15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 9
ރިސޯޓް ހަދާ ރަށަކާއި އެއާޕޯޓުގައި ކޮވިޑްގެ ކްލަސްޓާއެއް

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތައް އިތުރުވީ ހަދަމުން އަންނަ ރިސޯޓަކުން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކަކުން 24 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުމުން ކަމަށާއި އެއާޕޯޓްގެ ކާގޯ ޑިޕާޓްމަންޓުން ވެސް ކޮވިޑްގެ ބޮޑު ކްލަސްޓާއެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 30
އެތައްހާސް ރުފިޔާ އާއި ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕާއި ގަހަނާ ފޭރުނު

ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސުގެ ބައެއް ކަމަށް ބުނެ ފަރިވާ ސްޓޭ އަށް ވަދެ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ބަނުމަށް ފަހު ފޭރުނީ ވަގު ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިއަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ކަމަށާއި ހޯދި ހުރިހާ ފައިސާ އާއި އަގުބޮޑު ތަކެތި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އެ ގެސްޓު ހައުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 22
ބިދޭސީންގެ ހައްގު ރާއްޖެ އިން ލިބިދޭނެ: ފައްޔާޒު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ކަމަށާއި ހުރިހާ އަސާސީ ހައްގުތައް ލިބިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 35
ބިދޭސީންގެ އެކޮމަޑޭޝަން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ލާޒިމް

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބިދޭސީންނަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ލާޒިމްކޮށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގަވައިދެއް ހަދައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 10
ބޯޓަކުން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ގުޅީފަޅާ ދިމާލުން ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކުން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 6
ބޮޑުފިނޮޅު މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދުވެސް ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުނިން ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރުވައި މުސާރަ ނުދީ ހާލުގައިޖެއްސި ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ހޯދަން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިތާ ތިން މަސް ވެފައި ވާއިރު މިއަދު ވެސް ރިޒް ކުންފުނިން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުނުވުމުން އަޑުއެހުން...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 46
އާއިލާ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ، ދެން ގައުމަށް ފޮނުވައިދީ!

ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި އެ މީހުންގެ އާއިލާތައް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ؛ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެ ގުޅައި ރޮއެ އާދޭސްކުރަނީ، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފައިސާއެއް ފޮނުވައިދޭށެވެ. އެކަމަކު، އަލީ ޖަލާލަށް (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. އޭނާ ހުރީ ގޮތް ހުސްވެފަ އެވެ. އާއިލާ ދޫކޮށްލައި އޭނާ ރާއްޖެ އަންނަން މަޖުބޫރުކުރުވީ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 6
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ދިވެހި އިގުތިސޯދީ ގުޅުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަށްވެހިވެގެން ތިބި މީހުންގެ ނިސްބަތުން، ބިދޭސީންނަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ވާ އިރު، ދިވެހި ވެށީގައި އެބައި މީހުން ކުރަމުން ގެންދަނީ ކޮން މަސައްކަތްތަކެއްތޯ އާއި، އެގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް އަސަރު ކުރަނީ ކިހިނަކުންތޯ ވިސްނާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 5
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހުން ފުރުވާލައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު އެ ގައުމަށް މޯލްޑިވިއަން އެއާލައިން އިން މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 7
ބޮޑުފިނޮޅުގެ މައްސަލަ ދެ މަސް ފަހުން ތާވަލުކޮށްފި

ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރުވައި އެތައް މަހަކު މުސާރަ ނުދީ ހާލުގައި ޖެއްސި ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ދެ މަސް ފަހުން މާދަމާ އަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 13
ބޮޑުފިނޮޅުގެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ތާށިވެފައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުނިން ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރުވައި ހާލުގައި ޖެއްސި ބިދޭސީންގެ ހައްގުގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެތަނުގައި ތާށިވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 22
ބިދޭސީންނަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެވޭނީ ޑިޕޮސިޓްފައިސާ ދެއްކުމުން

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ މީހުންނަށް، ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް (އާރުއީއޭ) ދެން ދޫކުރާނީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދެއްކުމުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

September 24, 2020 15
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު ފޮނުވާލައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު މިއަދު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

September 24, 2020 4
ހިފެހެއްޓި ފައިސާ ދޫކޮށްލަން ކުރި ހުކުމް ބާތިލް

ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓި 48،000 ޑޮލަރު (ހަތް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) އަނބުރާ ދޭން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 90
މިއީ ފުންކޮށް ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ފޮޓޯއެއް!

މަތީގައި އެ އިން ފޮޓޯ ޓްވިޓާގައި މީހަކު ހިއްސާކުރުމާ އެކު، އެއަށް ކޮމެންޓް ކުރި އެހެން މީހަކު ލިޔެފައި ވެ އެވެ؛

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 16
ފިލި ބިދޭސީން އަދިވެސް ނުފެނޭ

ކަރަންޓީނުން 11 ބިދޭސީން ފިލިތާ ހަފްތާއެއް ވެފައިވާއިރު އެ މީހުން އަދިވެސް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 17
ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓުވަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: ރޭމް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާ ބައްދަލުކުރީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަންހެނުން ކުރާ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓުވުމަށް މަޝްވަރާނުކުރާ ކަމަށް ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ރޭމް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
ތިލަފުށީ ކައިރިން ފެނުނީ ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑު

ތިލަފުށީ ކައިރިން އިއްޔެ ފެނުނީ، އެ ރަށުގެ ސައިޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑު ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 4
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އއ. ތޮއްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 4
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހުން ގައުމަށް

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ އަދި އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހުން މިއަދު ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 12
މާރުކޭޓުތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ގަވާއިދެއް ހަދަނީ

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އާއްމު މާރުކޭޓުތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދެއް ހަދައިގެން ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ރިޒްގެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިގެންފި

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް އެއްފަހަރާ މުސާރަ ދިނުމަށާއި އެ މީހުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ އިތުރުން، ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުން ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އަމުރެއް ރިޒް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް...