23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 8
ޚާޝުގްޖީ މަރާލިފަދަ ހާދިސާއެއް ދެން ހިނގައިގެން ނުވާނެ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 23) - އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ފަދަ ހާދިސާއެއް ދެން މީގެ ފަހުން ހިނގައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އާދިލް އަލް ޖުބައިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 8
"ޓްރާންސިޝަން އަމާންކޮށް ދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބުނު"

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާ އަމާންކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ވަފުދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 4
ކޯޓު އަމުރާ އެކު ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މަގާމު ގެއްލިއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 27) - ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ނުހުރެވޭ ގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޚުވާޖާ މުހައްމަދު އާސިފް ކޯޓު އަމުރަކުން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 10
ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒޯ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ބަޔަކު ޝަހީދު ކޮށްލި ހާދިސާ ރާއްޖެ އިން މިރޭ ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

March 31, 2018 11
މަސްވެރިކަމާއި ޓޫރިޒަމަށް ތިމާވެށި ގުރުބާނެއް ނުކުރަން

ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމާއި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރަނީ ތިމާވެށި ގުރުބާންނުކޮށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 18
ހަގީގަތް އޮޅުން ފިލުވަން، އިންޑިއާ އަށް ދައުވަތު ދީފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1ގައި ނެރުނު އަމުރު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން އިންޑިއާ އިން ގޮވާލީ ހަގީގަތް ނެނގި ތިބެ ކަމަށާއި ހާލަތު އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުން ނަމަ، އެ ގައުމުން ދިވެހި ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 10
ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުވަތު މޯދީ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ދިން ދައުވަތު އެމަނިކުފާނު މިއަދު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 10
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންދޫބެެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 15
"ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީތައް ހައްގު ހޯދުމުގައި ލިބިއްޖެ"

އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ފަޚުރުވެރިވުން ހައްގު ކާމިޔާބީތަކެއް ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޯދާފައި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 1
އީޔޫގެ ވަފުދުން ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް އިއްޔެ ރާއްޖެ އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހަންމަދު އާސިމާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 1
އިސްތިއުފާ ދޭން އުޅޭ ވާހަކަ ޓިލަސަން ދޮގު ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 5) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި މައްސަލަ ޖެހި އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 40
ދިވެހި ލިބާހުގައި ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއަަށް

އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއަށް ރާއްޖެ އިން ދިޔަ ވަފުދުގައި ހިމެނޭ އަންހެނުން ދިވެހި ލިބާހުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 15
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ރާއްޖެ ގޮވާލައިފި

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް، ބަރުމާގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 3
ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ކުރީގެ ވަކީލަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 15) - ސްރީ ލަންކާގެ އާ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ވަކީލް ތިލަކް މަރަޕާނާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 7
ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 10) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތައް ކޮށްފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަ އެންމެ ފަހުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 5
ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަވީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 3
ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަން (ޖޭއޯ) ގެ ފަރާތުން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 21
ސުލްހަ ގާއިމްކުރަން ރާއްޖެ ތައްޔާރު: އާސިމް

ގިނަ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ސުލްހަވެރި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރަން ރާއްޖެ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 20
ދިވެހިން ދިން އެހީއަށް ލަންކާއިން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިޔުމުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭން ދިން އެހީ އަށް އެ ގައުމުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 24
ޔޫރަޕުން ވިސާ ހޯދުމުގައި ލުއި ގޮތެއް ހޯދަނީ

އީޔޫގެ ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް އިތުރު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހުރި ފަހި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރި

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 5
މިނިސްޓަރު އާސިމް، ނަވާޒް ޝަރީފާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހައްމަދު ނަވާޒް ޝަރީފާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.