28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 27
"އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ ފަސްޓް ލޭޑީގެ މަސައްކަތުން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ މަސައްކަތްޕުޅުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑް ވޭވް ސަލީމް) އެ ކަމަނާ އަށް ރޭ ވަރަށް ބޮޑަަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 26
ރާއްޖޭގައި ދެން ހިނގާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފިކުރު:ސައީދު

ރާއްޖޭގައި ދެން ހިނގާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފިކުރު ކަމަށާއި އެއީ ދިވެހިންގެ ފިކުރު ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 27, 2018 11
ރައީސް ޔާމީން ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ނުކުރައްވާ: ތޯރިގް

ރައީސް އަބްދުﷲ އަބްދުﷲ ޔާމީން މިހާރު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުންޏަސް އެ މަނިކުފާނަކީ އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް...

April 27, 2018 34
އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކީ ދީން ހިމާޔަތް ކުރުން: މުއިއްޒު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ފައިސާގެ ގޮތުން އަގު ބޮޑު، ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ދަމަހައްޓައި...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 17
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އަށް "ފިނިފެންމަލުގެ" މަރުހަބާއެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ތ. ވިލުފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުން "ފިނިފެންމަލުގެ ފިޔަތަކުގެ" މަރުހަބާއެއް މިއަދު ކިޔައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 43
ރައީސްގެ ކެމްޕޭނަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޓީމާ އެކު ވޮލަންޓިއާކޮށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ހޯދުމުގެ ޕްރޮފްރާމެއް ޕީޕީއެމުން ރޭ ރަސްމީކޮށް އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 13
ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީއާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަން، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ރަސްމީކޮށް މިރޭ ހުޅުވައިި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 24
ރައީސް ޔާމީނަށް ކާފަ ދަރިކަލެއް ލިބިވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ކާފަ ދަރިކަލުން މިއަދު ހަވީރު ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 103
"އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް މެޑަމްއާ ވެސް ވާދަނުކޮށްލެވޭނެ"

އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމާ އެކަނި ވެސް ވާދަކޮށްނުލެއްވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 45
އައްޑޫން ސަރުކާރަށް ނެގި ބިންތައް އަލުން ހަވާލުކުރަނީ

އައްޑޫގެ ބައެއް މީހުންނަށް ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކެއް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ބަދަލު ދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވި ނަމަވެސް، އެ ބިންތައް އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 23, 2018 7
އައްޑޫގައި އިދިކޮޅު މީހުންގެ ހަރަކާތަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމް މިއަދު އައްޑު އަށް ވަޑައިގެން ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަަޑު އުފުލުމަށް...

February 23, 2018 9
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފަސްޓްލޭޑީ އައްޑޫގައި

"މަގޭ ގައުމާ މަގޭ ދީނާ ނުކުޅެއްޗޭ" ނަމުގައި އައްޑޫގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްދީދީ މިއަދު...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 9
ފަސްޓް ލޭޑީގެ ހިތްވަރަށް، ރައީސް ޔާމީންގެ ތައުރީފް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ރޭ ބޭއްވި "ގައުމަށްޓަކައި އަންހެނުން" ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ފެނުނީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށެވެ؛ އެހެން ޖަލްސާތަކާ އަޅާބަލާއިރު، އިންނެވީ މާ ބޮޑަށް ވެސް ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ބަސްފުޅުން ނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ހެދި "ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެވަޑައިގަންނަވަން" ޖެހިވަޑައިގަތް...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 27
ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި ރާއްޖޭގައި، ބޮޑު ޝަރަފެއް

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރަސްމީ ތަށި ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑަށް ގެނެވިދާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން އެކަކު ވެސް ހިއެއްނުކުރާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮކާކޯލާ ކުންފުނީގެ ބޮޑު މަސައްކަތަކާ އެކު މިއަދު އެ ޝަރަފު ރާއްޖެ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 6
ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ރަށްތަކަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 18
ބޯންމެރޯ ހަދަން 32 ކުއްޖަކަށް ފުރުސަތު ދީފި

ޒަކާތު ފަންޑުގެ ޚަރަދުގައި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން 32 ކުއްޖަކަށް ފުރުސަތު ދީ އެކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 50
ފަސްޓް ލޭޑީ، ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާލޭ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 48
ފަސްޓް ލޭޑީއަށް ސިޔާމް ކުރެއްވި ތައުރީފަށް ފާޑުކިއުން!

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމަށް ތައުރީފް އޮއްސުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ޚިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމަން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވެސް ފެނުނީ އެ މަންޒަރެވެ. ޝަރަފްވެރި މެހްމާނެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ސިޔާމް ބެއްލެވީ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވުރެން، މޮޅަށް އެކަން...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 48
ހިތާނުކުރި ކުދިންނަށް ރައީސްގެ ހަދިޔާ، ޓެބްލެޓެއް

ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުގެ އެހީގައި ހިތާނުކުރި ކުދިންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017
ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުން ފިޔަވައްޗަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 19
ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ އުފާވެރި މަންޒަރުތައް

މިރުޒާ ހުސެން ނިންމާފައި އޮތީ އޭނާގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހިތާނުކުރަން މި ބަންދުގައި ސްރީ ލަންކާއަށް ދާށެވެ. ހަރަދު ކުޑަވެފައި ފަސޭހަ ވެސް ވާނެތީ އެވެ. އެކަމަކު ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ އަޑުއިވުމުން އޭނާ ބޭނުންވީ އެކަން ތަޖުރިބާކޮށްލުމަށެވެ. އަތުން އެއްވެސް ހަރަދެއް ނުކޮށް، އާއިލާއާ އެކު...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 23
ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 2
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިތާނީ ކޭމްޕް ފަށައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ކޭމްޕް ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 2
އޭޑީކޭގެ ހިތާނު ކޭމްޕް ބުރާސްފަތީގައި

އޭޑީކޭގެ ހިތާނު ކޭމްޕް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.