17 މެއި

May 17, 2017 62
ބަންޖެއްގެ މައްސަލާގައި ޓީޗަރަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި ކީ ބަންޖެއްގެ މައްސަލާގައި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 12
ދޮގު މައުލޫމާތުދޭ ކަމަށް ބުނެ ނާޒިމް ސައްތާރު ޕޮލިހަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އާ ބެހޭ ގޮތުން ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތުދީ، އަދި މައުލޫމާތު ފަތުރާ ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު އަހުމަދު ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 66
ވެކްސިން ގެނައީ ބަހާކަށްނޫން، ހާއްސަ ބަޔަކަށް: މުބީން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާއާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ބައްސަވާ ބޭހާ އެކު ސްވައިން ފްލޫ އަށް ހާއްސަ ވެކްސިންތަކެއް ގެންދިޔައީ ބަހަން ނޫން ކަމަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މުބީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 96
ބޭސް ބަހަނީ އެސްޓީއޯއިން ގަނެގެން: ރިފާއު

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ބައްސަވާ ބޭހަކީ އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށާއި އެއީ ބައްލަވައިގެންފައި ހުރި ބޭސް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު (ބޮޗޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 71
ފަސްޓް ލޭޑީގެ އޮފީހުން މާސްކާއި ބޭސް ބަހަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 ރޯގާއިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުން ބޭނުންވާ މާސްކާއި ބޭސް އަދި ބައްޔާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލީފްލެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އޮފީހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 26
ސިޔާސީ ކަންކަމު ކުދިން ގެންގުޅޭތީ ފިޔަވަޅު އަޅަންއެދެފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުވަމުން ދާތީ ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮޮވާލައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 30
ޕީޕީއެމްގެ 9،000 ފޯމު އިލެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ކުރައްވާ މަސައްކަތުން އެ ޕާޓީއާ އަލަށް ގުޅުނު 9،000 މީހުންގެ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 31
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ގއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 11
ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދޭ އެކްސްޕޯއެއް

ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އާއި ތައުލީމީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހިމެނޭ އެކްސްޕޯއެއް ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 33
ފަސްޓް ލޭޑީގެ މަސައްކަތްޕުޅަށް ތައުރީފާއި ފާޑުކިއުން!

ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް ކުރިއަރުވަން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް އަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެެހެން ބޭފުޅަކު ނެތެވެ؛ މިއީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީޕީއެމް ތަމްސީލްކުރައްވާ މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެވެ. ހުރިހާ ޝުކުރަކާއި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 106
ޕީޕީއެމަށް ފޯމު ފުރަން މަޖުބޫރުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމަށް ވަންނަން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް "މަޖުބޫރު" ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 38
ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް މެޑަމް ނ. އަތޮޅަށް

އެންމެ ގާތުން ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 11
ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ފަސްޓް ލޭޑީ ނުކުރައްވާ

ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 47
"ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ފަހުން ކުށް މަދުވެއްޖެ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތް ފަހުން ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރުން މަދުވެއްޖެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 22
އާންމުންނާ އެކު ފަސްޓް ލޭޑީގެ ހާއްސަ ބައްދަލުވުންތަކެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވަން އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ހަރަކާތްތަކުގައި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެކި ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ހާއްސަ ބައްދަލުވުންތަކެއް މާދަމާ ރޭ ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން އޮފީހުން މިރޭ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 102
"ކާމިޔާބު ކުރާނީ އިދިކޮޅު މީހުން ކިހިލި ޖަހައިގެން"

ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާނީ އިދިކޮޅު ހުރިހާ އެންމެން ކިހިލި ޖަހާލައިގެން ފަސޭހަ ކަމާ އެކުގައި...

January 13, 2017 105
ގައުމަށް ހެޔޮ އެދޭނަމަ ރައީސް ޔާމީން އަލުން ހޮވަންޖެހޭ

ދިވެހި ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެއް...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 54
ރައީސަށް އާ "ފެށުމަކަށް" ފަސްޓްލޭޑީ ނުކުންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2018ގެ ރިއާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވަން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްވެ ނެންގެވުމާއެކު "ފެށުން"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 1
"ހީވާގި ކަނބަލުން" ގެ މައުރަޒަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އަންހެނުންގެ ތަފާތު ހުނަރު ދައްކައިލުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ބާއްވަވާ "ހީވާގި ކަނބަލުން"ގެ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 44
ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން 3000ކުދިންނަށް ދަބަސް ބަހަނީ

ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 3،000 ކުދިންނަށް އަންނަ އަހަރު ދަބަސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 5
އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް ފަސްޓް ލޭޑީ ބާއްވަނީ

އަންހެނުންގެ ތަފާތު ހުނަރު ދައްކައިލުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.