20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 6
ރާއްޖެ އާއި ކޮންގޯއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން މިރޭ ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

April 20, 2018 11
ދީނާ ޚިލާފު ހުށަހެޅުންތައް ބަލައެއް ނުގަންނަން: ރާއްޖެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެ އަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެކަންކަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 37
އދ.ގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ބަލައެއްނުގަތް

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ނިންމުން ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 12
ރާއްޖެ އާއި އައިވަރީކޯސްޓުން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި އައިވަރީ ކޯސްޓާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން މިއަދު ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 9
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް އަލީ އާދަމް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިޓިކަލް ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވި އަލީ އާދަމް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 14
ކޮންމެ ގައުމަކަށް ވެސް ހަމަހަމަވާންޖެހޭ: ރައީސް

ގައުމުތަކުގައި ތަފާތުތައް ހުންނާނެކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގައުމުތަކާ މެދު އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ހަމަހަމަކަމާއެކުގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 12
ރާއްޖެ އާއި ޒެމްބިއާ އިން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ޒެމްބިއާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން މިއަދު ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 10
ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒޯ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ބަޔަކު ޝަހީދު ކޮށްލި ހާދިސާ ރާއްޖެ އިން މިރޭ ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 10
ރާއްޖެ އަށް ދޭ އެހީ ފުޅާކުރާނަން: ކުވައިތު

ރާއްޖެ އަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ދޭ އެހީ ފުޅާކުރާނެ ކަމަށް ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝެއިހް ހާލިދު ހަމަދު އަލް ސަބާހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ރައީސްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއް ގޮތުން އާސިމް ކުވެއިތަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ކުވެއިތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 50
އުޅެނީ އެތެރޭގެ ކަމެއް، ހައްލުކުރާނީ ދިވެހިން:ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އުޅެނީ ދިވެހިންގެ އެތެރޭގެ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެކަން ހައްލު ކުރާނީ ވެސް އެތެރެ އިން ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 8
ވިސާ ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ބަދަލެއްނުގެނޭ: މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން، ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދޭ އުސޫލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށް ހައި ކޮމިޝަނާ ހަވާލާދީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 20, 2018 24
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހޯދަން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިންގައި

އދ.ގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ ކައުންސިލް ކަމަށްވާ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރިމަތިލާން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

15 މާޗް

March 15, 2018 28
ކެމްޕޭނަށް މިނިވަން މާހައުލެއް ހޯދައިދޭނަން: ސަރުކާރު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ކަންކަން މިނިވަންކަމާ އެކު ބޭއްވުމަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 30
ތެޔޮ ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ނެގި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ރާއްޖޭގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކުން ކަނޑުމަތީގައި މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާއިރު އެ ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 65
އީޔޫގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރު: މިއީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން!

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވި ގޮތަށް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ނުވަތަ ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި އެވެ. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރަށް އެއްވެސް...

February 27, 2018 41
އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމަށް ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ދުސްތޫރީ ހަމަނުޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 19
ސަރީރު އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1 ގައި ނެރުނު އަމުރު ވަގުތުން ތަންފީޒުކުރަން އިންޑިއާ އިން ހަރުކަށިކޮށް އިއްޔެ ގޮވާލާފައި ވަނިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު ސަރީރު، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މިއީ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ ދެ ބޭފުޅުން...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 20
ގާނޫނު ނަގަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރާއްޖެއިން ދީފި

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 178
އިންޑިޔާގައި ވިސާ ނުލިބި، އާއިލާތައް އެނބުރި އަންނަނީ

އިންޑިޔާގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވިސާ ނުދިނުމުން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ރާއްޖެ ބަދަލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 54
ރައީސްގެ މަންދޫބަށް އިންޑިޔާ އިން ފުރުސަތެއް ނުދިން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތްކުރަން ހަމަޖެއްސި މަންޒިލަކީ އިންޑިޔާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުންނަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި ބައްދަލުކުރެވެން ނެތުމުން އިންޑިޔާ އަށް ނުދާން ނިންމީ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 7
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 5
އެއްވެސް ޓޫރިސްޓަކަށް ބިރެއް ނެތް: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެއްވެސް ޓޫރިސްޓަކަށް ރާއްޖޭގައި ބިރެއް ނެތް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.