09 މެއި

May 09, 2018 1
ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުކުމް ކުރުމުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވަން މިރޭ...

May 09, 2018 28
ހުކުމުގެ ކުރިން އަލީ ހަމީދު އިމަޖެންސީގައި ހޮސްޕިޓަލަށް!

ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުމަށް މިރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޝަރީއަތަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ މަގުމަތީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު...

08 މެއި

May 08, 2018 8
ފޯނު ނުދިން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ނުދިން މައްސަލައިގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރާ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

May 08, 2018 6
ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ

ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ހުކުމް ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

May 08, 2018 8
ކޯޓުތަކުން އުސޫލުން ބޭރުން ކަންކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑު

ރާއްޖޭގެ ސީނިއަ ފަނޑިޔާރުންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޝަރީއަތްތަކުގައި ގާނޫނުތަކާއި ކޯޓު އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަންކަން ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑަށް...

06 މެއި

May 06, 2018 9
ހަ ބޭފުޅެއްގެ ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާނީ އެއްކޮށް

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން، ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ނުވަ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހަ ބޭފުޅެއްގެ ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެއް މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ މައްސަލަތައް ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 06, 2018 74
ގިސްލައި ރޮމުން އަލީ ހަމީދު އިހުސާސްތައް ބޭރުކޮށްލައިފި

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ނެރުއްވި އަމުރަކީ އެހެން ނިޔަތެއް އޮވެގެން ނެރުނު އަމުރެއް ނޫން ކަން މާތް ﷲ ދެނިވޮޑިގެންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިއަދުގެ...

May 06, 2018 6
އަލީ ހަމީދާއި ހަސަން ސައީދުގެ ހެކި ބަހެއް ނުނެގި!

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އަބްދުﷲ ސައީދާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ، ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ދިފާއުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ...

05 މެއި

May 05, 2018 23
ލުތުފީ އަށް ފާޑުކިޔުން: "އިސްތިއުފާ ދީ"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކުރުމަށް އަންގައި ފެބުރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ދެއްވި ބަޔާނުން، އޭނާގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލިފައިވާ މިންވަރު ސާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ބޮޑެތި...

03 މެއި

May 03, 2018 35
އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ ޖުޑިޝަރީގެ ހާލަތު!

"... ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހައްގުގައި އަޅުގަނޑު މިއަދު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން ވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން، ޚާއްސަކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް އައި ނަމަވެސް އެ އަމުރަކީ ސައްހަ އަމުރެއްތޯ، ގާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އެ ބޭފުޅުންގެ އިޚްތިސާސްގެ ތެރެއިން އައި އަމުރެއްތޯ ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް އަޑު އުފުލުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތް." މިއީ،...

01 މެއި

May 01, 2018 29
ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުން ފެންނަ ތަފާތު މަންޒަރެއް!

ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް އެންމެން ވަދެ ހަމަޖެހިލުމާ އެކު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އެ މާލަމަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ. ޓެރަރިޒަމް ކަހަލަ އެންމެ ބޮޑެތި ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ފިތިފައި ތިއްބަސް އެ ބޭފުޅުންގެ މޫނުފުޅުން އެއްވެސް ނުތަނަވަސް ކަމެއް،...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 10
އުނަގަނޑުން ތިރި ވަނީ އައްސިވެފައި: އަލީ ހަމީދު

އުނަގަނޑުން ތިރި އައްސިި ވެފައިވާ ކަމަށާއި ހިންގަވައި އުޅުއްން ވެސް އުނދަގޫ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 12
އަލީ ހަމީދުގެ ކޮރަޕްޝަން ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 8
ދައުވާ އުފުލީ ފްލޯކް ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް:އަލީ ހަމީދު

އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އަކީ ފްލޯކް ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަށާއި ހިޔާލީ ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފުލި ދައުވާއެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު...

April 25, 2018 2
ވަކީލުންގެ ބައްދަލުވުންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދެނީ

ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަންދު ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 7
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި...

April 23, 2018 4
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ބާއްވަން ކްރިމިނަލް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 3
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތެއް އަނެއްކާވެސް ސިއްރުކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 4
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތް އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 85
އަލީ ހަމީދާ ގުޅުން ހުރި ގެއިން 38 މިލިއަން ނުފެނޭ!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ ގުޅުން ހުރި ގެއަކުން 38 މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް އެ އަދަދަށް ފައިސާ ނުފެންނަ ކަން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 19
އަލީ ހަމީދާ ގުޅުން ހުރި ގެއަކުން 38 މިލިއަން ފެނުނު

"ބަޣާވާތް" ކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ ގުޅުހުން ހުރި ގެ އަކުން 38 މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ...

April 15, 2018 131
ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނީ ނައިބަކަށް އަދީބު ލުމުން

އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފެއްޓެވީ ނައިބު ރައީސަކަށް އަހުމަދު އަދީބު...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 12
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 28
ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ނުވާނެ

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވަދެ، ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާ ނުބެހުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް...

April 11, 2018 1
ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ އިތުރު ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 144
"އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ނަމަވެސް ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދީ"

އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ނަމަވެސް ޖަލުން ގެ އަށް ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

April 10, 2018 15
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފެށުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި...