަންކުރި އެފްއޭއެމްގެ ޓީމު އަތުން، އޭނާގެ ޓީމު 4-3 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު، ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު (އިއްމަ) ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުން މިރޭ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 9
އިމްރާންގެ މެޗަށް ރައީސް ދަނޑަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅޭ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗު ބައްލަވާލައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 15
އެފްއޭއެމްގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: ބައްސާމް

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނަކީ އެ އިދާރާއާ އެންމެ ދުރު ބަސް ކަމަށް ބުނެ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދުދެއްވައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 23
މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ދަގަނޑޭ އާއި ފަދުވާ އަށް

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި ހޮވި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މި އަހަރު ކުޅުނު އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަދި އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ފަދުވާ ޒާހިރު ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 4
އިމްރާނުގެ މެޗަށް ޝުމައިކަލް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ހާއްސަ މެޗުގައި ބައިވެރިވުމަށް މެންޗެސްޓާ...

December 27, 2018 8
މުސާރަ މައްސަލައިގައި ކުޅުންތެރިން އެފްއޭއެމަށް

މިި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގައި ކްލަބްތަކުން ކުޅުންތެރިންނަށް ނުދީ ހުރި މުސާރަ ހޯދަން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ހުށަހަޅަން...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 8
އިމްރާނުގެ ވަދާއީ މެޗުގެ ޓިކެޓް މާދަމާ ވިއްކަން ފަށަނީ

ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ މެޗުގެ ޓިކެޓުގެ އަގުތައް ކަނޑައަޅައި، މާދަމާ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 14
އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާނީ ޖޫން މަހު؟

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 3
ފީފާގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 6
މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިޓީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: މާޒިޔާ

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އުފައްދަވާފައިވާ ފެކްޓް ފައިންޑިން ކޮމިޓީގެ މަގުސަދާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ...

December 21, 2018 3
ކުޅުން ހުއްޓާލަން ހާއްސަ މެޗެއް، ކުޅިވަރުގެ ނަމޫނާއެއް

ކުޅިވަރު ތަރިންނަކީ އެތައް ގުރުބާނީތަކެއްވެ، ގައުމަށް ބޮޑު ހިދުމަތެއްކޮށްދޭ ބަތަލުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 33
އެފްއޭއެމުން މަހުލޫފަށް ރައްދު ހަމަލައެއް ފޮނުވާލައިފި

ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ "ފެކްޓް ފައިންޑިން ކޮމިޓީން" ބަލަނީ ދައުލަތުން ފުޓްބޯޅައަށް ހަރަދުކުރާ ފައިސާ އަށް ވީގޮތް ކަމަށް ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އިއްޔެ...

December 20, 2018 3
ކުރީގެ ތަރިންނާ އެކު އިމްރާންގެ ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި މިދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރު ވިދާލި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާ އެކު، ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު އޭނާގެ ވަދާއީ މެޗަށް ޓީމު ނަގައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
ރޮކް ސްޓްރީޓުން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެފްއޭއެމް ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު 2-0 އިން ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް ރޮކް ސްޓްރީޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި...

December 19, 2018 12
މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ބަލާތީ އޭއެފްސީން އިންޒާރުދީފި

އެފްއޭއެމްގެ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ތިން ވަނަ ފަރާތަކަށް ނުވަދޭނެ ކަމަށާއި ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ، އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ފުރުސަތު...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 2
ދެ އަހަރަށް ފަހު ވެލެންސިއާ އިން މުނޯޒްގެ މުސާރަދީފި

ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް މުނޯޒަށް ނުދީ އޮތް މުސާރަ ދެ އަހަރަށް ފަހު މިދިޔަ މަހު އެ ކްލަބުން ދީފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 7
ފީފާ އަށް މާޔަންގެ ނަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްގެ އިންތިހާބުގައި ފީފާ ކައުންސިލް އަދި އޭއެފްސީ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން)ގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 5
ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޭނުންވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ފޯމެޓެއް

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓް އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ތަޖުރިބާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދެ އަހަރުވީ އެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ވެސް ފޯމެޓަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް އެހާ ގާތްގާތުގައި ބަދަލު ގެންނަމުންދާތީ މި އަހަރު ވެސް ގިނަ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 6
އޭއެފްސީން ފުރުސަތު ގެއްލުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނު ސަބަބުތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 6
އޭއެފްސީ ޖާގަ ގެއްލުން: ޒިންމާ ނުނެގުމާއި އިހުމާލު

އޭއެފްސީން 2004 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފް ކުރި އޭއެފްސީ ކަޕަކީ ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި މާލީ ގޮތުން ފައިދާ ހޯދަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބަށް މި މުބާރާތުން ފުރުސަތު ލިބޭތީ ނިސްބަތުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން އެހެން...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 18
"ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކްލަބްތަކުން ލިޔުން ހުށަނޭޅުމުން"

އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކްލަބްތަކުން އޭއެފްސީ އަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ލިބޭތޯ އަދި ވެސް...

November 18, 2018 16
ރާއްޖެ އަށް އޭއެފްސީ ކަޕުން ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އޭއެފްސީގައި ކްލަބްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ދިން މުއްދަތުގައި އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުން އެކަންކޮށްފައިނުވާތީވެ ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން...