19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 16
އދ. މަޖިލީހަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ފުރާވަޑައިގެންފި

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ވަފުދުގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު އެމެރިކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 7
މުޓުންގާ އަނެއްކާ ރާއްޖެ އަށް، ލަންކާ އަށް ވެސް ދާނެ

ކޮމަންވެލްތުގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ އަނެއްކާ ވެސް އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 7
ސީމެގާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭން އިންޑިއާއާ ވާހަކަދައްކައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕު (ސީމެގް)ގެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ ސަރުކާރާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 2
ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ރުހުން ދިނުމަށް ކޮމެޓީއަށް

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ކުރީގެ ސަފީރު ޑރ.މުހައްމަދު އާސިމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިިރާސާ ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ބޮރިސް ޖޯންސަން

ލަންޑަން (ޖުލައި 14) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާ ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މޭގެ ކެބިނެޓުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަގާމު ލަންޑަނުގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އަށް ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 49
"ހުމާމް ނުމަރަން އދ. އިން ނާންގާ، ފޮނުވީ ނޯޓެއް"

މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލް ހުސެން ހުމާމް އަހުމަދު މެރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި ކަމެއް ކުރަން ނުވަތަ ނުކުރަން އދ. އިން ރާއްޖެ އަށް އަމުރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް...

July 13, 2016 14
ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ކުރީގެ ސަފީރު އާސިމް

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް، ކުރީގެ ސަފީރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ދެންމެ އައްޔަންކުރައްވައިިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 1
ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 36
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން ދުންޔާ މައުމޫން ދެންމެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 3
ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ސުވާލު ކުރަން އުޅުމުން އިޒްރޭލް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ގުދުސް (ޖުލައި 4) - ގާޒާގައި 2008-2009 އަށް ހިންގި އުދުވާނާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޒިޕީ ލިވްނީއާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަން އުޅުމުން އިޒްރޭލުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 45
އިނގިރޭސިންގެ ނިންމުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތައުރީފު

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނުމަކީ އެ ގައުމުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކޮށް، ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދިން ކަމެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 20
ނަޝީދަށް ހިމާޔަތް ދިން ކަން ޔަގީންކޮށްދީފި: ދުންޔާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފައިވާ ކަން އިނގިރޭސި ވިލާތުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޔަގީން ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016
އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ފްރިޖް ޓްވީޓް ހިޓްވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 14) - ފްރިޖަކާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް ޓްވީޓް މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖުގެ އަރިހުގައި މީހަކު އެދުމުން ސުޝްމާ ދެއްވި ޖަވާބު ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްގެން ވައިގައި ހިފައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 10
މާކުރިން ފިލްމު ފެނިއްޖެ، ނިމޭ ގޮތް އެނގޭ: އުމަރު

މާކުރިން ފިލްމު ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ނިމޭ ގޮތް ވެސް އެނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.