06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 5
ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަވީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 3
ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަން (ޖޭއޯ) ގެ ފަރާތުން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 21
ސުލްހަ ގާއިމްކުރަން ރާއްޖެ ތައްޔާރު: އާސިމް

ގިނަ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ސުލްހަވެރި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރަން ރާއްޖެ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 20
ދިވެހިން ދިން އެހީއަށް ލަންކާއިން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިޔުމުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭން ދިން އެހީ އަށް އެ ގައުމުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 24
ޔޫރަޕުން ވިސާ ހޯދުމުގައި ލުއި ގޮތެއް ހޯދަނީ

އީޔޫގެ ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް އިތުރު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހުރި ފަހި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރި

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 5
މިނިސްޓަރު އާސިމް، ނަވާޒް ޝަރީފާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހައްމަދު ނަވާޒް ޝަރީފާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 12
އިންޑިއާގެ ފޮރިންސެކްރެޓަރީއާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ސުބްރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރު އާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 31
ފަލަސްތީނުގެ ބިމުން އިޒްރޭލު ފައިބަން ގޮވާލައިފި

އިޒްރޭލުން ނުހައްގުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުން ފޭބުމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި ރާއްޖެ އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 10
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ އިންޑިއާ: އާސިމް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ އިންޑިއާ ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ އިންޑިއާ އިން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 7
ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި އުއްމަތް ތެދުވާންޖެެހޭ

ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމު އުއްމަތް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 25
ދުންޔާގެ ނިންމުމަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން އަލުން ސަރުކާރާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 05, 2017 1
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާ އަށް

ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް ޗައިނާ އަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުގައި އިއްޔެ އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރި ސްވަރާޖް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 20) - އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖުގެ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 4
ޓްރަމްޕުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާގެ އެކުވެރިއެއް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާއާ ގުޅުން އޮންނަ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ރެކްސް ޓިލާސަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 1
އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 10) - އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖުގެ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ނިއު ދިއްލީގައި މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
ރޮމްނީ އަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 21) - ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ދިނުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ އެއް ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މިޓް ރޮމްނީ ކަމަށް ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މައިކް ޕެންސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016
އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 16) - ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމަށް މިހާރު ޓެސްޓްތައް ހަދަމުންދާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 1
ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމަށް ނައިބް ރައީސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވަޑައިގެންފި ނަމަ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އަށް ދެއްވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް އެކަމަށް ޝައުގުވެރި ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބައިޑެން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 5
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 415 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ޖަޕާނުގައި ޓެރެސްޓްރިއަލްކޮށް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ދޭން ބޭނުންކުރާ އައިއެސްޑީބީޓީ ނެޓްވޯކް ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރަން 415 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 216
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 1
ސީރިއާގައި ކުރަނީ މަރު ނޫނީ ކާމިޔާބު ހަނގުރާމައެއް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ސީރިއާގައި ރަޝިޔާ އާއި އީރާން އަދި ލުބުނާނުގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އަސްކަރީ ގޮތުން ކާމިޔާބު ހޯދަން ކުރަމުން ގެންދަނީ "މަރު ނޫނީ ކާމިޔާބު" ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 25, 2016 16
ތަރައްގީ ވަޒަންކުރަނީ އިންސާފަކުން ނޫން: ރާއްޖެ

ކުދި ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދުގައި ހުންނަ ބަލިކަށި ކަމަށް ބަލައިގެން ތަރައްގީ ވަޒަން ކުރުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން ކަމަށާއި އެެހެންވެ އެ ގައުމެއްގެ ގާބިލުކަމަށް ބަލަން ރާއްޖޭން ރޭ ދުނިޔެ...

September 25, 2016 22
ފާޑުކިޔުން މަދު ކުރޭ، ކުރިއަރަން ފުރުސަތު ދީ: ރާއްޖެ

ބޭރު ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުން އޮންނަންޖެހޭނީ ވަކި ވަރެއްގައި ކަމަށް ބުނެ، މުއައްސަސާތަކަށް އަމިއްލަ އަށް ކުރިއަރަން ފުރުސަތު ދޭން ރާއްޖޭން ރޭ ދުނިޔެ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.