07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 12
ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މިނިވަންވެއްޖެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން، އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ހުކުމްކުރި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޭރުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމި މިނިވަންވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 4
ޖޭއެސްސީން އިއާދަކޮށްދިނީ ގެއްލިފައިވާ ސިފައެއް: ނަޝީދު

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރު، އަބްދުﷲ އަރީފާއި އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީން ގެއްލިފައިވާ ސިފައެއް އިއާދަކޮށްދިނުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 4
އަބްދުﷲ ސައީދާއި 2 މެމްބަރަކަށް ކުރި ދައުވާ ނަގައިފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދެ މެމްބަރަކަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ދައުލަތުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 12
ކުރީގެ ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުހުތާޒާއި ނިހާން ގޭބަންދަށް

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިން އަދި އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާން ދެންމެ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 1
ކުރީގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ގެއަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ފާއިޒް

މިހާރު ޖަލުގައި ތިއްބެވި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ގެ އަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ މަގެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 34
އަބްދުﷲ ސައީދަށްޓަކައި ކޮއްކޮ އެކަނިމާއެކަނި!

"އަލްއުސްތާޒު އަބްދުﷲ ސައީދު އަދިވެސް ހުރީ ޖަލުގައި"، މިހެން ޖަހާފައި ހުރި ކަރުދާސްގަނޑެއް ހިފައިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރިމަތީ، އެކަނިމާއެކަނި އިބްރާހިމް ސައީދު އިންނަތާ އޭރު ތިން ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ވެއްޖެ އެވެ. މަގުމަތިން ދާ ބައެއް މީހުން ހުއްޓި، ބަލައިލުން ފިޔަވާ، އޭނާ އަށް ލިބުނު ސަމާލުކަމެއް ނެތެވެ....

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 7
ރިޝްވަތުގެ ދައުވާތަކުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރާނެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން އުފުލި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބާތިލްކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 20
އަޅުގަނޑު ޖަލަށް ލީ އެންމެން ބޭރުވެއްޖެ: ނާޒިމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ނިމުމާ އެކު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމުގައި އިސްވެ ބައިވެރިވި އެންމެން މަގާމުތަކުން ބޭރުވީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 10
އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދަށް ކުރި ދައުވާއެއް ބާތިލް

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 14
މައުމޫންގެ ބަންދާ މެދު މިރޭ ގޮތެއް ނުނިންމި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ބަންދު ރިވިއު ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިރޭ ހާޒިރު ކުރުމަށް ފަހު، އެކަން އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 38
އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު މިނިވަންކުރާނަން: އިބޫ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެ، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މިނިވަން ކުރައްވަން އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ސ. މީދޫގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 4
ހަސަން ސައީދު ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ކުރީގެ ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން ސައީދު، ފުލުހުންނަށް ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވިކަން ސާބިތުވެ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން މިއަދު ކްރިމިނަލް...

July 19, 2018 44
ސިޔާދު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހީމް ސިޔާދު ގާސިމް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 7
ކުރީގެ ދެފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލާގައި އދ.ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިނުގަތުމުން އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018
އިސްތިއުނާފް ބަލައިނުގަތް މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން އެދެފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން މުރާޖައާ ކުރަން އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 31
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ޑރ. ޑީޑީ އައްޔަން ކުރަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އައްޔަން ކުރުމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ އޮތް ދެ މަގާމަށް ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދު އައްޔަން ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު...

24 ޖޫން

June 24, 2018
ފޯނު ނުދިން މައްސަލާ އިއްވި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

ދާދި ފަހުން މަގާމު ގެއްލުނު ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ނުދިން މައްސަލާގައި އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އިއްވި އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރަން އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 84
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހުކުމް: ދިރިތިބީންނަށް އިބްރަތެއް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރަން ފެށި ހިސާބުން މުޅި ގައުމުގައި ދައްކަން ފެށީ އެއް ވާހަކައެކެވެ. ފަޓާސްބަރިއެއް ހެން ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހެންތައް ބާއްވައި މައްސަލަތައް ނިންމާ ވާހަކަ އެވެ. ތުހުމަތުން ދިފާއުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭ ވާހަކަ އެވެ. ދިފާއުގައި ހުށަހަޅާ...

20 ޖޫން

June 20, 2018 18
"ނިންމުން ރިވިއުކުރަން އެދޭނަން، މަގާމެއް ނުގެއްލޭ"

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އިސްތިއުނާފް ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އަލުން ބަލައިދޭން އެދި ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުން އަދިވެސް މަގާމުން ވަކިނުވާ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 20, 2018 50
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމުމާ އެކު، އެ ދެ ބޭފުޅުން މިއަދުން...

June 20, 2018 26
ދެފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްވި ހުކުމް ރަނގަޅު:ސުޕްރީމް ކޯޓު

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އެއް އަހަރާއި ދެ މަހަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ނިންމައި، އެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް...

19 ޖޫން

June 19, 2018 3
ޖެމްސް މައްސަލައިގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ގަވަމެންޓް އީ ލެޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް) ގެ ޚިދުމަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑާލަން، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު، އެކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގެވި މައްސަލައިގައި ހައި ކޯޓުން އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވި ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރަން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 45
މައުމޫނަށް ހުކުމްކުރީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް: ސަރުކާރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލަށް ލުމަށް އިއްޔެ ކުރި ހުކުމަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރި ހުކުމެއް ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.