06 ޖުލައި

July 06, 2018 2
ޔޫތު ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އީގަލްސް އާއި މާޒިޔާ

އެފްއޭއެމްގެ ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާދަމާ ހަވީރު މުޅިން އަލަށް ފަށާ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ދިރާގު ޔޫތު ލީގުގެ ހުޅުވައިދޭނީ ކްލަބް އީގަލްސް އާއި މާޒިޔާ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 6
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 4
ގައުމީ ޓީޓީ ޗެމްޕިއަން މުއީނާ އެފްއޭއެމާ ގުޅިއްޖެ

ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްދޭން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ކުޅުންތެރިޔާ މުއީނާ މުހައްމަދު، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)އާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 11
ތިން މަސް ތެރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީ ފަށަނީ

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ އެކެޑަމީ (ޓްރެއިނިން ސްކޫލް)ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ތެރޭ ނިންމާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 8
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މި ފަހަރު ދިރާގު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ދިރާގުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ސްޕޮންސާކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 1
ޖޭޖޭ ބައިވެރިނުވޭ، ޔޫވީ އާއި ވެލެންސިއާ ގަދަހިފުމަކަށް

އަންނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޖާގަ އަށް ކުޅޭ ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފް (މާލޭ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން) ގައި ދެ ވަނަަ ޑިވިޝަނުގެ ރަނަރަޕް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައިވެރިނުވާން ނިންމުމުން އެ ޖާގަ އަށް ވާދަކުރާނީ މާލޭ ލީގުގެ ފުލަށްދިޔަ ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީންނެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 7
ފީފާގެ ތާރީހީ ކޮންގްރެސް އަށް އެފްއޭއެމްގެ ވެރިން ރަޝިއާއަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވާ ގައުމު ކަނޑައެޅުމަށް އާއްމު މެމްބަރުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ތާރީހީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް މިއަދު ރަޝިއާގައި އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 11
ރެފްރީންގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ބޭނުންވޭ!

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވޭ އެއް މައްސަލައަކީ ރެފްރީންގެ މައްސަލަ އެވެ. ރެފްރީންނަށް ކުރިމަތިވާ ފާޑުކިޔުން މިދިޔަ އަހަރު އިތުރުވި އެވެ. އެކަން ބޮޑުވެ މިދިޔަ އަހަރު ދެ މެޗެއް ހުއްޓާލަން ވެސް ޖެހުނެވެ. މި އަހަރު ވެސް އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް އައިތަނެއް ނުފެނެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 14
ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ފީފާ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 5
އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅައިގެ ބިޔަ ބޮޑު ޖަމިއްޔާއެއް އުފަންވަނީ!

ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްކޮށް އޮވެ ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސައުތު ވެސްޓް އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަނުގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ޖަމިއްޔާ އެއް އުފަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 7
ދަ ގޭންގް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 3-1 އިން ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއުޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް (ދަ ގޭންގް) އިން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 5
އެސްއޯއީ އަކީ އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް އޮތް ހުރަހެއްތަ؟

މިދިޔަ އަހަރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ލިބިގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އުފާވެރި ކަމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަށް ކޮޅަށް ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ފެށުމެވެ. ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ) އެސިސްޓަންޓްސް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ފެށި އެވެ. މި...

30 މާޗް

March 30, 2018 11
ގައުމީ ޓީމުގެ މުބާރާތް ސަރަހައްދުން ބޭރު ޓީމުތަކަށް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކުރިން އޮގަސްޓް މަހު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ހާއްސަ މުބާރާތެއް ބާއްވާނެ ކަމަށާއި ވިސްނުން ހުރީ މި ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ ޓީމުތަކަށް ދައުވަތު ދޭން ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 9
އެފްއޭއެމުން 65 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މި އަހަރަށް 65 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 10
ތިން ކޯޗުންގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް: ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް!

ފާއިތުވި ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ތިން ކޯޗު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ. ނިއު ޒީލެންޑުގެ ރިކީ ހާބަޓާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް އަދި ދާދި ފަހުން ޓީމާ ހަވާލުވި ޖަރުމަނުގެ ޕީޓަ ސެގާޓް އެވެ. މި ތިން ކޯޗުން ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ފުރަތަމަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް...

16 މާޗް

March 16, 2018 10
ސީޒަން ޓިކެޓެއް ހޯދުމަށް ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ މެޗެއް ބަލާލައިގެން ސީޒަން ޓިކެޓެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން...

March 16, 2018 2
ސްޓެވާޓް ފެއިލްވުމުގައި ގިނަ ސަބަބުތަކެއް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓަށް މަގާމު ގެއްލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އެފްއޭއެމުން ބުނީ އޭނާ އަށް ހަވާލުކުރި އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓް...

14 މާޗް

March 14, 2018 7
މި ވަގުތު ސާފް ތަށި ކާމިޔާބުކުރުން ލާޒިމެއް ނޫން

މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 8
ގައުމީ ކޯޗުކަން އަފްގާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ކޯޗަށް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން އަފްގާނިސްތާނަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ކްރޮއޭޝިއާ އަށް އުފަން ޕީޓަ ސެގަޓް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

March 11, 2018 2
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ވަރުގަދަކޮށްފި

އަންނަ މަހު ފަށާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަރުގަދަ ކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 4
ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތު ބޮލުގެ ރިހުމަކަށް

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށައިގެން މަހެއްހާ ދުވަސް ވެސް ނުވަނީ ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތާ މެދު ބައެއް ކޯޗުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 5
ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޓީމުން މެޗެއް ކުޅެނީ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ކުރިން ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.