05 މާޗް

March 05, 2019 79
މިސްކިތަށް ހޭދަކުރީ ފާތުންގެ ފައިސާ: މައުމޫން

ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ މައިންބަފައިންގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން...

March 05, 2019 131
ފާތުންގެ މިސްކިތަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން 2.5 މިލިއަން!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ މައިންބަފައިންގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި މިސްކިތަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން އޮޅުވާލައިގެން...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 62
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ދެންމެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 18
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން މާދަމާ މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، މާދަމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމާފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް ޔަގީން ވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 8
ލިޔެކިޔުމެއް ނައްތާލާކަން އެނގިފައެއް ނެތް: އަރުޝީފް

ބައެއް އޮފީސްތަކުން ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ ގައުމީ އަރުޝީފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 11
ފަސްޓްލޭޑީ އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެއް ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްދީދީ މިރޭ އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 45
އާންމުންނަށް ބްރިޖު ދައްކާލުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުޅުއްވައި ދެއްވި މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖު އާންމުންނަށް ދައްކާލުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 58
ރައީސް ޔާމީން ހޮވައިދިނުމަށް އެދި ފާތުންގެ ސިޓީފުޅެއް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 12
ފަސްޓްލޭޑީގެ މައިންބަފައިންގެ ހަނދާނުގައި މިސްކިތެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ ބާއްޕާފުޅު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ އާއި މަންމާފުޅު އައިޝަތު މޫސާގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުމާލޭގައި ހެދި މިސްކިތް ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 24
ތުޅާދޫން މެޑަމް އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ބ. ތުޅާދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމަށް މިއަދު އެ ރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 54
މަސައްކަތް ފުޅާ ކުރެވޭނީ ރައީސަށް ވޯޓު ދީގެން: ފާތުން

އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެކަމަނާ ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފުޅާ ކުރެއްވޭނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދީގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު...

August 13, 2018 23
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ބ. އަތޮޅުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 6
މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވަވައިފި

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ދަރުބާރުގޭގައި މިރޭ ބާއްވަވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 6
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިލެކްޝަނަށް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަމުންދާ ގޮތާ މެދު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް، އެ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާ މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 19
"ޚިދުމަތް ކުރަން ފާތުން އަށް މަގާމެއް ބޭނުން ނުވާނެ"

ފަސްޓް ލޭޑީ އަދި އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމް (ފާތުން) ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމްގެ މަގާމެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި ހައިސިއްޔަތެއް ނެތި ވެސް ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި އެކަމަނާ ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 64
ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން މާލޭގެ ގެ ތަކަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ޚާއްސަ "ޑޯ ޓު ޑޭ" ކެމްޕެއިނެއް މިއަދު ހަވީރު ފަށާ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 29
"ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް ޕެވިލިއަންގައި ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ފްރެންޗައިޒް، "ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 40
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ހަދިޔާ ބައްސަވަނީ

މާދަމާ ފާހަގަ ކުރާ މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 31
ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކަދުރާއި ހަނޑޫ ބަހަން ފަށައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކަދުރާއި ހަނޑޫ ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 88
ފަސްޓް ލޭޑީ، މާލޭގެ މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް މާލޭގެ ގޭގެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބައްލަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 45
"ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ގެންނަން ޖެހޭ"

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ހޮއްވަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ...

May 05, 2018 67
ރައީސް ޔާމީނަކީ ނަމޫނާއެއް، ތަރައްގީ އަށް ޝުކުރިއްޔާ

އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ގެންނަމުން އަންނަ ތަރައްގީތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން...

02 މެއި

May 02, 2018 19
ފަސްޓް ލޭޑީއަށް ފުވައްމުލަކުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަމަނާ އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

May 02, 2018 13
ފުވައްމުލަކަށް ވީ ވައުދުތައް ނުފުއްދާ: ޝާހް

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެ ޕާޓީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް...