26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 4
އިންތިހާބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ސަފީރުންނަށް ދެއްވައިފި

އަންނަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އާންމު މައުލޫމާތުތައް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ މިއަދު ހިއްސާ ކޮށްފި އެވެ.

August 26, 2018 30
އިންޑިއާ ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލައިފި ނަމަ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ސުބްރަމާނިއަމް ސުވާމީ...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 49
އދ. ގެ ނިންމުން: މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް ނުވަނީތަ؟

ހުދު މުހުތާރު ވެރިކަން ހިންގާ ގައުމުތަކާއި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގައި "ގޮތެއްފޮތެއް" ނެތް ގައުމުތަކުގައި ބާއްވާ އިންތިހާބުތަކާއި ނިންމާ އެކި ނިންމުތައް ސައްހަތޯ ބަލަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކުން މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެ އެވެ. އެފަދަ ގަައުމުތަކަށް އެ ދާއިރާތަކުން އެހީތެރިކަމެއް ވެސް ނުދެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 10
ކޮޗިންގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިން ޓްރިވެންޑްރަމަށް

އިންޑިޔާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓް ބަންދު ކޮށްފައި ވާތީ، ރާއްޖެ ނާދެވިފައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތައް ޓްރިވެންޑްރަމަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 3
ޔޫކޭ ވިސާ ރާއްޖޭން ޖަހައިދެނީ

އިިނގިރޭސި ވިލާތަށް ދިވެހިން ދިއުމުގެ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަތުމަށް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 27
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ މަތީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާތަކެއް

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރަން ދެ ގައުމުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫހަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 64
ވިސާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭން އިންޑިއާ އިން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވިސާ އާއި ވޯކް ޕާމިޓް އާނުކޮށްދޭ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދޭން އެ ގައުމުން ދިވެހި ސަރުކާރުގައި ރަސްމީކޮށް އެދިއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 6
އދ.ގެ މައި މަރުކަޒުގަ ދިވެއްސަކު ހުނަރު ދައްކާލައިފި

އދ. ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ދިވެހި ކުރެހުންތެރިއަކު އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
އޮސާކާ ބިންހެލުމުގައި ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާ ސިޓީ އަށް މިއަދު ހެނދުނު އައި ބާރު ގަަދަ ބިންހެލުމުގައި، އެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 28
"އިންޑިއާ އިން ދިވެހިންނަށް ވިސާ ނުދީ ދަތިކުރޭ"

ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދިނުމުގައި އިންޑިއާ އިން ވެސް އިންތިހާ އަށް ދަތިކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ކުރިން ހުންނެވި ދިވެހި ކޮންސުލް އަލީ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 22
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ (41 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެހީއެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 19
ރާއްޖެ މައްސަލާގައި ރާހުލްގެ ފާޑުކިޔުން އިންޑިއާއަށް

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ހީނަރުވަމުންދާތީ އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކަމަށްވާ ކޮންގްރެސްގެ ރައީސް ރާހުލް ގާނދީ އިންޑިއާގެ ފޮރިން ޕޮލިސީއަށް އިއްޔެ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 15, 2018 45
މައުމޫނަށް ހުކުމްކުރީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް: ސަރުކާރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލަށް ލުމަށް އިއްޔެ ކުރި ހުކުމަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރި ހުކުމެއް ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 39
ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ބޮޑު ބައްޔެއް، އަދި ފިލާވަޅެއް!

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ހޯދައި އެތަނަށް ވަނުމަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އދ. ގެ ދާއިމީ ފަސް މެމްބަރުން ކަމަށް ވާ އެމެރިކާ، ރަޝިއާ، ޗައިނާ، އިނގިރޭސި ވިލާތް، އަދި ފަރަންސޭސި ވިލާތާ އެކު، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ގޮތްތައް ނިންމަނީ އެ މަޖިލިހުންނެވެ. އެކަމަކު އެ މަޖިލިހުން ގޮނޑިއެއް ހޯދަން...

08 ޖޫން

June 08, 2018 68
ގޮނޑި ނުލިބުނަސް، މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރާނަން

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި މިރޭ ނެގި ވޯޓުން ނާކާމިޔާބުވެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެ އަށް ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، މުހިއްމު މައްސަލަތަކުގައި އަޑުއުފުލައި، ވަކާލާތު ކުރާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭން މި ރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 127
ނިހާން ފޮނުވާލި ސަބަބެއް ނާންގާ، ކަންބޮޑުވޭ: ސަފީރު

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން، އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ގައުމަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ އިއްޔެ ފޮނުވާލި ސަބަބެއް އަދިވެސް އިންޑިއާ އިން ނުބުނާ ކަމަށާއި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް، ރާއްޖެ އިން އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު މުހައްމަދު (އަންޑޭ) މިއަދު...

02 ޖޫން

June 02, 2018 57
"އިދިކޮޅުގެ އަމަލުތައް ވެސް ގައުމުތަކަށް ފެންނަންޖެހޭ"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ގާނޫނާ ގަވައިދާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ވެސް، ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮއެދޭ، ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ފެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 12
ރާއްޖެ-ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް ގުޅިއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކްއާ ދެމެދު އިއްޔެ ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 2
ރާއްޖެ-އިކުއެޓޯރިއަލް ގިިނީ ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ރިޕަބްލިކް އޮފް އިކްއެޓޯރިއަލް ގިނީއާ ދެމެދު އިއްޔެ ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 9
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން އޯއައިސީގައި ވެސް ކުށްވެރިކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގި ގަތުލު އާންމާ ގުޅިގެން، އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އައިސީ) ގެ ސަމިޓުގައި ވެސް ރާއްޖެ އިން އިޒްރޭލްގެ އަމަލުތައް...

May 19, 2018 9
އިޒްރޭލުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ރާއްޖޭން ތާއީދުކޮށްފި

ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ބަލައި ތަހުގީގުކުރުމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން މިނިވަން ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަން...

01 މެއި

May 01, 2018 2
އޯއައިސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ޔޫސުފް ބިން އަހުމަދު އަލް އުތަމައިން މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018
ދެ ކޮރެއާގެ ތާރީހީ ސަމިޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ދެމެދުގައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް އެ ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން ބޭއްވި ތާރީހީ ބައްދަލުވުމަށް ރާއްޖޭން މިއަދު މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.