06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 66
އެމެރިކާ-އިންޑިއާ އެއްކޮޅުގައި، އަނެއް ކޮޅުގައި ޗައިނާ

ރާއްޖެ ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ މުހިންމު ވާ ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކަނޑު ދަތުރުކުރަން ބޭނުންކުރާ މުހިންމު ޕޮއިންޓެކެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުގެ މަސްލަހަތު ރާއްޖެއާ އޮތީ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 3
ހާރިޖީ ދާއިރާއަށް އެމްއެންޔޫއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރަނީ

ޚާރިޖީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 5
ފަތުހީގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސްފި

ބަންގްލަދޭޝް މީހަކާ ކައިވެނިކުރަން އެ ގައުމަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވި ސ. މަރަދޫފޭދޫ އަބްދުﷲ ފަތުހީގެ ހަށިގަނޑު ރޭ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 1
އީޔޫގެ ވަފުދުން ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް އިއްޔެ ރާއްޖެ އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހަންމަދު އާސިމާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 8
އީޔޫގެ ވަފުދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓް (އީޔޫ) ގެ ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ ވަފުދެއް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 48
ސިރިސޭނާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވޭ ގޮތެއް އަދިވެސް ނުވޭ!

ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ފަތްކޮޅު އެރުވޭ ގޮތް، ރާއްޖެ އިން އަލަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) އަށް ނުވެ ދިގުލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 21
ޔޫއެންއެޗްއާރުސީ އަށް ރާއްޖެ ވާދައެއް ނުކުރޭ

އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ކައުންސިލް (ޔޫއެންއެޗްއާރުސީ)ގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ރާއްޖެ ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވި ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ޚަބަރު ފަތުރަމުން ދިޔަސް، މި ފަހަރު އެ ކައުންސިލަށް ރާއްޖެ ވާދައެއް ނުކުރެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 25
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް ބޭފުޅަކު

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އިއްޔެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 21
ދިވެހިން ޔޫކޭއަށް އެތެރެވެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ހަދައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއާޕޯޓުތަކާއި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ބަނދަރުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ "ރެޖިސްޓާޑް ޓްރެވަލް ސާވިސް"ގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 37
ގަރާރު އޮތީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެފައި: ސަރުކާރު

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު އޮތީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެފައި ކަމަށާއި އެ ގަރާރުގައި ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 22
ސަފީރު ކަމާ ހަވާލުވާން މުންދު ލަންކާ އަށް

ރާއްޖެ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް އެ ގައުމަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 40
ދިވެހި ލިބާހުގައި ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއަަށް

އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއަށް ރާއްޖެ އިން ދިޔަ ވަފުދުގައި ހިމެނޭ އަންހެނުން ދިވެހި ލިބާހުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 30
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ފަޒީލް ނަޖީބު

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަަރަކަށް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 15
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ރާއްޖެ ގޮވާލައިފި

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް، ބަރުމާގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 17
އދ. ގައި ރާއްޖޭން ބުނާނެ ބަހަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ

ރާއްޖޭން އދ.ގައި ދޭ ވޯޓަށާއި ބުނާނެ ބަހަކަށް އެހެން ގައުމަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު، އަލީ ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 3
އދ.ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވީ އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭތީ

ނަސްލު ނައްތާލުމާއި ގަތުލްއާންމުތައް ހުއްޓުވުމުގެ މައްސަލަ އދ. ގެ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވީ އެ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވަރެއްގެ އަހައްމިއްޔަތެއް ނުދީ އެ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދޭތީ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 24
ރޮހިންޖާ މީހުންނާ ބެހޭ ވޯޓެއް ނުނަގާ: ސަރުކާރު

އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ 72 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ނެގި ވޯޓަކީ މިޔަންމާގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ރޮހިންޖާ...

September 16, 2017 23
ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފުދެއް އދ. އަށް

އދ. ގެ 72 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފްދެއް އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 59
ގަތަރަށް ވުރެ މިއަންމާގެ ގުޅުން މުހިންމު؟

މިއަންމާގައި މުސްލިމުންނަށް ދޭ އަނިޔާތައް ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން ރާއްޖެއިން އެޅި ފިޔަވަޅަކީ އެ ގައުމާ އެކު ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލުމެވެ. އެއީ އިޒުރޭލާ މެދު ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެޅި ފަދަ ފިޔަވަޅެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަންމާ އާއި އިޒުރޭލާ އެކު ރާއްޖެއިން ވިޔަފާރީގެ މާ ބޮޑު ގުޅުމެއް ނުބާއްވަ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 13
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރަން ޖެހޭ:ދުންޔާ

ހަނގުރާމަ އަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކުރުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، ރާއްޖެ އިން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 13
ނޭޕާލްގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ދިވެހިން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ނޭޕާލުގައި ދިވެހި ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ސަރަހައްދެއްގައި ފެންބޮޑުވެ، އެ މީހުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.