05 ޖުލައި

July 05, 2020 30
ރިޒާގެ އެކައުންޓު ފްރީޒްކުރޭ، މުސާރަ ދީ: ނަވާނަވައި

ރިސޯޓެެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މުސާރަ ނުދީ، ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި، އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު...

July 05, 2020 38
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ "ދާދާ"އިން ހޯދުން އަވަސްކުރޭ!

މަސައްކަތެއް ހޯދަން ޒިކުރާ މިސްކިތް ކައިރީގައި އަބަދުވެސް ބިދޭސީން ތިބޭނެ އެވެ. ގޭގައި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ކަމެއް ކޮށްލަން ބޭނުން މީހާ ގޮސް، އެތަނުން ބިދޭސީއަކު ގޮވައިގެން...

03 ޖުލައި

July 03, 2020 24
ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

އެތައް މަސްތަކެއް ވަންދެން މުސާރަ ނުދީ ބިދޭސީންތަކެއް ލައްވައި ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރުވި މައްސަލައިގައި ދިވެހިންތަކެއް ރަހީނުކޮށް، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައި ރޭ ހިނގި...

July 03, 2020 88
ބިދޭސީން ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭ ބިރުވެރި މަންޒަރެއް

ބ.އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންްނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި 13 ދިވެއްސަކު ރަހީނު ކުރުމުން އެ ތަނަށް ފުރަތަމަ ދިޔަ ފުލުހުންނަށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ވިސާގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ނުޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމުން، ވިސާ ފީ ނުދެއްކުނު މީހުންގެ އަތުން ޖޫރިމަނާ ނުނަގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން އިއްޔެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

July 02, 2020 182
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރަހީނުކުރި ދިވެހިން ސަލާމަތްކޮށްފި

ބ. ތުޅާދުއާ އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ކުރަމުންދާ ހަޅުތާލު ހޫނުވެ، އެ ރަށަށް އަރަން ދިޔަ ފުލުހުންނަށް އެ ރަށަށް އެރޭ ގޮތް...

July 02, 2020 39
ހަ މަހުގެ މުސާރަ ނުދިނުމުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ބ. ތުޅާދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު މިއަދު ކުރިމަތިލުން ހިނގައި ބައެއް މީހުންނަށާއި...

30 ޖޫން

June 30, 2020 15
ކޮވިޑް-19 ގައި ނުވަ ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން ނުވަ ވަނަ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 6
ބިދޭސީން ވަގަށް އެތެރެކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނުނިމޭ

ވަގަށް ބިދޭސީން އެތެރެކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށާއި އޭގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2020 102
ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއި: ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ތިރީސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މި މައްސަލަ، މި ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެބާ އެވެ؟ އޭގެ ޖަވާބަކީ މި އެވެ؛

27 ޖޫން

June 27, 2020 39
ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓްގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި

ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ވީނުވީތަނެއް ނޭނގި "ގެއްލިފައިވާ" ކަމަށް ބުނެ އާންމުން އުފައްދާފައިވާ ސުވާލަށް އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ޖަވާބު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 7
ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކުން މިރޭ ވެއްޓުނު މީހަކު ގެއްލިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 39
މުސާރަ ނުދީގެން ބިދޭސީންތަކެއް މުޒާހަރާކޮށްފި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ މިއަދު މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 24
އައިމާ އިން ބިދޭސީން ފުރުވާލި މައްސަލަ ކޮމިޓީގައި

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އެތަކެއް ސަތޭކަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މިދިޔަ މަހު ތިލަފުއްޓަށް ގެންދިއުމާއި އެ ރަށުގައި އެ މީހުން ގެންގުޅުނު ގޮތާއި އެ މީހުންނަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނުބަލައި އެ މީހުން ރާއްޖެ އިން ފޮނުވައިލުމުން ސީރިއަސް ސުވާލުތަކެއް ފެންމަތިކޮށް، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން...

21 ޖޫން

June 21, 2020 6
މަތިންނާއި ކަނޑުމަގުން 490 ބިދޭސީން ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ގައުމުތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 490 މީހަކު މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

June 21, 2020 36
ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ބިދޭސީންނަށް އައްޑޫގައި ނުތިބެވޭނެ!

ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތް އަދި ސަރުކާރުގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިނުވާ ބިދޭސީން އައްޑޫގައި ނުބައިތިއްބަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 4
ބިދޭސީންގެ އިންޝުއަރެންސް ހިދުމަތް އެލައިޑުގެ ޕޯޓަލުން

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ސިއްހީ ފަރުވާ އަށް "އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް އިންޝުއަރެންސް" ނެގުމާއި އާ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް އެލައިޑުގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 5
އިންޑިއާގެ އިތުރު 155 މީހަކު ގައުމަށް ފޮނުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 155 މީހަކު އެ ގައުމަށް މިއަދު އަނބުރާ ފުރައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 17
"ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެންމެންނަށް ރާއްޖެއިން ފަރުވާދޭ"

ފަރުވާއެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ނުވާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ތަފާތުކުރުމުގެ އުސޫލެއް ރާއްޖެއިން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ހައި ކޮމިޝަނާ މިޝެލް ބެޝެލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 22
މަގުމަތިން ހޮވި ފައިސާ ހަވާލުކުރި މީހާ އަށް ޝުކުރު

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ މަގަކުން 100،000ރ. ހޮވި ބިދޭސީ މީހާގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ފައިސާގެ އިނާމެއް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް މިހާރު ވިސާ އަށް ހުށަހެޅޭނެ

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ވާކް ވިސާ އަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 08, 2020 15
ބިދޭސީއަކު މަގުމަތިން ހޮވި 100،000ރ. ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ މަގެއްގެ މަތިން ބިދޭސީއަކު ހޮވި 100،000ރ. ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 6
އައިމާ އިން އިންޑިއާގެ 168 މުވައްޒަފަކު ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ އައިމާގެ 168 އިންޑިއާ މުވައްޒަފަކު ޗާޓަރު ފްލައިޓެއްގައި ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

June 06, 2020 20
ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރަން ހުއްޓުވަންވީ ބަންދު އެއްވުންތައް

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކުއްލިއަކަށް މާ ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބަންދު ތަންތަނުގައި ގިނަ ބަޔަކު އުޅުން ކަމަށާއި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 70 ޕަސެންޓް...

05 ޖޫން

June 05, 2020 5
އިންޑިއާގެ އިތުރު 719 މީހަކު ފުރައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ އިތުރު 719 މީހަކު އެ ގައުމުގެ މަނަވަރެއްގައި މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ޗާޓަރު ފްލައިޓުތަކުގައި 342 އިންޑިއާ މީހަކު ފުރައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުންގެ ތެރޭން 342 މީހަކު ޗާޓަރު ފްލައިޓްތަކެއްގައި އިއްޔެ އާއި މިއަދު އެ ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 143
ބިދޭސީންގެ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް 7މީހަކު ހަައްޔަރު

މީގެ އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން ފެށިގެން ތިލަފުށީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންތަކެއްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހޫނުވަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން މިއަދު މުޒާހަރާ އަށް ނުކުމެ ފުލުހުންނަށް...

June 02, 2020 5
ބިދޭސީ ރިލީފް ފަންޑަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކުރުމުން ހާލުގައި ޖެހުނު ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ހުޅުވި ހާއްސަ ރިލީފް ފަންޑަށް 1.3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ...