21 މާޗް

March 21, 2019 1
15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ހޯދައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް 5-2 އިން ބަލިކޮށް ދިރާގު މަމެން 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ސްކޫލް ހޯދައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 2
ކަލަންޑަރަށް ހިޔާލު ލިބިއްޖެ، މިމަހު ފައިނަލްވާނެ

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ކަލަންޑަރު ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކްލަބްތަކާ އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ލިބުނު ހިޔާލުތަކާ އެކު، މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަލަންޑަރު ހަދައި އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 6
އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓާ މެދު އުއްމީދު އާވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި ގާއިމްކުރި މަތީ ފަންތީގެ ޓާފް ދަނޑާ އެކު، އެފްއޭއެމުން ފަށާފައިވާ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އުއްމީދު އާވެއްޖެކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 1
ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާއިރު ފިޓްނަސްއާ މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ!

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ކޯޗުން އާއްމުކޮށް ފާހަގަކުރާ މައްސަލަތައަކީ ރަނގަޅަށް ޕްރީ ސީޒަން ތަމްރީން ނެހެދި ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް އެކަށީގެންވާ ވަރެއްގައި ނެތުމެވެ. އާ ސީޒަނަކަށް ތައްޔާރުވާއިރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް ސުމަކުން ފަށަން ޖެހޭ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ދިވެހި ކޯޗުންނާއި ބިދޭސީ ކޯޗުން ވެސް ވަނީ...

14 މާޗް

March 14, 2019 29
ނަން ނެގި ކްލަބްތަކަށް މިނިސްޓަރުގެ ތުހުމަތެއް!

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ސޮއިކުރުމަށް ފަހު ނަން އަނބުރާ ނެގި ކްލަބްތަކުގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން، އެކަމުގައި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައި އޮތްކަމަށް ތުހުމަތުކުރުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތް ކަމަށް އެކްޓިން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 19
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުކަމުން އަލީ އުމަރު ވަކިކޮށްފި

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން، ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އުމަރު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 15
ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވޭ، ކޮންގްރެސް ނުބޭއްވޭނެ: ފީފާ

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އެދި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޮވެ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި، ގާނޫނީ އަދަދު...

March 12, 2019 4
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ އެހީ ހުރިހާ އެސޯސިއޭޝަނަކަށް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މީގެ ކުރިން ދެމުން އައި މާލީ އެހީތެރިކަން މާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި، އެހެން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް ވެސް...

11 މާޗް

March 11, 2019 13
"އެފްއޭއެމުން ސަރުކާރު ބަދުނާމުނުކުރުން އެދެން"

އެފްއޭއެމްގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އަލިމަގެއް ނުފެނި ވަނިކޮށް އެ އިދާރާ އިން ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އެކްޓިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 18
ކްލަބްތައް އަމިއްލަ އަށް ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އިސްވެ އޮވެ، 15 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު، އެފްއޭއެމްގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އެދުނު އެދުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ފުރަގަސްދީފައިވާތީ އެ ކްލަބުން އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުން ލިބޭ އިހުތިޔާރެއްގެ ދަށުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޕެރެޑައިސް...

07 މާޗް

March 07, 2019 1
ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް އަންނަ ހަފްތާގައި ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

March 07, 2019 7
ކޮމިޓީ ނުހަދައި ކުރަންވީ މަޝްވަރާ: ބައްސާމް

އެފްއޭއެމްގެ ކަމަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި ކަމެއް އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ކޮމިޓީތައް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެފްއޭއެމާ...

March 07, 2019 11
ނިއުއާ ޒާތީ ކަމެއް ނެތް، އެހީވާން ތައްޔާރަށް މިތިބީ

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކުރީ ޒާތީ ކަމެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި އެ ކްލަބުން މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާ މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް...

06 މާޗް

March 06, 2019 12
އެފްއޭއެމުން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޭން ނިންމައިފި

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފެށި ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް އެސިސްޓަންޓްސް (އެސްއޯއީ) ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން މި އަހަރު ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމުގެ...

March 06, 2019 4
"އެފްއޭއެމަށް ޝައުގުވެރިވަންޏާ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވޭ"

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ އެހެން ސަބަބުތަކެއް ކަމަށާއި ލީޑާޝިޕަށް އަންނަން ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ ނަމަ...

03 މާޗް

March 03, 2019 3
ފުޓްބޯޅައިގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ކޮމިޓީއެއް

އެފްއޭއެމްއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ހެދި ކޮމިޓީއެއްގެ މައްސަލައިގައި އޭއެފްސީން އިންޒާރުދީ، އެ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތެއް ނެތިފައި އޮއްވާ، ވަގުތީ މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު، ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މިއަދު "ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 15
ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ މަގެއް ބަންދުވެއްޖެ!

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭތީ އެފްއޭއެމުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތުމުން، އެ މުސާރަ ދެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތް ކަމަށާއި ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި ނަމަ މަސައްކަތްކުރާނީ ދަރަނިތައް ހަލާސްކޮށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި އޮވެލެވޭވަރުގެ ޓީމެއް މި އަހަރު ނެރެން ކަމަށް ނިއު އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 1
"ކަލަންޑަރު ނެރޭނީ ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައި"

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ކަލަންޑަރާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަވަހަށް އާންމުކުރާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 17
ހާމިދުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެފްއޭއެމަށް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އޭގެ ހަގީގީ ބާރުވެރިކަން ލިބޭނީ މުޅި ރާއްޖެ ޝާމިލްވާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމްގެ ވެރިން އިންތިހާބުކުރެވި އަދި އެފަދަ ލީގު ސިސްޓަމެއް ތައާރަފްކުރެވިގެން ކަމަށާއި، އެ އުސޫލުން އަސާސީ ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރައްވަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފުރަތަމަ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 10
ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރީ ވޯޓް ނަގަން އުޅުމުން: އަލީ ވަހީދު

އެފްއޭއެމުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކުރީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން އުޅުމުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓާ ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އެފްއޭއެމުގައި އެދޭ ކަމަށް އެކްޓިން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަދި ނިއުގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 6
"ވިކްޓްރީގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރީ 15 ކްލަބަކުން"

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެގުމަށްޓަކައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 15 ކްލަބަކުން ކަން އެފްއޭއެމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 11
ހުށަހެޅުމުގައި ސޮއިކުރި އަދަދާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށްޓަކައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބާއްވައިދޭން އެދި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހުށަހެޅި ސިޓީގައި 19 ކްލަބަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގެއް ކަމަށާއި އޭގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 15 ކްލަބަކުން ކަމަށް އެފްއޭއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 7
ވިކްޓްރީ އެދުނު ގޮތަށް ކޮންގްރެސް ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 19 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސެއް ބާއްވައިދޭން އެދިފައިވީ...

February 15, 2019 19
ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފީފާއިން ދީފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ތިން ވަނަ ފަރާތެއް ނުފޫޒު ފޯރުވާނަމަ އެ މައްސަލަ ފީފާގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 11
އެފްއޭއެމްއާ ދެކޮޅަށް ކްލަބްތަކުން ހުށަހެޅީ ކޮންކަމެއް؟

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިވަނީ 19 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އާދީއްތަ ދުވަހު އެދިފަ އެވެ. އަސާސީ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުގައި ކޮންގްރެސްގައި ވޯޓް ލެވޭ 50 އިންސައްތަ ކްލަބުން އެދިއްޖެ ނަމަ 14...