28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 2
ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން އަންނަ އަހަރު ބޮޑުވާނެ: ފޯބްސް

ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން މީގެ ކުރިން ބޮޑުނުވާ ވަރަށް އަންނަ އަހަރު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ކަމަށް ފޯބްސް މަޖައްލާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 9
މެސީ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްލަބާ ދިމާލަށް!

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ކުޅުންތެރިއަކަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 5
މެދުއިރުމަތީގެ ގަދަ 100 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ

ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރި މަޖައްލާ، ފޯބްސް އިން ހޮވާ މެދު އިރުމަތީގެ އެންމެ ގަދަ 100 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ ގްރޫޕް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

June 30, 2020
ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ ކްލޯތިން ލައިން އާއި ގެޕް ގުޅިއްޖެ

ރެޕާ އަދި ބިލިއަނަރު ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ "ޔީޒީ" ކުންފުނީގެ ދަށުން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ދަށުން ހިންގާ ކްލޯތިން ލައިން ފުޅާކުރަން އިތުރު...

25 ޖޫން

June 25, 2020
ޗައިނާގެ ދެވަނަ މަހުޖަނަކީ ގޫގުލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފެއް

ޗައިނާގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ގޫގުލްގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020
ކަންޔޭ ވެސްޓް ކޮސްމެޓިކް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެޑިޑާސްއާ ގުޅިގެން ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް "ޔީޒީ" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮށް، އޭގެ ތެރޭގައި ކޮސްމެޓިކްގެ ބާވަތްތައް ހިމަނަން އެކަމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 4
ފޯބްސްގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިސްޓްގައި އަކްޝޭ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ސެލެބްރިޓީންނާ އެކު ފޯބްސް އިން މި އަހަރު އާންމުކުރި ލިސްޓުން ވެސް ޖާގަ ލިބުނު ހަމައެކަނި އިންޑިއާގެ ފަންނާނަކަށް އަކްޝޭ ކުމާރު...

June 06, 2020
ކައިލީގެ ނަން އަލުން ފޯބްސް އަށް، އެކަމަކު ތަފާތުކޮށް

މިލްކިއްޔާތުގެ ތަފުސީލުތަކުގައި އޮޅުވައިލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފޯބްސްގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ނަން އުނިކުރި ކައިލީ ޖެނާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 1
ކަންޔޭ އަކީ ވެސް މިހާރު ބިލިއަނަރެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓަކީ މިހާރު ބިލިއަނަރެއް ކަމަށް ފޯބްސް ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019
ޔޫޓިއުބްގެ ބޮޑު އާމްދަނީ މި އަހަރު ވެސް ރަޔަން އަށް

ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް ހިންގާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި މީހަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެ މަގާމު ލިބުނު 8 އަހަރުގެ ރަޔަން ކާޖީ އަށް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 2
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ރޮކަށް

ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މުޅި ދުނިޔެއިން ލިބުނު އެކްޓަރަކީ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބުނު ސެލެބްރިޓީއަކީ ޓޭލާ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ސެލެބްރިޓީ އަކީ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019
އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔަކީ ރިއާނާ

މިހާރު އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔަކީ ރިއާނާ ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019
ފުރަތަމަ ހިޕް-ހޮޕް ބިލިއަނަރަކީ ޖޭ-ޒީ

މިއުޒިކީ ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ހިޕް-ހޮޕާއި ރެޕް މިއުޒިކް ކުޅެގެން މިހާތަނަށް ބިލިއަނަރަކަށްވި ހަމައެކަނި ފަންނާނަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އަދި ޖޭ-ޒީ ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 3
އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރަކީ ކައިލީ ޖެނާ

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުގެ މަގާމު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކައިލީ ޖެނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ކެންޑަލް ޖެނާ އަށް

މި އަހަރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މޮޑެލްއަކީ ކެންޑަލް ޖެނާ ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 1
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަނަށް

ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ބަތަލާއަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަން ކަމަށް ފޯބްސް މަޖައްލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 4
މިހާރު އެންމެ މުއްސަނދީ އެމެޒޯންގެ ސީއީއޯ ޖެފް ބޭޒޯސް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ލަގަބް އެމެޒޯންގެ ސީއީއޯ ޖެފް ބޭޒޯ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 2
ފޯބްސްގެ އޭޝިއާގެ ޒުވާނުންގެ ލިސްޓްގައި އާލިއާ

އެކި ދާއިރާތަކުން އޭޝިއާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޒުވާނުންގެ ލިސްޓް ފޯބްސް އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާންމު ކުރި އިރު "30 އަންޑަ 30" ލިސްޓްގައި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ޓްރަމްޕުގެ އާމްދަނީން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު ދަށްވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު އަބަދުވެސް ބުނެ އުޅޭ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ؛ އޭނާގެ މުއްސަނދި ކަމާއި ކެމްޕޭނަށް ހޭދަކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ޖީބުން ކަމަށެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ޓީވީ ބަތަލާއަކީ ސޯފިއާ

ފޯބްސްގެ ލިސްޓުން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވެސް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި. އޭނާ އަށް ލިބުނީ ލިސްޓްގެ އަށް ވަނަ. އާމްދަނީއަކީ 11 މިލިއަން ޑޮލަރު.

18 މެއި

May 18, 2016
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އަގަކީ 3.6 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު 11 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް އަންނަ ހަފުތާގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އޭގެ ކުރިން އިތުރު ކާމިޔާބެއް...

May 18, 2016
އެންމެ ޒުވާން ފަސް ބިލިއަނަރުން

ފޯބްސް މަޖައްލާއިން ބުނާ ގޮތުގައި މިހާރު 1810 ބިލިއަނަރުން އެބަތިބި. މި އަހަރުގެ ލިސްޓުގައި ވެސް ބިލް ގޭޓްސް، ވޮރެން ބުފެޓް، ޖެފް ބެޒޯސް، މައިކަލް ބްލޫމްބާގް އަދި ޑޭވިޑް ކޮޗް ހިމެނޭ.