16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 45
ނަވާޒް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަނީ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ވާދަ ކުރައްވަން ކުރީގެ އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒް މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 45
ނަވާޒް ޖޭޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމު ފުރުއްވި، ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް މިރޭ ސޮއިކުރައްވައިިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 48
ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ރައީސަށް އެންގި!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ޝިޔާމާއި އޭރު އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒަށް ގުޅުއްވައި ނަތީޖާ ދެންނެވި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 29
ހަމްދޫންސީޕީއަކަށް އައްޔަންކުރުމުން އިބޫގެ ފާޑުވިދާޅުން

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް މި ސަރުކާރުން އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމުން އިބޫގެ ފަރާތްޕުޅުން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 01, 2018 26
އިޚްލާސްތެރި ނަމަ ސީޕީ ހޮވަން ފުރުސަތުދެއްވާނީ އިބޫއަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަން ކުރައްވާ ލީޑަރެއް ނަމަ، ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާ ފެށިފައި ވަނިކޮށް އަމިއްލަފުޅަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރެއް ހަމަނުޖައްސަވައި، އެ...

October 01, 2018 97
ނަވާޒް ވަކިކޮށް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުކަން ހަމްދޫނަށް

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމަށް ހަމްދޫން ރަޝީދު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 71
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ދަމަހައްޓާނެ: ސަލާމަތީ ބާރުތައް

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ރައީސަކީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ލީ ވޯޓުން ނިންމާފައިވާތީ، އެ ނިންމުން އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 31
އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރު ނަވާޒު، އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފެބްރުއަރީ އެކެއްގެ ހުކުމަށް ފަހު، އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ނަވާޒާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 15
އިންތިޚާބު އަމާންކަމާއެކު ގެންދަން އެދެފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވީހާ ވެސް އަމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 7
ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރަން ޕޮލިހަށް

ރަށްވެހިފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 32
ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބުދޭންޖެހޭ

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭ މީހުންނަށް، ގާނޫނުގައި އޮންނަ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒު، ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 12
ސިނަމާލެ ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުލުހުންނަށް

ސަރުކާރުން އެޅި ފްލެޓްތައް ކަމަށްވާ ސިނަމާލެ، މާލޭ ހިޔާ، އަދި ވިލިމާލޭގެ ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ފުލުހުންނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 31
ގާނޫނީ އިމުން ބޭރު، ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވާނަން: ނަވާޒް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ނަވާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 9
ކާފަބޭފުޅުންނަށް މައުމޫނާ ބައްދަލުވެވޭގޮތް ހަދަން އެދެފި

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކާފަބޭފުޅުންނަށް، އެ މަނިކުފާނާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 26
މައުމޫންގެ އަރިހުގައި އަޅުގަނޑު ބަހައްޓަވާ: ނަސްރީނާ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ވަންދެން، އެމަނިކުފާނުގައި އަރިހުގައި ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުންނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް މައުމޫންގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ފުލުހުންގެ ކިބައިން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 21
ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ، އިސްލާހުކުރާނަން: ނަވާޒް

ފުލުހެއްގެ ފަރާތުން ދެރަކޮށް ކަމެއް ވެއްޖެ ނަމަ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަށް އެ ކަމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރައްވާނެ ކަމަށް، އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ނަވާޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 19
ކުޑަކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރި ފުލުސް މީހާގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ޓްރެފިކްގައި ޖެހިފައިވާ ކާރެއްގައި އޮތް، ކުއްލި ފަރުވާ ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު އުރާލައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފުލުސް މީހާގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުސް އޮފީހުން އޭނާއަށް ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ދީފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 25
ނަޝީދު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ދޫކޮށްލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ އެކެއްގައި ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 30
"އެންވަޔަރުމެންޓް ޕޮލިސް" އުފައްދަނީ

ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް، "އެންވަޔަރުމެންޓް ޕޮލިސް" ގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ނިންމައި އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަދި ވެމްކޯއާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 52
ފުލުހުން ނުފޫޒެއްގެ ތެރޭގައި، ތެދެއްތަ؟

ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް ހަމަ އެ މައްސަލަ އެވެ. ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ނާއިންސާފުގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރެއް ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެވެ. ތަހުގީގުތަކުން ފެށިގެންގޮސް މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާ ހަމައަށް ވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގެ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 23
ފުލުހުންނަށް ނަވާޒު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ގައުމުގެ ސުލްހަ އާއި އަމާންކަމަށް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް، ފުލުސް އޮފީހުގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒު ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 25
ފުލުހުންގެ އާ ފްލެޓްތައް ނަވާޒު ބައްލަވާލައްވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަޅާ ފްލެޓްތައް، ފުލުހުންގެ އިދާރާ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒު މިއަދު ބައްލަވާލައްވައިފި އެވެ.